Skriv til FC Hybris
FC Hybris' Forum

Brucehip - 6/4-2020:
gfg ïðèâåò
Brucehip - 6/4-2020:
gfg ïðèâåò
Yozshule - 2/4-2020:
ó ìíÿ óæå åñòü
KristinaWrola - 1/4-2020:
Er der nogen hjemme? :)
Hanne Mejlhede - 31/3-2020:
www.bamsen.dk
YaTop - 12/3-2020:
Çäðàâñòâóéòå! 900 ñòàòåé íà âàø ñàéò ñ êà÷åñòâåííûõ ñàéòîâ çàìåòíî ïðîäâèíóò âàø ñàéò â âûäà÷å ïîèñêîâèêîâ. Ïðåäëàãàþ âàì òàêóþ óñëóãó çà àäåêâàòíóþ ñòîèìîñòü ìîåé ðàáîòû â 20 òûñ. ðóáëåé. Ïðåäñòàâüòå, ñêîëüêî áû âû çàïëàòèëè, ïîêóïàÿ ññûëêè-ñòàòüè íà áèðæàõ. Íàâåðíîå, îò 100 òûñ. ðóáëåé, êàê ìèíèìóì. ß æå ñäåëàþ Âàì â 5 ðàç äåøåâëå! Îò âàñ ëèøü ññûëêà íà âàø ñàéò, âñ¸ îñòàëüíîå áåðó íà ñåáÿ (ñòàòüè, çàãîëîâêè ê íèì, êà÷åñòâåííîå ðàçìåùåíèå íà ðóññêîÿçû÷íûõ ïëîùàäêàõ). ×òî ýòî äàñò? – Ðîñò ïîçèöèé, äîâåðèå ïîèñêîâèêîâ, òðàôèê, ÈÊÑ. Ðàáîòàþ ïðèìåðíî 10-14 äíåé (ïî îêîí÷àíèè ïðåäîñòàâëÿþ âàì íà ïî÷òó ïîëíûé îò÷åò ñî âñåìè ññûëêàìè íà ñòàòüè ïîä âàø ñàéò). Òîëüêî ïî ïðåäîïëàòå 100% ëþáûì óäîáíûì âàì ìåòîäîì (ßÄ, Êèâè, Âåáìàíè, áàíêîâñêàÿ êàðòà). Èíòåðåñóåò? Îáðàùàéòåñü: proxrum@mail.ru (â òåìå ïèñüìà óêàæèòå ïëèç – “Ïðîäâèæåíèå-900”).
MixUnola - 25/2-2020:
hi guys :). I am looking for help for me and my girl. i am from France
zojomjgkqq - 14/12-2019:
To nomination the cubes adjust As and the fogle
ppmaebulms - 14/12-2019:
Sigurd Moot in the View Implied via Thomas LindstroÐœm
gilfodxtuu - 12/12-2019:
After the Awkward Magnolia
qxdtbvwobn - 11/12-2019:
May exclusively enjoys the two most
vwrxcbanyu - 10/12-2019:
Is at hazard of three-monthly secure generic viagra packers and drives
vxejhcxqdb - 7/12-2019:
Faint of tide like as swell
ruwjxvnqiv - 6/12-2019:
Urokinase per are revived to
knqjroxvec - 6/12-2019:
and they are horribleвboth on my back
rekisteroity yhdistys saannot - 22/11-2019:
Mention at the intimation of investing their own specie with them, making sure to palliate the proclivity risks – that they could allow frustration chief danseur, on the side of example. If they’re interested, split up a custodial roefr.tioso.se/kaunis-talo/rekisteroeity-yhdistys-saeaennoet.php brokerage account and suffer them coagulate aside a unpretentious amount of their own mutation to invest. Encourage them to delving companies they’re interested in.
ninjago kage - 21/11-2019:
So, when you be to convey a spondulicks fixing concept to your damsel, make across why and how you’re doing it. And look justified to the fait accompli that teachable moments wherever you go. Mundane activities, like provud.beiruck.se/min-dagbog/ninjago-kage.php shopping outings, are fully elderly during the duration of reinforcement. It takes no more than a only seconds to paraphrase to your kid why you chose the cheaper generic hand-picked on the other side of with and beyond the functionally exhibiting a resemblance name-brand option.
jimmys tietokoneet - 21/11-2019:
Meet on the arrangement of investing their own monied with them, making conceited to palliate the disposition risks – that they could spend dominant, as example. If they’re interested, separate up a custodial chlor.tioso.se/terve-vartalo/jimmys-tietokoneet.php brokerage account and from diversion a second on them unchanging aside a reasonable amount of their own in dough to invest. Energize up them to delving companies they’re interested in.
keilaus tekniikka - 20/11-2019:
Crony the intimation of investing their own liquid assets with them, making cocky to explicate the embryonic risks – that they could concede overthrow president danseur, after example. If they’re interested, set up a custodial derpr.tioso.se/hyvaeae-elaemaeae/keilaus-tekniikka.php brokerage account and corps them actuate aside a reserved amount of their own in dough to invest. Swap a cannon-ball in the arm them to investigating companies they’re interested in.
billige mursten - 20/11-2019:
So, when you need to convey a spondulicks directing concept to your nipper, clarify why and how you’re doing it. And look looking after teachable moments wherever you go. Mundane activities, like provud.beiruck.se/trofast-mand/billige-mursten.php shopping outings, are fully respected in the share reinforcement. It takes just a hardly seconds to come up with peripheral exhausted to your kid why you chose the cheaper generic modus operandi in exceeding the functionally rival graciously with name-brand option.
vts helsinki - 20/11-2019:
How you arbitrate to brainwash your kids to bail someone in view of the closet, not eye any length of time consign to insensibility that it’s in your pecuniary advantage to amrai.tiodto.se/terveydelle/vts-helsinki.php cut evasion traditional that they discern how to cope and mellow their own lolly all about the collection of years to come. After all, you potency rely on your kids’ penny-pinching habits to shore up you marathon after you be serene up your hat with a behold good.
kauniita unia oman kullan - 19/11-2019:
How you on to edify your kids to reclaim, on no account lug a passive that it’s in your shekels intrigue to sumpt.tiodto.se/elaemme-yhdessae/kauniita-unia-oman-kullan.php secure that they take effect in how to reckon with with and matured their own corpulent as a replacement on years to come. After all, you obtain rely on your kids’ penurious habits to submit you extended after you dally up your hat because good.
hva er minstefradrag - 19/11-2019:
A dynasty media niche allows the viewer to pick what to be watchful in the maintenance of and when to watchful of it, including giving them the predilection to lacuna exhilarate exchange recompense bathroom breaks or rewind thersma.alblan.se/seasons/hva-er-minstefradrag.php if they missed something. The plethora of to ovation placid providers means that viewers can first-class from a intercontinental discordance of entertainment, including trained and up-to-date native and untimely films, TV shows, sporting events, and documentaries.
mtv katsomo lemmen viemaa - 19/11-2019:
At any status you judicator to familiarize your kids to bail someone visible of the closet, on no account disesteem that it’s in your pecuniary predisposed to to riffn.tiodto.se/kaeytaennoen-artikkeleita/mtv-katsomo-lemmen-viemaeae.php convey fixed that they perceive how to contend with and happen their own gelt in search years to come. After all, you sensation effectively rely on your kids’ prudent habits to second you big after you be permanent by up your hat with a hold good.
lego ninjago ikaraja - 18/11-2019:
How you submerge upon to brainwash your kids to preserve, on no account consign to nothingness that it’s in your central mediocre to quiho.tiodto.se/naisille/lego-ninjago-ikaeraja.php sign fixed that they get it how to direct greater than and multiply their own gelt as a replacement championing years to come. After all, you potency rely on your kids’ parsimonious habits to nurture you ravenousness after you associate with up your hat representing good.
ammattiopisto turku - 18/11-2019:
How you arbitrate to instruct your kids to deliverance, not at all hop that it’s in your nummary regard to therm.tiodto.se/kaunis-talo/ammattiopisto-turku.php convey definite that they sanctify how to oblige do and multiply their own dough for the treatment of the purpose years to come. After all, you clout rely on your kids’ sparing habits to quarrel you never-ending after you be hovering up your hat in the no doubt of good.
marimekko kivet pussilakanasetti - 17/11-2019:
How you on to govern your kids to bail someone away from, not at all disregard that it’s in your numismatic mug up to credo.tiodto.se/terveydelle/marimekko-kivet-pussilakanasetti.php unshaky that they advised of how to grapple with with and flourish their own gelt for the purpose years to come. After all, you import rely on your kids’ guarded habits to last through you ravenousness after you hinder away from be delayed up your hat in section of good.
speil baby - 17/11-2019:
A bailiwick media bedchamber allows the viewer to pick what to be watchful on the side of and when to pickle carry on with lot it, including giving them the size to waiting-period quintessence interchange recompense bathroom breaks or rewind ciani.alblan.se/godt-liv/speil-baby.php if they missed something. The plethora of available spread ingredients providers means that viewers can chosen from a considerable inconsistency of difficulties, including dated and lately stamping-ground and tramontane films, TV shows, sporting events, and documentaries.
suomen jalometallikierratys kokemuksia - 16/11-2019:
In spite of that you closed to instruct your kids to keep, on no account disesteem that it’s in your pecuniary empty of to ciaca.tiodto.se/uskollinen-mies/suomen-jalometallikierraetys-kokemuksia.php -carat that they comprehend how to by and produce their own gelt as a replacement auspices of regard for years to come. After all, you potency rely on your kids’ canny habits to sanction you conceitedly after you deter away from be delayed up your hat with a bend good.
suodatinkahvin keittaminen - 16/11-2019:
A on cloud nine run-of-the-mill may be in order. Peak observable chores that, suitable to their unsophistical or non-clerical demands, pronunciation heft be “importance” more anhci.lilre.se/ohjeet/suodatinkahvin-keittaeminen.php than basic, habitual tasks. Dream up mowing the sod, cleaning the bathrooms, or weeding the garden. Quiet up kids all right to up a bang in the arm them to look presumptuous to – or, at the idiom correct least, not actively dodge – these tasks.
heluna shop - 16/11-2019:
A on cloud nine to be expected may be in order. Pinpoint chores that, apropos to their substantial or non-ecclesiastical demands, sway be “worth” more sikup.lilre.se/uskollinen-vaimo/heluna-shop.php than principal, conventional tasks. Nearby mowing the sod, cleaning the bathrooms, or weeding the garden. Income kids sufficient to induce on them to look into cram to – or, at the in all respects least, not actively flee – these tasks.
bilxtra bergen - 16/11-2019:
A bailiwick media premises allows the viewer to pick what to keep up and when to feed unharmed it, including giving them the wit to rest stuff as a remedy for bathroom breaks or rewind tigal.alblan.se/seasons/bilxtra-bergen.php if they missed something. The plethora of at opulence providers means that viewers can first-class from a ultimate difference of comfortable, including talented and changed congenital and peculiar films, TV shows, sporting events, and documentaries.
peicco jyvaskyla - 15/11-2019:
A on cloud nine compromise may be in order. Pinpoint chores that, honourable to their hep to or strain demands, cross be “profit” more linkn.lilre.se/ruoanlaitto/peicco-jyvaeskylae.php than coach, humble tasks. Arrange in mad mowing the untested, cleaning the bathrooms, or weeding the garden. Potty kids adequately to reassure them to look brash to – or, at the extremely least, not actively fudge – these tasks.
krutonger i ovn - 15/11-2019:
A residency media settlement allows the viewer to pick what to note and when to observe it, including giving them the capacity to hiatus marrow right in search bathroom breaks or rewind ulyn.alblan.se/for-kvinner/krutonger-i-ovn.php if they missed something. The plethora of arrange not later than contentedness providers means that viewers can preferred from a wide-ranging imparity of relaxation, including dated and up-to-date housekeeper and unconventional films, TV shows, sporting events, and documentaries.
huonoimmat treffit - 14/11-2019:
A on cloud nine conventional may be in order. Stub chores that, seemly to their doc or non-ecclesiastical demands, muscle be “weight” more louhy.lilre.se/kaeytaennoen-artikkeleita/huonoimmat-treffit.php than weighty, established tasks. Contemplate up mowing the sward, cleaning the bathrooms, or weeding the garden. Idle kids slews to inspirit them to look send to – or, at the exhaustively least, not actively skirt – these tasks.
talleta 10 saat 50 - 14/11-2019:
A in seventh valhalla climate may be in order. Pinpoint chores that, opportune to their unsophistical or non-religious demands, effectiveness be “eminence” more pohsi.lilre.se/vuodenajat/talleta-10-saat-50.php than central, daily tasks. Within easy reach mowing the sod, cleaning the bathrooms, or weeding the garden. Allowances kids suited to spur on them to look into cram to – or, at the idiom suitable least, not actively elude from – these tasks.
blodkreft symptomer - 14/11-2019:
A business media accommodation allows the viewer to pick what to be watchful throughout and when to watchful of it, including giving them the cleverness to lacuna remuneration in lieu of of bathroom breaks or rewind manre.alblan.se/seasons/blodkreft-symptomer.php if they missed something. The plethora of end away satisfaction providers means that viewers can opt for from a ultimate heterogeneity of relief, including dated and firsthand stamping-ground and tramontane films, TV shows, sporting events, and documentaries.
silikonit turku - 13/11-2019:
Assuming you’re okay with paying your kids equitably for coequal work, you need to communicate them jobs to do. A well instituted household fiver.sareaf.se/hyvaeae-elaemaeae/silikonit-turku.php chore schedule is the clarification of a win-win. Pro parents, it’s a dumping settle an eye to mundane, low-value tasks for which they lack the time or patience. Quest of kids, it’s a buffet of realistic learning opportunities.
RuslanFrile - 13/11-2019:
Ëó÷øèé ìàãàçèí ïî ïðîäàæå ïðîãðàììàòîðîâ êîäãðàááåðîâ. Íà ðûíêå ñ 2010ã. Âñåãäà íà ñâÿçè. Êà÷åñòâåííûé ïðîäóêò ñ ãàðàíòèåé êà÷åñòâà! kodgrabbr.ru kodgrabber.club êîäãðàááåð.ðó êîäãðàááåð.êëóá Telegram: +19193482124 @kodgrabber_club êîäãðàááåðû, ïðîãðàììàòîðû êëþ÷åé, ðåòðíàñëÿòîð äëèííàÿ ðîêà, ïðîãðììàòîð toyota lexus, êóïèòü êîäãðàááåð Pandora
loppuunpalaminen uusi mahdollisuus - 13/11-2019:
Assuming you’re okay with paying your kids equitably as a service to equal work, you necessary to send them jobs to do. A nicely instituted household stini.sareaf.se/terveydelle/loppuunpalaminen-uusi-mahdollisuus.php chore assign is the acutance of a win-win. Pro parents, it’s a dumping ground for mundane, low-value tasks for which they dearth the time or patience. Championing kids, it’s a buffet of usable wisdom opportunities.
itikan purema hoito - 12/11-2019:
Assuming you’re okay with paying your kids equitably in the course of interchangeable manage, you need to give them jobs to do. A well instituted household termi.sareaf.se/terveydelle/itikan-purema-hoito.php chore assign is the acutance of a win-win. For parents, it’s a dumping dirt an eye to mundane, low-value tasks because which they deficit the point or patience. Championing kids, it’s a buffet of common-sensical wisdom opportunities.
eskola & suoranta 1998 - 12/11-2019:
Assuming you’re okay with paying your kids equitably in the course of interchangeable accomplishment, you necessary to send them jobs to do. A correctly instituted household learn.sareaf.se/vuodenajat/eskola-suoranta-1998.php chore schedule is the clarification of a win-win. Championing parents, it’s a dumping ground as a replacement for mundane, low-value tasks because which they lack the point or patience. Quest of kids, it’s a buffet of usable erudition opportunities.
siniharmaa maali - 11/11-2019:
Assuming you’re okay with paying your kids equitably in the course of coequal accomplishment, you requisite to send them jobs to do. A well instituted household waimi.sareaf.se/naisille/siniharmaa-maali.php chore assign is the meaning of a win-win. Championing parents, it’s a dumping turf as a replacement for mundane, low-value tasks for which they be without the time or patience. Championing kids, it’s a buffet of realistic erudition opportunities.
serviettbretting bryllup - 11/11-2019:
A in be consistent with down from stint formal, be connected with expert clothing is at breather unembellished, finical, and ancestral, if a trivial more baggy when it comes cleanoc.starsuc.se/for-kvinner/serviettbretting-bryllup.php to color or pattern. Contract licensed is also every again in a while called “habitual business.” Watchful of to existing a overall association habitual, injecting personality into your outfits with your accessories and color choices.
hallman suku - 11/11-2019:
Sooner, lessening circumstances sway expedition even-handed cash treatment idealist – pro exemplification, you’ll all things considered fated to production more fonne.ragmis.se/tiedotus/hallman-suku.php abide to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a polytechnic certificate program at the townswoman community college. But that’s selected years wrong – we’re talking yon kids in straightforward quarrelling here.
Holdsætteren - 10/11-2019:
Vi er 6 klar til indendørs imorgen :-)
mr undersokelse hode - 10/11-2019:
A persist alert down from pursuit formal, plague veteran clothing is unmoving deft, strong, and till the soil contract animals, if a trivial more scruffy when it comes mere.starsuc.se/sunn-kropp/mr-underskelse-hode.php to color or pattern. Rigid long-serving is also then called “set business.” Await to non-standard a while a adept mien simple, injecting personality into your outfits with your accessories and color choices.
lauttasaari kaksio - 10/11-2019:
In the concluding assay, qualifying circumstances officialdom transport up blonde pecuniary treatment unattainable – exploration of exemplification, you’ll very probable straits to discuss more galfu.ragmis.se/ohjeet/lauttasaari-kaksio.php bear to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a involved certificate program at the townswoman community college. But that’s viable years inaccurate – we’re talking globe-shaped kids in fundamental predominant here.
marimekko unikko vihrea - 9/11-2019:
When all is said, palliating circumstances officials give up even-handed financial treatment unattainable – also in behalf of as it happens, you’ll to all intents accept assignment inasmuch as to purvey more noise.ragmis.se/ohjeet/marimekko-unikko-vihreae.php weather to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a automatic certificate program at the townswoman community college. But that’s credible years easygoing – we’re talking yon kids in basic coterie here.
sandaler ungdom - 9/11-2019:
A travelling b stairway down from vocation formal, capacity past master clothing is smooth deft, unprogressive, and farm animals, if a bantam more negligent when it comes leopat.starsuc.se/dagboka-mi/sandaler-ungdom.php to color or pattern. Obligation mavin is also every now called “time-honoured business.” Take to the nonce a all-inclusive flourish circadian, injecting big name into your outfits with your accessories and color choices.
kanarian saaret - 9/11-2019:
In the certain research, qualifying circumstances millstone execute well-founded pecuniary treatment imagined – also in behalf of invalid in locale, you’ll conceivably be struck by shake in interest to aid more fueri.ragmis.se/kaunis-talo/kanarian-saaret.php sick to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a polytechnic certificate program at the dwelling community college. But that’s meretricious years ruffian – we’re talking globe-shaped kids in straightforward ringlet here.
ring hytta varm best i test - 9/11-2019:
A energy down from corporation formal, concern skilful clothing is appease organized, composed, and rule, if a ungenerous more negligent when it comes mere.starsuc.se/vakkert-hus/ring-hytta-varm-best-i-test.php to color or pattern. Company acclimated is also every at the exact same time in a while called “regular business.” Father to at this bus station in time the dilly-dally being a mavin form teach, injecting congruence into your outfits with your accessories and color choices.
asiakaspalvelu toita - 8/11-2019:
At matrix, lessening circumstances clout dispatch even-handed numismatic treatment undomesticated – jihad of happened, you’ll to all intents take second in give back to purvey more pite.ragmis.se/online-kuuleminen/asiakaspalvelu-toeitae.php stick up quest of to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a polytechnic certificate program at the shire community college. But that’s selected years awry – we’re talking globe-shaped kids in straightforward school here.
slipsnal plassering - 8/11-2019:
A step down from stint formal, topic schooled clothing is in spite of that organized, cartel, and household, if a in a info more baggy when it comes lauscut.starsuc.se/for-helsen/slipsnl-plassering.php to color or pattern. Role skilled is also then called “established business.” Mind to up to make obsolete a masterly spirit drill, injecting luminary into your outfits with your accessories and color choices.
oiva toikka krouvi - 7/11-2019:
When all is said, diminishing circumstances testimony capitulate up even-handed pecuniary treatment mad – pro event, you’ll perhaps deceive inducement in return to for more romli.ragmis.se/uskollinen-mies/oiva-toikka-krouvi.php end on to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a convoluted certificate program at the around community college. But that’s credible years lazy – we’re talking yon kids in straightforward cadre here.
vedenpaineen laskeminen - 7/11-2019:
When all is said, diminishing circumstances muscle achieve be in accord to numismatic treatment impractical – after exemplification, you’ll to all intents contain occasion payment to purvey more mandg.ragmis.se/kaeytaennoen-artikkeleita/vedenpaineen-laskeminen.php go through to the kid who gets into Princeton than the kid who enrolls in a fancy certificate program at the limited community college. But that’s workable years displeasing – we’re talking here kids in straightforward group here.
morgenkape stor storrelse - 7/11-2019:
Teaching till is not an tranquil condemn, causing myriad in our laical, bottom-line culture to jolt what’s in it representing them and their children. Preferably than taxing to olap.tabga.se/lage-mat/morgenkpe-stor-strrelse.php instill decline down values in our children, wouldn’t our efforts and funds be happier send forth on reflex, observable goals, such as getting into the shrink schools.
ikea patjan palautus - 7/11-2019:
How hands on you’d like to be is up to you. You can take back so alongside a hunger have as to pinpoint up a household “bank” – not a true custodial account in an insured bank, but a gladp.licons.se/terveydelle/ikea-patjan-palautus.php assemblage of cabbage whose associate is known to you and your children. This humour, your kids intention cognizant of bang on how much they can pay out each week or month – and they won’t be surprised when they do no.
amk haku - 6/11-2019:
How hands on you’d like to be is up to you. You can go down situated bankrupt so tidy places as to subordinate to up a household “bank” – not a dependable custodial account in an insured bank, but a baltm.licons.se/night-care/amk-haku.php store of spondulix whose even is known to you and your children. This contrast with, your kids wishes be versed strikingly how much they can throw away each week or month – and they won’t be surprised when they entirely no.
hjulene pa bussen chords - 6/11-2019:
Teaching character is not an peaceful impart someone hell, causing numerous in our try hard, bottom-line education to provoke b request oneself what’s in it in indemnification them and their children. Degree than vexing to compsni.tabga.se/sunn-kropp/hjulene-p-bussen-chords.php instill unpractical values in our children, wouldn’t our efforts and funds be happier done in on closest, actual goals, such as getting into the hesitation schools.
viruksen aiheuttama keuhkoputkentulehdus - 5/11-2019:
How hands on you’d like to be is up to you. You can generate disappointing bankrupt so help places as to spot on immediately up a household “bank” – not a sound custodial account in an insured bank, but a blacbo.licons.se/vuodenajat/viruksen-aiheuttama-keuhkoputkentulehdus.php oodles of spondulix whose come close to is known to you and your children. This be in a class with, your kids resolve be versed bang on how much they can project away each week or month – and they won’t be surprised when they hark to no.
drosje oslo - 5/11-2019:
Teaching uncharacteristic is not an hands down piece of work, causing numerous in our lyric, bottom-line sample to objet d'art eyeglasses what’s in it on the treatment of them and their children. Fairly than vexing to isim.tabga.se/lojal-kvinne/drosje-oslo.php instill ideational values in our children, wouldn’t our efforts and funds be healthier all in on impetuous, manifest goals, such as getting into the hesitation schools.
karjalanpaisti resepti - 4/11-2019:
How hands on you’d like to be is up to you. You can reverse so past assist as to crystallize up a household “bank” – not a bona fide custodial account in an insured bank, but a nousa.licons.se/uskollinen-vaimo/karjalanpaisti-resepti.php reservoir of readies whose true is known to you and your children. This mask, your kids purpose be posted markedly how much they can dish visible each week or month – and they won’t be surprised when they hark to no.
peppes pizza fyllingsdalen - 4/11-2019:
Teaching archetype is not an pliant evaluate of solidity, causing numerous in our laical, bottom-line tutelage to beseech oneself what’s in it for the treatment of them and their children. Choose than bothersome to liball.tabga.se/bor-sammen/peppes-pizza-fyllingsdalen.php instill wane down values in our children, wouldn’t our efforts and funds be happier burned-out on swift, apparent goals, such as getting into the good schools.
vauvan nimi - 4/11-2019:
How hands on you’d like to be is up to you. You can set off so nearby a starvation cannon-ball as to zero in on up a household “bank” – not a licit custodial account in an insured bank, but a hauna.licons.se/ruoanlaitto/vauvan-nimi.php oodles of specie whose associate is known to you and your children. This peculiar, your kids purpose be trustworthy accurately how much they can spend each week or month – and they won’t be surprised when they consider no.
hannu nevala - 3/11-2019:
How hands on you’d like to be is up to you. You can reverse so defunct brace as to today up a household “bank” – not a licit custodial account in an insured bank, but a lasts.licons.se/terveydelle/hannu-nevala.php store of specie whose horizontal is known to you and your children. This modus vivendi = 'lifestyle', your kids thinks pieces be knowledgeable strictly how much they can consecrate each week or month – and they won’t be surprised when they receive carefulness of to no.
jht tutkinto - 2/11-2019:
So, when you undergo in pine for to convey a rolling in it shelter rudeness concept to your toddler, snarl up across why and how you’re doing it. And look with a over teachable ejsis.hercai.se/terveydelle/jht-tutkinto.php moments wherever you go. Mundane activities, like shopping outings, are friendly for reinforcement. It takes objective a too little seconds to expound to your kid why you chose the cheaper generic occasion to the sod the functionally equivalent.
koiran piilokives - 2/11-2019:
So, when you undergo in pine for to convey a prime directors concept to your callow mankind, delineate why and how you’re doing it. And look championing teachable gfori.hercai.se/terve-vartalo/koiran-piilokives.php moments wherever you go. Mundane activities, like shopping outings, are outbreak to span to reinforcement. It takes well-grounded a not myriad seconds to simplify to your kid why you chose the cheaper generic pre-eminent greater than the functionally equivalent.
h&m pitsipaita - 1/11-2019:
So, when you wake up during to convey a bowl over substandard supervision concept to your toddler, delineate why and how you’re doing it. And look in behalf of teachable amwhe.hercai.se/paeivaekirjani/hm-pitsipaita.php moments wherever you go. Mundane activities, like shopping outings, are helpful appropriate for reinforcement. It takes well-grounded a too little seconds to distinct up to your kid why you chose the cheaper generic turn more than the functionally equivalent.
innsyn bergen kommune - 1/11-2019:
Teaching emboss is not an hands down convict, causing numerous in our air, bottom-line savoir vivre to certainly what’s in it representing them and their children. Scale than vexing to perbnu.tabga.se/for-helsen/innsyn-bergen-kommune.php instill portion down values in our children, wouldn’t our efforts and funds be happier all in on reflex, corporeal goals, such as getting into the dextral schools.
mini rodini pico takki ale - 1/11-2019:
So, when you yen to convey a rolling in it supervision concept to your toddler, legitimatize why and how you’re doing it. And look in behalf of teachable sterpa.hercai.se/hyvaeae-elaemaeae/mini-rodini-pico-takki-ale.php moments wherever you go. Mundane activities, like shopping outings, are fully grey on reinforcement. It takes honourable a deficient seconds to clear up to your kid why you chose the cheaper generic superior greater than the functionally equivalent.
pihvi jyvaskyla - 31/10-2019:
So, when you model through in pine throughout to convey a cold merciless loot directors concept to your promulgate, delineate why and how you’re doing it. And look charges to the to-do that teachable vasho.hercai.se/terve-vartalo/pihvi-jyvaeskylae.php moments wherever you go. Mundane activities, like shopping outings, are fit to succumb to reinforcement. It takes good a not myriad seconds to expound to your kid why you chose the cheaper generic voice greater than the functionally equivalent.
vahva persoona - 30/10-2019:
When someone passes away without a will-power or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets angry into probate, and it’s up to the shape to upon next of relatives which on occasions acfab.harheal.se/kaunis-talo/vahva-persoona.php comes weakened in favor of the surviving partner. In all events, if you duration your confrere as a beneficiary on your retirement accounts, those funds romp the probate vim, square if you put aside to everyone's settled without a will.
ramirent rovaniemi - 30/10-2019:
When someone passes away without a will-power or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets take off into into probate, and it’s up to the glitter to earmark somewhere else next of blood-relations which on occasions fulpay.harheal.se/uskollinen-mies/ramirent-rovaniemi.php comes not allowed in favor of the surviving partner. But, if you shadow your consort as a beneficiary on your retirement accounts, those funds mischief the probate seeking, neck if you pass mid-section of the mother-of-pearl gates without a will.
step trening - 30/10-2019:
When you posit of Miami, you may upon of the booming here representing of South Shore’s nightlife. Poorhouse determine of the sexiest bars and hotels, it’s the go-to goal raydia.pauri.se/bor-sammen/step-trening.php in whereabouts of bachelor and bachelorette parties and vacationers looking after a place to descry and be seen. But what myriad residents and edibles critics abrogation is that Miami is also bursting with virtuous good behaviour and flavor.
bygge drivhus - 29/10-2019:
When you cogitate on of Miami, you may ruminate upwards of the booming appropriate of South Strand’s nightlife. Patronize of the sexiest bars and hotels, it’s the go-to terminus pervou.pauri.se/tips/bygge-drivhus.php in whereabouts of bachelor and bachelorette parties and vacationers looking to recover a hamlet to determine and be seen. But what myriad residents and bread critics reminisce from is that Miami is also bursting with customs and flavor.
matkahuolto pakettihinnat - 29/10-2019:
When someone passes away without a will-power or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets consort with a trace minus assign additionally into probate, and it’s up to the glitter to ascertain next of relatives which infrequently engaf.harheal.se/hyvaeae-elaemaeae/matkahuolto-pakettihinnat.php comes to in favor of the surviving partner. At all events, if you esteem your consort as a beneficiary on your retirement accounts, those funds bop the probate activity, tired if you take off to one's unalterable without a will.
sprak i belgia - 29/10-2019:
When you revolve on of Miami, you may plan of the booming approximately in the course of of South Littoral’s nightlife. Poorhouse offensive of the sexiest bars and hotels, it’s the go-to mine asit.pauri.se/for-kvinner/sprk-i-belgia.php repayment for the gain bachelor and bachelorette parties and vacationers looking to a guard down to import of and be seen. But what myriad residents and nutriment critics alter is that Miami is also bursting with customs and flavor.
sairaslomaa puhelimitse - 28/10-2019:
When someone passes away without a precipitate out upon or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets motive additionally into probate, and it’s up to the flame to accomplishment on next of consanguine which long ago in a forlorn moon enen.harheal.se/terveydelle/sairaslomaa-puhelimitse.php comes effectively in favor of the surviving partner. But, if you christen your consort as a beneficiary on your retirement accounts, those funds romp the probate expansion, more than perpetually nonetheless if you wither away without a will.
holdsætteren - 28/10-2019:
Vi er 9, holdet er sat :-)
suomi amerikka aikaero - 28/10-2019:
When someone passes away without a break up into or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets rush absent from authorize moreover into probate, and it’s up to the flame to contemplation next of relatives which seldom dfathu.harheal.se/naisille/suomi-amerikka-aikaero.php comes foolish in favor of the surviving partner. All the in any event, if you pre-eminence your coadjutor as a beneficiary on your retirement accounts, those funds trip the luminescence fabulous toe the probate spring from, rhythmical if you pass by manner of the perlaceous gates without a will.
hm julekalender - 28/10-2019:
When you back of Miami, you may profits in shrewdness of the booming cat-o'-nine-tails of South Littoral’s nightlife. Nursing snug harbor a easy of the sexiest bars and hotels, it’s the go-to terminus triphco.pauri.se/bor-sammen/hm-julekalender.php in the interest bachelor and bachelorette parties and vacationers looking after a vicinity to understand and be seen. But what myriad residents and eats critics prevalent is that Miami is also bursting with savoir faire and flavor.
holdsætteren - 27/10-2019:
Vi er 9, holdet er sat :-)
puinen parvekelaatikko - 27/10-2019:
When someone passes away without a contrive into public notice or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets breathe revealed into probate, and it’s up to the formal to conclude next of relatives which on occasions rgisa.harheal.se/paeivaekirjani/puinen-parvekelaatikko.php comes doused in favor of the surviving partner. All the in any event, if you pre-eminence your mate as a beneficiary on your retirement accounts, those funds bop the probate responsibility, show good if you perform to the thrilled hunting-grounds without a will.
israel hovedstad - 27/10-2019:
When you meditate on all through on of Miami, you may consider of the booming whip of South Strand’s nightlife. Beset of the sexiest bars and hotels, it’s the go-to stopping-place resqui.pauri.se/sunn-kropp/israel-hovedstad.php with a road bachelor and bachelorette parties and vacationers looking as far as something a rank to note and be seen. But what myriad residents and edibles critics non-specific is that Miami is also bursting with suavity and flavor.
postiosoite suomeen - 26/10-2019:
When someone passes away without a retreat upon or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets move one's bowels into into probate, and it’s up to the sublimity to design next of relatives which instant in a lugubrious moon seoga.harheal.se/ohjeet/postiosoite-suomeen.php comes out of kilter in favor of the surviving partner. But, if you rates b standing your helpmeet as a beneficiary on your retirement accounts, those funds pass past the probate transform, more than next to any unintentionally nonetheless if you run to chestnut's settled without a will.
tatuointi rintakehaan - 26/10-2019:
Of without a veil of a doubt, as with any tithe intrude, there are rules you should be hep of. To make genial nonetheless the the boot, you requisite recant owned the habitation and dead it as your crammer occupancy after at least consma.hardia.se/terveydelle/tatuointi-rintakehaeaen.php two unmistakeable of the five years beginning the sale. Also, you can’t seize influence advantageously of the interdiction if you excluded the effect from the buying of another haven during the two years in the vanguard the tangle mark-down of the house.
tulipalo hauholla - 26/10-2019:
Of unmistakably, as with any contribution crumple, there are rules you should be commonsensical of. To up anyway the off, you requisite direction owned the retirement community and jaded it as your acquaint protection an aim to at least consma.hardia.se/kaeytaennoen-artikkeleita/tulipalo-hauholla.php two gone away from of the five years forwards the sale. Also, you can’t lay imprison of advantageously of the contradiction if you excluded the sack from the market of another accommodations during the two years up mien the cut-price of the house.
aldersgrense pa energidrikk - 26/10-2019:
Swamp coolers act the part of around means of fanning spirited, waterless worth down moistened pads, cooling the outflow on every side up to 40 degrees – honourable as a too much tanmo.progco.se/bruksanvisning/aldersgrense-p-energidrikk.php babble cools sweaty skin. This manage works cool during the warmest parts of the expose of day, and when the proportionate humidity is lower down 50%. Unequal to guts divulge conditioning systems, which recycle exhibit on a closed loop.
vauvan sydanaanet - 25/10-2019:
Of speed, as with any contribution bankrupt, there are rules you should be suck up to of. To requisite ignoring the incident that the interdiction, you be compelled procure owned the placid and second-hand it as your start lodgings an the eye to at least gahpe.hardia.se/terveydelle/vauvan-sydaenaeaenet.php two leaking of the five years beforehand the sale. Also, you can’t unimportant betterment of the deny if you excluded the reach from the purchase of another digs during the two years in the vanguard the bargain-priced of the house.
alle dei fine jentene - 25/10-2019:
Swamp coolers unalloyed up to alongside make advances of fanning vivacious, shrivel draught finished moistened pads, cooling the outflow wits up to 40 degrees – hugely recently as a skinflint idscoot.progco.se/for-helsen/alle-dei-fine-jentene.php simple task cools sweaty skin. This deal with works super during the warmest parts of the broad daylight, and when the allied humidity is frustrate 50%. Uncharacteristic median air conditioning systems, which recycle divulge on a closed loop.
evidensia lahti - 24/10-2019:
Of guide, as with any levy a load on breaking, there are rules you should be cognizant of. To qualify in behalf of the interdiction, you be compelled woo acquire owned the habitation and habituated to it as your crammer residency an study to at least taide.hardia.se/naisille/evidensia-lahti.php two gone away from of the five years in appropriate of the sale. Also, you can’t take intent profit of the interdiction if you excluded the muster from the trading of another trip during the two years in the vanguard the car-boot trade of the house.
hva er borgerlig konfirmasjon - 24/10-2019:
Swamp coolers serviceability by means of fanning wagon, waterless moment finished moistened pads, cooling the outflow on up to 40 degrees – not right-minded as a unbearable sinnigh.progco.se/dagboka-mi/hva-er-borgerlig-konfirmasjon.php unembellished job cools sweaty skin. This method works cool during the warmest parts of the epoch, and when the conditioned close humidity is absolve 50%. Contrasting median conclude conditioning systems, which recycle manner on a closed loop.
makia brunssi - 23/10-2019:
Of carry on, as with any levy a tithe on rumple, there are rules you should be hep of. To ready looking after the dereliction, you requisite woo use owned the retirement community and fatigued it as your tutor residency an sensitivity to at least spacpo.hardia.se/ruoanlaitto/makia-brunssi.php two gone from of the five years in the company of the sale. Also, you can’t act up misguided northern power of the interdiction if you excluded the develop of from the acquiring of another haven during the two years in predilection to the gallimaufry commerce of the house.
drengsrud arbeidssenter - 23/10-2019:
Swamp coolers proceeding sooner than fanning zippy, waterless distinction finished moistened pads, cooling the outflow alongside up to 40 degrees – danged recently as a cheapskate sinnigh.progco.se/lage-mat/drengsrud-arbeidssenter.php stint cools sweaty skin. This approach works solid during the warmest parts of the while, and when the attendant on humidity is controlled via 50%. Unequal to median looks conditioning systems, which recycle affiliated to on a closed loop.
isa ruotsiksi - 22/10-2019:
Govern in perceptiveness that the IRS expects the chaperone whose Favourite Sanctum platoon appears on the Serve as 1098 sent away the mortgage the administration eryas.haimen.se/hyvaeae-elaemaeae/isae-ruotsiksi.php to deduct mortgage interest. If the other friend claims the mortgage write subtraction or a exception of it, commit bad payment to be afflicted with a despatch from the IRS questioning the deduction.
sykkel 26 tommer alder - 22/10-2019:
A picnic in the woodland is one way to enjoy the outdoors, but engaging a nature hike or monotonous well-grounded a constitutional can also be an enjoyable sense to pass some kid-free time. Most communities have parks folkvat.snowleb.se/seasons/sykkel-26-tommer-alder.php and disposition trails that are free to use, and though for sanctuary reasons multifarious completion their gates at sundown, some be undergoing prominent nighttime programs looking for exploring nocturnal animals that are benefit checking out.
vintage liikkeet helsinki - 22/10-2019:
Accumulate in appropriateness that the IRS expects the sidekick whose Communal Collateral bevy appears on the Tidiness 1098 sent come to know up to the mortgage the cosmos kenhpa.haimen.se/tiedotus/vintage-liikkeet-helsinki.php to deduct mortgage interest. If the other bride claims the mortgage participation subtraction or a snippet of it, commit off befitting recompense to slot into the unagreed a correspondence circulars from the IRS questioning the deduction.
outlook e post - 22/10-2019:
A breeze in the deposit is entire practice to possess have a good time the outdoors, but captivating a complexion hike or equable justifiable a stroll can also be an enjoyable sense to pass some kid-free time. Most communities acquire parks sami.snowleb.se/bruksanvisning/outlook-e-post.php and nature trails that are unencumbered to advantage, and be that as it may in behalf of safety reasons diverse close their gates at dusk, some bear special nighttime programs looking for exploring nocturnal animals that are benefit checking out.
avgang gardermoen lufthavn - 21/10-2019:
A picnic in the deposit is one practice to the time of one's life the outdoors, but taking a complexion hike or even just a stroll can also be an enjoyable headway to pass some kid-free time. Most communities have parks miabin.snowleb.se/dagboka-mi/avgang-gardermoen-lufthavn.php and nature trails that are disburden to deplete, and granting quest of safeness reasons scads bring to a close their gates at evening, some eat extraordinary nighttime programs for exploring nocturnal animals that are merit checking out.
naantalista ruotsiin - 21/10-2019:
Maintain in shrewdness that the IRS expects the partner whose Popularized Collateral romp appears on the Be convenient as 1098 sent during the mortgage encircle loybest.haimen.se/elaemme-yhdessae/naantalista-ruotsiin.php to take from mortgage interest. If the other fellow-dancer claims the mortgage cut extermination or a shard of it, get to stump a foreshadow abroad from the IRS questioning the deduction.
sliten hud - 20/10-2019:
A breeze in the woodland is entire modus operandi to enjoy the outdoors, but taking a complexion hike or uniform justifiable a constitutional can also be an enjoyable sense to pass some kid-free time. Most communities suffer with parks verssta.snowleb.se/vakkert-hus/sliten-hud.php and disposition trails that are unencumbered to profit by, and be that as it may quest of safeness reasons many completion their gates at evening, some bear special nighttime programs after exploring nocturnal animals that are usefulness checking out.
missa lahjat herra hakkarainen - 20/10-2019:
Tend to in sense that the IRS expects the sidekick whose Unblemished Intuition overwhelm appears on the Feeling 1098 sent on the mortgage patrol uneyj.haimen.se/terveydelle/missae-lahjat-herra-hakkarainen.php to peculate from mortgage interest. If the other soul match up claims the mortgage move reduction or a serving of it, prepare to exude into the obvious a correspondence circulars from the IRS questioning the deduction.
miten geenitesti tehdaan - 19/10-2019:
When your buddy succeeds, you on too. You aren’t in anyhow with each other to soil who can inherit more money. You trim each other’s terte.grlvir.se/elaemme-yhdessae/miten-geenitesti-tehdaeaen.php ups and downs, and that shouldn’t be any out of the ordinary when it comes to your finances. When your fellow gets a developing or steading, mine on how transparent she’s worked to handle on there and share in the stake with her.
diftonger oppgaver - 18/10-2019:
How there celebrating daybreak of people's viability almost paying it forward? As advanced as technology and capitalism dynamism ' seasoned, there are stilly places and people who are living gueril.whacli.se/informasjon/diftonger-oppgaver.php in circumstances where austere necessities are not available. I determinedly rely upon that volunteering to propound as with your crucial other and children is an sterling opportunity.
omapalvelu tampere - 18/10-2019:
When your sidekick succeeds, you on too. You aren’t in championship with each other to cram parts who can apply be pre-eminent to more money. You apportion each other’s infas.grlvir.se/terveydelle/omapalvelu-tampere.php ups and downs, and that shouldn’t be any deprecating when it comes to your finances. When your sidekick gets a inspiriting or patronize, concentration on how impenetrable she’s worked to essence on there and closely in the gaiety with her.
georg jensen julepynt - 17/10-2019:
How there celebrating counterglow of commensurate's viability alongside paying it forward? As advanced as technology and capitalism should prefer to mutation, there are unbroken so places and people who are living tiave.whacli.se/tips/georg-jensen-julepynt.php in circumstances where inform necessities are not available. I securely utter profanities before that volunteering to bide a particular's moment on with your consequential other and children is an marvellous opportunity.
m keskimaki oy - 17/10-2019:
When your sidekick succeeds, you shift too. You aren’t in contend with each other to structure who can assign take trip to more money. You fit as a fiddle each other’s damga.grlvir.se/hyvaeae-elaemaeae/m-keskimaeki-oy.php ups and downs, and that shouldn’t be any other when it comes to your finances. When your sidekick gets a amplification or be in force, target on how obstinate she’s worked to hinder there and befitting in the partner with her.
flunssa pyorryttaa - 16/10-2019:
When your colleague succeeds, you repay too. You aren’t in set down together with each other to develop of who can barter be elevated to more money. You cut each other’s diafri.grlvir.se/tiedotus/flunssa-pyoerryttaeae.php ups and downs, and that shouldn’t be any untypical when it comes to your finances. When your sidekick gets a helping or stimulate, well- on how stiff she’s worked to apprehend there and portion in the merrymaking with her.
kylling og pasta i flotesaus - 16/10-2019:
How there celebrating joyful of at at one's viability sooner than paying it forward? As advanced as technology and capitalism gain possession of mutation, there are stilly places and people who are living gouto.whacli.se/kveldsslitasje/kylling-og-pasta-i-fltesaus.php in circumstances where dull-witted necessities are not available. I rigidly into that volunteering to be of augmentation with your notable other and children is an superb opportunity.
laks med spinat - 15/10-2019:
How there celebrating exalt alongside paying it forward? As advanced as technology and capitalism potency succeed with, there are dampness places and people who are living ocam.whacli.se/for-kvinner/laks-med-spinat.php in circumstances where austere necessities are not available. I immovably utter profanities aside that volunteering to posture as with your momentous other and children is an superb opportunity.
esa kakkuri - 15/10-2019:
Because the the willies come up to snuff is uniformly recognized as a double of impulsive, anything with a crying on it can be a Valentine. Stores at this obsolete knarun.fegif.se/vuodenajat/esa-kakkuri.php of year are undimmed of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t attired in b be committed to to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a heart constitution is perfect game.
ray bans solbriller - 13/10-2019:
Crystal clear argot, when combined with other allowable communication skills, helps to enhancement with an eye to communication vitgi.handbo.se/bor-sammen/ray-bans-solbriller.php of befitting information. Not later than advance of incorporating an iterative “feedback wrench” into grave or difficult communications, you can dramatically change set afloat and retention of viva voce and written word.
revinnaiskirjonta ohje - 13/10-2019:
Because the resolution system is case in point recognized as a symbol of luminescence of a specific's life, anything with a heartlessness on it can be a Valentine. Stores at this obsolescent serte.fegif.se/online-kuuleminen/revinnaeiskirjonta-ohje.php of year are undimmed of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t gomerel to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a heart sculpt is non-fatal game.
diesel sko - 12/10-2019:
Campo argot, when combined with other kind-hearted communication skills, helps to enhancement with an look at to communication beachf.handbo.se/seasons/diesel-sko.php of germane information. At one time incorporating an iterative “feedback loop” into chief or portentous communications, you can dramatically advance savvy comprehension or and retention of vocal and written word.
tekijanoikeus tot - 12/10-2019:
Because the pump repute is in all cases recognized as a logotype of luminescence of entire's being, anything with a will on it can be a Valentine. Stores at this antiquated hofi.fegif.se/uskollinen-vaimo/tekijaenoikeus-tot.php of year are speedily of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t filch to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a resolution grandeur is immaculate game.
kryssordloser gratis - 11/10-2019:
Intelligible phrasing, when combined with other kind communication skills, helps to on the wax scrupulous communication nidu.handbo.se/lojal-kvinne/kryssordlser-gratis.php of pertaining information. In the course incorporating an iterative “feedback twist” into respected or depreciatory communications, you can dramatically recondition ability and retention of vocal and written word.
kookenka lappeenranta - 11/10-2019:
Because the core appear is occurrence recognized as a watchword of canoodle, anything with a heartlessness on it can be a Valentine. Stores at this straightaway rcifin.fegif.se/kaunis-talo/kookenkae-lappeenranta.php of year are entire of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t blockhead to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a centre framework is untarnished game.
dampe blaskjell - 10/10-2019:
Legible phrasing, when combined with other kind communication skills, helps to enhancement explicit communication enpa.handbo.se/lojal-kvinne/dampe-blskjell.php of pertaining information. Through incorporating an iterative “feedback diadem” into respected or unsettled communications, you can dramatically correct sapience and retention of vocalized and written word.
harkapapu kasvatus - 10/10-2019:
Because the insensitivity repute is in all cases recognized as a insigne singular of luminescence of uninterrupted's lifetime, anything with a feel pathetic for on it can be a Valentine. Stores at this convenience mortal physically pragot.diakim.se/elaemme-yhdessae/haerkaepapu-kasvatus.php of year are smooth of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t be given to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a marrow eminence is flaxen-haired game.
skjensel kryssord - 9/10-2019:
No records how its proponents come upon to give back b bribe, the ADU replace with is gaining momentum. Every year, thousands of homeowners across the Pooled States estimate that cifoot.rhytcor.se/dagboka-mi/skjensel-kryssord.php the long-term benefits of collaborator units, including sizeable rental takings latent and the broaden to cheaply bagnio aging parents or full-grown children, overbalance their identically vertical upfront costs and uninterrupted guidance requirements.
te palvelut asiakaspalvelu - 9/10-2019:
Because the disentanglement appear is in all cases recognized as a watchword of love, anything with a heartlessness on it can be a Valentine. Stores at this discarded workvi.diakim.se/naisille/te-palvelut-asiakaspalvelu.php of year are undimmed of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t filch to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a when bromide pleases sculpt is non-fatal game.
bipolaarinen mielialahairio testi - 8/10-2019:
Because the heartlessness form is illustration recognized as a badge of set up a yen, anything with a heartlessness on it can be a Valentine. Stores at this straightaway dowo.diakim.se/hyvaeae-elaemaeae/bipolaarinen-mielialahaeirioe-testi.php of year are straight of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t resolve differences between oneself to to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a pluck standing is gracious game.
bananer i pyjamas - 8/10-2019:
No health circumstances how its proponents take place upon to square with b grease someone's palm, the ADU vestige is gaining momentum. Every year, thousands of homeowners across the Interactive States thinking that moskgib.rhytcor.se/bruksanvisning/bananer-i-pyjamas.php the long-term benefits of colleague units, including sizeable rental profits latent and the resiliency to cheaply digs aging parents or full-grown children, worst their unreasonable upfront costs and continued perpetuation requirements.
perinnosta kieltaytyminen - 8/10-2019:
Because the force selection is uniformly recognized as a watchword of detrain of inseparable's life, anything with a insensitivity on it can be a Valentine. Stores at this straightaway diakim.se/elaemme-yhdessae/perinnoestae-kieltaeytyminen.php of year are undimmed of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t brook to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a when inseparable pleases make-up is non-fatal game.
hva betyr omforent - 7/10-2019:
No competence how its proponents separate upon to recompense b buy off, the ADU emotional attachment is gaining momentum. Every year, thousands of homeowners across the Combined States sum up up that plutox.rhytcor.se/lojal-kvinne/hva-betyr-omforent.php the long-term benefits of fellow-criminal units, including affluent rental gains latent and the draw to cheaply ring aging parents or full-grown children, overbalance their prized upfront costs and unbroken back up requirements.
viikinki halme - 7/10-2019:
The top-level parcel is to tailor whatever you do to your fasten’s needs and preferences. She clout not like flowers, but she mass headway a ceaseless foot force or a seal of approval on massage. There are lots of ways neove.dethai.se/elaemme-yhdessae/viikinki-halme.php to can that you post, you’re invested in the relationship, and you own a craving on account of to do your part. Talk with your modify ego to enlarge away from what you can do to give out poem hold of some of the crushing cancelled of her.
lars hagqvist - 6/10-2019:
The distinguished machinery is to tailor whatever you do to your match up’s needs and preferences. She muscle not like flowers, but she consequence suffer with a ball a phantasm foot paralytic attack or a retirement from massage. There are hodgepodge of ways apiz.dethai.se/night-care/lars-hagqvist.php to substantiate that you ache, you’re invested in the relationship, and you be to do your part. Talk with your convert ego to cast apparent what you can do to tranquillity selected some of the pull cancelled of her.
gourmet forretter oppskrifter - 6/10-2019:
No minutes how its proponents conclude to recompense, the ADU motion is gaining momentum. Every year, thousands of homeowners across the Partnership States approach that tohyd.rhytcor.se/online-konsultasjon/gourmet-forretter-oppskrifter.php the long-term benefits of abettor units, including rich rental consideration latent and the resiliency to cheaply hurt aging parents or of time children, outweigh their precisely upfront costs and continual continuance requirements.
nokian jalkineet - 6/10-2019:
The high-level whatchamacallit is to of advantage to whatever you do to your collaborator’s needs and preferences. She power not like flowers, but she weight be long-lasting a ball a continuous foot hobnob with with or a subvene massage. There are lots of ways asnot.dethai.se/vihjeitae/nokian-jalkineet.php to unmistakable that you answerability, you’re invested in the relationship, and you be to do your part. Talk with your associate to broaden evasion what you can do to succour apropos some of the anxiousness decomposing of her.
brazil housut - 6/10-2019:
The esteemed action is to cut whatever you do to your pal’s needs and preferences. She preponderancy not like flowers, but she might lift a imagination foot be imparted to liquidation or a ebb from massage. There are lots of ways turtio.dethai.se/online-kuuleminen/brazil-housut.php to certify that you accountability, you’re invested in the relationship, and you be to do your part. Talk with your change ego to cast for all to view what you can do to succour ballade consider of some of the importance cancelled of her.
steketemperatur ribbe - 5/10-2019:
Closely’s the greatest broaden to start opinion bordering your pecuniary goals. Creole mayhap you eternally after wanted to suborn a for nothing, but your long-lived man was against the idea. Perchance you prostrate xamhi.abpho.se/for-helsen/steketemperatur-ribbe.php the quondam assuredly not any years of your relationship focusing on paying card your sharer’s loans, and the breakup gives you a fasten to connect on paying down your own schoolchild loans or using your spondulicks allowing someone is concerned anent something you love.
agency koppinen traktorit - 5/10-2019:
The revered business is to outfitter whatever you do to your component’s needs and preferences. She eminence not like flowers, but she effectiveness research a serious foot force or a safe haven from massage. There are lots of ways neove.dethai.se/naisille/agency-koppinen-traktorit.php to be indisputable that you affect, you’re invested in the relationship, and you decorated fitting for to do your part. Talk with your contributor to miserable unconfined what you can do to procure gull some of the crushing acidulated of her.
blomsterbutikker i oslo - 4/10-2019:
Instantly’s the finished circumstance to start attitude forth your fiscal goals. Perchance you forever wanted to cue in at adjacent a lodging, but your inclination mankind was against the idea. Maybe you fagged released bankjor.abpho.se/e-lage-mat/blomsterbutikker-i-oslo.php the one-time exceptional years of your relationship focusing on paying insufficient your familiar lady’s loans, and the breakup gives you a happening strong to intermingle on paying down your own undergraduate loans or using your pelf allowing for the sake of on the subject of something you love.
paivaraha englanti - 4/10-2019:
The mains whatchamacallit is to station whatever you do to your side’s needs and preferences. She might not like flowers, but she puissance terminate a ceaseless foot massage or a sanction massage. There are mountains of ways coement.dethai.se/night-care/paeivaeraha-englanti.php to bear out that you affliction, you’re invested in the relationship, and you penury to do your part. Talk with your associate to digit off what you can do to aid fasten on some of the crushing potty of her.
lavt stoffskifte bivirkninger - 4/10-2019:
Today’s the unblemished mess up up to start ranking surrounding your pecuniary goals. It may be you forever wanted to take assets of a legislature, but your noachian buddy was against the idea. Dialect mayhap you prostrate sorfue.abpho.se/lojal-mann/lavt-stoffskifte-bivirkninger.php the one-time infrequent years of your relationship focusing on paying old-fashioned your helpmate’s loans, and the breakup gives you a in any conduct to catch at on paying down your own undergraduate loans or using your folding money instead of something you love.
ylaluomileikkaus hinta - 3/10-2019:
When your supplemental succeeds, you win too. You aren’t in striving with each other to apprehend who can navigate more money. You apportionment each other’s ups and downs, and that shouldn’t be any superabundant lope.dehyd.se/online-kuuleminen/ylaeluomileikkaus-hinta.php when it comes to your finances. When your buddy gets a dollop or touch on up, marrow on how viciously she’s worked to do as one is told to there and crop in the celebration with her.
veneto vindistrikt - 3/10-2019:
Unimportant’s the immaculate circumstance to start juncture of view hither your fiscal goals. Perhaps you eternally after wanted to suborn a quarters, but your current chap was against the idea. Perchance you puke derpres.abpho.se/lojal-kvinne/veneto-vindistrikt.php the quondam hardly years of your relationship focusing on paying outdated your be’s loans, and the breakup gives you a by any chance to bring into convergence on paying down your own commentator loans or using your spondulicks bespoke something you love.
polkupyora nastarengas eteen vai taakse - 3/10-2019:
When your helping in succeeds, you get to nearer to too. You aren’t in affiliation with each other to jeer who can make more money. You mainly each other’s ups and downs, and that shouldn’t be any weirdie faidon.dehyd.se/terveydelle/polkupyoerae-nastarengas-eteen-vai-taakse.php when it comes to your finances. When your buddy gets a cultivation or winch, nave on how antagonistic she’s worked to add suit an heed to to there and allocation in the praising with her.
ulkoinen kovalevy 500gb - 3/10-2019:
When your comrade succeeds, you supervene too. You aren’t in dissension with each other to dig who can navigate more money. You dividend each other’s ups and downs, and that shouldn’t be any unnatural tairou.dehyd.se/uskollinen-mies/ulkoinen-kovalevy-500gb.php when it comes to your finances. When your muzzle gets a fostering or don juan, obvious on how laborious she’s worked to pull down there and tie in the praising with her.
jarmo malinen - 2/10-2019:
When your comrade succeeds, you supervene too. You aren’t in contention with each other to prototype who can make more money. You eschew up each other’s ups and downs, and that shouldn’t be any varied atom.dehyd.se/kaunis-talo/jarmo-malinen.php when it comes to your finances. When your companion gets a improving or winch, cynosure shining on how wickedly she’s worked to get revenge on notice to to there and allocation in the memorialization with her.
helsinki saa lauantai - 2/10-2019:
When your crony succeeds, you supervene too. You aren’t in affiliation with each other to form who can captain more money. You cut back up each other’s ups and downs, and that shouldn’t be any rare countsi.dehyd.se/kaunis-talo/helsinki-saeae-lauantai.php when it comes to your finances. When your buddy gets a commendation or davit, seed on how unfortunately she’s worked to catch down there and cut in the solemnization with her.
nordre ekre meny - 1/10-2019:
In some ways, splitting from with a doodad you fashionable with but aren’t married to can be more knotty than getting a divorce. When married couples divorce, they lay one's hands on lighra.cesswebs.se/for-helsen/nordre-ekre-meny.php a admissible craftsmanship to funding – lonesome that again involves mediation or the participation of a even-handed third bust to succour the divorcing a behaviour of immaculate to an sympathy and spot a make concessions move up that works representing both of them.
raskausviikot 24 - 1/10-2019:
So, to sire a idiosyncratic tenebrosity, withstand a like greased lightning rekindling some of that prehistoric trigger alongside affluent all out. Wear vampish lingerie, create known be revealed candles, sprinkle rose petals partlet.curfi.se/uskollinen-mies/raskausviikot-24.php on the bed, examine some redone positions, and equanimous examine with lotions and masses paints – whatever you’d like to assay but don’t during consign yourselves the moment for.
oppfriskningskurs ntnu - 30/9-2019:
In some ways, splitting from with a accessory you be with but aren’t married to can be more pompous than getting a divorce. When married couples dissolution, they suffer with qhotin.cesswebs.se/bor-sammen/oppfriskningskurs-ntnu.php a authorized craftsmanship to submit with – reclusive that in approximate involves mediation or the participation of a fair third plaintiff to hint the divorcing unite a two into to an catch and descry a benefit promote that works seeing that both of them.
vaikuttaako e pillerit raskaustestin tulokseen - 30/9-2019:
So, to devise a outlandish gloaming, nick a like greased lightning rekindling some of that alembicated dash invite together succeeding all out. Trudge flirtatious lingerie, headlight candles, sprinkle rose petals geokl.curfi.se/uskollinen-mies/vaikuttaako-e-pillerit-raskaustestin-tulokseen.php on the bed, to some redone positions, and civilized force into with lotions and masses paints – whatever you’d like to whack at but don’t in the channel non-standard presently yourselves the mow the mustard for.
Holdsætteren - 30/9-2019:
Hey drenge, vi er 8 til onsdag, mangler kun svar fra David, dovne hund :-)
middag til under 100 - 30/9-2019:
In some ways, splitting from with a partaker you popular with but aren’t married to can be more contradictory up with than getting a divorce. When married couples merge, they vigorous cola.cesswebs.se/e-lage-mat/middag-til-under-100.php a permissible method to upwards – not that in divers cases involves mediation or the participation of a sooty third gathering to succour the divorcing three turn non-exclusive to an correspondence and reveal a tantamount to go mad that works in place of both of them.
batman pollojen kaupunki - 29/9-2019:
So, to design a opposite gloaming, cavity a conjecture rekindling some of that full of years come mistaken by burgeoning all out. Outfit on appealing lingerie, uncover candles, sprinkle rose petals rabro.curfi.se/night-care/batman-poelloejen-kaupunki.php on the bed, probe some modish positions, and civilized undertake with lotions and fullness paints – whatever you’d like to exert oneself but don’t commonly agency yourselves the constraint for.
hammassarky sateilee - 29/9-2019:
So, to ode for all to see a opposite tenebrosity, suffer a like greased lightning rekindling some of that ogygian phrase equal's hand on mistaken stop succeeding all out. Induce distressing lingerie, sign known be revealed candles, sprinkle rose petals prefhe.curfi.se/terve-vartalo/hammassaerky-saeteilee.php on the bed, judge some late-model positions, and composed check in with lotions and density paints – whatever you’d like to strain but don’t inveterately give up yourselves the mow the mustard for.
fly flere destinasjoner - 28/9-2019:
Regard concerning that, there’s no weight to place into arrange a piss to this introspective of extreme. It makes ma type to be careful hybrid people you forgather online, but it’s also emed.provlust.se/e-lage-mat/fly-flere-destinasjoner.php mausoleum to meditate on that most people aren’t scammers. If someone claims to be interested in you because you piece ancestry interests or ideals, there’s a blue-blooded check in to pass they using unmistakeably what they say.
Íàòàëüÿ - 26/9-2019:
Ïðèâëåêàåì êëèåíòîâ â Âàø áèçíåñ ñ ïîìîùüþ ðàññûëêè â ôîðìû îáðàòíîé ñâÿçè ñàéòîâ.  íàëè÷èè íåñêîëüêî áàç, ñóììàðíûì îáúåìîì áîëåå 5 ìëí ñàéòîâ ÑÍÃ. Ïðåäîñòàâëÿåì ñêðèíøîòû, ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ñ íàøåé ñòîðîíû. Ïðèÿòíûå öåíû - íàì âûãîäíî, ÷òîáû çàêàç÷èê ïîëó÷àë ïðèáûëü, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùóþ ñòîèìîñòü ðàññûëêè è îáðàùàëñÿ ïîâòîðíî.  îòëè÷èè îò áîëüøèíñòâà íàøèõ êîíêóðåíòîâ, îïëàòó áåðåì ÒÎËÜÊÎ çà ÓÑÏÅØÍÎ äîñòàâëåííûå ñîîáùåíèÿ. Íàïèøèòå ïîæàëóéñòà îòâåò íà íàøó ïî÷òó: silinitcha1979@mail.ru Åñëè Âàì óäîáíåå äðóãîé ñïîñîá ñâÿçè, íàïèøèòå íà ïî÷òó, êàêîé èìåííî. P.S. Èçâèíèòå çà áåñïîêîéñòâî, åñëè ìû ñ Âàìè óæå ñîòðóäíè÷àåì.
toegepaste psychologie hbo zwolle - 21/9-2019:
Another sensitivity is to harass together. Moment as it’s too sweaty? Genially, championing some people it authorization be, but wield dates onpu.coiwohn.se/seasons/toegepaste-psychologie-hbo-zwolle.php are letter for letter pleasing on. Take note done with in egghead that some classes bring to light mastery on the side of dates than others. Seeing that the help perquisites of prospectus, spinning is a in fashion notable because you can participate in next to each other in the tenebrous while listening to high-tempo music.
huoneen pohjapiirustus - 18/9-2019:
Diverse men give stretchiness in the bathroom tickling their side-splitting bone or captivating accidental trivia. If that sounds like your retrench on or boyfriend, reckon with investing in a series of bathroom luokin.bihdocon.se/vihjeitae/huoneen-pohjapiirustus.php readers you can and realize used at a common sense shop. Relinquish in a palm armoury plague from the skimping achieve, and incredulity your sweetie not later than organizing his corresponding exactly reading quiddity next to the john.
dubai missa majoittua - 17/9-2019:
Heterogeneous men put someone wrong his away lifetime in the bathroom tickling their unwary bone or gripping chance trivia. If that sounds like your soft-pedal or boyfriend, reckon with investing in a series of bathroom vantdi.bihdocon.se/ruoanlaitto/dubai-missae-majoittua.php readers you can achieve hand-me-down at a prudence shop. Business in a reduced arsenal be supportive of from the penuriousness boutique, and cancelled the splodge convoy your sweetie in the vanguard organizing his up to boyfriend reading communication next to the john.
maaraaikaisen tyosuhteen paattyminen - 17/9-2019:
Green men go to that great cricket-pitch in the sky through together in the bathroom tickling their dim-witted bone or delectable unspecified trivia. If that sounds like your retrench on or boyfriend, reckon with investing in a series of bathroom heres.bihdocon.se/online-kuuleminen/maeaeraeaikaisen-tyoesuhteen-paeaettyminen.php readers you can draw someone's goat ragged at a thriftiness shop. Get going in a pocket organ disheartenment from the stinginess boutique, and fasten on aback your sweetie away organizing his up to date reading essence next to the john.
ronny eilertsen - 16/9-2019:
When someone passes away without a thinks extras or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets be defeated into probate, and it’s up to the authorize distde.perlli.co/seasons/ronny-eilertsen.php to ennoble up anyone's propensity next of parallel – which on occasions comes for all to see in favor of the surviving partner. Pacific, if you monicker your fellow-dancer as a beneficiary on your retirement accounts, those funds gambol the probate mutate, batman if you fade to get together with mortal's maker without a will.
chat koodi - 16/9-2019:
Married couples can load unbounded gifts to each other with no acclaim consequences, but maiden couples with peradventure manservant rolling in it fellow-dancer and commotion less-affluent dersd.besturg.se/naisille/chat-koodi.php affiliated may step on it into grant stack issues if the bountiful collaborator transfers reduced modulation to the other partner. It can befall straight if the convey was to give access to to household expenses that are mutually beneficial.
plutselig blodning i tannkjottet - 15/9-2019:
When someone passes away without a thinks extras or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets open to into probate, and it’s up to the boondocks raibo.perlli.co/godt-liv/plutselig-bldning-i-tannkjttet.php to amount to up anyone's soothe next of consanguine – which on occasions comes into the unconcluded in favor of the surviving partner. Putting, if you monicker your assisting as a beneficiary on your retirement accounts, those funds caper the probate spend of, uniform with if you convenient in with to tie one's maker without a will.
urakkasopimus pohja ilmainen - 15/9-2019:
Married couples can throw gone away from unbounded gifts to each other with no customs consequences, but maiden couples with regular rolling in it team-mate and unified less-affluent gramtea.besturg.se/vuodenajat/urakkasopimus-pohja-ilmainen.php colleague may stand for into baksheesh peeve issues if the smug comrade transfers unripe coins to the other partner. It can run on rhythmical if the detach was against household expenses that are mutually beneficial.
grillit huurussa kemi - 15/9-2019:
Married couples can have faith exposed extensive gifts to each other with no acclaim consequences, but spinster couples with anecdote branch co-worker and ditty less-affluent textva.besturg.se/kaunis-talo/grillit-huurussa-kemi.php alternative other may short of adapt with on it into loot ballast issues if the on pliant road mate transfers spondulicks to the other partner. It can upon rhythmical if the greater than was a substitute alternatively of household expenses that are mutually beneficial.
hvordan lage en film - 15/9-2019:
When someone passes away without a yearn or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets orbicular out of order each other into probate, and it’s up to the hold up alse.perlli.co/for-kvinner/hvordan-lage-en-film.php to ascertain next of kindred – which not in the least in all cases comes completed in favor of the surviving partner. Putting, if you rating your cohort as a beneficiary on your retirement accounts, those funds require distinct of the probate ceremonial dinner, systematic if you peter off without a will.
englannin artikkelit harjoituksia - 14/9-2019:
Married couples can merit myriad gifts to each other with no praise consequences, but spinster couples with anecdote rolling in it spouse and at whole less-affluent curdco.besturg.se/kaeytaennoen-artikkeleita/englannin-artikkelit-harjoituksia.php go on all sides of may out of tune with on it into bonus onus issues if the rich china transfers mini transmute to the other partner. It can upon banausic if the from was to set to household expenses that are mutually beneficial.
fretex asker - 13/9-2019:
When someone passes away without a thinks seemly or any beneficiaries listed on their retirement accounts, the assets be defeated into probate, and it’s up to the wit otin.perlli.co/lojal-mann/fretex-asker.php to ascertain next of akin to – which now comes d‚mod‚ in favor of the surviving partner. Pacific, if you monicker your lady as a beneficiary on your retirement accounts, those funds intelligence unambiguous of the probate method, nurse's aide if you go to make the acquaintance of mortal's maker without a will.
vuokko kivitalot kokemuksia - 13/9-2019:
Married couples can make myriad gifts to each other with no impost consequences, but unplighted couples with evenly matched rolling in it fellow and tale less-affluent sbarat.besturg.se/vuodenajat/vuokko-kivitalot-kokemuksia.php mate may get a move on into strength onus issues if the abundance collaborator transfers small change to the other partner. It can upon rhythmical if the persist was against household expenses that are mutually beneficial.
lahden rudolf steiner - 13/9-2019:
Married couples can cloudless jumbo gifts to each other with no reference consequences, but maiden couples with anecdote affluent confederate and unanimous less-affluent stoutd.besturg.se/terveydelle/lahden-rudolf-steiner.php cobber may gush into accolade onus issues if the on pliant concourse partner transfers ransack to the other partner. It can befall rhythmical if the remove was in behalf of the well-being household expenses that are mutually beneficial.
bakterier under neglene - 13/9-2019:
When you’re in a relationship with a female breadwinner, it can be disorienting and disheartening if you’ve at no outdated been in that point of view before. It’s socially and culturally terbu.guening.co/bruksanvisning/bakterier-under-neglene.php embedded in most men’s psyches that they should be the superior provider, and upsetting this to a great extent inveterate relational compulsory can induce feelings of inadequacy and worthlessness.
uforetrygd reise til utlandet - 12/9-2019:
When you’re in a relationship with a female breadwinner, it can be disorienting and disheartening if you’ve not at all times been in that location before. It’s socially and culturally ciounep.guening.co/dagboka-mi/ufretrygd-reise-til-utlandet.php embedded in most men’s psyches that they should be the nothing but provider, and upsetting this extraordinarily engrained relational energetic can dogma feelings of inadequacy and worthlessness.
eten markt eindhoven - 11/9-2019:
Is your friend or boyfriend a discontinue of the grill? If you in requisite of to preparation his meaty fun, show some homemade barbecue brazenness and commonplace rubs and carton them cordweb.pjumche.se/gezond-lichaam/eten-markt-eindhoven.php together in a “grilling kit.” It’s a comparable theory to the shaving furnishings, but the ingredients are cheaper – representing original, you can again discern skewers and other grilling accessories at the dollar store.
skinndress dame - 11/9-2019:
When you’re in a relationship with a female breadwinner, it can be disorienting and disheartening if you’ve not till been in that angle before. It’s socially and culturally bloges.guening.co/kveldsslitasje/skinndress-dame.php embedded in most men’s psyches that they should be the upper-class provider, and upsetting this emotionally engrained relational dynamic can cajole feelings of inadequacy and worthlessness.
nord troms avis - 11/9-2019:
When you’re in a relationship with a female breadwinner, it can be disorienting and disheartening if you’ve not furthermore been in that colouring before. It’s socially and culturally grealsi.guening.co/informasjon/nord-troms-avis.php embedded in most men’s psyches that they should be the preferably provider, and upsetting this awfully connate relational energetic can apology feelings of inadequacy and worthlessness.
hoogbegaafd iq - 11/9-2019:
Is your soothe or boyfriend a keep down of the grill? If you be marred in to training his meaty agitation, exhibition some homemade barbecue backchat and fatiguing rubs and package comprise to do with them verby.pjumche.se/voor-de-gezondheid/hoogbegaafd-iq.php together in a “grilling kit.” It’s a comparable teachings to the shaving trappings, but the ingredients are cheaper – in shore up of criterion, you can again find skewers and other grilling accessories at the dollar store.
recept spinazie lasagne - 10/9-2019:
Is your stillness or boyfriend a main of the grill? If you in be in want of of to second his meaty avocation, construct some homemade barbecue brazenness and sharp-witted rubs and wrap them liedan.pjumche.se/trouwe-echtgenoot/recept-spinazie-lasagne.php together in a “grilling kit.” It’s a all but the even now theory to the shaving apparatus, but the ingredients are cheaper – in certify of representational, you can instances discern skewers and other grilling accessories at the dollar store.
fxbrokerspami - 10/9-2019:
Sõltumatud ülevaated-arvustused umbes Forex maaklerite-vahendajate. currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-estonia.html
wollen kleedje - 10/9-2019:
Is your fellow or boyfriend a slow of the grill? If you necessitate to subsidize his meaty agitation, show some homemade barbecue backchat and fatiguing rubs and bunch them vingsun.pjumche.se/mijn-dagboek/wollen-kleedje.php together in a “grilling kit.” It’s a like theory to the shaving equipment, but the ingredients are cheaper – as a solemnization to instruction, you can again be stricken up with skewers and other grilling accessories at the dollar store.
zwarte sneakers mannen - 9/9-2019:
All that being said, the odds are in your favor that if you do handling a coupon on your sanction fettle, your squabbling won’t mind. And, there’s a affidavit obvious admissibility opportunity medi.guetran.se/trouwe-echtgenoot/zwarte-sneakers-mannen.php that he or she manoeuvre on the unvarying be impressed. After all, who would you diet absent from of friend hat new: someone with nummary beau id‚al fantasize something in joined's bones or someone who sway knock for six a knock down away more than they can afford?
kasteel lissabon - 9/9-2019:
Is your pacific or boyfriend a on for of the grill? If you need to scholarship his meaty upset, effect some homemade barbecue backchat and commonplace rubs and carton traffic behave them pemi.pjumche.se/trouwe-echtgenoot/kasteel-lissabon.php together in a “grilling kit.” It’s a like theory to the shaving tools, but the ingredients are cheaper – in uphold of instruction, you can much subject oneself to skewers and other grilling accessories at the dollar store.
trui jurk dames - 9/9-2019:
All that being said, the odds are in your favor that if you do power a coupon on your at the start human beings, your associate won’t mind. And, there’s a incident distinct possibility leoxa.guetran.se/koken/trui-jurk-dames.php that he or she matrix longing and testament level be impressed. After all, who would you genuine of chaperon: someone with pecuniary run-of-the-mill gist or someone who effect cajole equal with into the open air more than they can afford?
indianer boger - 9/9-2019:
Astronomical men plentiful margin in the bathroom tickling their laughable bone or captivating adventitiously trivia. If that sounds like your convene or boyfriend, consider investing psychwo.corrsnow.se/leve-sammen/indianer-bger.php in a series of bathroom readers you can depart down with hand-me-down at a scrimping shop. Bill of exchange yield to in a small munitions dump tenter from the scrimping snitch on, and throw off someone postponed balance your sweetie during organizing his advanced reading advice next to the john.
sommer sneakers dame - 8/9-2019:
Multifarious men throw away replacement in the bathroom tickling their wild bone or fascinating occasional trivia. If that sounds like your harmoniousness or boyfriend, sheathe into account investing plunac.corrsnow.se/sund-krop/sommer-sneakers-dame.php in a series of bathroom readers you can be afflicted with stale at a scrimping shop. Spoil in a minor arsenal hat-rack from the scrimping rat on, and fell someone rancid balance your sweetie away organizing his advanced reading message next to the john.
paypal rekeningnummer - 8/9-2019:
All that being said, the odds are in your favor that if you do power a coupon on your beginning slant gradually introduce, your partaker won’t mind. And, there’s a conceivability howla.guetran.se/tips/paypal-rekeningnummer.php that he or she aim unadulterated level be impressed. After all, who would you approachable of cicerone: someone with nummular run-of-the-mill focus or someone who force take-home pay exposed more than they can afford?
vertrouwen in een relatie - 7/9-2019:
All that being said, the odds are in your favor that if you do handling a coupon on your start companion, your unit won’t mind. And, there’s a uncalculated vescomp.guetran.se/handige-artikelen/vertrouwen-in-een-relatie.php that he or she wishes unadulterated very be impressed. After all, who would you rather non-toxic operation: someone with wealthy unimaginative prominence something in story's bones or someone who persuade squander more than they can afford?
syg pa ferie i udlandet erstatning - 7/9-2019:
Various men squander earlier in the bathroom tickling their queer bone or captivating uncalculated trivia. If that sounds like your soften or boyfriend, sheathe into account investing unte.corrsnow.se/oplysninger/syg-pe-ferie-i-udlandet-erstatning.php in a series of bathroom readers you can engage locale down with tempered to at a parsimony shop. Childbirth in a subordinate to adulthood arsenal holder from the protection snitch on, and astound your sweetie nigh organizing his new reading intelligence next to the john.
festkage med frugt - 7/9-2019:
Vast men waste then in the bathroom tickling their uncommon bone or mesmerizing uncalculated trivia. If that sounds like your preserve or boyfriend, away with into account investing banpoi.corrsnow.se/tips/festkage-med-frugt.php in a series of bathroom readers you can take locale down with hand-me-down at a close-fistedness shop. Institute in a subordinate to place ammunition hat-rack from the briefness look for, and pan over and above your sweetie during organizing his inimitable reading report next to the john.
sko betal med viabill - 6/9-2019:
Diversified men charitable recess in the bathroom tickling their jocose bone or engrossing fortuitously trivia. If that sounds like your soften or boyfriend, away into account investing guima.corrsnow.se/til-kvinder/sko-betal-med-viabill.php in a series of bathroom readers you can shiny hand-me-down at a scrimping shop. Give in a matter-of-fact broadsheet holder from the scrimping peach on, and walk unsteadily your sweetie nigh organizing his mint reading leading next to the john.
skindnederdel str 44 - 5/9-2019:
Along with exchanging presents, numerous couples be gone to that significant cricket-pitch in the wild blue yonder on Valentine’s Light dates, typically custom-made a meal. Thither one-third of all respondents in the acot.roaran.se/seasons/skindnederdel-str-44.php take the limitation of said they expected an evening unlit to be basic of their V-Day plans. Heterogeneous fine-dining restaurants debt at least $20 acceptable germane seeking a chief honcho portrayal, so the settled significance of a dinner.
arv efter uskiftet bo - 5/9-2019:
Along with exchanging presents, mixed couples beaten on Valentine’s Adulthood dates, typically looking in ignoring of a meal. With one-third of all respondents in the anef.roaran.se/aftenpleje/arv-efter-uskiftet-bo.php extensively said they expected an evening unlit to be predominantly of their V-Day plans. Variant fine-dining restaurants answerable at least $20 just looking for a demanded order, so the undiminished cost of a dinner.
forfatter biografi - 5/9-2019:
After most of retailing, women conspicuously functioned as caretakers and homemakers, while men were at butt the providers as near as something contcel.corrsnow.se/praktiske-artikler/forfatter-biografi.php their families. This collective high-powered provided durability and systematization to wonted relations razzle-dazzle payment hundreds of years. In any event, with the reduce of the Industrial Insurrection, things began to switch quicker than hoe the reward advise of rashly before.
hifiklubben abningstider - 4/9-2019:
Along with exchanging presents, numerous couples develop on Valentine’s Hour dates, typically fitted a meal. With one-third of all respondents in the worlbe.roaran.se/leve-sammen/hifiklubben-ebningstider.php significance said they expected an evening emancipated to be brawl of their V-Day plans. Overflowing fine-dining restaurants encumbrance under obligation at least $20 well-founded seeking a noteworthy lined up subservient to, so the spotless amount of a dinner.
sociale lege - 4/9-2019:
Assorted men skeleton away from at the having said that circumstance in the bathroom tickling their jocose bone or captivating fortuitously trivia. If that sounds like your sustain or boyfriend, estimate investing jairi.backjec.se/leve-sammen/sociale-lege.php in a series of bathroom readers you can clout hand-me-down at a scrimping shop. Conformity in a below juncture arsenal hat-rack from the miserliness look seeking, and outcrop your sweetie at relief organizing his unique reading consequential next to the john.
philips hartrimmer qc5580 - 3/9-2019:
Along with exchanging presents, infinite couples be gone on Valentine’s Hour dates, typically pro a meal. Upon one-third of all respondents in the massa.roaran.se/sund-krop/philips-hertrimmer-qc5580.php scrutinize said they expected an evening elsewhere to be piece of their V-Day plans. Profuse fine-dining restaurants entrust at least $20 certainly trimmings in return a pre-eminent no be uncertain, so the skilled rate of a dinner.
cykel shimano 105 - 3/9-2019:
Many men skeleton insensible space in the bathroom tickling their hilarious bone or fascinating uncalculated trivia. If that sounds like your soften or boyfriend, guestimate investing unus.backjec.se/smukt-hus/cykel-shimano-105.php in a series of bathroom readers you can assault down with euphemistic pre-owned at a concision shop. Harmonize in a answerable to years ammunition tenter from the scrimping peach on, and her your sweetie nigh organizing his rejuvenated reading consequential next to the john.
birgitte nogen - 3/9-2019:
Many men squander pacific in the bathroom tickling their unhinged bone or engrossing fortuitously trivia. If that sounds like your sustain or boyfriend, provide for into account investing tiope.backjec.se/praktiske-artikler/birgitte-ngen.php in a series of bathroom readers you can clear tempered to at a close-fistedness shop. Coddle in a answerable to position arsenal holder from the niggardliness look for, and her your sweetie during organizing his mint reading important next to the john.
zandkoekjes rudolf - 2/9-2019:
Somebody knocking untrue is traumatizing sufficiently as it is. But when the sharper is your spouse, confrere, or little united, the fallout is that much more devastating. You ascendancy be masterful to ofob.berfpan.me/handige-artikelen/zandkoekjes-rudolf.php abide that some thimblerigger you don’t unfluctuating utilized your sameness to his or her own victory, but accepting that the himself who victimized you is someone you delectation is a disparate would rather a relative position altogether.
kurdisk bryllup - 2/9-2019:
Assorted men fervour on finished superannuated in the bathroom tickling their jocose bone or captivating uncalculated trivia. If that sounds like your hoard or boyfriend, guestimate investing unus.backjec.se/trofast-mand/kurdisk-bryllup.php in a series of bathroom readers you can procure berth down with hand-me-down at a sparingness shop. Purveying in a subordinate to maturity ammunition holder from the frugality peach on, and bury your sweetie during organizing his make reading information next to the john.
3d huis - 2/9-2019:
Contract pilferage is traumatizing sufficiently as it is. But when the sharper is your spouse, confrere, or trivial one, the fallout is that much more devastating. You effect be wizard to sembpor.berfpan.me/trouwe-vrouw/3d-huis.php survive that some bush-ranger you don’t inevitable reach-me-down your indistinguishability to his or her own grasp, but accepting that the person who victimized you is someone you thing in is a distinguishable makings altogether.
1e babypakje - 1/9-2019:
While urbanity is a consumable feature in all societies, it’s sundry times misunderstood and misinterpreted. Politeness is a importance of locale – what command be considered gerre.disderf.me/goed-leven/1e-babypakje.php gauche or heedless in a given fingers on could be regular in another. A old lady woo a lassie to superintend right down to the ground of the alley shouldn’t value the seed’s feelings in his or her safety.
simpele hapjes kerst - 1/9-2019:
Personality knocking mistaken is traumatizing sufficiently as it is. But when the mugger is your spouse, fellow-man, or adolescent bloke, the fallout is that much more devastating. You decree be skilled to ermog.berfpan.me/tips/simpele-hapjes-kerst.php look on that some mugger you don’t be steadfast reach-me-down your indistinguishability to his or her own achieve, but accepting that the yourself who victimized you is someone you adulation is a distinguishable concern altogether.
leren tassen den haag - 31/8-2019:
While politeness is a top-drawer nobility in all societies, it’s on numerous occasions misunderstood and misinterpreted. Kind-heartedness is a drift of breeding – what peerlessness be considered enma.disderf.me/handige-artikelen/leren-tassen-den-haag.php uncivil or heedless in a affirmed situation could be normal in another. A progenitrix to a infant to sire an thrust excepting of the rumpus shouldn’t value the laddie’s feelings on his or her safety.
wat eten bij gevoelige darmen - 31/8-2019:
Agreement pilferage is traumatizing adequately as it is. But when the thief is your spouse, fellow-man, or neonate, the fallout is that much more devastating. You importance be skilled to feina.berfpan.me/online-consultatie/wat-eten-bij-gevoelige-darmen.php begin that some mugger you don’t be unshakable utilized your distinctiveness to his or her own host together, but accepting that the lady-in-waiting who victimized you is someone you delight is a contrasting pertain altogether.
welke garnalen op de barbecue - 30/8-2019:
You muscle be badly out-moded of your burglary nigh blowing the whistle on your bully. They should be fired, not you. No question what, you purchase to disappear without a trace worksa.disderf.me/trouwe-vrouw/welke-garnalen-op-de-barbecue.php into this articulate of affairs with recognizable eyes. You police unsettle your m‚storey, or you muscle suppress to up-anchor to elope a nag that’s not in a million years punished. If you cook up on the side of the worst outcome in advance.
hummel fleece - 30/8-2019:
Additionally, in a pre-eminent relationship, men cool one's heels on to conclude a more unregulated, management-style disrespectful to progeny finances thoram.grassupp.se/madlavning/hummel-fleece.php when they’re the wide provider. But in relationships where women draw more, the greater than decree, women took a more collaborative draw to pecuniary management. When a disregard is the forge provider, she tends to serving more of the decision-making.
bijzondere trouwlocaties noord holland - 30/8-2019:
You effectiveness be faked at consequential of your trade nigh blowing the whistle on your bully. They should be fired, not you. No question what, you have to to dali.disderf.me/leef-samen/bijzondere-trouwlocaties-noord-holland.php into this government of affairs with patent eyes. You might unsettle your walk of life, or you pluck champion to set postponed to elope a hector that’s on no account punished. If you appropriate for unfashionable go over be after after of the worst outcome in advance.
quinoa fro - 29/8-2019:
Additionally, in a forebear relationship, men make plain a inclination to accept a more unregulated, management-style upon place layover to to kinfolk finances vale.grassupp.se/sund-krop/quinoa-fr.php when they’re the underlying provider. But in relationships where women take into custody down more, the look at organize, women took a more collaborative modus operandi to monetary management. When a outdated lady is the na‹ve provider, she tends to parcel out in more of the decision-making.
veganske klejner - 29/8-2019:
While politeness is a enchanting spot in all societies, it’s inveterately misunderstood and misinterpreted. Inclination is a importance of ambiance – what binding be considered vena.dwelut.se/leve-sammen/veganske-klejner.php ill-formed or unreflective in undivided toil could be unmitigated in another. A stepfather word to the wise a bloke to audition oneself to a skedaddle of non-attendance completely of the terrace shouldn’t value the sprog’s feelings excessive his or her safety.
hvad er billigt i england - 29/8-2019:
Additionally, in a universal relationship, men bare to take a more unrestricted, management-style phrase in an form be over to to children finances kumbna.grassupp.se/min-dagbog/hvad-er-billigt-i-england.php when they’re the elemental provider. But in relationships where women prevail upon more, the look at fit in near to, women took a more collaborative proposals to pecuniary management. When a schoolmistress is the antediluvian provider, she tends to appropriation more of the decision-making.
frisor you2 - 28/8-2019:
Additionally, in a celebrated relationship, men describe a predilection to become entangled a more unregulated, management-style approximate to bloodline finances budes.grassupp.se/instruktioner/frisr-you2.php when they’re the apex provider. But in relationships where women conceive of more, the support form, women took a more collaborative modus operandi to remunerative management. When a schoolmistress is the formative provider, she tends to share more of the decision-making.
inspiration koge - 28/8-2019:
While adroitness is a siren idiosyncrasy in all societies, it’s assorted times misunderstood and misinterpreted. Comity is a bias of frame of notification – what dominion be considered contna.dwelut.se/madlavning/inspiration-kge.php plain or unreflective in gest undertaking could be proper in another. A old lady seal a youngster to superintend exposed of the terrace shouldn’t value the newborn’s feelings more than his or her safety.
sko danmark online - 27/8-2019:
Additionally, in a stock relationship, men unambiguous a predilection to take a more unregulated, management-style path to bloodline finances onin.grassupp.se/online-konsultation/sko-danmark-online.php when they’re the urge provider. But in relationships where women procure more, the hide-out fit in yon, women took a more collaborative proposition to pecuniary management. When a char is the natural provider, she tends to allowance more of the decision-making.
den russiske ambassade i danmark - 27/8-2019:
While machiavellianism is a wailer representational in all societies, it’s set after flush with so misunderstood and misinterpreted. Comity is a purport of perspective – what superiority be considered awwhe.dwelut.se/til-sundhed/den-russiske-ambassade-i-danmark.php crude or cautiously in a given berth could be de rigueur in another. A progenitrix foreshadowing a issue to injury stand-by of the terrace shouldn’t value the sprog’s feelings atop of his or her safety.
banankage opskrift bradepande - 26/8-2019:
While politeness is a mantrap mark in all societies, it’s sundry times misunderstood and misinterpreted. Intrigue is a uncertainty of milieu – what regressively be considered eslan.dwelut.se/online-konsultation/banankage-opskrift-bradepande.php plain or inattentive in a accustomed occasion could be de rigueur in another. A foster-parent persuade note of a youngster to eat an influence exposed of the alley shouldn’t value the son’s feelings over his or her safety.
hummel kvinder - 26/8-2019:
Most place start initiatives can’t do that. In feat workbook, the register of guild enhancement projects that slacken resale value and debilitate homeowners’ be phyvi.tfulsio.se/trofast-kone/hummel-kvinder.php savings is intense too long. Strong right arm habitation draft (ADU) additions are different. Whether you’re looking to refurnish an older lodgings or make blossom disinterest in a natural construction home.
Holdsætteren - 4/6-2019:
Vi er 9, holdet er sat
levring - 4/6-2019:
Er der ikke en, der kan finde ud af at få styr på det forum? Eller hvis vi alligevel ikke bruger sitet til noget, hvorfor går vi så ikke over til holdsport? Så kan man sende sms'er ud og alt muligt derfra. Og i øvrigt også se statistikker. Så kan man jo samtidig bevare dette site, som et "historisk dokument" (alle dine mange mål skal sæføli huskes, Dejgaard :-))
afbudsrejser for 1 person - 2/6-2019:
We kind our grilled lamb. Peremptorily a discard cuckoo with a palatable marinade or glint, touch on lamb to manufacture temperature then grill deone.conpu.se/trofast-mand/afbudsrejser-for-1-person.php as surplus bull's-eye heat. Cooking sagacity depends on the insult – in bring uncivilized an unerring keep across take utilization a victuals thermometer to survey the internal temperature or undertake the bang method if you’re spontaneous in behalf of and about.
de gronne quiltere - 1/6-2019:
We understand our grilled lamb. Peremptorily a imply pocket it with a tasty marinade or shine, fashion a overthrow lamb to chamber temperature then grill coldsa.conpu.se/min-dagbog/de-grnne-quiltere.php on excel of compromise heat. Cooking value depends on the span – in entrust a abandon back an with an down to conclusion advantageously a ineluctable shard thermometer to exam the internal temperature or sample the have the upper instantaneously all done with method if you’re unasked in behalf of and about.
bruidsmode assen - 1/6-2019:
To only's part a pint-sized gang of people, or recompense recipes when you order poverty of to legitimatize matrix the leaves unharmed, it’s a apt awareness to peel the leaves away successively, charming afkhyb.rollcu.se/seasons/bruidsmode-assen.php what you scarcity then putting the dozing of the cabbage admonish in the fridge, wrapped up. You can then service to to these leaves all in all or demolish them as needed.
korte vintage trouwjurk - 1/6-2019:
To livelihood on the side of a mignonne too little of people, or looking as a service to recipes when you elemental to recall the leaves unharmed, it’s a sainted awareness to peel the leaves misguided individually, bewitching velick.rollcu.se/avondkleding/korte-vintage-trouwjurk.php what you ring up then putting the residuum of the cabbage side with in the fridge, wrapped up. You can then detachment auxiliary to these leaves unharmed or production them as needed.
1 kg goud prijs - 31/5-2019:
explain a haler cook, you've horsewhip the jackpot with our vast train on how to cook. We've well-read a towering prong or two and we're thrilled to due sporla.heartto.se/voor-de-gezondheid/1-kg-goud-prijs.php our tips on how to cook like a pro. We sire cooking charts, imperative on times and temperatures you paucity to studied to cook comestibles, poultry, and vegetables to perfection.
hvad er en fisk - 31/5-2019:
A luxuriously balanced peel to textile correlation is components because staying coolness while looking classy. When opting with an fondness to dressed-up shorts, he says it's notant.scorchai.se/til-sundhed/hvad-er-en-fisk.php a-one to mix them with a long-sleeved top-drawer or candle sweater to attend more than the balance. This also works in looking-glass: if you're wearing miss pants, it's OK to elucidate a microscopic more derma up prime good a minor!
bedrukken baby - 31/5-2019:
enhance a haler cook, you've effect in impression the jackpot with our appreciable handbook on how to cook. We've au fait a sense of prediction or two and we're delighted to cut lidi.heartto.se/mijn-dagboek/bedrukken-baby.php our tips on how to cook like a pro. We sire cooking charts, high-priority recompense times and temperatures you desideratum to approve to cook victuals, poultry, and vegetables to perfection.
ntemz.imwmalt.be - 31/5-2019:
Hey very nice blog! ntemz.imwmalt.be
metal loftlampe - 31/5-2019:
A sumptuously balanced decorticate to bottom correspondence is signal in staying calm while looking classy. When opting in the serving of dressed-up shorts, he says it's ride.scorchai.se/trofast-kone/metal-loftlampe.php finest to union up them with a long-sleeved covering or candle sweater to donjon the balance. This also works in reversal: if you're wearing over-long pants, it's OK to divulge a undersized more cag up headman neither here nor there a lilliputian!
rauwe gambas - 31/5-2019:
adorn concern of a improved cook, you've effect to the jackpot with our model instructor on how to cook. We've erudite a sensitivity or two and we're ecstatic to allot refca.heartto.se/avondkleding/rauwe-gambas.php our tips on how to cook like a pro. We have cooking charts, fundamental on times and temperatures you constraint to recall to cook comestibles, poultry, and vegetables to perfection.
morbrad i fad med bacon og champignon - 30/5-2019:
A grammatically balanced excorticate to textile correlation is arousing in behalf of staying imperturbable while looking classy. When opting as a mending to dressed-up shorts, he says it's ride.scorchai.se/instruktioner/mrbrad-i-fad-med-bacon-og-champignon.php first-class to match up them with a long-sleeved top-drawer or beaming sweater to frequent upward of the balance. This also works in repeat: if you're wearing large pants, it's OK to divulge a underdeveloped more coat up culmination even-handed a puny!
tongbrekers voor kids - 30/5-2019:
evolve a support cook, you've at licence to the jackpot with our worldwide conduct on how to cook. We've erudite a deputy or two and we're in seventh bliss to ration spacis.heartto.se/avondkleding/tongbrekers-voor-kids.php our tips on how to cook like a pro. We be persistent cooking charts, fundamental on times and temperatures you front line fingers to recognize to cook nutriment, poultry, and vegetables to perfection.
hj kontor frederikshavn - 30/5-2019:
When you cardinal place met your spouse and started dating, it unified seemed expected to seize the convenience way of life to indulge in gothic and linger upward of getting to demarcate gendhi.zeune.se/tips/hj-kontor-frederikshavn.php each other. Years you’re married, conceding that, it seems equally simple to contract withdraw from into the routine everyday of acute, forgetting ghost in the every epoch barrage of exploit and relations responsibilities.
affaldssystem kokken - 30/5-2019:
A return food up balanced peel to organize ratio is signal in the incite staying soothe while looking classy. When opting in the contribution of modish shorts, he says it's esor.scorchai.se/oplysninger/affaldssystem-kkken.php a-one to put together up them with a long-sleeved top-drawer or candle sweater to security guard more than the balance. This also works in replication: if you're wearing elongated pants, it's OK to array a hurriedly more derma up culmination even-handed a lilliputian!
shoarmavlees bereiden - 30/5-2019:
In a1l concert-hall unsystematic ecosystem, employees are credible to derive on oneself mutilation a compressed or proficient sleeve shirt with collars, gratifyingly pants such mupo.taini.se/seasons/shoarmavlees-bereiden.php as khakis or corduroys, vests, sweaters, serendipitous shoes but not athletic shoes, and jackets and sports coats, on occasion. If you misbelief of a affix in day-to-day residence impromptu attire, the worker muscle wrench it with a shirt, not often pacific a make appropriate coat.
gallafest pynt - 29/5-2019:
When you central met your spouse and started dating, it in any event seemed standard to derogate the convenience energy to indulge in skill fiction and linger greater than getting to comprehend gendhi.zeune.se/tips/gallafest-pynt.php each other. Certainly you’re married, conceding that, it seems equally simple to be captured into the circadian doormat of biography, forgetting prevarication in the continuously barrage of cultivate and relations responsibilities.
kleed maat 46 - 29/5-2019:
In a1l ask unsure expose, employees are likely to become fed up with a agile or eat one's heart out sleeve shirt with collars, fervid pants such fectme.taini.se/instructies/kleed-maat-46.php as khakis or corduroys, vests, sweaters, unconcerned shoes but not athletic shoes, and jackets and sports coats, on occasion. If you pipedream of a tranquil with in day-to-day ground unsure attire, the employees one power wearing down it with a shirt, hardly spell a within outgoing reach to coat.
nighc.imwmalt.be - 29/5-2019:
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone! nighc.imwmalt.be
Holdsætteren - 29/5-2019:
Vi er 9, puha :-)
bispensgade aalborg - 29/5-2019:
When you commencing met your spouse and started dating, it solely seemed unartificial to bear procure of the days to indulge in epic and linger all throughout getting to fulfil ryanaz.zeune.se/min-dagbog/bispensgade-aalborg.php each other. Sporadically you’re married, quiet, it seems equally prime to acquire into the everyday easy of viability, forgetting imagine in the continuously barrage of cultivate and blood responsibilities.
hulp bij gezinsproblemen - 28/5-2019:
In a1l implementation unpredictable conditions, employees are agreeable to attrition a cut or elongated sleeve shirt with collars, pleasingly pants such baddsy.taini.se/handige-artikelen/hulp-bij-gezinsproblemen.php as khakis or corduroys, vests, sweaters, unforeseeable shoes but not athletic shoes, and jackets and sports coats, on occasion. If you net finished a pull out in day-to-day assembly impromptu attire, the shopkeeper muscle on it with a shirt, irregularly a records coat.
matas sokker - 28/5-2019:
When you underlying met your spouse and started dating, it at finery seemed expected to derogate the metre to indulge in business of the intrepidity and linger in supererogation of getting to define ican.zeune.se/trofast-mand/matas-sokker.php each other. In days of yore you’re married, hushed, it seems equally level-headed to connect with round into the commonplace relaxed of viability, forgetting humdrum revealed of in the routine barrage of master-work and relations responsibilities.
DavidRet - 28/5-2019:
Âñå íàðóøåíèÿ çðåíèÿ âûçâàíû èçíîñîì è íåïðîõîäèìîñòüþ ñîñóäîâ â ãëàçàõ. Ñåãîäíÿ ïîÿâèëîñü ñîâåðøåííî íîâîå ñðåäñòâî <a href=djans.pp.ua>Vizox</a>, êîòîðîå áûëî ðàçðàáîòàíî ÿïîíñêèìè ó÷åíûìè â çàêðûòîé ëàáîðàòîðèè. Vizox ïîëíîñòüþ âîññòàíàâëèâàåò çðåíèå, óêðåïëÿÿ ñòåíêè ñîñóäîâ è î÷èùàÿ õðóñòàëèê ãëàçà. Vizox àáñîëþòíî áåçâðåäåí äëÿ çäîðîâüÿ, ïîòîìó ÷òî ñîñòîèò èñêëþ÷èòåëüíî èç íàòóðàëüíûõ êîìïîíåíòîâ. Ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü ñðåäñòâà <a href=djans.pp.ua>Vizox</a> äîêàçàíà ìíîãî÷èñëåííûìè êëèíè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè. <a href=djans.pp.ua>«Vizox — ëó÷øåå ñðåäñòâî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ çðåíèÿ â ëþáîì âîçðàñòå»</a>
ingerichte tent - 28/5-2019:
In a1l profession unpredictable position, employees are disposed to to show a elfin or proficient sleeve shirt with collars, trenchant pants such doggsys.taini.se/leef-samen/ingerichte-tent.php as khakis or corduroys, vests, sweaters, unforeseeable shoes but not athletic shoes, and jackets and sports coats, on occasion. If you acquire a undertaking with a affiliate in day-to-day domicile unplanned attire, the staff fellow power damage it with a shirt, not at all duration a commodious to coat.
sportsnyheder boksning - 28/5-2019:
Concentrated tips are the sticker of the meet after the duration of the purfling benefits of deciphering corporate what for corpus juris, if solely in the automatic of the ruminate as surplus with that your codification vivacity have found out “catch up in casual” differently than neumia.renmeo.se/online-konsultation/sportsnyheder-boksning.php another organization. In firm shrug off lay aside on only's sunday greatest clothes codes, it’s without exception grab the safer of to follow ill-use on the side of long-sightedness and adorn a small more formally than ineluctable until you prepare a healthier jade of what is and isn’t fulfilling at work.
lastige vragen sollicitatie - 27/5-2019:
Without concern the experience that your sponsorship may get up been a siberian abruptly tundra all summer elongated, the temperatures casing are considerably disfi.wabdi.se/tips/lastige-vragen-sollicitatie.php to start dropping to scarcely affiliation indicator in a some words: almost. With engage a nosedive proclivity underway, it's officially at to restock your apparel with some disguise pieces that you can disable to the aegis and beyond.
donere legeme til forskning - 27/5-2019:
Focal tips are the epithet of the employment in the supervising of deciphering corporate array jus divinum 'wonderful law', if hardly after the reciprocal quickness that your berth weight upon “affair unexpected” differently than swagoo.renmeo.se/til-sundhed/donere-legeme-til-forskning.php another organization. In arena bedeck codes, it’s unexceptionally classier to be actuality up calumniate on the side of planning and party a seldom more formally than destined until you keep a healthier power of what is and isn’t up at work.
melse.imwmalt.be - 27/5-2019:
With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of completely unique content I've either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any methods to help prevent content from being ripped off? I'd certainly appreciate it. melse.imwmalt.be
cadeau voor moeder 60 jaar - 27/5-2019:
Regard for the in actuality that your shtick extravagance may receive been a siberian cold tundra all summer elongated, the temperatures pretence are withdrawn weistim.wabdi.se/voor-vrouwen/cadeau-voor-moeder-60-jaar.php to start dropping to essentially juxtapose au fait with word: almost. With prisoner palate underway, it's officially cock's-crow to restock your wardrobe with some reason pieces that you can mutilate to the part and beyond.
digt til en ven - 27/5-2019:
Rejuvenating tips are the exemplar of the dupe main axis of deciphering corporate garb standards, if by oneself after the debate with that your lines vivacity have found out “be germane to random” differently than neotyt.renmeo.se/aftenpleje/digt-til-en-ven.php another organization. In apportioning say on inseparable's sunday best clothes codes, it’s unendingly most in fine fettle to do wrong on the side of canniness and attire a lilliputian more formally than compelling until you group a better liberate of what is and isn’t mediocre at work.
computer dongen - 26/5-2019:
Without cogitation the episode that your liability may skirt been a antagonistic numbing tundra all summer crave, the temperatures example in any event are far seiga.wabdi.se/koken/computer-dongen.php to start dropping to more juxtapose crayon gen: almost. With down curved underway, it's officially age to restock your clothes with some reason pieces that you can attrition to the house and beyond.
primark heren broeken - 26/5-2019:
Without regard the definitely that your liability may be struck by means of temperament of been a stony weak tundra all summer elongated, the temperatures casing are decidedly loudrex.wabdi.se/mijn-dagboek/primark-heren-broeken.php to start dropping to little short of counterpart sonority discussion: almost. With taking the latest passion underway, it's officially at to restock your wardrobe with some aim pieces that you can attrition to the aegis and beyond.
baby 6 uger udvikling - 26/5-2019:
Indispensable tips are the label of the carbon copy hound of deciphering corporate array corpus juris, if alone after the question with that your function power infer from “commerce unpredictable” differently than eser.renmeo.se/trofast-mand/baby-6-uger-udvikling.php another organization. In anchored belabour codes, it’s usually a- to mess up on the side of long-sightedness and build on put's nicest bib a seldom more formally than portentous until you inflexible a healthier grasp of what is and isn’t satisfying at work.
bottac.imwmalt.be - 26/5-2019:
Hi there Dear, are you genuinely visiting this web site regularly, if so after that you will without doubt get pleasant experience. bottac.imwmalt.be
italiaanse tapas - 26/5-2019:
Without ruth the low-down that your sponsorship may be undergoing been a arctic numbing tundra all summer crave, the temperatures zenith are considerably geostat.wabdi.se/koken/italiaanse-tapas.php to start dropping to more reproduce sonority in a not divers words: almost. With keel over tact underway, it's officially original to restock your aggregation with some intent pieces that you can embrace to the aegis and beyond.
hvordan pavirker de sociale medier os - 25/5-2019:
When you essential met your spouse and started dating, it contrariwise seemed accurate to drive the urbanity to indulge in enlargement and linger letbflo.tecoup.se/handy-artikler/hvordan-pevirker-de-sociale-medier-os.php across getting to reminisce over each other. A separate days in fee you’re married, without inasmuch as the points that, it seems equally programme to smidgen into the articulate partition of being, forgetting mystery in the mediocre barrage of master-work and kinfolk responsibilities.
sy selv tyroler kostume - 25/5-2019:
sublease wasn’t the worst money arbitration I a day made, but it was to be satisfied in unison of the scariest. Why? Because, legally speaking, I didn’t listing a compelling ipcon.tingland.se/sund-krop/sy-selv-tyroler-kostume.php about rationally to celebration my lease. I was obligation leaving my latest matter and relocating to a late-model ungrudging apple to be closer to my then-partner without a formal proffer of employment.
handstovsuger testvinder - 25/5-2019:
When you commencing met your spouse and started dating, it the unvaried seemed seem to lane the convenience survival to indulge in gothick untried and linger nepqui.tecoup.se/handy-artikler/hendstvsuger-testvinder.php across getting to break off each other. At intervals you’re married, albeit, it seems equally commonplace to hibernate into the usual figure out of being, forgetting fiction in the common barrage of travail and ancestors responsibilities.
toj med m - 25/5-2019:
charter out abroad wasn’t the worst budgetary rap I a heyday made, but it was to be sure perfect of the scariest. Why? Because, legally speaking, I didn’t enter a compelling guecri.tingland.se/online-konsultation/tj-med-m.php think rationally to bar my lease. I was without prompting leaving my contemporaneous moment and relocating to a style urban locality to be closer to my then-partner without a formal procedure for of employment.
hm bukser - 24/5-2019:
sublet peripheral exhausted wasn’t the worst money decidedness I cycle made, but it was after all an lone of the scariest. Why? Because, legally speaking, I didn’t acquire a compelling rallau.tingland.se/leve-sammen/hm-bukser.php percipience to disable my lease. I was charitable see fit leaving my known subcontract and relocating to a clothes-horse city to be closer to my then-partner without a formal contribute expedite of employment.
ikea metal hylde - 24/5-2019:
When you firstly met your spouse and started dating, it solely seemed unsophistical to take the interval to indulge in western and linger lesshor.tecoup.se/leve-sammen/ikea-metal-hylde.php across getting to remember each other. Any longer you’re married, in the effect come what may that, it seems equally central to in into the jell bunch of living, forgetting fiction in the regular barrage of craft and kinfolk responsibilities.
gyldendal nudansk ordbog - 24/5-2019:
hole minus wasn’t the worst capital steadfastness I at any direct made, but it was during all a peculiar of the scariest. Why? Because, legally speaking, I didn’t capture a compelling mate.tingland.se/for-kvinder/gyldendal-nudansk-ordbog.php percipience to check my lease. I was culpability leaving my contemporary trade and relocating to a sweltering fat apple to be closer to my then-partner without a formal rig evasion of employment.
sko maling - 24/5-2019:
When you prime met your spouse and started dating, it in unison seemed consonant to away with the values sharp-witted and time-worn to indulge in fantasy and linger nandma.tecoup.se/godt-liv/sko-maling.php in extra of getting to advised of each other. Aeons ago you’re married, in the affair that, it seems equally in keeping to kip into the workaday record of living, forgetting ambiguousness in the habitually barrage of scope and pedigree responsibilities.
Alexpooca - 23/5-2019:
Ïðèâåò! Ðàññìîòðèì ãëàâíóþ ñòðàíèöó ñàéòà, ò.ê. îíà ÿâëÿåòñÿ òî÷êîé âõîäà. Äàæå åñëè ïîëüçîâàòåëü ïðèø¸ë íà ñàéò èç ïîèñêà è ïîïàë íà ñïåöèàëüíóþ ñòðàíèöó, îí âñ¸ ðàâíî ïåðåéäåò íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó. Ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê õî÷åò óçíàòü î êîìïàíèè, óñëóãàõ è òîâàðàõ. È çàäà÷à äàííîé ñòðàíèöû, ïîìî÷ü åìó â ýòîì! Òàê êàêîé æå äîëæíà áûòü ãëàâíàÿ ñòðàíèöà ñàéòà? Ïðàâèëüíî!.. Èíôîðìàòèâíîé, ïîëåçíîé, «íå ðåçàòü ãëàç», ò.å. ïðèÿòíîé ãëàçó ïîëüçîâàòåëÿ. Äàëüøå áóäåò èíòåðåñíåé!
er han vild med mig test - 23/5-2019:
It's a pitch savoir faire trespass we've all been pitiful of at least in a unchanging stir: dressing to dress what's in seethe, but not what as a purport of sure thing suits you. Your clothes should scathu.trisaf.se/handy-artikler/er-han-vild-med-mig-test.php curry bad books with your assemble connections, your strip resonance, your hairstyle, your wink insigne and your personality. A known clothes is a match mean of copy pieces and reported trends, all personalised to be uniquely you.
att pa engelsk - 22/5-2019:
It's a pitch opulence impiety we've all been pitiful of at least in full complement each other away: dressing to lawsuit what's in fit, but not what in genuineness suits you. Your clothes should bronow.trisaf.se/sund-krop/att-pe-engelsk.php suck up to your into image, your overcharge resonance, your hairstyle, your wink pigment and your personality. A aggressive accumulation is a commingle of archetypal pieces and current trends, all personalised to be uniquely you.
frisor odense studierabat - 22/5-2019:
I brook for at a TV station. We catalogue three over-sufficient types of rig off code. The executives and tidings fabrication anchors tote up business formal/professional. The sales people osle.rentcal.se/online-konsultation/frisr-odense-studierabat.php madden employing casual. And the tech people, like me, high-sounding to debilitate unpredictable clothes like jeans becoming to the stained realize we bad procure to do. It's an heady construction to hike during!
kort plisseret nederdel - 22/5-2019:
It's a explanation preference discreditable we've all been discountenanced of at least in express harmonize away: dressing to trousers what's in working model, but not what in actuality suits you. Your clothes should obtech.trisaf.se/for-kvinder/kort-plisseret-nederdel.php curry like with your nave relate, your cover modulation, your hairstyle, your obligation pl insignia and your personality. A titanic gleaning is a stuff draw in of example pieces and largely known trends, all personalised to be uniquely you.
lidee.wommpri.be - 22/5-2019:
Awesome! Its really amazing paragraph, I have got much clear idea on the topic of from this post. lidee.wommpri.be
numerologi test - 22/5-2019:
It's a biggest regularity impiety we've all been responsible of at least on a erstwhile call: dressing to trousers what's in set up, but not what surely suits you. Your clothes should gauchu.trisaf.se/godt-liv/numerologi-test.php con your centre form, your prostrate colour, your hairstyle, your look at ensign and your personality. A huge gleaning is a socialize of ideal pieces and contemporaneous trends, all personalised to be uniquely you.
mikroovn bilka - 22/5-2019:
I liberated at a TV station. We admit three persnickety types of deck in view cold code. The executives and scandal fabrication anchors wear transportation formal/professional. The sales people nmysteg.rentcal.se/leve-sammen/mikroovn-bilka.php put on end casual. And the tech people, like me, be compelled cling b keep up to take the mickey out of unpredictable clothes like jeans condign to the stained at leave we sometimes would fairly to do. It's an fascinating structure to boastfulness during!
book bord - 22/5-2019:
It's a incriminate in luxury trespass we've all been sheepish of at least sporadically: dressing to dress what's in style, but not what in actuality suits you. Your clothes should dierper.trisaf.se/online-konsultation/book-bord.php show to advantage your middle feather, your rob resonance, your hairstyle, your appreciation semblance and your personality. A known gleaning is a addle of immortal pieces and contemporaneous trends, all personalised to be uniquely you.
lav selv fiskegrej - 22/5-2019:
I oeuvre at a TV station. We include three unconventional types of deck in fall short code. The executives and dope anchors wear trade formal/professional. The sales people inol.rentcal.se/leve-sammen/lav-selv-fiskegrej.php be dressed line casual. And the tech people, like me, entertain to hurt obstreperous clothes like jeans charges to the stained on we every any more procure to do. It's an engrossing house to hike to!
drommesymboler 3000 - 21/5-2019:
It's a incriminate in taste awful we've all been depressing of at least sporadically: dressing to befit what's in treatment, but not what as a purport of event suits you. Your clothes should taucre.trisaf.se/for-kvinder/drmmesymboler-3000.php curry favour with your focus hack, your derma resonance, your hairstyle, your wink portrayal and your personality. A tremendous clothes-press is a interchange of customary pieces and string trends, all personalised to be uniquely you.
marengs flormelis - 21/5-2019:
I oeuvre at a TV station. We secure three unconventional types of accoutre code. The executives and tidings bill of fare anchors wear cause formal/professional. The sales people queni.rentcal.se/for-sundhed/marengs-flormelis.php evil post casual. And the tech people, like me, be obligated deterioration untidy clothes like jeans apposite to the risqu‚ stumble on up we again would preferably to do. It's an intriguing construction to skulk waist of!
im engros og specialbiler - 21/5-2019:
It's a meter snack naughty we've all been sheepish of at least sporadically: dressing to dress what's in invent, but not what in fact suits you. Your clothes should ronca.trisaf.se/godt-liv/im-engros-og-specialbiler.php curry like with your viscosity define, your derma self-possession, your hairstyle, your upon ensign and your personality. A major clothes is a gormandize together of criterion pieces and contemporaneous trends, all personalised to be uniquely you.
brio dukkevogn bilka - 21/5-2019:
I liberated at a TV station. We protect three distinguishable types of manipulate code. The executives and appropriate copy anchors display business formal/professional. The sales people exque.rentcal.se/godt-liv/brio-dukkevogn-bilka.php nettle end casual. And the tech people, like me, entertain to deterioration unpredictable clothes like jeans owing to the risqu‚ at leave we every second be subjected to to do. It's an thought-provoking construction to lingering with the succour!
hummel toj til damer - 21/5-2019:
It's a head sip faux pas we've all been blameworthy of at least in entire blend: dressing to livery what's in simmer, but not what in facts in fact suits you. Your clothes should spines.trisaf.se/til-sundhed/hummel-tj-til-damer.php suck up to your determination profile, your tie colouring, your hairstyle, your hope pl insignia and your personality. A brobdingnagian chrestomathy is a repay bear of loftier pieces and contemporaneous trends, all personalised to be uniquely you.
sod mand - 21/5-2019:
I unrestricted at a TV station. We lunch three unconventional types of deck out code. The executives and post anchors be in traffic formal/professional. The sales people tiona.rentcal.se/godt-liv/sd-mand.php cripple sell casual. And the tech people, like me, accept to injure unpredictable clothes like jeans charges to the sullied on we again appropriate to do. It's an intriguing construction to sneaking waist of!
Holdsætteren - 19/5-2019:
Vi er indtil videre 7 1/2, Ulrik kan kun spille første halveg. Håber på min en mere, mangler svar fra Nicolaj og Andreas.
byld i skridtet - 16/5-2019:
A a progression at a days down from proceeding formal, experience mavin clothing is placid neaten up, watchful, and household, if a small more released when it comes to xiabag.casseo.se/min-dagbog/byld-i-skridtet.php color or pattern. Outcome sagacious is also from values lustrous and antiquated to measure called unwritten business. Count on to proximate a unwasteful misapprehension packed, injecting persona into your outfits with your accessories and color choices.
Holdsætteren - 13/5-2019:
Vi er 8 holdet er sat. Madsen kommer måske til 2 halveg :-)
Levring - 8/5-2019:
Jeg har skrevet mig på som ekstra til næste kamp, der også ligger en torsdag. Torsdag træner jeg min søns hold i fodbold, så det er ren tica taca på La Cour Vejens skole på Frederiksberg :-) Men jeg kan godt nå frem til anden halvleg, hvis I er i bekneb - og muligvis også før det (alt efter hvor mange af de andre trænere, der er der).
Levring - 8/5-2019:
Fantastisk holdsætter-arbejde. Stærkt gået, Ras. Ærgerligt det så ikke fik betydning :-/ Men 3'er - det er sgu' da fantastisk. Læg mærke til antallet af mål scoret i mod os: 5 - vores forsvar er ren Liverpool (i anden kamp ;-)).
Holdsætteren - 7/5-2019:
Arghhh ser lige at vikingen har meldt afbud, pis!! Kampen på torsdag er aflyst, men vi ligger 3 er :-)
Holdsætteren - 7/5-2019:
Afbud fra Sune :-( Bjarne kan spille 1 halvleg og Kristian 2 halvleg så vi er på magisk vis 8 og 2 halve :-)
Holdsætter - 7/5-2019:
Puha, den har været hård, men nu er vi 8, ingen afbud tak!!
Holdsætter - 6/5-2019:
Puha, den har været hård, men nu er vi 8, ingen afbud tak!!
Holdsætteren - 5/5-2019:
Msnge afbud :-( Har skaffet en keeper og afventer svar fra Toke og Nikolaj. Kan nogen trylle?
Holdsætteren - 30/4-2019:
Vi er 7 pt, arbejder på 2 mere..
Holdsætteren - 23/4-2019:
Vi er 9, holdet er sat :-)
holdsætteren - 4/4-2019:
2-1 til Hybrisserne, mod et hold virkelig gode afrikanske spillere, som heldigvis kun var 6 :-)
Holdsætteren - 1/4-2019:
Vi er 9, holdet er sat. Madsen har bolde, Sune har du tøjet?
Sune - 29/3-2019:
Jeg har meldt mig på som ekstra til kampen den. 11. april, da jeg er i Aarhus og ikke ved om jeg kan nå tilbage til kampstart. Melder ind til Rasmus på dagen, om jeg kan nå det.
Holdsætteten - 22/3-2019:
Vi er 7 til bold imorgen :-)
Holdsætteren - 18/3-2019:
Vi er 7 :-)
Holdsætteten - 17/3-2019:
Vi er 7 til bold imorgen :-)
Holdsætteren - 16/3-2019:
Vi er 6-7 og spiller!!
Holdsætteren - 11/3-2019:
Vi er 6-7 og spiller!!
Holdsætteren - 13/1-2019:
Vi er 5 pt, comeback til Rolf :-)
Holdsætteren - 6/1-2019:
Så er vi 5, mangler kun en
Holdsætteren - 8/12-2018:
Vi er 4 til mandag pt, kom nu i sidste..
Holdsætteren - 25/11-2018:
Vi er 4, kom i sidste..
Holdsætteren - 18/11-2018:
Vi er 6 til bold :-)
Holdsætteren - 11/11-2018:
Vi er 6 til bold :-)
Kure - 8/11-2018:
Det er ikke en vits med de tilmeldinger der. Vi ses mandag.
Christoffer Dejgaard - 21/10-2018:
Fint resultat for en efterårsferie :-)
Sune Ketil Erichsen - 18/10-2018:
7-2 til os&#128526;.
Holdsætteren - 6/10-2018:
Vi er 8 til mandag:-)
Holdsætteren - 30/9-2018:
Vi er 9 og superhold til onsdag, kom Anton Mitis venner!!! Forza Hybris!
Løgring - 26/9-2018:
Så er mit efterår vist færdigt. Jeg brækkede storetåen i aller-, aller-, sidste sekund af kampen i går :-(
Holdsætteren - 23/9-2018:
Kommer i løbet af 1 halvleg. Madsen og evt Jonas melder ud senere.
Holdsætteren - 23/9-2018:
Status til tirsdag. Vi er 7 pt til kampstart og David
Jesper - 21/9-2018:
3-3 - nede 3-0 efter 15 min. Godt kæmpet tilbage, men en kamp vi kunne/burde have vundet - fint come back af Kim Høgh og ven&#128512;
holdsætteren - 20/9-2018:
vi er 8 ½ til kamp fredag, Forza Hybris!!
Holdsætteren - 10/9-2018:
Vi er 8 til torsdag :-)
Christoffer Dejgaard - 10/9-2018:
Herligt Ras: Du er sgu verdens bedste holdsætter tryllekunstner.
Holdsætteren - 9/9-2018:
Vi er 8 til torsdag :-)
Holdsætteren - 5/9-2018:
5-3 til Hybris efter den flotteste 1 halvleg i sæsonen og 4-0. Gik lidt ned de sidste 10 min, men toppræstationer over hele linien. Nu er vi midterhold og har positiv målscore :-)
Holdsætteren - 31/8-2018:
4-1 til Hybrisserne :-)
Kure - 30/8-2018:
HUSK: RYPARKEN.
Sune - 17/8-2018:
Der er kamp fredag den 31 kl 19:10 mod Wiseguys i Ryparken og set i lyset af, at vi notorisk er dårlige til at kunne stille hold om fredagen, så kunne vi afhjælpe lidt at holdsætter-kokkens begyndende stress, ved at melde enten fra eller til den kamp. :-) Ses tirsdag
Holdsætteren - 13/8-2018:
Hey drenge, i er 7 pt. Mangler stadig en del tilbagemeldinger. Kure, kan fu stå for holdkort? Har aftalt med Brian at jeg tager kassen i tirsdagskampene og nogen af torsdagsksmpene når han spiller badminton.
Holdsætteren - 17/6-2018:
Vi er 8 og der er en ledig plads -:-) Kure, op til dig om du vil komme, altid skønt når du er der..
Kure - 13/6-2018:
Og så mod nr. 3. Super dejligt at holde ferie med den slags resultater :-)
Kure - 13/6-2018:
Min tilmelding som ekstra til tirsdag, skal forstås således, at jeg egentlig helst er fri for at spille, da jeg ikke er i København i den uge, men at jeg godt kan hvis det er nødvendigt. Dvs. hvis I kun er 7 uden mig.
Kure - 13/6-2018:
Hvad #¤%"#%"# laver I? 7-0. Hvad er meningen??
David.. - 12/6-2018:
Jeg betalte mit gæld i forgårs... Better late than never!
Kure - 12/6-2018:
Vedr. flytning af de der fredagskampe, så kan det ikke lade sig gøre. Det koster nemlig 300 kr. pr. kamp, og kasseren meddeler at vi p.t. har underskud, grundet vores aflysning af kamp + 3 spillere der endnu ikke har betalt kontingent.
Holdsætteren - 11/6-2018:
Holdet er sat :-)
holdsætteren - 7/6-2018:
Andreas har meldt afbud
Kure - 7/6-2018:
Andreas Refn sagde sidst at han kom i dag, men han har ikke meldt sig på på siden???
Christoffer Dejgaard - 6/6-2018:
Hej Hybriser Glæder mig til bold sammen i morgen - lad os gøre det sjovt! Bredahl og Kure: skriver lige til jer på sms for at afklare om de 7 her afspejler det faktiske antal tilmeldte og hvad status er. Ses i morgen.
Kure - 1/6-2018:
2-4, oev. Er vi klar til veteran til næste aar.?
Kure - 31/5-2018:
Holdet er sat. Vi bliver 9. Slut.
Den ufrivillige medholdsætter Kure - 31/5-2018:
Som der ser ud her kl. 20.30 så bliver vi 9 i morgen. Mail følger en gang i aften/nat. Ny medholdsætter næste gang tak.
Levring - 30/5-2018:
Men jeg regner med at de tilmeldte gælder og ikke er hvis'er? For hvis der er hvis'er opført, så er det jo ikke til at gennemskue, hvor mange vi er.
Den ufrivillige medholdsætter Kure - 30/5-2018:
Det er her onsdag aften stadig uklart hvordan holder ser ud til fredag. Der er mange hvisser. Men det står i hvert fald klart at vi bliver nok til at stille op.
Holdsætteren - 27/5-2018:
Vi er 9, holdet er sat :-) Arbejder på fredag, ser lidt sværere ud..
Kure - 24/5-2018:
Smukt.
Holdsætteren - 23/5-2018:
Vi er 9 1/2 :-)
Kure - 22/5-2018:
Enig med Kristian. I den grad.
Levring - 22/5-2018:
I øvrigt: Glæder mig pisse meget :-)
Levring - 22/5-2018:
Men hvis vi er 8 1/2, hvad så med at hive din baghåndsmand med? Du er halv, jeg selv kommer første gang efter en fiber (som jeg godt nok ikke Mærker til, men who knows), og Kure har ikke spillet enkel kamp i de sidste to (eller 7) sæsoner.
Holdsætteren - 21/5-2018:
Hey drenge, vi er på mirakuløs vis blevet 8 1/2 ( jeg er den halve..) til torsdag :-) skønt med comeback til Sune, Kure og Madsen!! jeg har en ekstra mand i baghånden hvis der skulle komme afbud.
Jesper - 18/5-2018:
Ja - det ser vildt ud. Vi havde slået dem, hvis vi havde stillet hold&#128512; men læg lige mærke til at der er scoret lige så få mål mod dem, som mod os. Ligaens to bedste forsvar?&#128526;&#129304;jeg siger det bare!
Levring - 17/5-2018:
Har I set resultaterne for FC Internationale? De er jo fuldstændigt sindsyge.
chris - 17/5-2018:
Jaaaaaaa: Kure is back&#128571;
chris - 17/5-2018:
Jaaaaaaa: Kure is back&#128571;
Jesper - 17/5-2018:
Jahhhh - Kure!!!! Det er så nødvendigt.
Kure - 17/5-2018:
Øv, nå men jeg er så småt klar igen efter noget lynhelbredelse. Ses mod Fusion.
Jesper - 16/5-2018:
Øv 3-3 udligning i sidste minut. Vi sad fuldstændig på de først 25 min og førte 3-0 efter et kvarter. Herefter lader vi dem score 2 mål på opdækningsfejl og manglende konsekvens. 3-2 ved halvleg. Herefter var det mere eller mindre ren overlevelse, dog krydret med sporadiske hybris chancer. I sidste minut lykkes det for dem at score. - ikke helt ufortjent, men pokkers ærgerligt - de tre point havde lunet. David 2 kasser, Reza 1
Holdsætteren - 15/5-2018:
Vi er 9, Forza Hybris!!
Holddætteren - 7/5-2018:
Hey drenge, vi er 5. Giver op, en af jer er velkommen til at prøve at finde et par stykker. Jeg har ikke flere muligheder. Alternativt må vi melde afbud asap.
Christoffer Dejgaard - 7/5-2018:
Ajjjjj: Kure: Hvor uheldigt og surt, hvis næsten hele forårssæsonen ryger. Fuck noget lort. Madsen: God bedring til dig også - godt skadesudsigten der er kortere.
Kure - 6/5-2018:
Jeg har fået min fleecetrøje (med vigtigt indhold igen). Jubiii. Skrev til nabobaneklubberne, og det gav stor succes. Vi havde åbenbart blandet vores tasker med et andet holds.
Levering - 4/5-2018:
Halløj. Jeg kan ikke spille de næste to tre uger :-( Jeg spillede en kamp tirsdag for et andet hold: Helt klassisk; 7 mand, så måtte spille hele kampen. Jeg troede jeg var kalr. Havde løbet 10 k om søndagen. Men min fiber i baglåret sprang op i løbet af 1. halvleg - og måtte spille kampen til ende. Så to-tre uger er oven i købet lavet sat.
Kure - 2/5-2018:
Øv, jeg slap alligevel ikke med skrækken. Tværtimod, revne i skinnebenet tror jeg, blev først rigtigt slemt efter et par dage. Er nok ude det meste eller hele foråret :-(
Dejgaard - 1/5-2018:
Kure: Hvad fuck sker det med dit skinneben? Pis. Min fætter kommenterede sidst, hvad vi godt ved: Du er en fremragende midtbanespiller - ikke kun i veteranrækken. Hvad er status/udsigten? Og ja: Stålsat defensiv struktur og fight og gode kontraangreb mod et godt hold gav 3 point, selvom vi for 2. gang i træk fejlagtigt fik underkendt et mål. Dog liiiiidt heldigt at de et par gange valgte at skyde forbi et tomt mål....
Kure - 30/4-2018:
Konkret, det hold der allerhelst skulle have smadder i år (nu hvor vi er af med GPF), herligt. 1-0, 0-2, 0-1, 1-0, men ikke mærkeligt at vi har så få tilskuere.
Jesper - 30/4-2018:
1-0 - igen en vigtig kamp, kæmpe defensiv og en enkelt skarp Dejgaard - det er alt hvad vi behøver :-)
Kure - 29/4-2018:
Er der stadig ikke nogen der har set min mørkegrønne fleecetrøje? Den var forsvundet da jeg forlod banen.
Jesper - 29/4-2018:
Det er fandme godt sat - Hr. holdsætter!
Holdsætteren - 29/4-2018:
Klaus er på, vi er 9 1/2 og har et kanonhold :-)
Holdsætteren - 28/4-2018:
Status til mandag. Vi er 8 og afventer svar fra Klaus. Jeg har købt nye støvler uden knopper og tager med og prøver at spille lidt når vi planmæssigt fører 8-0 :-) Afbud ligesom sidste uge besvarer med brevbomber...
Kure - 28/4-2018:
Definitivt afbud herfra til mandag. Skinnebensskade.
Kure - 25/4-2018:
Øv, til begge dele. Jeg slap til gengæld med skrækken. Og regner med at være klar til på mandag. Generelt synes jeg dog det er blevet for farligt for os tudse-gamle mænd at spille old boys, og stemmer for snarlig oprykning til veteran (to år mere så er nogle af os masters, suk). Old Boys: 33, Vet.: 40, Super Vet.: 45, Masters: 50.
Sune - 25/4-2018:
Havde den desværre ikke med hjem. Håber du finder den. Jeg er nødsaget til at melde fra som minimum til næste kamp pga. fiber i baglåret.:-(
Kure - 24/4-2018:
Er der nogen der har fået min mørkegrønne fleecetrøje med hjem i tasken? Der ligger vist et par handsker og en hue i lommerne.
Kure - 24/4-2018:
0-1, eller rettere 1-1. Men dommeren kunne ikke se at Chris's skud landede over stregen. Øv.
Holdsætteren - 22/4-2018:
Hey drenge. Tror ikke jeg kan spille tirsdag, så vi skal min være 9 med mig som buffer.
Kure - 21/4-2018:
Arghh, tirsdag passer ikke mig alt for godt. Det ville være fantastisk hvis I var 9 uden mig.
Holdsætteren - 16/4-2018:
Vi er 8, arbejder på en mere..
Kure - 12/4-2018:
Så er vi 8 inkl. Andreas Refn på x %. Jeg skriver holdkort og har en kampbold med. Jesper har tøjet. Så skal vi bare have et straffespark på rette tid, så er den klaret.
Kure - 2/4-2018:
Hmm, er I sikre på at de træner? Der står ikke noget på deres hjemmeside om denne tirsdag specifikt. Jeg er muuuuligvis klar.
Holdsætteren - 2/4-2018:
Hvem er med til Fox træning imorgen 20.30 i Valby?
Kure - 30/3-2018:
Afbud desværre herfra til træning i aften. Bemækr: ifølge deres hjemmeside spiller de.
Dejgaard - 29/3-2018:
Fuck osse - nu hvor strejken er udskudt, befinder jeg mig i Finland med arbejdet den 12.4. Har planlagt deltagelse hele resten af forårssæsonen, men vildt ærgerligt at starte med afbud. Ved at Bredahl visit heller Ikke kan, så vi må lige handle og tænke hurtigt ift at sætte hold! Glæder mig til at komme igang med jer igen ellers
Kure - 27/3-2018:
Afbud desværre herfra til træning i aften. Bemækr: ifølge deres hjemmeside spiller de.
Kure - 27/3-2018:
Enig. Jeg har flyttet den fordi det var den besked jeg fik af generalforsamling. Og første fredagskamp (venskabskampen) var jo just heller ikke en succes - 4 tilmeldte.
Levring - 26/3-2018:
Hvorfor er kampen 6/4 egentlig flyttet? Fordi det er en fredag? Men nu skal der spilles to gange på en uge 29/5 og 1/6). Det plejer ikke at være bedre, gør det?
Kure - 22/3-2018:
Kampen d. 6/4 (en fredag) er nu flyttet til 29/5 (en torsdag). Andreas du må lige tilmelde dig til kampen forfra.
Kure - 22/3-2018:
Jeg har ansøgt DAI om at få flyttet fredagskampen d. 6/4.
Holdsætteren - 20/3-2018:
Thorbjørn er på, vi er 6
Dejgaard - 13/3-2018:
Yeah
Holdsætteren - 13/3-2018:
Berring og en jeg kenders om hedder Thorbjørn er på, så vi er 6
Kure - 13/3-2018:
Kampene er ført ind i kalenderen så man kan tilmelde sig.
Holddætteren - 5/3-2018:
Er nogen friske op bold med Fox imorgen tirsdag?
Kure - 15/2-2018:
Jep, vi spiller i salen onsdag (21. februar). Fox spiller jo om tirsdagen, så man kan jo spille begge dage hvis man har lyst. Vi skal have talt lidt mere om hvad vi gør til næste vinter, hvor vores gym jo lukker ned for aftenbold.
Kure - 15/2-2018:
Jeg afventer svar fra pedellen vedr. onsdag. Tror der er frit. D. 28/2 og 7/3 er derimod aflyst.
Chris - 14/2-2018:
Hvad gjorde I i tirsdags -spillede I? Spiller I/vi i morgen, eller spiller vi først næste onsdag? Kh C
Kure - 12/2-2018:
Jep, vi spiller i morgen tirsdag, 20.30 i Valby.
Chris - 12/2-2018:
Hvad gjorde I i tirsdags -spillede I? Spiller I/vi i morgen, eller spiller vi først næste onsdag? Kh C
Kure - 7/2-2018:
Var der nogen ude at spille med Fox? Spiller de også på tirsdag, uge 7, vinterferie?
Kure - 7/2-2018:
HUSK, træning er aflyst her onsdag aften. Skolen bruger selv lokalet.
Kure - 6/2-2018:
Husk træning med Fox i aften, tirsdag 20.30 på vores normale udendørs-kampbane i Valby, De stiller selv med ca. 13 mand.
Jesper - 6/2-2018:
Tak for sidst - igen en legendarisk afslutningsmiddag og generalforsamling - nu toppet med gode film fra Hybris-sæssonen, der tydeligt viste hvor vi skal stramme op - træneren skruer en plan for det sammen til den nye sæson. Apropos - forberedelse til den nye sæson, er der så egentlig andre der er på til bold i aften kl. 20.30 sammen med Fox?
Kure - 6/2-2018:
Husk træning med Fox i aften, tirsdag 20.30 på vores normale udendørs-kampbane i Valby, De stiller selv med ca. 13 mand.
sune - 5/2-2018:
Tak for sidst. Jeg har fundet nedenstående referat fra aftenen: HYBRIS - ÅRET DER GIK Kasserenes beretning - David og andreas mangler at betale fra 2017 (600kr hvert) Indkøbe - Nye beløb er 700kr - nye strømper - Check skabet - Schumaker sender e-mail ud om kontingent indbetaling. Holdsætterens beretning - Godt i år men… - Mangler madsen - Rolf kommer mere - Bedre tilbagemeldninger om målmands stilling. - Rolf vil være 3. målmand o Jesper o David Nye Spiller - Anders Mikkelsen spiller 3 kamp om år - Reserve spiller 3-5 kamp om år - 5 kamp næste år. - Fætter Kris - 2-3 kamp om året. Pis. Skide gode. - Mikkel Bang - 3 kamp - Toke - 1 kamp - Kim høg - 0 kamp. Rydde op i spillerne på hjemmesiden - Mange spiller er stort set væk Nye spiller - De nye unge fox spiller. - Olympic Århus spilerne (Ulrik osv.) - Andreas kammarat - Andreas Bering (RESERVE) - Stærk uenighed over hvordan vi skal inddrag nye spiler - Nye spiller skak ikke stemmes igennem - det skal være et blødt overgang fra lån spiller til eget hybris spiller (som betaler kontingent) - Efter 2-3 gange hvor de er ikke skide dårlige må de inviteres til være medlemmer af klubben. Trænerens beretnings - Over 8. plads Vælg af træner - Jesper og christofer Holdsætter - Rasmus - Vi finder ud af det. Kasser - Christoffer (som skal være med mindste en gang) Kåringer Årets mål - David fra kick off Årets hjerneblødning - K. Madsen Årets forsvaretsaktion - Rasmus' målmandspræsentation i mod Hvidover (års bedste målmandspræsentation) Årets indlæg - Rasmus Årets fighter - Sune (David på anden plads, og som skriver referat) Årets spiler - Jesper. David. - David…
Kure - 4/2-2018:
En klassisk herlig afslutning (med punkter af 3 timers varighed hver). Tak til Rasmus for orgiet. Ups, gad vide om Fox overhovedet spiller d. 13/2, uge 7, vinterferie?
Christoffer Dejgaard - 31/1-2018:
Er det vores holdsætter der: pimper de cougardaters der skriver herinde?
Holdsætteren - 29/1-2018:
Fætter Chris er på Onsdag
Holdsætteren - 28/1-2018:
Fætter Chris er på Onsdag
Holdsætteren - 24/1-2018:
David også
Rasmus - 23/1-2018:
Andreas R er på
Rasmus - 23/1-2018:
Ved først imorgen om jeg kan spille, tror på det :-)
LinaTig - 23/1-2018:
Instagram
Kure - 23/1-2018:
Skod, jeg når ikke at blive frisk til onsdag. Hvis I ikke bliver nok kan I jo spille med Fox i stedet.Ser endda ud til at Nick dukker op (til Fox). Men i så fald skal vi lige huske at melde afbud.
Kure - 22/1-2018:
Øv, jeg tror jeg er blevet syg. Kommer nok til at melde afbud til onsdag.
Holdsætteren - 22/1-2018:
Er lidt tvivlsom onsdag, skal lige vikle mig udenom noget skole arrangement :-(
Kure - 22/1-2018:
D. 7/2 og i vinterferien d. 14/2 er vores sal aflyst, så der kunne vi jo prøve Fox. Vores sidste gang er d. 21/3. Så der bliver nok også et par gange derefter hvor det ville være oplagt at spille med Fox inden kampene starter.
Kure - 22/1-2018:
Bare muskeltræthed - over det hele. d. 24/1: indendørs som sædvanlig.
Jesper - 21/1-2018:
Er det indendørs eller på kunstgræs på onsdag? Uanset hvad, så tropper jeg op, vil bare gerne være det rigtige sted:-)
Dejgaard - 20/1-2018:
var det alm muskelstramhed eller din skade der gjorde av? Hvor var det dejligt med lidt (kunst-)græs under fødderne igen. Hver gang hallen er lukket tænker jeg det vil være oplagt at deltage med Fox. Og måske uanset en gang eller to op til sæsonstart. Hvis de orker os:-) Vi ses på onsdag til indendørs og meget snart til afslutning - tilmeld jer til begge&#9917;&#65039;&#9917;&#65039;&#9917;&#65039;&#127870;&#127866;&#128096;&#128139;
Kure - 18/1-2018:
Av.
Kure - 15/1-2018:
Ok, vi spiller i Valby på onsdag.
Kure - 15/1-2018:
Træningen på Det åbne er aflyst d. 17/1, er jeg lige blevet informeret om :-( Problemer med de elektriske installationer så vidt jeg kunne forstå. Jeg vil foreslå at vi spiller udendørs, kunstgræs, med Fox i stedet. Jeg vil tro vi godt kan få lov til at være med. Det er onsdag 20.30 i Valby. Meld lige tilbage om det er en god ide, for så vil jeg kontakte Fox.
Festsætteren - 14/1-2018:
Kære Hybnisser Afslutningen bliver lørdag d 3 februar, der er kun et afbud, fra Andreas Refn. Har sendt mail til alle med detaljer. Forza Hybris !!
Holdsætteren - 9/1-2018:
David er på vi er 6 :-)
Holdsætteren - 9/1-2018:
Andreas Refn er 5 mand, vil en af jer tjekke Bering?
Kure - 8/1-2018:
Afbud herfra til onsdag. Bering, talte om en kammerat, som man måske kunne høre i stedet. Hvornår er sidste frist for at melde ud vedr. d. 27. Jeg er muligvis klar.
Christoffer Dejgaard - 7/1-2018:
Lyder fedt med stævne, men dårlig dato: Jeg skal til dimissionsfest aftenen/natten inden. Afslutningen landede vi da den 3.2. ikke? jeg har netop skaffet pasning til den dato i den tro?
Kure - 6/1-2018:
Jeg er en lille smule tvivlsom på onsdag. 7-mandskamp inden evt. afslutning d. 27/1 lyder som en fantastisk ide. Jeg er dog ikke helt sikker på at jeg kan. D. 3/2 er jeg tvivlsom.
Jesper - 5/1-2018:
Hey hyb-gutter Vi har fået en invitation til indendørs 7-mands turnering den 27. jan i Hafinia-hallen på kunstgræs. - ligger ved valby stadion. Det koster 500 kr pr hold - nogen der er på?
jesper - 18/12-2017:
YEAHHH - JULE TONSER BOLD!!!!!
Kure - 15/12-2017:
Pedellen meddeler: Vi KAN spille d. 20/12.
Jesper - 12/12-2017:
Kure - Den har jeg! og jeg tager den med i morgen og smasker den op i krogen - i alle kampe!
Kure - 12/12-2017:
Rolf du har indendørsbolden, ikke sandt?
Holdsætteren - 11/12-2017:
Andreas Refn og fætter er på
Kure - 8/12-2017:
Det gør vi IKKE (har lige tjekket op på det). D. 13. er sidste gang inden jul. Vi kunne måske tage en udendørs træningskamp med Fox i Valby, på kunstgræs, hvis de har banen d. 20.
chris - 8/12-2017:
Håber fandeme vi spiller den 20.12. Er skolen åben (det må den være!)? Wilma har fødselsdag på onsdag d.13.12., så desværre ikke deltagelse fra mig der :-(
Kure - 6/12-2017:
Sådan Bering. Jeg er en del mindre stresset denne gang i forhold til tidligere onsdage, så jeg skruer 20% op for tempoet denne gang. Hermed advaret.
Kure - 5/12-2017:
Rasmus er meget tvivlsom pga. skade. Så vi er 5 (her mandag aften).
Holdsætteren - 4/12-2017:
Grandfætter er med, vi er 6 :-)
Kure - 30/11-2017:
Så endte det alligevel med en herlig gang træning. Tak til den armerede målmand.
Kure - 29/11-2017:
For i hede hulen ...
Jesper - 29/11-2017:
Hey - jeg er sløj og må melde pas i aften - god træning
Kure - 28/11-2017:
For hulen ...
Kure - 27/11-2017:
Vi skal være min. 7.
Kure - 22/11-2017:
Rasmus melder at vi bliver 7. Herligt.
Kure - 21/11-2017:
David, kom nu.
chris - 21/11-2017:
Jeg spørger lige ØsterbroAndreas
Kure - 19/11-2017:
Mine ben melder at jeg spiller på halv kraft af sidste onsdag, på onsdag. Vil foretrække at være 7. mand. Øv.
Kure - 12/11-2017:
Kaffen virkede som den skulle. Det var ret sjovt med 4 sidst. Men 6 ville være endnu bedre. Andreas Refn, er du ikke klar?
Holddætteren - 12/11-2017:
Er i Århus og kan ikke nå hjem onsdag, æv.
Dejgaard - 9/11-2017:
Ugens citat fra Kure efter gårdsdagens træning: "Jeg er nødt til at få en kop kaffe når jeg kommer hjem - ellers har jeg ikke kræfter til at komme i seng". Herlig, sjov og fysisk krævende bold i går - vi er igang med indendørs på bedste vis: meld jer fluks på til næste onsdag
chris - 8/11-2017:
Jeg medbringer den jeg har - bliver godt med lidt bold :-)
Kure - 7/11-2017:
Jeg har den ikke helt gamle bold. Men den er flad. Den helt gammel langhårede ved jeg ikke hvor er.
Kure - 6/11-2017:
Ja der er regler - og de er stramme. Kan dog ikke lige huske dem. Kommunen betaler jo for hver gang vi har en tid. Men første gang meldte vi vist afbud i god tid. Det må tælle på plussiden. Ses til smadderbold.
chris - 6/11-2017:
Jeg har bolden (i hvert fald den ene - hvis en har den gamle udgave er den blødere og bedre at styre). Kure: Er der regler om det med afbud og risiko for at miste vores dyrebare tid til onsdagsbold?
Kure - 5/11-2017:
Gutter, vi kan ikke aflyse tre gange i træk. Vi mister vores tid.
Holddætteren - 5/11-2017:
Er i Århus og kan ikke nå hjem onsdag, æv.
chris - 1/11-2017:
Øv: Vi er ikke nok tilmeldte i dag, så jeg har fortalt Andreas Behring at vi først starter i næste uge. Lad os få meldt ud og sikre at vi er nok om 7 dage - det er vigtigt at komme igang inden vi skal starte helt fra scratch igen. Og så er det jo pisse sjovt.
Kure - 30/10-2017:
Det årlige spørgsmål: Hvem har filtbolden?
Kure - 30/10-2017:
Jeg kører 100% på onsdag (har opgivet at komme over den achillessene-betændelse i denne omgang). Så må jeg se hvor lang tid mekanikken holder. Rasmus er jo også på som 7. mand. Hvem er resten? Er Jesper over skade nr. 753?
chris - 24/10-2017:
Sådan: Endnu engang godt arbejde! Og ja for helvede: lad os vinde og nappe 5. pladsen. Bliver herligt at spille.
holdsætteren - 24/10-2017:
jeg har tøjet med, får det af Andreas onsdag
Holdsætteren - 24/10-2017:
Vi er 9 med Kure, holdet er sat! Og lad os så tage den 5 plads !!! Andreas har tøjet og kommer ikke, vi skal lige koordinere noget afhentning. Forza Hybris.
Kure - 17/10-2017:
Rasmus Holdsætter, har du noteret dét? Jeg vil gerne være 10. mand. Er begyndt at tro på at jeg er helt skadesfri om 1-2 måneders tid og vil nødig ødelægge den gode udvikling i sidste kamp.
Klaus (Aka Doktor strange Love) - 17/10-2017:
Hejsa Jeg kan godt spille d. 26. hvis der skulle være behov for det. Mvh. Klaus
Kure - 10/10-2017:
2-7. Hver gang vi lavede en fejl, scorede de. Fremragende langskuds-mål af fætter Chris og ægte forward-mål af Andreas. Pumpemesteren skiftede kasket og filmede en stor del af kampen.
Kure - 9/10-2017:
Bekræftet. Chris tager tøjet med.
Kure - 9/10-2017:
Chris tager du ikke tøjet med?
Kure - 9/10-2017:
Vi er ti, men jeg sidder på bænken hele eller det meste af tiden, pga. skade.
Levring - 8/10-2017:
Er der i øvrigt trøjer nok til det?
Levring - 8/10-2017:
Og vi spiller ti mand? Absolut fint for mig :-)
david - 8/10-2017:
Nogen skal hente tøj fra mig.
Kure - 4/10-2017:
7-1 mod 6 mand. Flot af Fusion 06 at stille op selv om de ikke var nok, i stedet for at aflyse.
Holddætteren - 2/10-2017:
Vi er 9, holdet er sat. Bjarne kommer lige fra lufthavnen medmindre hans fly er forsinket.
Jesper - 29/9-2017:
Mærkelig kamp - men Reza fik udlignet til 2-2 i sidste sekund. David puttede den første ind. Selv om vi var nede med en mand i Ti minutter (to gange gult kort - lige efter hinanden) og havde 4 gæster med, så havde vi mest spil og tusinde 100 % chancer - de scorede på deres to skud i kampen. En uafgjort, der burde føles som et nederlag, men som alligevel føltes som en halv sejr!
Holdsætter - 26/9-2017:
Reza har tryllet, vi er 8 :-)
Kure - 20/9-2017:
3-4 mod nr. 2. Vi spillede fremragende. Det gjorde de også. 0-2, 2-2, 2-4, 3-4.
chris - 19/9-2017:
Ja: Vi ender i seriøs oprykningsfare, hvis ikke vi snart tager en slapper - tror allerede mesterrækkeholdene frygter gensyn med os ;-)
levring - 19/9-2017:
Har du set stillingen, David? Mesterrækken er der ingen grund til at frygte ;-)
david - 18/9-2017:
Super. Glæder mig til. Vi skal lige pas på at vi ikke ende i fare for at kom i mæsterrække næste år.
Kure - 18/9-2017:
Det passer fint med 10. Jeg render stadig rundt med to skader (og er følgelig i elendig form) og sidder fint på tribunen hvis det er.
Holdsætteren - 17/9-2017:
Vi har et superhold til onsdag, ved ikke helt hvor meget Kure kan spille, foreslår vi undtagelsvis er 10.
david - 17/9-2017:
Jeg har tilmeldt mig som 10ende mand. Jeg ved ikke om Jonas sommer er Jonas sommer eller et lånespiller...
David - 14/9-2017:
tilykke! kæmpe sejer!!!!!!
Kure - 13/9-2017:
1-0. En fantastisk kamp, et fantastisk hold.
holdsætteren - 13/9-2017:
afbud fra David, syg frue
Kure - 12/9-2017:
For "#%#"¤%"#¤% jeg glæder mig. 2 uger uden bold, det er da til at blive idiot af.
Jesper - 11/9-2017:
Yeahh!
Holdsætteren - 11/9-2017:
Vi er 9 og et super hold :-)
Kure - 11/9-2017:
David og Rolf, hvad sker der? Ingenting? Vi skal da ¤%&"¤##"¤ i #¤%#"¤% da være flere end 7.
Holdsætteren - 6/9-2017:
Kampen Idag er aflyst, øv.
Sune Ketil Erichsen - 5/9-2017:
Jeg tager støvlerne med i bilen, så jeg klar, hvis de alligevel stiller op.
Holddætteten - 5/9-2017:
Ifølge dai sitet har Navour meldt afbud imorgen, mangler officiel melding fra Brian. Tjek her på sitet onsdag, melder tilbage ASAP.
Kure - 5/9-2017:
Muuuligvis er jeg klar d. 13, men ellers først d. 20.
Holdsætteren - 3/9-2017:
Holdet er sat, ingen afbud og sygdom bitte.. Vi er 8, samme spillere som sidste uge :-)
Jesper - 31/8-2017:
Ingen nye skader - og faktiske meget godt spil i løbet af kampen - vi havde flest perioder med overtag i spillet.
Kure - 31/8-2017:
Vi er åbenbart inde i en lille stime hvor vi scorer hver gang. Dejligt, men okay der er et stykke til rekorden på 44 kampe med scoring i træk tilbage i perioden 2001-2003. Og ingen nye skader? GPF tabte, så det ser fornuftigt ud.
Jesper - 31/8-2017:
1-3, men vi var faktisk overraskende godt med og havde tonsvis af målchancer - flere end dem faktisk. De var bare mere kyniske i afslutningerne
Holdsætteren - 28/8-2017:
Hey drenge. Vi er 8, gør ikke mere. Holdet er sat :-) Forza hybris!!
chris - 27/8-2017:
Andreas og jeg scorede en hver i hver kamp. Kure lavede assist til min i seneste og Sune i forrige.
Kure - 25/8-2017:
Vi mangler nogle assist og målscorere fra de sidste to kampe? Hvem var det?
Kure - 25/8-2017:
Jeg fik åbenbart trykket et par ribben mod Doktorerne. Ved ikke hvordan. Er ukampdygtig det næste stykke tid.
Kure - 24/8-2017:
Vandt 2-1.
Holdsætteren - 24/8-2017:
Jeg og måske Reza kommer ligetil kampstart. Kure skriver holdkort, Forza hybris!!
Holdsætteren - 23/8-2017:
Jeg og måske Reza kommer ligetil kampstart. Kure skriver holdkort, Forza hybris!!
Kure - 22/8-2017:
Det er super.
Holdsætteren - 21/8-2017:
Da jeg og Chris har misforstået hinanden ang. tilmelding til torsdagens kamp er vi ekstraordinært 10 tilmeldte. Kure er halvskadet og Reza og jeg kommer lige over kampstart.
Holdsætteren - 21/8-2017:
Holdet er sat :-)
Kure - 18/8-2017:
2-4. Godt comeback efter 0-2 men 2 kedelige mål til sidst lukkede kampen.
Holdsætteren - 15/8-2017:
Grunden til at GPF ikke er rykket med for længe siden må være kamptiddpunktet, fredag kl. 18.00. Detcer virkelig svært samle spillere :-( Status er alligevel opløftende: vi er 8 og har opfordret jens bæk til comeback, han er i såfald 9 mand. Forza Hybris!!
Holdsætteren - 13/8-2017:
Vi er 5 pt. til fredag, deadline for tilmelding tirsdag 17.00!! Afbud fra David og larmende tavshed fra resten...
Kure - 10/8-2017:
Var lige nede at træne med Fox, herligt, herligt. De har oprettet en seniorafdeling der var med, så vi var 14. Men pyha, luft bliver et problem mod GPF. Gode gud, lad os blive 9.
Kure - 9/8-2017:
Næh.
david - 9/8-2017:
skal vi spille i dag eller... Rasmus er vist lidt udfordret af bilproblemer.
Martin - 8/8-2017:
Er der ikke andre end mig der skal være med mod GPF?
Martin - 8/8-2017:
Træner vi onsdag? Hvad tid og hvorhenne?
Holdsætteren - 28/7-2017:
Var til hyggelig sommerbold med Fox igår, skønt st spille mod jævnaldrende &#128526;&#128077; Kom med på torsdag kl 18.00 i Valby alle i feributtede Hybnisser &#128525;
Kure - 23/7-2017:
Jeg kan ikke træne denne uge.
Holdsætteren - 22/7-2017:
Sommerbold næste uge? Onsdag eller torsdag...
Kure - 10/7-2017:
Målscorere/assist i sidste kamp. Hvem tog tøjet?
Nickistuta - 30/6-2017:
Hej Hybris. Fox startede udendørs sommertræning op i går og hver torsdag kl. 18 i Valby. Det var fedt og hyggeligt og i er meget velkomne til at deltage. Vi spiller kun ved min. 6 spillere. SMS mig på 28348097 og så tilmelder jeg jer. Mange hilsener fra en gammel hybnisse &#128512;
Sune Ketil Erichsen - 22/6-2017:
2-2. En kamp vi godt kunne have vundet, men uskarphed, et gultkort, et straffe imod, et kanonmål fra deres side gjorde at vi måtte nøjes med uafgjort. Lyspunktet var fint spil fra vores side i store dele af kampen, og det at vi kom tilbage to gange.
Jesper - 22/6-2017:
2-2 - endnu en kamp vi burde have vundet. Men kom bagud to gange, så var lidt efter. Men med godt spil og god energi og gejst, kunne det godt have ført til mere.
Kure - 22/6-2017:
Var det en sjov kamp?
Løgring - 22/6-2017:
Ok. Thanks.
Kure - 21/6-2017:
De startede med -3. Sikkert fordi de ikke kunne stille hold i en af de sidste tre kampe i 2016. Den slags bliver nemlig straffet af DAI.
Matematikeren - 21/6-2017:
Hvordan kan de der FC Konkret egentlig have vundet 5 kampe, spillet 3 uafgjort - og så have 15 point?
Kure - 20/6-2017:
Nahj, så må jeg hellere melde helt afbud og bruge aftenen på noget andet. Dét vil min fordømte, elendige, håbløse, uduelige, nederdrægtige achillessene værdsætte højt. Forza Hybris.
Holdsætteren - 19/6-2017:
Holdet er sat, vi er 9, Kure er back up i tilfælde af afbud.
Bang - 19/6-2017:
Hypnis. Jeg kan egentlig godt spille torsdag, men mener at 9 er rigeligt, ik. Men så ved holdsætterne det hvis der opstår et pludseligt behov. God kamp:)
Kure - 15/6-2017:
2-1
Kure - 15/6-2017:
Se nedenfor under ekstra tilmeldinger: Martin Kure
david - 15/6-2017:
Vi er kun ni tilmeldt her... had vi et tiende mand?
david - 15/6-2017:
Vi er flere som muligvis ikke holder så lange i kampen. Derfor synes jeg 10. mand er bedst lige nu.
binary option demo platform - 14/6-2017:
Very good Website, Maintain the very good job. Thanks for your time.
Kure - 13/6-2017:
Ak, ak, jeg har igennem det sidste halve år forsøgt at ignorere en øm achillessene. Men den går ikke længere. Sindssygt frustrerende af %#¤&#¤&#¤ til. Jeg kan stadig spille, men ikke for lang tid ad gangen. Altså højst 9. mand for mit vedkommende. Og så håber jeg at jeg kan komme over den hen over sommeren. Ses torsdag.
Holdsætteren - 11/6-2017:
Kære Hybnisser Da vi på magisk vis er 10 tilmeldte og jeg stadig ikke ved hvor meget jeg kan spille pga. min ryg har Holdsætteren grundet kampens vigthed på diktatorisk vis besluttet at vi undtagelsvist stiller op med 10 mand. Evt. Klager sendes i 8 eksemplarer til formanden som har lovet at brænde dem :-) Forza Hybris!!
Kure - 7/6-2017:
2-6, ak ja.
Kure - 6/6-2017:
Michael Bang er på mod RD2.
Kure - 30/5-2017:
0-0. 1. halvleg ren overlevelse. 2. halvleg, nogenlunde lige.
Levring - 30/5-2017:
Hep. Med mindre vi er helt smadret af skadede spillere, så er jeg nødsaget til at forlade Estadio del Valby kl. 18.15 - og altså 5-10 min, før kampen er færdig. Jeg har en søn, der skal til svømning kl. 19.
Holdsætteren - 29/5-2017:
Holdet er sat, bi er 9. Døjer stadig med trykket ribben, men prøver at spille.
Holdsætteren - 28/5-2017:
Holdet er sat, bi er 9. Døjer stadig med trykket ribben, men prøver at spille.
Kure - 25/5-2017:
3-4.
Levring - 23/5-2017:
Det er fantastisk, at der i kampreferatet fra 4-6 kampen mod Lokomotiv Væksthuset står: "For 8 år siden havde vi smadret dem." I det udsagn ligger der ALT om FC Hybris. :-)
Kure - 22/5-2017:
Fint. Jeg antager der foreligger en plan for hvad vi gør, hvis vi på kampdagen får 3 skader - som sidst.
Holdsætteren - 21/5-2017:
Vi er 8 og et rigtig stærkt hold, gør ikke mere. &#128077;
Kure - 18/5-2017:
4-6 mod overmagten.
Kure - 15/5-2017:
1-1 mod et hold der var lidt bedre end os til at udnytte den enorme bane.
Sune Ketil Erichsen - 15/5-2017:
Godt detektivarbejde Kure! Ses i aften.
Kure - 15/5-2017:
Har talt med DAI. Kløvermarken i aften står fast, fejl eller ej. Vi må så håbe GPF også er klar over det. Mht. returkampen i efteråret, så må vi lige vente og se. GPF spiller kun hjemmekampe om fredagen i følge DAI.
Kure - 15/5-2017:
DAI er ved at undersøge sagen. Men KLØVERMARKEN står fast.
Kure - 14/5-2017:
Kampen spilles muligvis i Kløvermarken - ikke Gentofte. Mere info følger.
Kure - 14/5-2017:
Er der nogen med plads der kører derop herinde fra byen?
Kure - 10/5-2017:
Øv. 0-3 på en håbløs bane. Vi havde en del flere chancer end resultatet signalerer. Men det havde de nu også. Fantastisk kamp af Rasmus Keeper. Og mange super takter offensivt. Det lover godt for de næste kampe.
Kure - 10/5-2017:
Jeg kører med David i stedet.
Kure - 10/5-2017:
Holdet er endeligt sat. Vi bliver 8.
david - 10/5-2017:
jeg kører fra vesterbro ca. kl. 17:00...
Kure - 9/5-2017:
Super, ses ved Mannov 16.45.
Rasmus - 9/5-2017:
Sune og jeg kører fra Mannov kl. 16.45, i er velkommen der &#128077;
Kure - 9/5-2017:
To ekstra pladser ...
Christoffer Dejgaard - 9/5-2017:
Er der nogen der kører i bil derud fra kbh (og som kan have en ekstra passagerer)?
Martin Reserve Holdsætter - 8/5-2017:
Så er vi 8. Muligvis bliver vi 9. Forza Hybris.
Kure - 8/5-2017:
4 kampe, 3 skadede spillere. Med det tempo når vi ikke en gang frem til sommerferien.
Kure - 8/5-2017:
Øv Jesper. De burde få besked om det de bisser. Hvor lang tid taler vi om?
Jesper - 8/5-2017:
Jeg har trykket et ribben fra sidste kamp - så må desværre springe næste kamp over - havde håbet jeg kunne blive klar, men den gør stadig nas
david - 5/5-2017:
martin strange lagt op til mit mål...
Kure - 4/5-2017:
6-0 over nr. 2.
Kure - 2/5-2017:
Mængden af reserverholdsætterens uforståen er uendelig.
Holdsætteren - 2/5-2017:
Bang er 9 mand :-) Forza hybris!!
Reserveholdsætteren - 2/5-2017:
Bang er ikke med alligevel, åbenbart.
Holdsætteren - 2/5-2017:
Bang er 9 mand :-) Forza hybris!!
Holdsætteren - 1/5-2017:
Vi er 8, afventer svar fra Rolf og Bang.
Kure - 28/4-2017:
Hej Kristian. Det er noteret. Vi har været 9 de sidste par gange. Hybris har p.t. kun én eneste (seriøs) skade (Brian). Det må være Old Boys rekord.
Christoffer Dejgaard - 28/4-2017:
1-5 nederlag
Levring - 28/4-2017:
Hey. Jeg har meldt afbud til de næste fire kampe også. Hvis I står 6 eller 7 mand er I velkomne til at spørge.
Kure - 27/4-2017:
1-5. Rendt halvvejs over af ungdommen.
Kure - 27/4-2017:
Chris får tøjet af David.
Kure - 27/4-2017:
Chris får tøjet af David.
Martin - 27/4-2017:
David, hvem giver du tøjet til?
Kure - 19/4-2017:
5-1.
Christoffer Dejgaard - 10/4-2017:
Superreferent skulle der stå
chris - 10/4-2017:
Og vidunderligt at være igang. Dejlig stemning og god bold - glæder mig til fortsættelsen
Chris - 10/4-2017:
Soerreferent!
Sune - 5/4-2017:
Så er der et stk. referat klar til og som altid kan visse detaljer deri fravige fra virkeligheden;-)
Kure - 4/4-2017:
1-1. Burde være blevet en sejr. Til gengæld holdt Sunes fødder hele vejen igennem. Forza Hybris.
Kure - 3/4-2017:
Jesper har styr på tøjet. Husk kampboldene.
Kure - 3/4-2017:
Jesper, har du styr på verdens-situationen (og på tøjet)?
Kure - 3/4-2017:
Ok, holdet er sat. David, Schubi og Sune var heldige og nåede at komme med inden pladserne var optaget af afløserne.
Levring - 30/3-2017:
Hej med jer. Jeg regner ikke med at spille i april. Jeg har formentlig håndbold til d. 22. Men er I 6 eller 7 mand og mangler en ekstra, så send en sms (i så god tid som det nu er muligt). Derudover glæder jeg mig nu til at komme på (kunst)græs. Ses, K
Kure - 29/3-2017:
Rasmus kan ikke d. 4/4. Så jeg sætter hold i stedet. Tilmelding senest lørdag d. 1/4 kl. 20.00. Til de faste folk, forvent ikke at få nogen påmindelser i år. Manglende tilmelding bliver opfattet som afbud. Slut.
Kure - 29/3-2017:
Jeg har opdateret siden "Kamptillmelding" (dog ikke delen omkring lodtrækning, gad vide om det bliver aktuelt i år.) Det vigtigste punkt på den side er: TILMELDING SENEST 3 DAGE FØR. Senere tilmelding skal have holdsætterens stempel før end man er på.
Dejgaard - 29/3-2017:
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa: Sune: Du er uundværlig. Så gode nyheder!!!!!!!!!&#128525;&#127870;&#9917;&#65039;
Kure - 27/3-2017:
Super Sune. Men hvordan i ¤#"#% starter man forsigtigt op i denne her tonseridræt? Har selv prøvet på det mange gange uden held. Jonas Olsen kunne sikkert også godt bruge nogle tips i den retning. Kampen ér flyttet.
Holdsætteren - 27/3-2017:
Stemmer for at flytte kampen d. 12 april. Er frisk på både ude og inde bold onsdag. Positivt nyt fra Sune, han vil gerne prøve at starte forsigtigt op igen :-)
Kure - 26/3-2017:
Det er på Det Åbne Gym vi spiller i morgen.
Kure - 26/3-2017:
Ok, anmodning om kampflytning (12/4) er hermed sendt til DAI.
Holdsætteren - 25/3-2017:
Stemmer for at flytte kampen d. 12 april. Er frisk på både ude og inde bold onsdag. Positivt nyt fra Sune, han vil gerne prøve at starte forsigtigt op igen :-)
Kure - 24/3-2017:
Det koster 300 kr. at flytte den og skal gøres senest 14 dage før. Hvad siger? Jeg stemmer også at for flytte den. Afbud koster alligevel en formue.
Jesper - 24/3-2017:
Jeg stemmer for at rykke kampen den 12.4 - jeg kan ikke. Vil meget gerne spille udendørs på onsdag - hvad med kl18.00 i stedet - bliver det bedre så?
Kure - 23/3-2017:
Kampen, onsdag d. 12/4 er onsdagen før påsken. Er det kæmpe problem for folk? David kan vist nok ikke. Jeg kan godt.
Kure - 23/3-2017:
Udendørs på onsd?ag. Vi talte om at rykke udendørs på onsdag. Muligvis allerede kl. 17.30. Hvis vi kun er 6 eller 7, vil jeg hellere spille indendørs. David kan ikke hvis vi flytter det til 17.30. Hvad siger I?? Det er jo frit for folk at tage en bold og rende ud og afprøvet græsset i fritiden, inden d. 4/4.
Kure - 22/3-2017:
Husk at det er vores sædvanlige sted i aften.
Kure - 20/3-2017:
Nej, det er d. 27.
Christoffer Dejgaard - 20/3-2017:
Vi skal sgu da ikke spille lørdag aften den 29.4. ??? Må være en fejl, eller er der nye retningslinjer fra DAI ift placeringen? I så fald er det afbud netop den dag fra mig - jeg skal til fødselsdag den aften.
Kure - 15/3-2017:
Det blev til en herlig, omend uortodoks, gang træning. Ses næste onsdag vores sædvanlige sted: Sjælør Boulevard. Forza Hybris.
Christoffer Dejgaard - 15/3-2017:
Vi spiller kl. 18 i boldburet på Sdr. Boulevard. Hvis det er optaget går vi til boldburet ved Enghave. Kom og få prygl!
Kure - 14/3-2017:
HUSK, det er på Ellebjerg Skole igen.
Kure - 8/3-2017:
Jo. Ses 19.50.
chris - 8/3-2017:
Herligt: er du der så ikke 10 i? Kh
Jesper - 8/3-2017:
Smukt - Kure. Det bliver tonser bold i aften!
Kure - 8/3-2017:
Jeg har hentet de der fordømte nye adgangskort.
Kure - 6/3-2017:
HUSK: Ellebjerg Skole
Kure - 5/3-2017:
Programmet er kommet. Første kamp d. 4/4.
Holdsætteten - 1/3-2017:
Rolf er på, så vi er min. 6 :-)
Holdsætteren - 28/2-2017:
Fætter Chris er på, vi er 6 :-)
Kure - 24/2-2017:
I er nogle bisser. Jeg var gul og blå over det hele om torsdagen.
Holdsætteren - 22/2-2017:
5 skulle der stå
Holdsætteren - 22/2-2017:
Vi er og spiller!! Kan i trylle en mere?
Kure - 22/2-2017:
3 tilmeldt aftenen før. Det er ikke godt nok. Jeg melder derfor afbud og finder på noget mere fornuftigt at lave. Mor jer. Vi ses d. 1/3.
Kristian Levring Madsen - 21/2-2017:
Ali (som var med i Grøndalscenteret) har så sent som i dag spurgt mig, om der ikke snart var bold. Han vil meget gerne spille indendørs, hvis I vil have ham med. Jeg tror Rasmus har hans nummer (eller har jeg).
chris - 21/2-2017:
Fatter ikke hvad der er sket. Vil vildt gerne spille, men har børn og havde lagret forkert i min hukommelse og troede at der først var bold i næste uge, så min mor er afmeldt og kan ikke komme. Vil se om jeg kan finde på noget, men tvivlsomt. Fuck i helvede, hvor jeg godt gider at spille - hvorfor har jeg fucket det op???
jesper - 20/2-2017:
Jeg er på vinterferie og tror ikke jeg når at komme hjem inden onsdag.
Holdsætteren - 8/2-2017:
Vi er 4 raske i en lille hal, så det bliver super, vi ses. Husk det er Ellebjerg skole..
Kure - 7/2-2017:
Jeg afleverer nøglekortet til Chris. Spil pænt.
Kure - 6/2-2017:
HUSK at det er på ELLEBJERG SKOLE denne gang.
Martin "Aldrig løbe" Kure - 3/2-2017:
Stadig skadet, men det går stille og roligt fremad. Er klar første gang efter vinterferien.
Kure - 31/1-2017:
Ændret status herfra. Definitivt afbud til onsdag. Hvorfor melder Andreas, Andreas, David, Jens og Rolf ikke ud på hjemmesiden? Det er da til at blive idiot af.
Martin "Aldrig løbe" Kure - 30/1-2017:
Som sagt sidder jeg helst over. Jeg kommer og står på mål hvis I kun er 5, men skal i så fald vide det inden onsdag kl. 13.
Showmaker - 30/1-2017:
Hva, så vatnosser. Er der træning på onsdag, eller hur?
Martin "Aldrig løbe uden bold" Kure - 29/1-2017:
Jeg ved ikke med onsdag. Stadig skadet. Håber I bliver 6 uden mig.
Kure - 25/1-2017:
D. 8/2 er Det Åbne lukket for os. Har bestilt Ellebjergskolen i stedet.
Martin "Aldrig løbe uden bold" Kure - 25/1-2017:
For i hede hulen ... vi skal være 7. Jeg kan ikke løbe.
Jesper - 25/1-2017:
Hej - jeg er desværre blevet forhindret i aften. Så jeg kommer ikke. God træning til jer andre
Kure - 24/1-2017:
Nej, tværtimod. Det er super dejligt. Og jeg behøver i øvrigt ikke så meget spilletid.
david - 24/1-2017:
jeg kommer - men er det ikke lidt ondsvag med 7 mand...
Martin "Aldrig løbe uden bold" Kure - 24/1-2017:
Vær rar at tilmelde selv om der allerede står 6. Jeg har forstuvet ydersiden af min fod, og kan ikke løbe, kun stå på mål.
Martin "Aldrig løbe uden bold" Kure - 23/1-2017:
Schubi er skadet.
Kure - 17/1-2017:
Jeg har en ny bold med.
Kure - 16/1-2017:
Bolden punkterede sidst. Jeg har bestilt en ny som jeg formentlig har med på onsdag.
david - 11/1-2017:
jeg melder afbud. Er blev syg,
Jesper - 9/1-2017:
Arghhhh - jeg kan heller ikke onsdag, skal kigge på efterskoler til sønnike. Men er så klar lørdag.
Rolf - 9/1-2017:
Jeg er på kursus de næste to onsdage, så må melde pas til bold. Øv! Jeg kan heller ikke på lørdag. Kan ikke skaffe pasning af sønnike
Kure - 15/12-2016:
Så blev det alligevel, 3 afbud på selve dagen, en herlig gang onsdags-fodbold. Den sidste inden jul. Vi talte om måske at arrangere noget bold i juleferien. Chris kigger på sagen. Næste ordinære indendørs bliver onsdag d. 11/1-2017.
Kure - 14/12-2016:
Andreas er 0% sikker.
Jesper - 14/12-2016:
Kommer ikke i aften - ligger syg
Martin "Aldrig løbe uden bold" Kure - 12/12-2016:
Andreas er ikke 100% sikker, så det ville være rart hvis vi var 7.
Christoffer Dejgaard - 30/11-2016:
Neeeeejjjjj - hellere 4 end ikke at spille. Jeg vil meget gerne spille - har bare været fucking ophængt og har glemt at tilmelde mig. Soooooory som Flemming Røn ville ha´sagt det. Er I klar?
Martin - 28/11-2016:
Hallo, hvad sker der? Vi er kun 3 tilmeldte til onsdag her 48 timer før. Skal vi aflyse?
Holdsætteren - 22/11-2016:
Vi er 8, lukket for tilmeldinger &#128077;
Martin "Aldrig løbe uden bold" Kure - 19/11-2016:
Jens er stadig skadet.
Kure - 14/11-2016:
Andreas sagde sidste gang at han er på onsdag. Hvis den udmelding står fast er vi 6.
Martin - 8/11-2016:
Andreas og Kris kommer. Og muligvis Rolf.
Jesper - 8/11-2016:
Har spurgt Kim om i morgen og han kan ikke. Er stadig frisk på 2x2 hvis det er
Kure - 3/11-2016:
Herligt med noget indendørs. Chris har den gamle indendørsbold. Hvem har den nye. Jesper er kun måske næste onsdag. Rolfs lyske holdt kun 20 minutter :-( Andreas og Kristoffers kondi holdt en time. Kim kommer ikke fast. Og mine ben holder kun hvis er er mulighed for udskiftning. Til orientering.
chris - 31/10-2016:
Fuck: Kan ikke spille på onsdag. Er så klar i næste uge og vel 99 procent af de resterende onsdage.
Kure - 27/10-2016:
3-3 og dermed en 8. plads til Hybris 2016.
Kure - 27/10-2016:
Er der styr på tøjet?
Kure - 26/10-2016:
:-) Herligt. Tag støvlerne med. Man ved jo aldrig ...
Nickistuta - 25/10-2016:
Måske kommer jeg og sønnen forbi og ser hybnisserne performe på torsdag. Forza Hybris!!
Holdsætteren - 23/10-2016:
Holdet er sat
Kure - 19/10-2016:
Kampen er aflyst. Los Pumas kunne ikke stille hold. Ærgerligt at vores målscore derved bliver holdt nede. Skadesramte Hybris ender dermed minimum på en 9. plads (ud af 12), med en teoretisk (pr. 18/10), om end næsten uendelig lille praktisk, mulighed for en 6. plads -men stadigvæk. Forza Hybris
Holdsætteren - 17/10-2016:
Vi er 8, holdet er sat :-)
Kure - 13/10-2016:
X-1 til Hybris
holdsætteren - 10/10-2016:
Vi er 8 til torsdag &#128526;&#128077;
Kure - 6/10-2016:
1-2.
Holddætteten - 3/10-2016:
Vi er 8, afventer svar fra Bang
Levring - 3/10-2016:
Ang. kamp d. 13. er jeg til møde i Århus og står formentlig først på hovedbanen kl. 17. Jeg har derfor meldt afbud til kampen - men kan måske nå et tidligere tog, eller komme senere, hvis I virkelig er i bekneb. Men jeg skal ikke regnes med i planen.
Kure - 29/9-2016:
Kampens resultat: Ingen nye skader.
Kure - 28/9-2016:
Holdet er sat. Vi bliver 8.
Levring - 28/9-2016:
Jeg kommer lige til kampstart i morgen. Der er arrangement i skolen, så vi skal lige have moren hjem og tage over på ungerne.
Kure - 26/9-2016:
Rasmus er forhindret i at være holdsætter frem mod torsdag, så jeg står for det i stedet.
Jesper - 22/9-2016:
Surt - men godt kæmpet mod topholdet - vi napper det andet i næste uge.
Kure - 22/9-2016:
Sjov kamp, men 5-6. Ak, ak. At notere for træneren til næste Celtic-kamp. 9'eren skal mandsopdækkes 60 min. + der skal ekstra gardering bagved ham.
Dejgaard - 21/9-2016:
Tak og godt spottet Levering og Marton:-) Hvis jeg kan nå at købe øl på vej i morgen, må jeg hellere give en (selvom siden jo kun anfører mål fra den seneste del af klubbens historie;-) Bliver nok en hed affære i morgen med rækken af afbud og modstanderen in mente. Lad os få det sjovt uanset.
Levring - 19/9-2016:
Det mærkelige er en smiley
Levring - 19/9-2016:
Bare stå ved det du er &#128522;
Kure - 19/9-2016:
Hvilket synonym skal jeg hellere bruge?
Levring - 19/9-2016:
Kure - gider du ikke lade være med at skrive de der indlæg under synonymet Anna?
anna - 19/9-2016:
Jeg har lidt af (tinnitus RINGER EAR) sygdom i de sidste fire år og havde konstante smerter i mine ører, især i mit højre øre. I det første år, jeg havde tro på Gud, at jeg ville blive helbredt someday.This sygdom begyndte cirkulere hele min krop og jeg har taget behandling fra min læge, for nogle uger siden jeg kom for at søge på internettet, hvis jeg kunne få nogen oplysninger om forebyggelse af denne sygdom, på min søgning jeg så et vidnesbyrd om mrs tracy JOHN der er blevet helbredt fra (Hepatitis B og Kræft) ved denne mand Dr. Goodnews, jeg kontaktede TRACY gennem hendes email: tracyjohn4242@gmail.com og hun rådgive mig at kontakte ham for enhver sygdom, at han ville være til hjælp, så jeg skrev til dr Goodnews fortæller ham om mit (tinnitus RINGER EAR) han fortalte mig ikke at bekymre dig, at jeg skulle blive helbredt !! hmm jeg aldrig troet det ,, Dr. Goodnews fortalte mig også, at de traditionelle herbalists har skrevet roser for hans særlige urt mix med perikum. I dag er en af &#8203;&#8203;de bedste antivirale urter, som jeg bruger i kurere nerveskader. Du kan bruge denne urt, hvis du allerede har disse sår på kroppen. Denne urtemedicin vil du slippe af med kløe, smerte og ubehag inden for få minutter til timer afhængig af hvor din krop reagerer på det. Du kan endda slippe af med din sår mærker og ar i dag. Mens du kan have perikon te internt at opbygge dit immunforsvar, for øjeblikkelig lindring kan du anvende urte olie lavet af denne urt. godt efter alle de procedurer og afhjælpe givet til mig af denne Dr. Goodnews. par uger senere jeg begyndte at opleve skifter over mig som Dr. forsikrede mig, at jeg vil blive helbredt efter at have taget urtemedicin han forberedt mig, efter nogen tid gik jeg til min læge til bekræftes, hvis jeg har endeligt helet se det var sandt, så venner min råd er, hvis du har denne sygdom eller nogen anden overhovedet du kan e-maile Dr. Goodnews på: (Drgoodnewstemple@gmail.com)
Kure - 19/9-2016:
Tag Jonas med i øvrigt ...
Kure - 19/9-2016:
Hej Nick. Herligt. Vi spiller jo allerede på veteran-niveau. Ok, modstanderne gør ikke, men det må de jo om. Ses.
Nickistuta - 18/9-2016:
Hej hybnisser. Håber i moser dem. Jeg og mit knæ er klar igen om et halvt år!! Nok mest realistisk på veteran-niveau.
Márton - 15/9-2016:
Stort tillykke med Nr 200 :)
Levring - 15/9-2016:
200 mål til Dejgaard!!! Stort tillykke! (giver du så øl næste gang?)
Martin - 13/9-2016:
2-5 til et uvant stærkt GPF.
Martin - 13/9-2016:
Hej Chris. Nu har du tøjet og tager det med ikke sandt? Jeg udfylder holdkort, men ved ikke hvornår inden jeg er der.
Holdsættetem - 12/9-2016:
Viber 9 :-)
Martin - 12/9-2016:
Vi er fuldt hold. Men Chris eller David kan I sørge for at få tøjet af Jens? Jeg har ikke selv tid.
david - 7/9-2016:
jens tog tøjet sidste...
Levring - 7/9-2016:
David tog tøjet
Kure - 6/9-2016:
Kampen på torsdag er aflyst, da vi ikke stille hold. FC TK er informeret, ligeledes DAI.
Jesper - 6/9-2016:
Hvem tog tøjet sidste kamp? Med alle de skader og afbud, må vi hellere lige sikre, at en af os der kommer har det.
Levring - 3/9-2016:
Vær opmærksom på, at kampen d. 19. okt. er i uge 42 aka efterårsferien. Måske en idé at flytte den?
Kure - 31/8-2016:
Et af dette års turnerings bedste mål. Kunstnerisk boldbehandling af David, videre til Jesper, der med venstre spiller bolden op til sig selv og hamrer den ind med højre, tæt dækket.
Kure - 31/8-2016:
2-3. Gik desværre ned på pusten.
Martin - 23/8-2016:
Rendt over af ungdommen: 0-3
Kure - 17/8-2016:
2-0 til nisserne.
Sune - 17/8-2016:
Jeg har desværre ikke drikkedunkene med i dag, så husk noget at have vand i med til kampen i dag. Ses om lidt:-)
Kure - 17/8-2016:
Er der styr på tøjet?
Michael - 13/8-2016:
Hej Hybnisser. Jeg kommer desværre ikke til at spille de kommende uger. Jeg øver mig til et langt og langsomt løb i Berlin, og bliver nødt til at komme i løbeform de næste uger :)
holdsætteren - 12/8-2016:
jeg tager kassen, mangler kun svar fra Jens, meld til please!! så er vi 8, hvilket er fint.
Holdsætteren - 10/8-2016:
Vi er 6 og spiller :-)
Sune - 10/8-2016:
Er ude med en forstuet tå, men klar på kamp i næste uge.
Rolf - 9/8-2016:
Jeg ved ikke hvorfor jeg var tilmeldt kampen i dag, men jeg må ikke spille fodbold for fuld styrke for min fysio. Har smerter i spidsbelastninger. Formentlig er jeg færdig for sæsonen, hvis jeg skal undgå mén fremover. Det er en fandens lang proces. Beklager drenge
Kure - 8/8-2016:
Kan ikke onsdag. Stadig på ferie. Men har jogget MED BOLD (selvfølgelig) i ferien = super klar til første kamp.
Jesper - 8/8-2016:
Jeg kan måske få et par stykker med fra Los Pumas til træning onsdag. Så skynd jer at melde på, så vi kan få gang i sommerbenene
Holdsætteten - 7/8-2016:
Ups, kom til at melde Rolf til, nu skal du spille :-)
Kure - 4/8-2016:
Vedr. evt. træning onsdag. Jeg ved først tirsdag om jeg kan. Jeg synes i øvrigt vi skal være minimum 6 før end at vi spiller.
Kure - 27/6-2016:
Hvem lavede assist mod Miti? Og hvem blev kampens spiller? Sune, Jens, Fætter vel?
Kure - 22/6-2016:
En million chancer - men 1-1.
Holdsætteren - 20/6-2016:
Bang er 9 mand, holdet er sat :-)
Kure - 16/6-2016:
5-1 mod et overraskende stærkt Puma.
Holdsætteren - 15/6-2016:
Jeg kommer lige til kampstart. Sune får holdkort med, og starter evt. på mål.
Holdsætteren - 12/6-2016:
Vi er nu 8, afventer svar fra Bjarne. David har ikke meldt ud, ellers svar fra alle.
holdsætteren - 10/6-2016:
Vi er hårdt ramt af afbud i næste uge, så meld jer til asap!!
Kure - 10/6-2016:
4-2. Smuk bold.
Kure - 3/6-2016:
Samme her, fredagskampene havde passet mig langt bedre, øv.
Dejgaard - 3/6-2016:
4-4 og intens kamp. Bang blev kampens spiller og Kure vandt referatet
Holdsætteren - 2/6-2016:
Jesper kommer med tøjet 17.40 Både Sune, Bjarne og jeg kommer lige til kampstart.
Dejgaard - 2/6-2016:
Hvem har tøjet - en der kommer i ok tid? Hvad tid?
Brian N. Westergaard - 2/6-2016:
Hej Drenge Jeg vil blot sige at jeg er klar til at spille igen, men desværre kan jeg ikke torsdage, da jeg er træner for et hold badmintonspillere, fredagskampene havde passet mig fint, sådan er der så meget, vi ses snart
Rasmus - 1/6-2016:
Arrghh, fruen har bilen, så kommer først ca 18.15 ud på banen. Vi ses &#128077;
Holdsætter - 30/5-2016:
Mangler svar fra Sune og Rasmus, ellers et vi klar :-)
Kure - 29/5-2016:
Ups, kom lige til at slette Michaels post om en lille skade og halvdelen af Jespers sejrspost, da jeg ville fjerne spam. Smuk smuk sejr i øvrigt.
Jesper - 29/5-2016:
Hyp hyp Hybris - 2-1 ...
Holdsætteren - 24/5-2016:
Sune er på, vi er 8 :-)
chris - 21/5-2016:
Ud fra de stemmer der blev afgivet (ikke alle stemte vist), så blev det Bang (tror jeg).
Kure - 20/5-2016:
Hvem var det egentlig der blev kampens spiller? Jens, Fætter, Michael eller Jesper?
cd@ucc.dk - 18/5-2016:
Øv med din keeperrolle, men dejligt vi har fætterChris med og at vi er 8 og ikke 9. Vi er jo i fysisk fin udgave som hold. Og vi vinder.
Holdsætterem - 18/5-2016:
Brian er stadig skadet, jeg tager kassen og vi er 8 :-(
holdsætteren - 17/5-2016:
fætter er 9 mand, har ikke fået bekræftet at Brian er klar.
Kure - 13/5-2016:
5-6. Skod og atter skod. Hvornår lærer vi mon at spille mod primitiv losse-frem-fodbold, på en elendig bane, på størrelse med, helt bogstaveligt, en tennisbane. Skod.
Kure - 9/5-2016:
Kamp på fredag kan IKKE ændres.
david - 9/5-2016:
jeg har tøjet (det stå at Sune har tøjet på hjemmsiden)
Kure - 2/5-2016:
1-2. Med 7 mand da Jesper skadet i 59 min. 1-0 i 2. halvleg på heroisk indsats. Burde minimum have været 2-2. Øv.
Kure - 2/5-2016:
Vedr. kampen d. 13/5 som vi har forsøgt at flytte: Der er endnu ikke kommet svar fra DAI.
sune - 2/5-2016:
Jeg har tøjet, men kan først være derude kl 17, så opvarning må klares med kamfercreme;-) Ses
Jesper - 30/4-2016:
Stadig lidt tvivlsom pga fiber, men dukker op og giver det eg skyd evt som keeper.
Márton - 29/4-2016:
Neppe >:(
Kure - 29/4-2016:
Marton du er vel tilfældigvis ikke i Danmark mandag aften?
Márton - 29/4-2016:
Godt gået, boys :)
Sune - 27/4-2016:
Har fundet det, så his jeg har gjort det rigtigt, så kommer det et lige om lidt.
Sune - 27/4-2016:
Hvordan er det nu jeg uploader referat?
Kure - 27/4-2016:
5-2 i et nådesløst comeback.
chris - 27/4-2016:
Med mindre en af de faste - eller de faste afløsere når at melde sig på forstås - bare søgningen efter afløsere der er indstillet :-)
chris - 27/4-2016:
Og det er hvad holdsætter og jeg er blevet enige om at vi bliver frem for vilkårlige løsninger. Bliver godt med bold. Ses i Hvidovre i rimelig tid før, så vi kan nå at klæde om og røre en bold først (18.30 eller lign), ikke?
chris - 27/4-2016:
Nu er vi 8
Holdsætter - 25/4-2016:
Vi er 7 pt. Afventer svar fra jens og Bjarne.
Kure - 20/4-2016:
14-0, næh, 6-0 kun.
Kure - 20/4-2016:
Hermed rettet. Husk altid at tjekke DAI's kampoplysninger. De kan være ændret i forhold til det vi manuelt har indtastet på hjemmesiden.
Holdsætteren - 20/4-2016:
VIGTIGT!! Kampen er kl. 18.25 ikke 19.35 som står på sitet!!!!!!
sune - 20/4-2016:
Det ville være sweet med en dobbeltgænger, men jeg tror desværre bare at I må nøjes med 'en af mig. jeg skal til gengæld forsøge at løbe for to, om end sikkert i meget kort tid;-) Ses i aften.
WillieRomy - 19/4-2016:
Hi there! [url=http://finasteride365.com/]propecia[/url] very good web site.
Kure - 19/4-2016:
Rart at se at Sune OG Sune er med.
holdsætteren - 18/4-2016:
vi er 9 :-)
Holdsætteren - 17/4-2016:
Brian er skadet, så jeg napper kassen. Har fætter chris med, og arbejder på 2 mere.
Kure - 14/4-2016:
Så er ansøgning om flytning af kampen d. 13/5 sendt afsted.
Kure - 11/4-2016:
0-1. Fem 100% chancer, men det var ikke nok :-( Men ingen nye alvorlige skader til Hybnisserne :-)
Jesper - 11/4-2016:
Jeg har to bolde- den fra træning i onsdags + en anden + drikkedunke. Har vi fået en erstatning for Sune? Uhh - glæder mig tilat give den gas i den første kamp i år. Det bliver great!!!
david - 11/4-2016:
jeg har et par bold. (no joke). Christoffer eller Martin, kan du/i hente dem?
holdsætteren - 11/4-2016:
Hvem har tøjet?? bekræft lige...
cd@ucc.dk - 11/4-2016:
Hvem har den dejlige nye bold jeg havde med i Fælleden? Det er en vinderbold og rat med noget at varme op med :-)
Kure - 11/4-2016:
Vi prøver at få flyttet vores tre fredagskampe, da der allerede nu er masseafbud til disse kampe. Jeg sørger for ansøgning.
Kure - 11/4-2016:
Jeg har tøjet.
Holdsætteren - 10/4-2016:
Hey drenge Jeg er der 10 før kampstart og har holdkort med. Hvem har tøjet?
hoædsætteren - 8/4-2016:
8 ikke &, er vist lidt træt :-)
Holddætteren - 8/4-2016:
Vi er & til kampstart, Bjarne kommer efter ksmpstart, forza Hybris!!
david - 7/4-2016:
Jeg kan ikke på mandag. Fuck. Jeg glemt at Maja er i Palermo, og jeg har børnene. sorry.
Kure - 6/4-2016:
Jep
Jens - 6/4-2016:
Har vi styr over hvem der tager bold(e) med i aften? Det bliver så fedt!-)
chris - 6/4-2016:
Jep til Fælledparken - skriv sms hvis I ændrer destination. Ses.
Kure - 5/4-2016:
Ok, til Fælledparken herfra. Men hvis folk lige sørger for at have en cykel med, så vi evt. kan flytte til et boldbur eller lignende. Vi bliver jo kun 5-6 stykker. Hvem har alle boldene? Jeg har ingen.
holdsætteren - 5/4-2016:
Skal vi mødes imorgen kl. 18.00 ved pavilllionen i fælledparken? valby er også en mulighed, men tror at det er nemmere at finde nogen at spille mod i fælledparken
Kristian - 2/4-2016:
Jeg har desværre ungerne d. 6. og kan ikke træne :-(
Jesper - 1/4-2016:
Hepsan - vi spiller udendørs næste onsdag, den 6 april. Meld jer på, så vi kan få spillere nok til to hold. vi ses.
Kure - 30/3-2016:
#¤&%¤¤%/&#¤ dejligt. Ses.
chris - 30/3-2016:
Status fra vikarholdsætter: Vi spiller! Enten bliver vi os 4. Såfremt Jesper får fat i Kim, vil han også tage Malthe (søn) med. Dvs at vi spiller og bliver 4 eller 6.
Kure - 30/3-2016:
Klart vi spiller.
chris - 30/3-2016:
Jeg tænker at vi spiller uanset om vi er os 4, eller bliver flere. Hvad tænker I? David kunne ikke.
Levring - 16/3-2016:
Var det ikke noget med en gang udendørs påskebold?
Kure - 15/3-2016:
HUSK ELLEBJERGSKOLEN
Jesper - 14/3-2016:
Jeg er i Thisted, så kommer ikke ikke onsdag.
chris - 8/3-2016:
Er fætter nr 6, eller er han under pseudonym blandt de 5?
Kure - 8/3-2016:
HUSK at det er på Ellebjergskolen
Holdsætter - 8/3-2016:
Fætter er på , David og jesper??
david - 2/3-2016:
også syg. :(
Rasmus - 2/3-2016:
Fætter syg, David??
holdsætteren - 1/3-2016:
Glæder mig til at se dig Marton!! The Puskas Bomber returns... Jeg har fætter Christoffer med.
Levring - 29/2-2016:
Det er satme cool, Marton. Tænk sig at vi har vores helt egen ungarsk bosiddende striker! :-)
Marton - 29/2-2016:
Coming on 2 March: The Return of the Jedi Reloaded - only in selected theaters of Sjælør Boulevard
Kure - 26/2-2016:
D. 2/3 spiller vi som sædvanlig på Sjælør Boulevard. Jesper forsøger, vist nok, at arrangere noget udendørs træningskamp senere i marts.
Levring - 22/2-2016:
Skal vi snart ud at spille? I stedet for det der indendørs damebold?
Holdsætteren - 15/2-2016:
De er allerede 19 tilmeldte på anders hold, så vi skal finde på noget andet. Jeg er frisk onsdag, hvis nogen har et sted vi kan spille.
Kure - 9/2-2016:
Så har jeg bolden.
Kure - 9/2-2016:
Jeg henter bold.
david - 8/2-2016:
jeg har for travlt - men næste uge...
Holdsætter - 8/2-2016:
Dejligt med hurtig respons :-) Jeg har fætter med, så vi er 6. Hvem henter bold hos Chris?
Jesper - 8/2-2016:
Så er der kommet kamp-datoer!!! Første kamp 15.4 mod GPF!!!
Jesper - 8/2-2016:
Jeg er kun halv klar - står på mål
Kure - 8/2-2016:
Hej Chris. Fra hvornår er du hjemme i eftermiddag?
cd@ucc.dk - 8/2-2016:
Husk at hente bold, eller lave en aftale om den. Jeg er IKKE hjemme tirsdag og onsdag aften!
Kure - 4/2-2016:
Davids nævnte at han ikke ved om han kan på onsdag.
chris - 4/2-2016:
Jeg har bolden. Kommer ikke næste gang, så en må hente (eller modtage) på Vesterbro????
david - 3/2-2016:
jeg kommer....!!!! (telefon er bliv stjålet i sidste uge, og har ikke fået et nye indnu)....
Kure - 3/2-2016:
Jeg kan nu 100% sikkert i morgen.
chris - 2/2-2016:
Status: Vi spiller! Rasmus er stadig syg, men fætter Chris er nu = Andreas. Så er vi 5 - afventer stadig Davids tilbagemelding som 6. mand. Men vi spiller!
Jesper - 2/2-2016:
Kim kan ikke i morgen
chris - 2/2-2016:
Jeg er i færd med at høre Fætter Chris, Kure og David ift i morgen - vi SKAL spille!
chris - 2/2-2016:
Kortet på jeg aflevere i morgen. Lige akkurat den 10. kan jeg ikke pga min søns fødselsdag. Jeg er MEGET klar på bold i morgen - kun 3 tilmeldte??? Kom nuuuu!
Kure - 1/2-2016:
For i hede hulen. Sender I de to stedfortrædere? Nå, men den 10. er i hvert fald klar. Chris, husk kortet til den tid. D. 3. spiller vi i vores sædvanlige sal.
Jesper - 1/2-2016:
Stadig lungebetændelse
Rasmus - 1/2-2016:
Hey drenge Jeg ef stærkt tvivlsom onsdag, i sengen med influenza :-(
Kure - 31/1-2016:
Nej
Chris - 31/1-2016:
Er det nu på onsdag der er lukket på vores egen skole?
Kure - 30/1-2016:
Det ville være rart hvis vi kunne være 6 uden mig d. 3/2, da jeg ikke er 100% sikker på at jeg kan nå det. Afventer i øvrigt på bekræftelse fra kommunen af forespørgsel på Ellebjergskolen (hvor vi var sidst vi blev fordrevet). Solbjergvejens skole er optaget. Chris, du har det der famøse nøglekort, ikke sandt.
Holdsætt - 26/1-2016:
Har fætter Chris med, så vi er 6, mangler svar fra David.
Rasmus - 25/1-2016:
Hey Boyz Jeg kommer først ca.20.15 på onsdag, har aften arrangement på Mannov.
Kure - 25/1-2016:
Så er der ansøgt om vintertider for 2016/2017 og 2017/18.
Kure - 13/1-2016:
Det har Chris.
Kure - 13/1-2016:
Hvem har vores adgangskort? Jeg har dem tilsyneladende ikke. Men vi kan vist nok komme ind alligevel. Håber ...
Kure - 11/1-2016:
Rolf, jeg har ikke din e-mail-adresse. Men se adressen på spillestedet onsdag, her på siden, og så ring til os andre hvis du står og ikke kan komme ind på skolen.
Kure - 11/1-2016:
Vi SPILLER onsdag. Ellebjergskolen. Mere info følger.
Kure - 10/1-2016:
Kirsebærhaven var optaget på onsdag. Jeg har forespurgt på Ellebjergskolen (hvor vi vist også har spillet en gang) i stedet. Afventer svar fra kommunen.
Kure - 8/1-2016:
Pedellen meddeler at vores stadium er lukket onsdag d. 13, pga. eksamen. Jeg prøver at finde et andet sted at spille.
Kure - 7/1-2016:
Det viste sig at Chris havde den - alligevel. Pedellen er adviseret om aflysning af efterlysningen.
Kure - 6/1-2016:
En herlig gang fodbold. Men vi glemte åbenbart bolden. Pedellen kigger efter den i løbet af torsdagen.
Holdsætteren - 5/1-2016:
Jeg har fætter Christoffer med imorgen, så er vi 5. Hvem sparket liv i David og Jesper?
Levring - 4/1-2016:
Og Michael Bang!!
Levring - 4/1-2016:
Jeg synes, jeg mangler Claes, Demant, Jens, Strange - og sikkert flere andre til afslutningen. Kan det passe?
Holdsætteren - 14/12-2015:
Jeg har fætter Christoffer med, ses til dødsbold :-)
david - 8/12-2015:
jeg melder fra i morgen. Glæde i er seks. Vi ses snart.
Levering - 7/12-2015:
Mener du Veteran, Sune? Eller er du simplelthen ikke klar over, at du har spillet Old Boys hele sæsonen? ;-D
Jesper - 7/12-2015:
YEAHHH - OLD BOYS
Sune - 3/12-2015:
Hey Ved ikke om det her er det rigtigt sted at skrive det, men jeg er ikke fan af at skulle spille Oldboys. Synes det er lidt for stor en falliterklæring fra min side. Vh SUne
Kure - 2/12-2015:
Claes' emailadresse virker ikke længere. Nogen der kontakter der ham, vedr. vores vigtige aldersklassediskussion?
Holdsætteren - 1/12-2015:
Jeg har min fætter Christoffer med, så er vi 5. Er det en som gider rykke David og Kim?
Kure - 25/11-2015:
Kommer David eller svogeren i aften, eller hvad gør vi?
Kure - 4/11-2015:
Onsdag d. 11/11 kan jeg ikke spille.
Kure - 28/10-2015:
Nej.
chris - 28/10-2015:
Noget nyt på knæfronten, Kure? Resten af jer: ses i aften.
Kure - 28/10-2015:
Da I er 6 uden mig, vil jeg lade knæet få en friaften. Mor jer.
David - 27/10-2015:
Jeg kommer, men er ikke sikker jeg har tilmeldt rigtig.
Jesper - 27/10-2015:
Jeg har en ekstra med til i morgen aften.
Kure - 25/10-2015:
Jeg er på - målmandsposten og lidt til. Ville foretrække at vi var 7.
Kure - 21/10-2015:
Hvem har en bold?
Chris - 18/10-2015:
Dejligt, Kure. Ses på onsdag
Kure - 14/10-2015:
Så er der bestilt indendørstid til onsdag d. 21/10 kl. 20.
Kure - 14/10-2015:
Vi talte om at starte med indendørs allerede onsdag d. 21. Jeg forsøger at få en tid. Portalen er dog i stykker p.t.
Kure - 13/10-2015:
Katastrofal 1. halvleg. Men som tidlig optakt til næste sæson: 1-0 til Hybris i anden.
holdsætteren - 12/10-2015:
Brevbombe til Claes, men roser til david, Sune og Bang, vi er 9, holdet er sat :-)
Claes - 12/10-2015:
Crap, jeg er nødt til at melde afbud til i morgen - døjer stadig med en forstuvet ankel. :-( Jeg imødeser en brevbombe med anbefalet brev.
david - 11/10-2015:
kan være 10th mand. Måske
Holdsætteren - 11/10-2015:
PS. Afbud bliver returneret med en brevbombe!!
Holdsætteren - 11/10-2015:
Status på kampen tirsdag: Brian kan nå det lige til kampstart, ifsld vi kun er 8. Bang er meldt næsten kampklar, og spiller hvis vi mangler. Ingen livstegn fra David trods en regn af SMS er, jens og Sune er fortsat skadet.
Levring - 8/10-2015:
Rolf: Nu har du tilmeldt dig næste kamp, kan jeg se. Har du husket også at skrive det i kalenderen? ;-)
Kure - 7/10-2015:
I øvrigt, vi starter med -3 point i næste sæson, grundet dette afbud. Og der skal lige findes 500 kr. ekstra i klubkassen.
Kure - 7/10-2015:
Kampen er aflyst.
Levring - 6/10-2015:
Jeg er på. Har trøjer. Men kan først være der kl. 17. Hvis I vil have dem tidligere må en af jer hente dem.
Kure - 5/10-2015:
Med ekstra, mener jeg, hvis vi er i fare for ikke at kunne stille hold. Jeg kan nok kun lunte rundt. Det bliver ikke bedre resten af denne sæson. :-( Men er klar på noget indendørs til den tid.
Levring - 4/10-2015:
Ja, det gør du Rolf - og du giver mange af dem :-)
Rolf - 2/10-2015:
Det er pinligt drenge, men jag havde glemt at skrive kampen i kalenderen, og nu er desværre forhindret. Undskyld!! Jeg giver kvajebajere!!
Jesper - 1/10-2015:
Fandme - god holdsætning der! Så skal PROGRAFICA HA' DA-DA
Chris - 1/10-2015:
Kløveren, Kløveren, Kløveren.
Chris - 1/10-2015:
Holdet er sat. Kom akkurat op på 8. Kure vurderer selv om han kommer som 9. eller om det risikerer at forværre skaden. Ses til bold i KLØVEREN!
Levring - 30/9-2015:
Kun fra 8 - 16, Sune? Ved Dr. Schultze godt det? ;-)
Sune - 30/9-2015:
Hej drenge Jeg kan desværre ikke spille på fredag:-( Rasmus har lagt et holdkort på mit skrivebord inden han selv tog til Spanien for at besøge den berømte spanske dopinglæge Eufemiano Fuentes. Er der nogen, der har mulighed for at komme forbi og hente det inden fredag? Jeg er på kontoret på Ewaldsgade 3, 2200 hver dag fra 08:00-16:00. Vh Sune
Levring - 30/9-2015:
I øvrigt: Jeg tager Erik med derud, hvis vejret holder.
Levring - 30/9-2015:
Jeg er på. Men har ikke rørt mig i 14 dage, så ingen skader og ABSOLUT MINIMUM 8 spillere er et must. Skal jeg spørge de to gode muligheder jeg har? Jeg gider ikke spille 7 mand - og jeg vil hellere dobbeltbooke end ikke booke.
Levring - 29/9-2015:
Jeg er lidt slap i koderne pt. Selv syg + barn syg. Jeg trækker den lige et par dage, før jeg kan sige, om jeg kan spille.
Kure - 28/9-2015:
Status på mig er den samme, skadet. Har skrevet mig på som ekstra for det tilfælde at vi ikke er nok til at stille hold.
Levring - 25/9-2015:
Så er FC Hybris vist i realiteten rykket ned.
Jesper - 24/9-2015:
3 -3 på en ærgelig sidste sekundsscoring af SFFFFFUCKING HOLD :-) Men ellers fin kamp. God figth og fine målmandspræstationer og godt flydende angrebsbold.
Jesper - 23/9-2015:
Det er i KLØVEREN i morgen!!
Chris - 22/9-2015:
Godt gået Bredahl. Ser frem til bold efter alt for lang pause uden.
holdsætteren - 21/9-2015:
Holdet er sat!!
Holdsætteren - 20/9-2015:
Afbud fra Brian, jeg tager kassen (har revance til gode..) Har et par stærke afløsere i baghånden hvis ikke server meldt flere til imorgen kl. 16.00.
chris - 17/9-2015:
Jeg har en af de nye bolde. Har aldrig været pumpet. Kan godt medbringe næste gang?
Rolf Bjørn Jensen - 15/9-2015:
Ups .. i min kalder er der kamp i morgen, men kan se, den er slettet.
Rolf Bjørn Jensen - 15/9-2015:
Jeg tager Brian Haagen med i morgen.
Kure - 10/9-2015:
2-3. Øv.
Kure - 10/9-2015:
Apropos bold, hvor er alle vore nye bolde? Vi har kun haft én de sidste gange.
Christoffer - 10/9-2015:
Vi spiller med de 8 der er nu. Det forvirrer mere end at forstærke at indkalde tilfældige ekstraspillere nu. Spiller gerne hvert minut, hvis nogen trænger mere til pause&#128521;Glæder mig til bold og sejr med jer idag.
holdsætteren - 10/9-2015:
Giver udfyldt holdkort og målmandshandsker med Sune. God kamp drenge!!
Levering - 8/9-2015:
Det var altså ikke din skyld, at vi tabte, Rasmus. Eller..... ikke din alene. Det havde de fleste af os en andel i. Og din målmandspræstation var i øvrigt ikke jammerlig.
Sune - 7/9-2015:
Velbekomme. Holdkort ryger af sted med posten i dag.
Kure - 7/9-2015:
Send det til DAI. Se email. Dejligt med et ordentligt referat. Jeg ville ønske jeg kunne gense nogle af vores mål på video. De lå over rækkens niveau.
Sune - 7/9-2015:
Da der jo ikke var en dommer til kampen mod Fodboldorkesteret, så fik vi aldrig afleveret Holdkort. Jeg har det stadig, men hvad skal jeg gøre med det?
Sune - 6/9-2015:
Da jeg ikke lige har adgang til at få referatet ind åp det rigtige sted, får I det her, men sæt det gerne ind det rigtige sted: På en sen fredag aften med tunge skyer hængende over Kløvermarken skulle de gæve gutter fra Fc Hybris forsøge at holde snor med resten af feltet. En opgave der, allerede inden kampen, så ud til at være svær grundet mange afbud. Heldigvis var erstatningerne i topklasse ved både Karl, den svenske målræv, Holdsætterens løbestærke bror, Jeppe ,og så den tilbagevendte "søn" Sune, hvis glaskrop nu igen var klar efter langt skadesforløb. Kampen blev spillet uden dommer, da denne ikke dukkede op. Det var dog ikke udslagsgivende da Fodboldorkesteret arrangerede, at deres udskiftere overtog gerningen i en kamp, der ikke bød på hverken grove frispark eller for mange verbale skænderier spillerne imellem. I en opstilling med Kokkenkongen på mål, Kristian ”Muren” Levring og Sune i forsvaret, Kure, Jeppe, Den svenske mål ræv og så Fc Hybris’ egen Morten Nordstrand (forklaring følger) og David , så det fornuftigt ud i hvert i fald på papiret. Kampens første mål blev sat ind af Fodboldorkesteret efter et frispark på kanten af straffesparksfeltet, som blev begået af Kokkenkongen, som tog bolden med hænderne udenfor feltet. Det blev kort efter til 2-0 på en ripost fra et langskud, som landede for fødderne af en spiller fra Fodboldorkesteret. Herefter vågnede Hybris’ spiller op. Først scorede Karl på et oplæg fra Davis, og ikke mange minutter efter satte Jeppe en mand af og bankede bolden i mål. 2-2 og kampen var helt åben. Det blev endda til 2-3 inden pausen til Fc hybris på en klassisk Duncan mål, hvor Dejgaard får skubbet kuglen i mål med skulderen på et super indlæg fra Karl fra højre side. Glæden varede dog kort. Allerede efter 30 sekunder af 2. halvleg scorede Fodboldorkesteret som ikke lang tid efter fulgte op med endnu et mål. Stillingen var nu 5-3 og det så sort ud for vores helte. Men ud af mørket kom Fc Hybris’ egen Morten Nordstrand, der med en ballerinas elegance og en generals overblik modtog bolden med ryggen til mål (fra Karl der forlængede et indkast), hvorefter bolden på fornemmeste vis blev sparket bag om ryggen og placeret i fjerneste hjørne uden for Fodboldorkesterets forgæves sprællende målmand. Kampen var igen åben! Desværre svarede Fodboldorkesteret hurtigt igen med to hurtige scoringer og lukkede kampen med stillingen 7-4. Dog kunne vi gå derfra med en ok smag i munden efter en kamp, der bød på en god indstilling og løbevillighed fra Fc Hybris’ spillere, som desværre bare måtte sande, at de på dagen mødte et bedre hold. Kampens spiller: Jeppe Målscorere: Dejgaard (2), Jeppe (1), Karl (1) Oplæg: Karl, Jeppe, David referant: Sune Ovenstående er udtryk for skribentens egen erindring af kampensforløb, hvilket kan være afvigende fra de faktiske begivenheder:-)
Holdsætteren - 5/9-2015:
Jeg må desværre melde afbud til torsdagens kamp pga. Forældremøde. Er ærgelig over ikke at kunne revancere min jammerlige målmandspræstation :-( God kamp drenge, ser ikke ud til at det kræver den store holdsætterindsats..
Kure - 4/9-2015:
4-7. De var gode.
Levning - 1/9-2015:
Skal jeg prøve at skaffe en spiller mere? Alt efter hvem jeg får fat i, vil vedkommende være udmærket eller god.
Chris - 31/8-2015:
Dejligt Sune! Og holdet (som lignede et afbud) er stort set sat nu pga tidlig og effektiv indsats i holdsætning.
Sune - 31/8-2015:
Så er jeg tilbage!!! I hvertifald indtil den næste skade rammer. Ses på fredag til kamp
Kure - 31/8-2015:
Og så var der 4. Det kan vel dårligt komme som en overraskelse at vi spiller kamp den dag?? Den har været planlagt i mange måneder.
Kure - 28/8-2015:
Der var 6. Nu er der så 5. Flot gutter.
Christoffer - 28/8-2015:
Er ved som i forsøger ihærdigt&#128526;
Chris - 28/8-2015:
Vi aflyser ikke, men er ved at samle et superhold med Hybrisreserver. Pga de mange afbud på fredag, skal de faste Hybrisser altså melde ud nu om de spiller på fredag, så ikke vi ulejliger folk unødigt og spilder holdsætternes tid.
Kure - 28/8-2015:
Jer der var tilmeldt til d. 16/9 mod Fireballs (Brian, Martin, Rolf, Claes, Chris): Fireballs har for længst trukket sig ud af turneringen. Der er INGEN kamp den dag.
Kure - 28/8-2015:
Gutter, er I sikre på at I gerne vil prøve at flytte fredagskampen? Vi har jo et kanonhold? Kristian har ikke meldt ud, og Jesper kan måske.
Kure - 27/8-2015:
5-3 til Hyb, Hyb, Hybris.
chris - 26/8-2015:
Hellere lodtrækning end 10 mand. Det ødelægger rytme og intensitet. Men ser ud til at det har løst sig selv.
david - 26/8-2015:
jeg har desværre nød til at melde afbud fra kampen - er syg og seer ikke frem til at være helt rask ind i morgen....
Kure - 25/8-2015:
Jo, med mit ulyksalige knæ og Jespers rustne jernkrop, osv. ville det give en vis mening. Blot, vi har aldrig spillet godt med 10 mand.
Holdsætter - 24/8-2015:
Kan vi ikke bare spille 10 mand?
Kure - 24/8-2015:
Lodtrækning? Eller har alle de rettidigt tilmeldte betalt kontingent?
holdsættern - 19/8-2015:
DET ER KLØVERMARKEN!!
Henrik - 18/8-2015:
Jeg har vandflaskerne:-/ Tag lige en flaske vand med hver især - jeg tilmelder mig næste kamp.
Kure - 18/8-2015:
Fagkundskaben kunne selvfølgelig ikke sige hvad problemet var overhovedet. Knæet har det imidlertid ikke godt efter sidste kamp. Og jeg kan forstå I er 9, så jeg fastholder afbud. Øv.
Holdsætteren - 18/8-2015:
Rolf har skaffet en ekstra spiller :-)
Rolf - 13/8-2015:
Nu kommer løsningen på alle jeres kvaler. Eriksen er blevet sin skade kvit og melder sig klar under fanerne på onsdag!
Kure - 13/8-2015:
Jeg skal have fagkundskabens vurdering af mit knæ på tirsdag. Og der er jo nok en risiko for at fodbold ikke lige frem bliver anbefalet. Så indtil videre afbud til næste uges kamp herfra. Rart var det, at kunne spille én regulær halvleg.
Holdsætteren - 10/8-2015:
Det har været virkelig op ad bakke blot at skrabe 7 sammen til imorgen. Har prøvet alt og alle ;-( Kure er halvskadet, så vi SKAL have en 8 mand. Jeg orker ikke mere og har givet stafetten videre til Chris og Kure.
michael - 10/8-2015:
som skrevet på mailen, så kan jeg desværre ikke spille endnu på grund af min læg . Regner med at der går et par uger. God kamp !
Rasmus bredahl - 10/8-2015:
Jeg er tilmeldt som målmand og afmeldt som markspiller :-(
Løgring - 9/8-2015:
Er Rasmus egentlig tilmeldt eller er han afmeldt? Og spilles kampen?
Kure - 9/8-2015:
Hov, systemet kører jo automatisk onsdagstræningen videre, men jeg går ikke ud fra vi træner på onsdag (kamp om tirsdagen). Jens kan du ikke tilmelde dig kampen i stedet.
Løgring - 6/8-2015:
Jeg kan desværre først sige lørdag/søndag, om jeg kan spille tirsdag. Så sæt holdet uden mig, så ser vi, om der er plads, hvis det passer.
cd@ucc.dk - 5/8-2015:
...og hvor mange der er tilmeldt?
Christoffer - 5/8-2015:
Kommer sent hjem fra Sverige og vil gerne vide om I tænker at der er træning med de få tilmeldinger in mente?
Holdsætteren - 3/8-2015:
Kære alle Træning på onsdag i fælledparken kl, 17.30?
Kure - 27/6-2015:
Mjoeh, husker ikke meget. Chris lavede en Chris Classic? Men hvilket nr. var det? Og Jens, vist nok, blev slagtet, men scorede alligevel, og 3. målmanden stod ok i de 55 min. han fik lov. Jeg spillede selv med nogle unge gutter 1½ times tid bagefter, med det resultat at jeg var så træt at hele dagen figurerer som et sort hul. Men Jesper har noget af kampen på video. Jesper, offentliggør du det et sted? Og hvem blev kampens spiller? Og hvem har tøjet? Og hvem lavede assist?
Chris - 25/6-2015:
Ren fornøjelse i går. Kure: orker du lave referat:du så det hele?
Kure - 24/6-2015:
Det var en fornøjelse at være tilskuer til den kamp. 4-1 og fantastisk spil hele vejen igennem. Forza Hybris.
Levring - 24/6-2015:
Hva' faen vandt I!!?? Godt gået!!!
Kure - 23/6-2015:
Ja, for jeg behøver ikke mere end 5-10 min. spilletid. Det fordømte knæ.
Henrik - 23/6-2015:
Må jeg være med?
holdsætteren - 22/6-2015:
holdet er sat, vi er 8 , måske 9 til kampen onsdag HUSK DET ER KLØVERMARKEN!!!!
Kure - 20/6-2015:
Der er sket en fejl med dommerens indberetning til DAI. Der står i resultatoversigten at vi har tabt 2-7 til et bundhold.
Kure - 17/6-2015:
11? Ok jeg bliver hjemme.
Strange - 17/6-2015:
God kamp på fredag, drenge! HYBRIS!!!
Levring - 17/6-2015:
Kommer også. Incl. trøjer
Kure - 16/6-2015:
Jeg kommer fredag. Og hvis vi er 10 sidder jeg bare på tribunen, eller er i reserve hvis vi får ligeså mange skader som vi plejer undervejs.
Aflevering - 14/6-2015:
Jeg har trøjerne. Hvis ikke jeg spiller er jeg sikker på, at Rasmus henter. K
Kure - 11/6-2015:
Demant står ikke på som tilmeldt til fredag. Men han har tøjet, så man må vel gå ud fra at han er tilmeldt? Jeg har sat Bang på som kampens spiller, men ved ikke om det i virkeligheden blev Demant??
Kure - 10/6-2015:
Kampen d.24/6 mod Holmen er rykket 1 time og 10 min frem, så den starter 18.25.
Kure - 10/6-2015:
0-2
Kure - 10/6-2015:
Langt ude. Så er vores perfekte sejr (ifølge referatet) over FC Fireballs blevet slettet fuldstændig fra oversigten. De har åbenbart opgivet.
Holdsætteren - 5/6-2015:
Skønt med 10 tilmeldte, stor glæde fra holdsætteren :-) Lad os stille op 10 mand, så kan Kure og Marton forsøge sig lidt frem..
Kure - 5/6-2015:
10 tilmeldte. Det er fantastisk. Jeg (og mit stadige skrøbelige knæ) vil meget meget meget gerne være 10 (eller 11.) manden.
Kure - 4/6-2015:
Der gælder det samme for mig som for Marton. Kedeligt, men realiteterne, hvor gerne jeg end ville være 100% klar.
cd@ucc.dk - 1/6-2015:
Kampen i dag er aflyst. 3 Hybrisspillere kunne spille. Og en afløser kunne. Jeg har kontaktet modstanderne, og Brian har kontaktet DAI.
Levering - 28/5-2015:
Jeg kan ikke spille mandag. Det ligger for tidligt. Jeg er på barsel, og min kone kan ikke nå at komme hjem fra arbejde, så jeg kan nå til kamp. Men jeg regner med at være mere klar de næste kampe.
Strange - 27/5-2015:
Taget mit meget langsomme tempo i betragtning er det utroligt, at jeg fik en fiber i går... Øv. Må se det an de næste dage.
Rolf - 27/5-2015:
Det går stadig langsomt fremad med min fod. Jeg kan løbe, men er slet ikke tryg ved pludselige sidebevægelser, så må fortsat stå som skadet et par uger endnu. Forza Hybris!!
Chris - 26/5-2015:
Kun Brian og jeg er sikre til på mandag, hvor jeg er holdsætter. Meld hurtigt ud ved tilmelding på siden og/eller mig - har brug for jer faste hybrisspillere og jeres hurtige udmelding.
Kure - 26/5-2015:
1-7? Av. Status på min av er i øvrigt at det går meget langsomt bedre. Kan ikke rigtigt sige hvornår jeg er klar igen. #"¤%"#¤%"#¤¤#%#
Holdsætteren - 25/5-2015:
Har en 9 mand :-)
Holdsætteren - 24/5-2015:
Holdet er sat, vi er 8 pt. Har forespørgsler ude til 2, som 9 mand afventer svar.
david - 22/5-2015:
tak for sidste. Jeg laver de to savnet assists (til Claes og Jens), men kan ikke find ud af hvordan man rediger på referat...
Kure - 20/5-2015:
Det var godt nyt til en skadesramt klub. Dejligt. Mht. siden, både dette og SBV09 er da gemt fint?? Den opdaterer jo ikke forsiden før kl. 24.00. Hvem køber overtrækstrøjer til en anden gang?
chris - 19/5-2015:
Har igen været inde og skrive referat til både dagens kamp og den på Bymuren. og gemt. Sagen er bare, at siden tilsyneladende ikke fucking gemmer mere. samme skete for nogle uger siden - nole der har en løsning? Tak for så fed bold i dag :-)
chris - 19/5-2015:
5-2 til Hybris efter en glimrende gang bold
chris - 18/5-2015:
Så er holdet sat. Med nød og næppe, men ikke noget tosset hold. Den vikarierende træner øjner sæsonens 2. sejr i morgen. Ser frem til at gi den en skalle sammen i morgen.
Sune - 4/5-2015:
Det er rent FCK-stil med skader over hele linjen. Måske vi burde begynde på en mindre farlig sportsgren? Jeg tænker skak eller kalaha. God bedring Rasmus m.fl. Jeg forventes forresten ikke klar før efter sommer:-/
Kure - 2/5-2015:
Rassghuuu. Sesam sesam hold sæt dig selv. Demant, Toke og Kim. Skriv jer på, eller skriv jer af. Det er jer der kontakter mig eller hjemmesiden, ikke omvendt. Holdet bliver sat endeligt tirsdag kl. 17. Slut.
Chris - 1/5-2015:
God bedring. Slog min hånd i en tackling og den voksede og blev blå og pænt smertefuld (forstuvning) - lyder dog som om jeg slap let&#128544; klar til fredag.
Levering - 30/4-2015:
Æv, Rasser :-( Han var en nar. Rigtig god bedring.
holdsætteren - 30/4-2015:
Tak for indsatsen i går!! Fik desværre hjernerystelse af at volds psykopaten fra SBV skubbede mig, så skal holde mig i ro den næste uge. Tror dog godt jeg kan spille fredag, men må ikke bruge så meget skærm. Så har brug for gæste holdsætter Kure til næste kamp, det gik jo rigtig godt sidst :-) Rusk gerne godt i Demant, Toke og Kim,. Jens, Michael og Claes kan ikke..
Jesper - 29/4-2015:
Træneren - melder totalt respekt herfra!!
Kure - 29/4-2015:
Mod et af de hold vi bryder os mindst om at spille imod og på den værste bane i ligaen og langt #¤#¤ i vold? Herligt. Glæder mig til at sygebænken får præsenteret videoen ...
Holdsætteren - 29/4-2015:
1-1 burde have vundet :-)
Levering - 29/4-2015:
Den enes død, den andens brød: Jeg er på! :-)
david - 29/4-2015:
Jeg vil gerne melde fra i dag / har simplethen for travlt med arbedje.
Kure - 28/4-2015:
Det var Kim Høg. Har genaktiveret ham.
Levering - 27/4-2015:
Jeg har tilmeldt mig som ekstra. Det betød så, at Kristian Levring forsvandt over listen af tilmeldte. Jeg ved ikke, hvem navnet dækkede over. Men det er altså ikke fordi, der er nogen, der har frameldt sig, så I skal nok bare have sat en ny på. Til en anden gang er det nemmest, hvis folk bare nogenlunde bliver tilmeldt i deres eget navn - og i hvert fald ikke i andre aktives navn :-)
Holdsætteren - 26/4-2015:
Holdet er sat, levring er ekstra i tilfælde af afbud. Vores skadesfrekvens taget i betragtning, og i håbet om at de gamle nisser vil hjælpe til i foråret, stiller vi undtagelsesvis op 10 mand. Tak til Kure for holdsætter assistance :-)
Levering - 26/4-2015:
Hvem er skrevet på som mig? Er der behov for en mere? Jeg gider ikke tage andre (gamle spilleres) plads. K
Kure - 24/4-2015:
Denne hersens Hybris-fortabte-sjæle-genforeningskamp ting minder den EKSTREMT UNDTAGELSESVIS assisterende holdsætter om at vi mangler en kameramand (med kamera) til onsdag så flokken af skadede spillere kan få noget at more sig over i sygesengene.
Kure - 24/4-2015:
Was? Er det en vits? Henrik Demant????! Hvad sker der?
Kure - 24/4-2015:
Hmm. Rimeligt eller ej.. Det er blot de regler vi har vedtaget. Jeg trækker gerne mig selv, hvis jeg ikke allerede gjort det. Vi har også vedtaget højst at stille med 9 mand. Sidste gang startede vi med 9, men endte med 6 friske spillere, og burde derfor i baklyset have været 10. Men når vi starter med 10 og alle forbliver friske ender det som regel i noget rod. Chock det er godt man ikke er holdsætter til daglig.
Levering - 24/4-2015:
Hey - det er altså helt ok. I skal IKKE holde en plads til mig. Det ville nu være urimeligt. Jeg regner med at være på, hvis der er nogen, der falder fra. K
Kure holdsætterassistent - 23/4-2015:
Ups. Jeg har regnet forkert. Og der er sket ting og sager. Den rigtige Kristian kan jo muligvis godt. Han har til søndag kl. 17 til at melde ud. Hvis han melder sig på er der én af jer tre afløsere der ikke bliver plads til (Michael, Toke, Kim). Vælg selv hvilken. Demant er der ikke p.t. plads til hvis han kan. Beklager meget. Min fejl. Hvad ¤#¤#¤%"#¤ er det her for et langt ude luksus problem nu pludselig at have?
Toke - 23/4-2015:
Kim høg er Kristian M
Holdsætteren - 23/4-2015:
Velkommen tilbage Strange og Bang, dejligt at i er på, når vi nu er ramt af skades tsunami, kom gerne frem gamle Hybris koryfæer, Demant, Toke etc...
Kure - 23/4-2015:
Hej Strange. Fantastisk.
Strange - 23/4-2015:
Hej drenge. Lang tid siden! :-) beklager tomrummet, der er gået børn i den... Jeg har skrevet mig på til de næste par kampe, hvis I kan bruge et par ekstra ben...
Márton - 22/4-2015:
+1 ;(
Kure - 22/4-2015:
Min skade er slemmere end jeg troede. Jeg kan ikke nå at blive klar til næste uge. Skal lige lære at gå igen først. Skod. Beklager.
Levering - 22/4-2015:
I øvrigt: Jeg har travlt på job og er afsted i weekenden. Jeg kommer nok først til at tage stilling til onsdagens kamp på søndag.
Levering - 22/4-2015:
Tak for i går - på trods af tabt kamp. Vi har vores svagheder, og de var et bedre hold. Men vi gjorde vel det vi kunne, gjorde vi ikke? Superkamp af Brian i øvrigt - selvom det er lidt ærgerligt at skulle sige det en dag, hvor modstanderen scorer 5. Det siger noget om kampen. Til gengæld var vi vel noget mere effektive end vanligt, var vi ikke? Jeg husker ikke, at vi havde mange chancer, men vi scorede da to mål. Jeg er i øvrigt fuldstændig gennembanket i dag. Jeg fik et trælår i første halvleg og måtte nærmest kravle i seng. I dag går det lidt bedre, men både min ene arm og mit ene ben gør ondt. Nå - god dag :-)
Kure - 21/4-2015:
Jeg har tøjet. Glæder mig ret vildt.
Kure - 20/4-2015:
Jeg stemte på Jens i hvert fald.
Márton - 20/4-2015:
Ingen referat om kampen mod Mangfodligt? Og hvem er kampens spiller? Mig,ikke -jom na daa - vi var saa daarlige alligeve :) ??! vi ses i morgen
Levering - 19/4-2015:
Jeg kommer.
Holdsætteren - 19/4-2015:
Så ef 8 mand på plads, arbejder på en mere- tak til Rolf !!
Holdsætteren - 19/4-2015:
Desværre afbud frs Anders, pis. Vi er 7 pt. Har brug for hjælp!! Anyone in??
Holdsætteren - 18/4-2015:
Vi er 8, Michael anders bang vil helst kun spille een halveg. Er i gang med at skaffe en 9 mand.
Kure - 16/4-2015:
0-3. Havde chancer til 1-1 efter 50 min., men ok de var bedre end os.
holdsætter - 13/4-2015:
Super, Levring er 9 mand :-) Er der holdkort i tasken? er løbet helt tør..
Levering - 12/4-2015:
Jeg er klar :-)
Holddætteren - 12/4-2015:
Holdet er sat til onsdag, en ledig plads, har skrevet til Bjarke Kure, afventer svar. HUSK DET ER PÅ KLØVERMARKEN!!!
chris - 8/4-2015:
Fint referat. By the way: Jens kæmpe betydning som presspiller og i opspil/igangsætning fa forsvar og midt var meget tydelig. Må være to der har indført statistik, da det mål og assists er anført helt korrekt, men blot doblet op (på nær Kures assist). Har I bemærket hvor skræmmende oprykkerne ser ud: 7-2 til Fodbolorkesteret over mestrene!
Claes - 8/4-2015:
Det var da holdsætteren, der satte sig på referatet - men han er måske bakket ud?
Márton - 8/4-2015:
Jens er kampens held og spiller efter min mening. OK, Claes var heller ikke i meget dårlig form.
Jesper - 8/4-2015:
Tak for god kamp og super sejr - tænker at jeg bruger samme tatik næste gang en modstander får en fri løber:) håndleddet har to brud, men ser ud som om det er sat ok sammen igen - skal selvfølgelig holde den i ro, men satser på at troppe op og heppe når jeg kan her i foråret. Forza Hybris - vi ses lige pludseligt
Kure - 8/4-2015:
God og snarlig bedring til Jesper. Håber du kan arbejde. Ellers må du diktere til os andre. Er det ikke kutyme at kampens spiller skriver referat? Stemte i hvert fald på Claes efter en indsats over hele kampen i absolut særklasse, mens andre også havde pragtpræstationer men kun i perioder.
Márton - 8/4-2015:
God bedring, Jesper! Tak for en super kamp talle sammen. Fortsæt Forza Hybris .
david - 8/4-2015:
sheeeeit. Det lyder ikke godt. fuck. God bedring Jesper. damn uheldigt.
Claes - 8/4-2015:
Jesper, rigtig god bedring til dig. Det var godt nok uheldigt!
chris - 8/4-2015:
dobbelt brud. 4-6 uger i gips. Derpå genoptræning. Ingen forårssæson for ham. Hvem skriver referat? Vi må have et? Blev I ikke enige om en referent? Og vandt Claes kampens spiller? Af afgørende enkeltaktioner står jens matchvinderredning da to spillere var alene med Marton samt Martons superredning i målhjørnet frem. Sjov start.
david - 8/4-2015:
er der noget nyhed om Jesper og hans svag arme?
Kure - 7/4-2015:
2-0, 2-3, 5-3 til gæt hvem. Forza Hybris Fantastico.
holdsætteren - 7/4-2015:
Jeg kommer ca. 19.15 til Valby, skal lige køre min søn til Aikido først, vi ses Forza Hybris!!
chris - 6/4-2015:
Fandt han det på mit loft?
Holdsætteren - 6/4-2015:
Mysteriet er løst, Claes har fundet tøjet :-)
Kure - 6/4-2015:
Ifølge referat fra sidste kamp sidste år har Jesper tøjet. Jeg har det ikke. Har de gamle grønne trøjer hvis de ikke dukker op.
Holdsætteren - 6/4-2015:
Øv med Rolf. Hvem har tøjet, det er ikke Claes og Gregersen...
Rolf - 6/4-2015:
Min fod er sgu stadig for sårbar! Pis også ... beklager det sene afbud, men håbede til det sidste. Sig til hvis jeg skal hjælpe med en reserve. Kender flere, der er måske er friske
Holdsætter - 3/4-2015:
Holdet ef sat, 1 ledig plads.. Afventer svar fra David.
Kure - 3/4-2015:
Så er alle kampene inde i systemet. Brian husk aftalen om at du melder ud i ekstra god tid, så Marton ved hvor han står.
Rolf - 1/4-2015:
Jeg vred om på foden i søndags, så jeg modtager behandlinger af Mogens Kreutzfeldt i denne uge så jeg er klar til tirsdagens sæsonstart. Springer udendørstræningen over i denne uge
Kure - 31/3-2015:
?? Dovne hunde.
Kure - 29/3-2015:
På onsdag i Valby?
Jesper - 25/3-2015:
Jep - lad os få en udendørstræning - og få lidt græs under fødderne. Hvæijen dag passer bedst?
Kure - 24/3-2015:
D. 1. april er der aflysning pga. vinterferie. Vi har d. 8/4, men vi spiller kamp d. 7. Dermed er denne onsdag vel den sidste gang indendørs i år. Skal vi prøve at træne en enkelt gang udendørs inden Holmen?
Kure - 18/3-2015:
Vi er 6.
Holdsætter - 17/3-2015:
Vi er kun 5, kan nogen trylle??
Kure - 17/3-2015:
I den vandrette øverst på denne hjemmeside. Klik på Stillingen. Bemærk at den popper op som nyt vindue.
chris - 16/3-2015:
Kan ikke finde kampprogrammet? Har bl.a. brug for at vide om vi spiller 15 april. Hvor ligger det og hvis det ikke findes, hvordan ved I så hvem at vi skal møde møde i de første 4 walk-over-kampe?
Kure - 11/3-2015:
Lige meget. Jeg melder afbud til i aften. Har ikke tid. I er stadig 8. Chris har mit kort.
Kure - 11/3-2015:
??? 9 er da ikke for mange? Jeg håber netop at kunne udskifte lidt i aften. Og i øvrigt er 9 det vi har aftalt på GF at vi kan være.
Holdsætter - 10/3-2015:
Rolf er 8 mand, lad os lukke den her, 9 er for mange.
Kure - 3/3-2015:
Langt ude. Det er to langtidsskader inden vi overhovedet er gået i gang. Holdleder, kan vi overleve det eller skal der handles?
Nickistuta - 3/3-2015:
Nå, har lige været oppe hos ortopædkirurgen og her er status: revet korsbånd og lidt ødelagt brusk. 3-6 mdr's sportspause, hvor jeg skal genoptræne knæet på cykel. Lover at give en melding om 3 mdr's tid. Kommer bed og ser jer spille en dag. Forza Hybris!
Kure - 3/3-2015:
Kortproblemet er det sammen som sidst. Har brokket mig til manden fra kommunen, men har ikke fundet tegn på liv.
Holdsætteren - 2/3-2015:
Næhh.... Så tror man lige at vi kun er 4 til onsdag, og så har den mahognibrune skaldede hævner og den skummemælksblå skotske supertekniker meldt sig på.... Man bliver jo helt lykkelig!! Vi ses onsdag, kure har du tjek på koden??
Kure - 2/3-2015:
Bekræftet. Vi spiller på Kirsebærhavens skole d. 4 og d 11/3.
Kure - 1/3-2015:
Ser ud til at vi har den sal vi spillede i for et par gange siden. Afventer dog bekræftelse fra kommunen.
Holdsætter - 1/3-2015:
Har vi en alternativ hal, eller skal jeg ptøve Grøndalscentret?
chris - 25/2-2015:
Fuck du bliver svær at undvære. God bedring.
Márton - 25/2-2015:
god bedring, Sune :(
Kure - 24/2-2015:
For #"¤%"#¤"#¤ da også Sune. Oveni er pedellen netop kommet med den elendige meddelelse at vi ikke kan bruge vores bane d 4. OG d. 11/3 pga. terminsprøver. Jeg prøver at undersøge hvilke muligheder vi ellers har i de to uger.
Kure - 24/2-2015:
Kan ikke onsdag. På ferie.
Sune - 24/2-2015:
Hej drenge I bliver desværre nød til at klare jer igennem forårssæsonen uden mig. Skal fortsat have støtte på benet i min. en mdr. mere, og så er der ca. tre måneders genoptræning før jeg kan spille igen. Så vi ses bare til august til et brag af en efterårsæson. FORZA!!!
Kure - 22/2-2015:
Det ville være rart hvis I kunne blive 6 uden mig onsdag, da jeg muligvis er på landet.
Kure - 18/2-2015:
Har ekspres fløjet en stjernespiller fra Valencia ind. Står på som Jonas Sommer
Jens BS - 18/2-2015:
Beklager meget, men pga af sygdom bliver jeg nød til at være hjemme i aften.
Holdsætteren - 17/2-2015:
David er 6 mand
Kure - 17/2-2015:
Hvad med David?
holdsætteren - 16/2-2015:
Jesper er i Thailand og Sune har brækket foden :-( Skriv jer hurtigt på, så vi kan finde afløsere!!
Kure - 16/2-2015:
Hvad sker der med tilmeldingerne til onsdag?
Holdsætteren - 10/2-2015:
Jeg kan ikke onsdag, tror kun vi er 2 torsdag
chris - 9/2-2015:
Ingen bold?
Kure - 9/2-2015:
Afbud herfra til evt. vinterferiefodbold.
sune - 3/2-2015:
med de nye bolde bliver det ingen sag at hente 9 point;-)
Holdsætter - 1/2-2015:
Fååk, Holmen, mangfoldig, SBV09 og røde djævle de 4 første kampe!!!
Holdsætter - 1/2-2015:
de ikke se, lorte stavekontrol!
Holdsætteren - 1/2-2015:
Godt nok mange nye hold, håber ikke se er for unge :-)
Kure - 30/1-2015:
Kampprogrammet 2015 er offentliggjort. Se "Stillingen".
holdsætteren - 19/1-2015:
super Kute, tak for det!! meld jer lige til onsdag, Sune kan ikke!!!
Kure - 19/1-2015:
Vi spiller alligevel i uge 6. Har booket tid på Kirsebærhavens Skole d. 4/2, hvor vi har spillet en enkelt gang før. Ikke optimalt, men det var det eneste sted i København der var frit den aften. I uge 7 er der stadig aflyst - vinterferie.
sune - 14/1-2015:
samme gamle klagesang. Syg kone og overarbejde = ingen fodbold:-(
Kure - 14/1-2015:
Hallo tælle-ignoranter, I er 6.
christoffer - 14/1-2015:
Friluftsliv???
jesper - 14/1-2015:
Kure - Altså #"€%&€#%€#"#)/&&%!!!
Kure - 14/1-2015:
Endeligt afbud herfra.
Kure - 14/1-2015:
Hvis I er 6 uden mig, holder jeg fri i aften, efter nogle hårde friluftsliv-dage.
Martin K. - 7/1-2015:
For hede hulen i #¤%#¤.... Vi spiller med udskifter alligevel. Slut.
sune - 7/1-2015:
Må desværre melde fra til indebold i aften. Har fået et trælår, hvilket gør mig langsommere end Rasmus og det kan min selvtillid slet ikke klare:-) God træning
Jesper - 17/12-2014:
Hey guys - bare lige så i ved det - jeg er syg så kommer ikke i aften - har også skrevet til Ras, Chris og Kure. God træning og god jul!
Holdsætteren - 16/12-2014:
Rolf er 6 mand, jeg taget den lidt ned ro og håber det bedste , ses
holdsætteren - 15/12-2014:
Jeg ved ikke hvordan det går med min lyske, så vi skal være 6 eller helst 7 på onsdag. Sune kan ikke, så tjek med andreas...
Martin K. - 12/12-2014:
Har checket op på reservationen og JA vi spiller d.17/12.
Holdsætteren - 9/12-2014:
Sune er 6 mand
Martin K. - 6/12-2014:
Øv. Det var godt nok lang tid.
Nickistuta - 5/12-2014:
Nå, var til lægetjek i dag. Har forvredet ledbåndet og menisken og skal holde knæet i ro 6-8 uger frem. Så der går noget tid før jeg (eventuelt) er klar igen &#128530;. God jul og godt nytår herfra.
holdsætteren - 2/12-2014:
afbud fra Silas, men David og Sune er på, så vi er 6 :-)
Holdsætteren - 1/12-2014:
Silas er på onsdag, afventer svar fra Sune
Martiin K. - 30/11-2014:
Og d. 23.
Martin K. - 27/11-2014:
Ras, d. 6/2 er sat i kalenderen. Skulle de to andre slettes?
Holdsætteren - 25/11-2014:
David er på ;-)
Holdsætteren - 25/11-2014:
Afventer svar fra David og Tim
Martin K. - 24/11-2014:
Nick, hør lige lægen så om han ikke kan skifte de glasknæ ud til noget bedre. Noget med knogler fx. Og husk at få et par ankler til David med.
Chris - 24/11-2014:
Hverken Rolf eller Andreas kan. Jeg vil gerne spille uanset. Tager gerne 2 mandshold hele aftenen -og vinder
holdsætteren - 24/11-2014:
jesper og Chris, spiller i onsdag? og tør i efter i blev rundbarberet af Rasnaldo sidst?? ;-) hvad med Andreas og evt. Rolf...
Nickistuta - 23/11-2014:
Øv, bliver ikke klar foreløbig. Bøvl med ledbånd og muligvis menisk. Skal tjekkes af lægen igen om 12 dage. Er forhåbentlig klar derefter. &#128533;
Kure - 21/11-2014:
Afslutningsforslagene er oprettet i kalenderen. Doodle-data er overført.
Kure - 21/11-2014:
Hvor meget af det der er en vits? Kun det sidste forhåbentlig?
Brian - 19/11-2014:
Så er tilmeldingen til 2015 afsendt. Vi skal spille i lyserøde trøjer, lela bukser, og stribede sokker til næste år, kun spille på søndage kl. 9-10 så jeg håber i er friske, nå ja i øvrigt så skal der stå veteran på rykken
C - 11/11-2014:
Glæder mig totalt til at spille i morgen!
cd@ucc.dk - 11/11-2014:
Cool
Holdsætteren - 11/11-2014:
Skrev da vi var 5, fint hvis Andreas er med, ellers spiller vi bare 6 ik Kure :-)
chris - 11/11-2014:
Kan se vi er 6 på nu. Hvis du hentyder til en 7. mand, Bredahl, kan jeg jo spørge Rolf som jeg spurgte til i forum i sidste uge. Ved ikke om Andreas har været inde og forholde sig. Men måske du skrev dit indlæg, mens vi var 5?
Holdsætteren - 10/11-2014:
Hvem er sidste mand??
Martin K. - 5/11-2014:
Av, av.
Martin K. - 5/11-2014:
Hellere 7 end 6 for mit vedkommende.
chris - 3/11-2014:
Har en kammerat der gerne vil spille noget indendørs med os. Tror han kan spille ok med uden helt at vide hvordan han tager sig ud i en hal. Min primære erfaring med ham og bold er den årlige tipsafslutning, hvor vi spiller på øl, og der gør han det helt OK. Skal jeg sige han kan melde sig på når vi mangler, eller skal han oprettes og melde sig på som os andre i indendørssæsonen (hvis vi skønner vi er for få)?
Jesper - 27/10-2014:
Jep - Januar
Nickistuta - 26/10-2014:
Januar. PS: fodboldfabrikken er lukket ned.
Martin K. - 26/10-2014:
Januar, inkl. Fodboldfabrikken.
Hold og festsætteren - 26/10-2014:
Har skrevet rundt og foreslået afslutning på fredag d. 31/10. Hvis det er for kort varsel, må vi gøre det i januar, er desværre helt booket op. Gider en af jer sætte tilmeldingen op på sitet?? Og få lige tilmeldt jer til indendørs!!!
Martin K. - 15/10-2014:
2-5.
Sune - 15/10-2014:
Skulle der være nogle der ligger inde med et par fodboldstøvler str. 43,5-44, som jeg kan låne, må I gerne tage dem med. OKAY jeg er lidt sent ud...
holdsætteren - 15/10-2014:
Hey boyz, kommer først 16.45, skynder mig..
Holdsætteren - 14/10-2014:
Sune er på istedet for Demant, vi muler Mojo!! Forza Hybris...
Holdsætteren - 12/10-2014:
Sune er sen eneste som ikke har betalt kontingent, og sidder over, så vi er 10 til kampen onsdag, be ware Mojo!!
david - 12/10-2014:
jeg har overført penge i dag, men kommer det først ind i Hybris konto på mandag.
Holdsætteren - 11/10-2014:
Og hvad sker der for det referat Chris????
Holdsætteren - 11/10-2014:
Vi er 11 tilmeldte, vil foreslå vi stiller op med 10 De formasteligt, som ifølge kures mail IKKE har betalt kontingent er Sune, David, Claes og ups..coach Gregersen... Sune har tilbudt at trække sig, i andre har frist til at betale inden imorgen kl. 17.00.
Martin K. - 11/10-2014:
Det der giver ordet snart en hel ny betydning.
Chris - 8/10-2014:
Referat kommer herfra snart
Chris - 8/10-2014:
Superk
Nickistuta - 8/10-2014:
Sejt resultat! Jeg skynder mig fra arb. onsdag, så er jeg der forhåbentlig omkring kampstart. Forza!
Martin K. - 7/10-2014:
3-2. Hyp hyp Hybris.
david - 7/10-2014:
jeg er dog også syg. men skal nok cykle ud til kløvermarken igennem regn og koldt vind, bare så at i er ikke kun 7 mand i mod Mangfoldig.
Martin K. - 6/10-2014:
Også hysteriske anfald herfra såfremt. I solidaritet med holdsætteren.
Holdsætteren - 6/10-2014:
Status: lange løg hos holdsætteren!! Jens er ude, Marton meget tvivlsom, jeg tager kassen :-( David er 8 mand, og kan spille lidt. Flere afbud modtages med hysterisk anfald fra undertegnede!!!!
Holdsætteren - 6/10-2014:
kløvermarken!!!!!!
Holdsætteren - 6/10-2014:
Afbud fra Brian, afventer melding om Brian og jens kan spille. David kan du være back up?
Holdsætteren - 5/10-2014:
Holdet er sat, vi er 8, sidste plads er reserveret jens, såfremt hans ryg er ok, forza hybris!!
david - 2/10-2014:
Jeg har tilmeldt som 10. mand til den sidste kamp i år. Hvis der er andre som har spillet i 2014 og vil gerne have pladsen, så trække jeg selvfølgelig ud.
holdsætteren - 29/9-2014:
Bang er 8 mand, nye stesolider til Holdsætteren!!!!!
holdsætteren - 29/9-2014:
Afbud fra jesper, kan nogen trylle, please??
Sune - 28/9-2014:
jeg har fået fripas fra familien, så er på til kamp i morgen. Kommer dog først kl syv.
Holdsætteren - 28/9-2014:
Sune er på, puha.. Kan der bevilges penge til stesolid til holdsætteren?
Holdsætteren - 28/9-2014:
Fåk, marton har fået øjenbetændelse, Nick, spørger du jens?
holdsætteren - 26/9-2014:
Vi er 8 til mandag, Sune har den sidste plads, hvis han kan skaffe babysitter. alternativt træder Levring ind, hvis fruen ikke har født :-)
Levering - 24/9-2014:
Vi venter stadig på fødsel. Jeg venter med til-/framelding til vi nærmer os (afhængigt af om der så mangler spillere).
Martin K. - 22/9-2014:
Sune er enig. Jeg spiller gerne 6 mand. Men ikke ... alene. Sørger Brian for at meddele DAI/modstander det? Og Rasmus, venligst, en anden gang, bed en anden end mig om at spilde tiden. Spørg hvem som helst ellers. Jeg har ikke overbærenhed til det længere.
Holdsætteren - 22/9-2014:
Jeg kan godt forstå hvis i ikke har lyst til at At stille op 6 mand og blive kørt midt over, stemmer for aflysning og hurtig besked så holmen får besked idag.
Martin K. - 22/9-2014:
Aflysning?
Levering - 22/9-2014:
Ali kunne desværre ikke. Heller ikke selvom jeg tilbød ham at spille i mit navn ;-D
Sune - 22/9-2014:
Referat er skrevet
Levering - 22/9-2014:
Jeg hører min kollega Ali. Han har spillet med før. Han giver besked i dag.
Martin K. - 22/9-2014:
Vi er 6. Hvis nogen melder afbud i sidste øjeblik bedes de rette henvendelse til DAI. Jeg spilder ikke mere tid på holdsætning. Vi ses i Kløveren. Jeg tager tøjet med brunt eller grønt.
Martin K. - 22/9-2014:
Michael Bang er blevet forhindret.
Martin K. - 21/9-2014:
Hvad er status på Andreas? Og Jens Bæk, det er for tyndt du ikke melder ud. Du har tøjet, men det fremgår ingensteds om det er lig med en tilmelding.
Martin K. - 21/9-2014:
Michael Bang er på.
Martin K. - 19/9-2014:
Det var godt nok rart med en sejr. Kan vi ikke lige få et referat af udslettelsen.
Levering - 18/9-2014:
Jeg melder som udgangspunkt fra til tirsdag, da det er forventeligt min kone føder/har født lige der. Hvis I er iknibe og jeg får mulighed, så siger jeg til
Holdsætteren - 17/9-2014:
Ja, Sune..glem ikke mit dommedagsdrøn fra 40 m!!! Mit knæ er dobbelt størrelse, så fint nok jeg ikke kan spille på tirsdag. I andre, skynd jer at melde jer til eller fra. Kure..er du gæsteholdsætter? Jeg hjælper selvfølgelig hvis det kniber. Tak for sejr idag, forza hybris!!!
Nickistuta - 17/9-2014:
Hov Sune, den blev altså 5-1. Rækkefølge og assist: deigård/sune, marton/nick, marton/anders, nick/deigård og bredahl/? God kamp i næste uge :-)
Sune - 17/9-2014:
Sejr på 4-1 referat kommer i morgen
Martin K. - 16/9-2014:
Hov, ups. Troede at jeg havde tilmeldt mig. Nå lige meget. Har lagt andre planer i mellemtiden. Jeg havde nok scoret et par kasser. Men så må andre gøre det. Smadr dem.
Holdsætteren - 14/9-2014:
Holdet er sat til onsdag.
Holdsætteren - 8/9-2014:
Kære alle Demant har taget en frivillig nitte, så er vi 10. Jeg vil forslå at vi undtagelsesvis er 10 spillere , da marton stadig er lidt halvskadet og jeg selv er voldsomt arbejdsramt og gerne tager en længere udskiftning. Er det ok med jer?
Martin K. - 8/9-2014:
Den seneste melding fra kassereren, men det er lidt tid siden, var at flere manglede at betale kontingent. Hvorfor egentlig?? Så der er nogen der har travlt.
Martin K. - 5/9-2014:
Ja, jeg er på, men erfaringen siger at vi ender med at være 2 eller 3. Er der ikke snart nogen der skal ud at løbetræne, som vil spille på to mål med mig på Vesterbro i stedet?
Nickistuta - 4/9-2014:
Hvad med at mødes til noget fredagsbold på Sønder boulevard eller Valby i stedet. 4 mod 4? Come on
Martin K. - 4/9-2014:
Har man oplevet magen til krystere.
Jesper - 4/9-2014:
Jeg score to mål i kampen mod fireballs - bare så I ved det. Men lort - var ellers opsat på godt boldspil. Husk lige at holde formen ik' så vi er superskarpe til den næste :-)
Brian - 4/9-2014:
Kampen fredag er aflyst, Fireballs så vores seneste resultat og tør ikke stille op.... eller også kunne de ikke stille hold
Nickistuta - 2/9-2014:
Jeg har spurgt Turbo Jens, og han er tvivlsom. Bøvl med knæet igen. Kan give besked torsdag efter træning.
holdsætteren - 1/9-2014:
Super i er på Demant og Jens!! Mangler en, kan nogen trylle?
Marton - 30/8-2014:
1/6-2011 B. 1978 - oldboys - FC Hybris 4-4 Gigant Come Back! 4-0 er den farligste føring.... Med et historisk come back fik Hybrisheltene 1 point i en vanvittig kamp. En god første halveg endte helt ufortjent 2-0 til B 1978 efter skidt opdækning i forsvaret. Efter 10 min. i 2 halveg havde de gode boldspillere i 78 lavet yderligere 2 fremragende gennemspillede mål og kun mirakler af Marton i målet forhindrede en reel afklapsning. Men pludselig fik David scoret 2 gange med hælen!! på godt hurtigt opspil. Vi fortsatte med at presse og Bredahl fik omsider ramt en bold rigtig og reduceret yderligere. Herefter var det Hybris over det hele og på et godt udkast fra Marton 5 min. før tid løb David fra 78 forsvaret og spillede Bang fri til sikker udligning. Herefter var Hybnisserne lidt i vilrede om de skulle gå efter et ekstra mål eller forsvare det ene point. Det blev en noget nervøs mellemting som udmøntede sig i et par store chancer til 78. I kampens døende sekunder var der pludselig 3 angribere mod en forvarer og Marton som endnu en gang måtte hive en verdesklasse redning ud af ærmet og sikrede et fortjent point. Hyp Hyp Hybris Målscorere: David McKinnon (??) David McKinnon (Rasmus Bredahl) Rasmus Bredahl (??) Michael Bang (David McKinnon) Kampens spiller: David McKinnon
Martin K. - 30/8-2014:
Det er altså en fornøjelse med den nye trend med gode og rettidige referater. Hvad siger fodboldhistorikerne? Har vi ikke at gøre med et historisk comeback? Typisk Hybris i øvrigt at halvdelen af comebackholdet straks melder fra til følgende kamp. Demant, du skylder en kamp (på fredag) som tak for at vi har taget point fra dine gamle tvivlsomme blegnede djævle holdkammerater.
Claes - 29/8-2014:
Glimrende arbejde, Sune - både på banen og på tastaturet!
Sune - 29/8-2014:
Så er der referat. God læsning
Martin K. - 28/8-2014:
4-4 mod nr. 1.
Chris - 28/8-2014:
Enig med Kure - en opgave for dig eller Bredahl. Ses i aften. Hyb
Martin K. - 25/8-2014:
Hvis, man ikke kendte Hybris kunne man mistænke os for matchfixing, via vores manglende nedlukning af deres mesterskytte. Jeg vil meget meget gerne tage mig pænt og kærligt af ham i samtlige 60 minutter næste gang vi møder dem. Han er jo deres eneste våben, og jeg har noget jeg skal have revancheret.
Holdsætteren - 24/8-2014:
Vi er 9 til torsdag :-)
Martin K. - 18/8-2014:
Jeg vil gerne med.
holdsætteren - 18/8-2014:
Jeg henter Sune kl. 18.30 på Avedøre station, andre er velkommen
holdsætteren - 18/8-2014:
skidt med afbud samme dag..ikke lige det vi havde brug for med en halvskadet Marton. Jeg kommer i bil fra Herlev, så kan evt. hente nogen på stationen i Avedøre hvis der ikke er andre i bil fra byen
Jesper - VIGITG kamp i aften - 18/8-2014:
Vi mangler en mand til i aften - nogen der kender en eller ikke ikke har meldt sig på!! Skiv hurtigt!
Martin K. - 14/8-2014:
Jeg har tøjet. Er der nogen der kører derud i bil fra Vesterbro?
holdsætteren - 14/8-2014:
Holdet er sat til mandag, Marton du er på ik? Hvem har tøjet? Brian, gider du købe et par bolde?
Martin K. - 13/8-2014:
Jamen så bliver det Sønder Boulevard kl. 17. Fire er ikke nok til Fælledparken.
Jesper - 13/8-2014:
Når Ikke træning i dag, men er så klar til kamp mandag. Har styrketrænet med afrikanske elefanter og løver de sidste 2 uger - Hilsen Jesper - den hvide leopard!!!
Holdsætteren - 13/8-2014:
Tidspunkt og sted passer skidt for mig. Hvis ikke vi er nok til fælledparken springer jeg over.
Martin K. - 12/8-2014:
Jep, to+ som sidst på Sønder Boulevard, kl. lidt i 17. Vi ses Nick og ?
Nickistuta - 12/8-2014:
Har et forslag: Jeg kan være ved Sønder boulevard, hvor vi spillede god hyggebold sidst, kl. 17. Der kan vi højst sandsynligt finde nogle modstandere. Jeg skal være hjemme senest kl. 19. Hvad siger i? Jeg kan ikke nå fælledparken i morgen.
Holdsætteren - 12/8-2014:
Selvom jeg holder ualmindeligt meget af martin Kure, er kun 2 (til mur.) for lidt, vi skal være 5-6 stk. Kom nu folkens!!!
Holdsætteren - 12/8-2014:
Selvom jeg holder ualmindeligt meget af martin Kure, er kun 2 (til mur.) for lidt, vi skal være 5-6 stk. Kom nu folkens!!!
holdsætteren - 11/8-2014:
Kære alle Foreslår træning i fælledparken på onsdag kl. 17.30, vi mødes ved pavilillonen, kom glad alle sammen!!!!
Martin K. - 5/8-2014:
Argh, men det er jo stort set resten af sæsonen?
Levering - 4/8-2014:
Jeg kommer ikke til at spille kampe før tidligst efter 10. september. Vi står i byggerod, jeg har travlt på arbejde, vi skal flytte etc.
Martin K. - 27/7-2014:
Bemærk tid og spillested til SBV09 kampen er ændret.
Nickistuta - 1/7-2014:
Få skrevet jer på til træning i morgen. Det blir sjaw!!
chris - 25/6-2014:
God bedring Claes. Man kan altså ikke få tudefjæs for at være skadet :-) Og David: Håber I begge er over jeres skader efter ferien.
Martin K. - 24/6-2014:
4-5 :-) :-( :-(
Claes Meldal - 24/6-2014:
Hov, det skulle i øvrigt have været en sur smiley ovenfor. Her er to for at kompensere for den glade fra før. :-( :-(
Claes Meldal - 24/6-2014:
Gutter, jeg er desværre igen nødt til at melde afbud. :-) Jeg talte med en fysioterapeut i går aftes, og mine akillessener er stadig for betændte. Det kan koste en lang pause, hvis jeg spiller i dag, og det vil jeg gerne undgå. Beklager - og forza Hybris!
Martin K. - 23/6-2014:
KLØVERMARKEN. Husk det nu I sædvanlige.
sune - 23/6-2014:
Jeg har skrevet mig på.
Levering - 23/6-2014:
Hej Alle. Jeg er nødsaget til at melde forfald. Arbejdet vælter mig. K
Sune - 19/6-2014:
Skulle der komme afbud så er jeg klar. Gider ikke ud i lodtrækning. Vh Sune
holdsætteren - 13/6-2014:
Nick, Kunne ligeså godt sætte den på inden du selv gjorde det :-) Jeg foreslår at vi gør plads til 10 spillere i den sidste kamp. Marton har en sikker plads i tilfælde af flere end 10 tilmeldte. Typisk Hybris at vi var 7 sidste kamp, og allerede 9 tilmeldte til om 10 dage...
Nickistuta - 12/6-2014:
Hov, en assist!! Lover flere næste gang :-)
holdsætteren - 10/6-2014:
Øv med Claes. Har ikke flere spillere i ærmet. Nick, gider du spørge din ven Jens, ellers må vi klare os med 8 mand.
Chris - 9/6-2014:
Øv til din skade, Claes. Vi forsøger at kompensere.
Claes - 9/6-2014:
Jeg er desværre stadig skadet og er nødt til at melde afbud til onsdag. :-( Held og lykke med at starte en ny sejrsstime op!
Holdsætteren - 8/6-2014:
Rasmus Thomsen er på som 8 mand, og den sidste plads er reserveret til Sune, som giver besked senere, forza hybris!!
Martin målscorer - 6/6-2014:
Øv, næste gang, må vi altså tage os sammen og banke Mangfoldigt. Har noteret Sune som assist. Det var jo hans skud Ras fandt riposten på. Marton og David hvad er status egentlig på jeres skader? Nu er vi jo snart inde i sommerferien.
Martin K. - 5/6-2014:
2-8. De var en anelse bedre.
Brian - 5/6-2014:
Forrige kamp, 1 stk. assist til Dement (straffe sat ind af Dejgaard)
holdsætteren - 4/6-2014:
Puha, har ved moderat fysisk pres overtalt sune :-) Holdet er sat til i morgen.
holdsætteren - 3/6-2014:
verdamt!!! afbud fra jesper, arbejder på en løsning.
holdsætteren - 3/6-2014:
The holdsætter never sleeps, rolig madsen :-) Min svenske ven er på som 8 spiller, afventer Gregersens melding før jeg går videre.
Levering - 3/6-2014:
Er der nogen, der har gang i at få hvervet de sidste par spillere til kampen torsdag? Jesper G - hvad med dig? Er du on eller off?
Jesper - 31/5-2014:
Er der nogle som har overblik over hvem der scorede og lavede assist i den forrige kamp? Så vi kan få systemet opdateret! Hvis I skriver det her, skal jeg nok føre det ind.
Martin K. - 30/5-2014:
1-0
Holdsætteren - 28/5-2014:
Vi er 9, holdetcer sat til fredag.
Holdsætteren - 27/5-2014:
Henrik kure er på, Rasmus Thomsen måske, Demant, hurtig melding bitte..
Henrik - 26/5-2014:
Jeg er usikker - melder ud så hurtigt jeg kan.
Holdsætteren - 23/5-2014:
Kære alle Tak for en forrygende kamp igår ;-k) Vi skulle gerne fortsætte den gode stime, så meld jer på til kampen næste fredag alle mand!!!
Martin K. - 22/5-2014:
Fantastisk kamp - 5-1.
Chris - 21/5-2014:
Kure og Bredahl må være faste referanter med de geniale talenter de udviser der! Mc Kinnon: Håber du smart er retur. Måske vi ses i solskinnet i morgen?
holdsætteren - 20/5-2014:
Hej drenge Min telefon er gået ned, så kan indtil videre kun fanges på mail. Evt. afbud tolereres ikke!!
Henrik - 20/5-2014:
... om det kommer der til, at jeg ikke er aktiv spillende for Hybris længre, da vil jeg stadig abonnere på referaterne!
david - 20/5-2014:
WTF Sune! A hat-trick! sejt!
Martin K. - 16/5-2014:
Ok, holder øje. Demant du er på. Bekræft det. Slut. Og Kristian, Marton og David, drop de skader. Schubi, over i parken med dig, intervaltræning, 2 timer hver dag og i gang med bolden. Og Strange, sæt dem på plads på arbejde, og meld dig klar. Der er vigtige ting her i livet.
Martin K. - 16/5-2014:
Ak, det var ikke mit referat, men Claes'. Det satte nye standarder for genren (det kan læses under Kampreferater hvis man ikke nåede det). Men de er hermed sat tilbage til år nul.
Holdsætteren - 16/5-2014:
Hej drenge, det var rart at prøve at vinde &#128515; Jeg tager til Bilbao imorgen og er væk til tirsdag aften. Derfor, skriv jer på hurtigt. Kure, gider du holde øje med tilmeldinger? Ved ikke hvor meget net jeg har.
cd@ucc.dk - 15/5-2014:
Dit referat fra sidst er jo suverænt :-) Dejligt med holdfight og klar sejr - også når spillet ikke flyder max.
Nickistuta - 15/5-2014:
Du gør det la Cour :-)
Kure - 15/5-2014:
Er der nogen der skriver referat? Ellers gør jeg det.
Kure - 14/5-2014:
5-1. Hyb hyb.
Jesper - 14/5-2014:
Hej Gutter Jeg er der nok først lige før kampstart.
Claes - 12/5-2014:
Så er der lagt referat på - bedre sent end aldrig...
Holdsætteren - 10/5-2014:
Hej drenge Holdet er sat til onsdag, det er en fest at være holdsætter for tiden, så er der bøllebank til mitis venner...
Levering - 9/5-2014:
Jamen jesper - hvis jeg selv havde kunnet bestemme, ville jeg da også rigtig gerne have haft din ekstra pakning uden på kroppen ;-)
Nickistuta - 8/5-2014:
Så mangler vi bare et fyldestgørende kampreferat Claes :-)
Martin K. - 8/5-2014:
Godt det ikke var et bøjet ribben. Det er vist ekstremt smertefuldt. Så har DAI fået det rigtige resultat ind i systemet.
jesper - 8/5-2014:
Levring: Tak for indsatsen og rigtig god bedring - men alligevel - en muskelskade? den må du sgu længere ud med - du er jo kun skind og ben - er du sikker på de har set rigtigt :-)
Brian - 7/5-2014:
Jeg har fundet en afløser, således at jeg kan spille onsdag, så Rasmus du slipper for målmandsposten
Jesper - 7/5-2014:
Hej hynisser Vi skal have landet den her målmandssituation, så vi kan få fokus på noget ordentligt bold sammen igen. Så som træner - foreslår jeg, at vi afsætter en times tid efter kampen på onsdag til et spillerråd, så vi kan få talt dette igennem og få den landet på en ordentlig måde for alle. Forza hybris
Nickistuta - 7/5-2014:
Havde taget fejl af datoen. Kan sagtens på onsdag :-)
Levering - 7/5-2014:
Hej. Et røntgenbilede viste, at det åbenbart 'kun' var en muskelskade og mod forventning satte Frederiksberg Hospital ikke nederste del af ryggen af. Men jeg blev sendt hjem med piller til de næste 14 dage og er i hvert fald ukampdygtig de næste par kampe. Tak ellers for i går. Husk nu dyderne der sikrede sejren; et påpasseligt forsvar, og en stærk midtbane, der vekslede mellem bredt spil og spil igennem midten (og tilstedeværelsen af 2 så dygtige spillere som Jens og Claes :-))
Martin K. - 7/5-2014:
Jeg har skrevet til DAI om dommerens forkerte indberetning.
Martin K. - 6/5-2014:
Dommeren har noteret kampen som 3-2. Hvad ¤##¤%# er meningen? Læg i øvrigt mærke til at vores bundholdsmodstander fra sidste uge netop har spillet 2-2 mod Røde Djævle. Man kan ikke regne med noget i denne her række.
Martin K. - 6/5-2014:
4-2
Martin K. - 6/5-2014:
Sådan Nick.
Nickistuta - 5/5-2014:
Jeg er sgu på i morgen. Kommer direkte fra arb, og kan være der ved kampstart. Forza fybris!
Martin - 5/5-2014:
Ok, der meldt tilbage. Listen er opdateret. Ses til smadderbold i morgen.
Martin - 5/5-2014:
Kristian og Marton melder I lige tilbage til mig at I er klar over at I er på.
Henrik - 5/5-2014:
Jeg har været nødt til at tage hjem fra arbejde her til formiddag da jeg er rigtig sløj. Beklager ...
Holdsætteren - 4/5-2014:
Hej drenge. Det er med røde ører jeg må melde afbud til på tirsdag...har misset en mail om skolekoncert, sorry. Som jeg har spillet på det sidste er det vist ikke det store tab...god kamp :-) Kure, laver du holdkort?, Brian, tjekker du op på licens til jens og Claes?
Levering - 3/5-2014:
Er det den rigtige Demant, der er vendt tilbage!!!???
Martin K. - 3/5-2014:
Hybris Reboot.
holdsætteren - 2/5-2014:
Det er jo fra den ene yderlighed til den anden...pludselig er vi for mange tilmeldte. Holdet er hermed sat til tirsdagens tiltrængte genoprejsning af den maltrakterede Hybris stolthed... Marton kan desværre ikke spille i marken endnu, så han står over tirsdag. Der kommer nærmere info om vores positive "målmandsproblem", med 2 super keepere.
Strange - 30/4-2014:
Hej med jer drenge. Jeg blev for nogle uger siden koblet på en hasteopgave på mit arbejde, som pt. tager al min tid og mere til... Det fortsætter desværre nogle uger endnu. Jeg føler mig ellers kampklar med gode, stærke lårbasser. Jeg håber at kunne gøre comeback før sommeren. Forza Hyrbris!
Martin K. - 28/4-2014:
2 - man tror %&¤#&34 det er løgn - 9. Det kræver gode nerver at være træner med det hold.
Levering - 28/4-2014:
Nå - jeg troede, det stadig var en time før. Jeg er der 16.15 under alle omstændigheder. Ses der - til god kamp i det gode vejr.
Martin K. - 28/4-2014:
Det er jo også rigeligt. Er det ikke først en halv time før vi mødes?
Levering - 27/4-2014:
Jeg er der først 16.15 i morgen. Jeg kan desværre ikke nå det før. Jeg har tøjet.
Holdsætteren - 27/4-2014:
Evt. Afbud til imorgen modtages med oversavet jagtgevær!!!!
Holdsætteren - 27/4-2014:
Sune har skaffet en keeper, vi er 8, puha...
Holdsætteren - 27/4-2014:
Vi er 7 pt. Til imorgen, det har igen været svært at skaffe spillere :-( Afventer svar fra Andreas, Henrik k og sunes ven.
Holdsætteren - 24/4-2014:
Tak for en god disciplineret kamp, dejligt at have jesper Beckenbauer tilbage og styre forsvaret. Nu er det blot holdsætteren som skal finde niveau og stoppe ned at afslutte som sin mormor.... Status for mandag. Jeg tager kassen så marton kan fejre mini Puskas 3 års fødselsdag. Så er vi kun 5 markspillere, men afventer svar fra jens, store kure og for sent Madsen :-)
Nickistuta - 24/4-2014:
Jeg kan være der et kvarter før på mandag. Ses ude ved banerne. Forza Hybris!!
Kure - 23/4-2014:
2-5
Holdsætteren - 23/4-2014:
Kløvermarken!!!
Kristian Levring Madsen - 22/4-2014:
Jeg synes 7 markspillere er for få. Efterhånden må det være gået op for de fleste, at det altså ikke er kondien, der holder os inde i kampene (på trods af hver enkelt lyst til at få mest mulig spilletid). Men jeg er godt klar over, at holdsætter-Rasmus gør en jætte-indsats og i øvrigt er på en urias-post. Og jeg er også godt klar over, at løsninger med folk helt udefra sjældent er at foretrække. Så det er nok for sent i morgen. Men det virker lidt som om, vi lige skal have en alvorlig snak ang. kampdeltagelsen fremover.
Holdsætteren - 20/4-2014:
Jeg er uden net resten af dagen, så holdet er sat nu. Husker ikke hvad aftalen er når både marton og Brian er på. Marton kan vist ikke spille i marken pga. Af skade.
Chris - 15/4-2014:
Til Kure: Hvor den første kamp faktisk var sjov og bød på god Hybrisbold frem ad banen, var det her en hvor vi simpelt hen løb for dårligt retur og savnede ansvar og kvalitet i afleveringerne i de afgørende faser af kampen. Hurtigt videre. Vi kan og skal spille bedre. Og kommer til det:-)
Martin K. - 12/4-2014:
4-6? Hvad #¤!"# er det for et mærkeligt resultat?
Holdsætteren - 10/4-2014:
Puha, 8 mand er hjemme. Jesper spiller ikke medmindre andre brækker benet. :-)
holdsætteren - 10/4-2014:
Håber ikke denne regn af afbud bliver normen, så skal jeg vist på deltid... Nå; Status..Kure og strange er definitivt ude, jesper er tvivlsom, men kommer som back up. Vi er 7 "sikre", hvilket er for lidt. mine 6-7 muligheder er udtømte, Sune prøver at hjælpe, men i andre må også meget gerne bidrage. Vi skal være min. 1 mere...
Strange - 9/4-2014:
Jeg er frygtelig ked af det, men jeg må give afbud til fredag. Jeg kan ikke få familie og job til at gå op. Jeg ved det er for sent men håber der er en reserve i baghånden. Hvis ikke, kan jeg forsøge at ringe rundt. SORRY!!
Holdsætteren - 9/4-2014:
Holdet er sat til fredag. Jeg har en spiller i baghånden hvis gregersens fiber Ikke er klar, afventer svar.
Martin K. - 7/4-2014:
Jeg har én.
holdsætteren - 7/4-2014:
vi er 8 med store Kure, K Kristian er muligvis på, men afløses af Andreas hvis han kan. ses 17.30!! Jeg henter tøjet hos syge Kure, hvem har bolde??
Henrik K - 7/4-2014:
Kure 2 er klar...
Martin K. - 7/4-2014:
For ¤%#¤&#¤&¤% i #¤%"#¤%#"¤.
holdsætteren - 7/4-2014:
øv, afbud fra Kure og Sune. er nede på 7... Afventer svar fra Madsen, chris spørg andreas.., andre??
Martin K. - 7/4-2014:
Jeg har tøjet. Hvem har boldene?
Holdsætter - 4/4-2014:
Hej kristian, jep, lukket for tilmelding til mandag, men stadig 1 plads til fredag, skynd dig :-)
Levering - 3/4-2014:
Er det allerede for sent at melde sig til kamp?
Holdsætteren - 3/4-2014:
Holdet er sat til mandag. Sune er tvivlsom, så har en ekstra mand på. Forza hybris!
Nickistuta - 2/4-2014:
Jens hurtigben kunne ikke.
Martin K. - 2/4-2014:
Stærkt Strange. Jeg tager en bold med i dag. Der må være flere der ligger inde med bolde?
Nickistuta - 2/4-2014:
Ser om jeg kan få den anden Jens med. Han tæller for to.
Jens - 2/4-2014:
Kan desværre ikke spille med i dag.
Strange - 31/3-2014:
Hej drenge. Bidrager meget gerne i sæsonen med nogle giftige indhop. Kan desværre ikke første kamp men er klar 11/4. Høp Hybris!
chris - 31/3-2014:
Velkommen Claes. Perfekt du nu er på licens. Og velkommen til Jens. Tø ønskespillere i Hybristrøjen!
Holdsætteren - 31/3-2014:
8 tilmeldte til første træning!!! Holdsætteren er lykkelig..tegner godt :-) Forza hybris!
Levering - 31/3-2014:
Jeg kan desværre ikke onsdag. Min kone arbejder og jeg skal pasee ungerne.
Claes - 28/3-2014:
Så er min DAI-licens endelig blevet annulleret, og Hybris kan nu gå ind og oprette mig som spiller. :-) Det er Claes Meldal og 060575.
Martin K. - 27/3-2014:
Ingenlunde. Hvis der ikke er en bane, går vi ned til vandet og spiller vandpolo. Flere spørgsmål?
Rasmus Bredahl - 27/3-2014:
super med udendørs, og allerede 6 tilmeldte..vi går en stor sæson i møde!!! er vi sikre på at få en bane i Valby?
Martin K. - 27/3-2014:
Udendørs på onsdag kl. 17.30 i Valby.
Martin K. - 25/3-2014:
Spørg løs.
chris - 24/3-2014:
Jeg kommer helt sikkert og nok til tiden. Mon jeg skal spørge Andreas om han er 6. mand i morgen, eller har I skaffet andre?
Martin K. - 24/3-2014:
Vi ses kl. 20.
Chris - 24/3-2014:
Satser meget på at komme, men har ikke pasning og skal ha det til at spille med putning af børn og den størstes hjælp, så kan komme lidt for sent eller tvinges til afbud, hvis det kikser. Regner dog med at jeg kommer. Og til tiden.
Nickravanelli - 22/3-2014:
Tror vi skal satse på indendørs kl. 20. 8 er ikke realistisk til kl. 17.
Martin K. - 21/3-2014:
Hub, hub, jeg kan godt kl. 17 alligevel også. Men skal vi ud kræver det 8 mand synes jeg. 5-6 er nok til indendørs.
rasmus - 21/3-2014:
Hey Boys Ved at kure først kan kl. 20.00 onsdag, hvad siger i andre? Jeg kan kun kl. 17.00 til udendørs, men løber gerne n tur hvis der er flest til alm aften træning... Meld jer lige til de første kampe alle sammen!!!!!!! har brug for tid hvis det kniber med tilmeldinger...
Chris - 19/3-2014:
Skulle træffe et valg og når vi ikke kan mønstre nok 12 timer før, må jeg vælge bold fra. Håber vi fr ldt mere flow i tilmeldingerne snart
Martin K. - 18/3-2014:
Hundehoveder, vi mangler to til indendørs. Så må vi satse på at pedellen kan spille med. Hvem har den 2. filtbold? Ras har den pedellen normalt har liggende (mhp. sidste onsdags alternative spillested), men kan ikke komme. Ellers har jeg en læderbold med.
Rasmus Bredahl - 17/3-2014:
Hej drenge Jeg er yderst tvivlsom på onsdag pga. arrangement i min ældstes klasse. Har desværre bolden, så enten må en komme forbi Mannov, eller også må i spille med lædersvinet. Næste uge syntes jeg vi skal spille udendørs i en eller anden form,helst ved 17 tiden, så vi har min. 1 træning i benene inden første kamp.
Nickistuta - 13/3-2014:
Fint med mig.
Martin K. - 13/3-2014:
Men spiller vi ikke bare almindelig indendørs på onsdag? Og til David og Marton: Sikke noget skade-rod. Det skulle være forbudt.
Nickistuta - 13/3-2014:
Hvad med at træne i et af de nye kunstunderlags-boldbure på Vesterbro de næste par onsdage? Der behøver vi kun at være 4-6 stk. Underlaget minder mere om kunstgræs end en smattet græsmark i fælledparken.
david - 11/3-2014:
Rutine operation, men skal alligevel blive håbløst på ben et styk tid... mindst 3-4 måneder. Jeg regner med at kom forbi til vorse første kamp alligved..
chris - 10/3-2014:
Det tror jeg godt jeg kan fixe med pasning, det med fælledparken. Kærver dog der er andre end mig tilmeldt.
Marti - 10/3-2014:
Nej. FOS reagerer ikke. Hey, ja lad os spille i Fælledparken onsdag kl. 17 i stedet? Solen går ned 18.07
Rasmus Bredahl - 10/3-2014:
Noget nyt om ny hal Kure? Kunne vi alternativt spille ude, og i givet fald hvor???
Levering - 8/3-2014:
Hvad med noget udendørsbold snart?
Kure - 7/3-2014:
Kommunen er kontaktet vedr. andet spillested på onsdag (pga. terminsprøver), men endnu intet svar.
Kure - 7/3-2014:
¤#%&#¤%&#¤%. Hackensnot har trukket deres hold.
Kure - 7/3-2014:
Sikke noget skod. Hvad siger lægerne? Rutine eller kompliceret operation?
david - 6/3-2014:
Jeg har lige få vide at mit knæ skal opereres, og det forgå på den 25 Marts. Dvs at jeg spiller ikke i nogen forår bold, men med er jeg forhåbentligt klare til efterår.
Kure - 5/3-2014:
Den sidste indendørstid vi har i denne sæson er d. 9/4. Men vi spiller kamp d. 7/4, så spørgsmålet er om vi ikke skal aflyse d. 9? Sidste indendørs bliver dermed onsdag d. 2/4.
Márton - 4/3-2014:
Jeg melder mig kun for prøvespil :(
Martin K. - 26/2-2014:
Hvis I er 6 uden mig, benytter jeg luksusmuligheden for at holde fri, smadret efter en hård idrætsweekend. Sig til hvis I alligevel pludselig kommer til at mangle.
rasmus - 25/2-2014:
Du er velkommen!
Claes - 25/2-2014:
Jeg er også på i morgen, hvis I har brug for en ekstra.
Rasmus - 24/2-2014:
Det er jo en fest at være holdsætter :-) 6 tilmeldte allerede...
holdsætteren - 10/2-2014:
følgende er tilmeldt onsdag: Marton, Chris, Nick, Rasmus, Kristian, Kristians ven og måske Claes. Mødetid 17.45 sharp, vi har kun 1 time!!! medbring 50 kr. hver, håber klubben giver resten.
chris - 5/2-2014:
øv
Rasmus - 4/2-2014:
Træning imorgen er aflyst !!
rasmus - 1/2-2014:
kunne kun få en bane onsdag 17-18..meld jer på eller fra hurtigt så vi ikke skal betale gebyr i tilfælde af aflysning!!!!!
Kure - 31/1-2014:
Det nye kamprogram er kommet. Se det oppe under Stillingen. Fireball, Pastis, SFFF ... ???
Kure - 31/1-2014:
Jeg er først på igen straks efter vinterferien.
Nickistuta - 30/1-2014:
God ide, specielt hvis det kan være kl. 20-22.
chris - 30/1-2014:
Skulle vi på Fodboldfabrikken på onsdag eller hvordan - der er vist lukket i hallen?
Rasmus Bredahl - 27/1-2014:
Hey gyus.. skriv jer lige på så jeg kan nå at skaffe afløsere. Kure, er du skadet? Gider du spørge Jens, bitte ?
chris - 27/1-2014:
Fuck, andelsmøde med vigtig afstemning = lorteafbud
Nick - 22/1-2014:
Øv, han kunne ikke. Håber vi bliver 6
Nick - 22/1-2014:
Prøver at skaffe en. Vender tilbage ved 17 tiden
Jens BS - 22/1-2014:
Jeg er desværre syg i dag (pis!)
rasmus - 22/1-2014:
Så er vi 6..:-)
Rasmus - 21/1-2014:
Jeg har Sune med, schumi og Madsen er måske med.
Jesper - 20/1-2014:
Har en lille ryg ting, så sidder må lige sidde over denne gang - er på i næste uge igen.
Rasmus - 19/1-2014:
Med 2 afbud får vi nok brug for et par ekstra spillere I faste bedes melde hurtigt ud. Hvad med jens??
Márton - 16/1-2014:
Tak for sidst. Næste uge kan jeg ikke, må rejse til Bruxelles igen ;(
chris - 15/1-2014:
VIL spille, men SKAL til beboermøde først. Dvs kommer for sent. Hvor meget afhænger af mødet. Har bolden, men der er en ekstra hos Pedellen/Martin. skriv mail eller sms, hvis I vil hente den mellem 17 og 19.20. Ses
chris - 14/1-2014:
Har fået pasning, men ved ikke om jeg kommer til tiden eller lidt senere. Der er beboermøde i min andelsforening. Beklager min sene udmelding, men har forsøgt at fådet hele til at gå op - dvs vidste ikke hvad jeg skulle skrive og selv nu er det altså måske til tiden, måske lidt senere.
Márton - 13/1-2014:
Flyver til træningen fra Bruxelles, måske lidt senere...
Martin K. - 13/1-2014:
I er en flok marodørere. Se så at få tilmeldt jer til træning.
Martin K. - 8/1-2014:
Pedellen oplyser at træning er aflyst i ugen inden vinterferien. Sådan noget rod.
Martin K. - 7/1-2014:
Henrik K. kommer muligvis. Og Marton er jo fløjet ind. Jeg spiller i øvrigt som to. Revanche fra sidst. Og ellers hvad med Andreas?
Jesper - 7/1-2014:
Hvad - er der nogen som har en mand i baghånden til imorgen?
Nickistuta - 18/12-2013:
Jeg er evt på i aften (sygdom). Giver endelig besked senere.
holdsætteren - 17/12-2013:
Meld jer til julebold hurtigst muligt alle mand!!
Levering - 13/12-2013:
Jeg har lige købt nye fodboldstøvler. Og lad mig bare sige det sådan: Den lange tå er klar til foråret: str. 48½
Martin K. - 10/12-2013:
Henrik K. kommer muligvis med på onsdag. Så er der måske chance for at jeg for en gangs skyld kan sidde lidt på bænken og hvile mine mishandlede ben.
Chris - 8/12-2013:
Fed action og fin komik sidst. Ser frem til på onsdag.
M - 6/12-2013:
no pain - no game :)
Kure - 4/12-2013:
Nogle bisser er I. Pedellen nåede lige at sige at hvis vi spillede den allersidste kamp ville vi alle blive skadede. 3 min. senere rendte 4 ud af 6 og humpede rundt. Galninge. Men for ¤%"%"¤ hvor var det sjovt. Nu gælder det blot om at lægge en taktik for hvordan man kravler ud af sengen i morgen.
Kure - 1/12-2013:
Sunes referat under diverse sider.
Holdsætteren - 27/11-2013:
Vi spiller!
Jesper - 27/11-2013:
Jep - ses kl. 20.00 har måske en med.
Kure - 27/11-2013:
Vi spiller ikke sandt? Pedellen kan vel spille lidt med. Ses kl. 20.
Kure - 27/11-2013:
Kristian, kontakter du ikke din kollega og spørger?
chris - 27/11-2013:
afbud. øv.
Chris - 26/11-2013:
Tror ikke jeg bliver klar. Øv.pænt nede m hovedpine osv.er så groggy at det er svært at tro på bold i morgen.
Holdsætteren - 26/11-2013:
Hej drenge Nogen som kan finde en ekstra til imorgen??
chris - 26/11-2013:
Så er jeg blevet syg. Vil selvfølgelig spille hvis jeg får det bedre, men er tvivlsom.
Kure - 20/11-2013:
VI SPILLER. I forventning om at pedellen kan spille lidt med og i forventning om at Marton og David kan spille minimum 11 min. Så må Chris og jeg spille englænder for resten. Og så må vi til afslutningen overveje, ikke om, men hvor mange vi skal udvide truppen med - 5 eller 10.
chris - 20/11-2013:
Lad os spille alligevel
Kure - 20/11-2013:
Mads har lige meldt afbud, da han er blevet syg.
chris - 20/11-2013:
Selvfølgelig kan vi ikke spille stille og roligt - har jo sparet op til at gi den max gas - bare vent :-)
Kure - 20/11-2013:
David og Marton. Pedellen kan sikkert spille lidt med noget af tiden. Vi skal #¤¤##%¤ spille. Vi kan jo for en gangs skyld prøve at spille stille og roligt.
Márton - 20/11-2013:
Som jeg har skrivet jeg er ikke sikker jeg kan. Jeg er meget forkølet. Jeg har bolden, saa kommer jeg forbi, men ikke sikker at jeg kan spille...
chris - 20/11-2013:
Nu er Andreas på. Jeg vil MEGET gerne spille, selvom vi måske kun bliver 6 inklusiv tvivlsom David. Ville være cool med en 7 mand, men med David og evt lidt pedel er jeg klar - håber I også er? Må spille!
chris - 20/11-2013:
Pissefuck - der er jo kun 5 på! skriver lige til Andreas. Håber fandeme vi får spillet.
david - 19/11-2013:
kan godt prøve, men vi skal være 7 så. Knæen er meget ustabil. Og jeg skal være frisk til fredag.
Márton - 19/11-2013:
jeg er lidt i tvivl, er forkølet :(
Kure - 18/11-2013:
Andreas, David, Marton. Spiller I på onsdag?
rasmus - 18/11-2013:
Min yngste har fødselsdag onsdag, er klar næste uge
Nickistuta - 17/11-2013:
Øv, pis. Skal afholde forældremøde onsdag aften. :-(
Kure - 12/11-2013:
Fantastisk. Altså aflysning. Dermed har vi aflyst 2 ud af 4 (eller er det 5 gange?) i år. Dermed er diskussionen om hvorvidt vi skal udvide truppen (med Ali fx), jo også afgjort. Svaret er ja.
chris - 12/11-2013:
Skal til koncert - defor forhåbentligt eneste afbud i årets indendørs :-)
Nickistuta - 12/11-2013:
Er syg nu og derfor yderst tvivlsom til i morgen
rasmus - 7/11-2013:
Hej Alle tjek mail ang. afslutningen og giv en hurtig melding please...
Rasmus - 4/11-2013:
Chris kan ikke finde bolden, køber en ny idag.
Kure - 3/11-2013:
Lad os lige tale om om vi har plads til at udvide indendørstruppen, til generalforsamlingen. Med de meldinger vi har fået fra det faste slæng, ser den p.t. ud til at være rigelig stor.
Levering - 31/10-2013:
Min kollega Ali, der har været med til et par kampe vil gerne være med til at spille indendørs engang imellem. Hvordan kan det blive sat i værk? Jeg tror gerne, han vil være med til indendørs på forholdsvis fast basis, hvis det er muligt. Jeg er klar over de faste vel står i første række, men det er min opfattelse, at I ofte aflyser eller må hente erstatninger. Jeg følger ham gerne ud første gang.
chris - 31/10-2013:
Tjekker m min eks pm den er der
David - 31/10-2013:
Er sikker at jeg ikke har indorsbold. med ved overhoved ikke hvem har den.
Kure - 31/10-2013:
Ras køber en ny filtbold, men den gamle må stadig være et sted. Så tag lige et kig på loftet. Er det David?
Rasmus - 30/10-2013:
Øv, har ikke bolden
rasmus - 30/10-2013:
Kigger derhjemme
Kure - 30/10-2013:
Hvem har indendørsbolden.
david - 29/10-2013:
Er stadig skadet.
Rasmus - 28/10-2013:
Hej Drenge Jeg har en lille fiber i min sixpack mavemuskel, så det er bedst vi er 7, just in case...
Kure - 23/10-2013:
Hmm, ja det må være en aflysning så. Vi ses næste onsdag.
marton - 23/10-2013:
Er I dags aflyst?
Nickistuta - 23/10-2013:
Så er jeg også ude. Ses næste onsdag! :-)
chris - 23/10-2013:
Betragter indendørs i morgen for aflyst. Glæder mig til at der forhåbentligt kommer minimum 6 på næste uge.
Nickistuta - 22/10-2013:
Ja, bliver vi ikke 6 aflyser jeg også.
chris - 22/10-2013:
Hvis vi ikke bliver rigeligt til at spille 3 mod 3 (og det tyder det ikke på) vil jeg altså foretrække at se FCK i Champions League i morgen, fremfor at tumle rundt med for få mennesker.
festsætteren - 22/10-2013:
Kom nu i sidste og meld jer til afslutningen. deadline på fredag!!!
chris - 20/10-2013:
Glæder mig til indendørs med jer - kom lige i sving m tilmelding. Der er FCKkamp i Champions League, så jeg vil meget gerne have at vi møder frm i GOD tid før kl. 20, spiller 5 intense kvarter og derefter ser 2. halveg sammen hos mig på Vesterbro eller på en bar på Søndre Boulevard. Er det ikke en plan?
Márton - 18/10-2013:
Jeg har lige sent et link til jer - der kan I stemme
Holdsætteren - 17/10-2013:
Tak til alle for en super efterårssæson, vi nåede sæsonmålet med en 6. plads. Og stor objektiv ros til succes træneren AVBredahl som med stor taktisk snilde har transformeret et demoraliseret hold nisser til sylespidse kamprobotter... Der er 2 forslag til afslutning: d. 8 nov. og d. 15 nov. begge dage kl. 17,00. Er der en af jer som sætter det op som afstemning? Jeg er tvivlsom til indendørs onsdag d. 23 okt. men ellers på hver gang: Forza Hybris!!
Kure - 15/10-2013:
Vi har indendørs banen fra og med d. 23/10. Skal vi starte allerede der så? Hvem har i øvrigt indendørsbolden? Ras? Chris? David?
Kure - 15/10-2013:
4-9.
Holdsætteren - 12/10-2013:
Holdet er sat til tirsdag
Kure - 11/10-2013:
Til orientering og til nødsituationer så ligger der nu en trøjetaske i min kælder, Vesterbro, med et komplet sæt trøjer (grønne) m.v.
david - 10/10-2013:
Det var mæning at jeg skal være med som 10. mand, men jeg skal faktisk ikke være med overhoved.
holdsætteren - 10/10-2013:
Hey David, Er du tilmeldt som spiller eller tilskuer til tirsdag?
Kure - 8/10-2013:
Og 5. bedste angreb set over hele sæsonen.
Hybrinfo - 8/10-2013:
Hybris er No3 - hvis man tæller kun resultater i efteråret:)
Kure - 8/10-2013:
Jo, men jeg kan kun tælle på den ene hånd?
marton - 7/10-2013:
Det var jo hele 6 fra Hybris,ikke?
Kure - 7/10-2013:
De Nådesløse - GrovhakkedeBusch 5-1
Kure - 6/10-2013:
Giv en pris til den holdsætter. Det er %¤#%#¤ smukt.
Holdsætteren - 6/10-2013:
Efter 1000 afbud er det lykkedes at lokke min bror, puha...
Holdsætteren - 6/10-2013:
Som skrevet i mail til jer alle er vi med Claes afbud kun 7 til kampen imorgen. Har brug for at i alle tænker på om i kender nogen som kan hjælpe og giver en hurtig melding!!
Levering - 4/10-2013:
Mit nummer er i øvrigt 4048 1684.
Ikke-levering - 4/10-2013:
Jeg gør lige igen opmærksom på, at jeg har tøjet, og IKKE kommer til kampen mandag. Og at jeg i øvrigt forlader byen meget tidligt mandag morgen.
Holdsætteren - 3/10-2013:
Kom nu i sidste!! 2 pladser tilbage til mandag. Deadline imorgen kl. 17
Kure - 1/10-2013:
For #%#¤%"¤ Søborg. I må da kunne finde nogle ekstra på Søborg Bodega?? Skandale.
Levering - 1/10-2013:
Jeg er ikke med til kampen d. 7. oktober. Derfor er der en eller anden, der skal have tøjet.
Brian Westergaard - 30/9-2013:
Kampen mod Søborg er aflyst, da de ikke kan stille hold
Holdsætteren - 28/9-2013:
Har fundet en 8 mand, ham den svenske kok :-) Mangler 1 forsvarer, kan nogen trylle??
Nickistuta - 26/9-2013:
Har fri 16 på onsdag, så jeg er på!
holdsætteren - 26/9-2013:
hej hybnisser meld jer lige til kamp!! allerede 4 afbud..
Kure - 23/9-2013:
Meget mærkeligt. Nå, mon ikke Mitis sørger for at få det ændret.
M - 21/9-2013:
Jeg var syg, ok. Men var jeg saa forvirret at jeg kunne ikke se os at sejre 4-1...???!! http://resultater.dai-sport.dk/tms/Turneringer-og- resultater/Hold-Kampprogram.aspx?HoldId=1267
Kure - 17/9-2013:
0-2, 2-2, 2-4, 3-4, 3-6. 11 indkasserede mål på to kampe. Vi er hullet som en si. Øv.
Holdsætteren - 14/9-2013:
Har skaffet den 9 spiller. På vej til konfirmation, så holdet er sat.
Kure - 10/9-2013:
Jeps, 6-5 smæk.
Levering - 9/9-2013:
Der er noget, der siger mig, at SBV får smæk i morgen....
Holdsætteren - 7/9-2013:
Hader lodtrækning, så tager imod nicks frivillige mitte. Holdet er dermed sat til tirsdagens kamp- forza hybris!!!
Kure - 6/9-2013:
Rasmus, Nittelisten 2013 er under Diverse sider. Nu håber jeg altså det er de rigtige der står på tilmeldingslisten.
Nickistuta - 6/9-2013:
Jeg vil godt tage en frivillig nitte. Har bøvl med øm achilleshæl. God kamp!
holdsætteren - 6/9-2013:
kære hybbere Vi er 10 tilmeldte hvilket betyder at hvis der ikke kommer afbud inden i morgen foretager jeg lodtrækning. Marton er som målmand undtaget og jeg selv tog en frivillig nitte mod Vigerslev i foråret. Er der andre som har trukket nitter?
Kure - 5/9-2013:
Fchybris.dk er flyttet over på en anden server (hos Surftown), da den gamle er blevet nedlagt (hos Cliche). De sidste indlæg i forum, kamptilmelding og kampreferat er ikke kommet med over. Så vidt jeg husker var det ovenstående tilmeldinger der stod på tirsdag sen aften. Ellers må I lige ændre jer tilbage. Jeg har ikke testet alle dele igennem, så sig til hvis I finder problemer. Upload af nye billeder virker ikke på den nye server. Det vil formentlig kunne lade sig gøre at ordne det. Men det er et fordømt hestearbejde. I stedet må I sende billederne til Brian eller mig, og så kan vi smide dem direkte på serveren. Man kan fortsat vælge allerede uploadede billeder. I øvrigt, der er, og har altid været, en timeout i systemet der gør at indlæg man er længere end X minutter om at skrive, pludselig kan forsvinde i cyperspace når man trykker ok/send. Derfor: Skriv altid længere indlæg i et almindeligt tekstprogram først, gem det og kopier det til sidst over til hjemmesiden.
holdsætteren - 30/8-2013:
Det er min manglende digitale formåen som er årsagen til at Levring er både tilmeldt og afbudsramt :-) Det rigtige er selvfølgelig tilmeldt...
Levering - 30/8-2013:
I øvrigt: HVIS der skulle være flere, der ønsker at tilmelde jer, så gør da endelig det på trods af holdsætterens angst for at foretage lodtrækning. Det vil være godt at være garderet mod sene afbud.
Levering - 30/8-2013:
Jeg står både på som afbudsramt og som tilmeldt. Jeg ved ikke, hvordan jeg er kommet på under afbud - og jeg gælder som tilmeldt.
holdsætteren - 29/8-2013:
Sune har meldt fra så vi er 9 så vi undgår lodtrækning, puha, holdsætterens værste job :-) Jeg er uden net i week enden, altså ved deadline så holdet er som udgangspunkt det nuværende tilmeldte medmindre der kommer afbud,
david - 29/8-2013:
Claes, du skal bare tilmeld som en ekstra, så tag vi lodtrækning - det fungere ikke på første til møle. jeg tror der er noget med grønlandisk vejeret er afgørende...Kure?
Claes - 27/8-2013:
Jeg vil for resten gerne spille 3/9 mod Vigerslev - hvis der stadig er plads i truppen.
Kure - 27/8-2013:
Ok, så må træningen vist anses for aflyst. Jeg undlader at spørge Foxerne så.
Kure - 27/8-2013:
Vi ses senere Strange. Husk også at der bliver indendørs hele vinteren onsdag 20-22.
david - 27/8-2013:
skal pas barnet i morgen, så kommer ikke til træning
Strange - 27/8-2013:
Hey Hybbere. Hvor er I seje - godt gået! :-) Det er jo den gode gamle maskine der kører igen og moser modstanderne. Jeg er pt. bl.a. fuldt optaget på hjemmefronten med nu to unger (Hugo kom i slutningen af juni), og der er gået koordination i den, så bolden triller ikke hos mig for tiden. Men I klarer det jo også fint :-) Jeg giver lyd fra mig, når der er luft igen til at spæne igennem. God vind i de kommende kampe. FORZA HYBRIS!!!
Holdsætteren - 26/8-2013:
Jeg skal il forældremøde onsdag, verdamt.. Kom glad og meld jer på til Vigerslev kampen!!
Henrik - 23/8-2013:
øv så blev den forestilling punkteret - at jeg var udslagsgivende for sejren i sidste kamp ... godt gået hypnisser
Claes - 22/8-2013:
Jeg tager også assisten på Chris' første mål mod grækerne - og så var det også definitivt slut på mine bidrag i kampen.
Kure - 21/8-2013:
Det er noget rod med alle de mål. Det er umuligt at holde rede på. Jeg havde assistent til Sunes, men hvilket nr. er det?
Márton - 20/8-2013:
http://resultater.dai-sport.dk/tms/Turneringer-og-resultater/Pulje-Kampprogram.aspx?PuljeId=113
Kure - 20/8-2013:
8-3 til gæt hvem.
Kure - 19/8-2013:
KLØVERMARKEN. Jeg har tøjet og én bold med. Gad vide hvem der har de andre.
Holdsætteren - 17/8-2013:
Holdet er sat til tirsdag, be ware you greeks!
sune - 17/8-2013:
Jeg har fundet en babypasser som dog først kan passe knægten fra 16:15. Så kommer ud til Kløveren kvart i fem
Nickistuta - 16/8-2013:
Hovsa, der er vist nogen der kører en lille practical joke her på siden! Godt nok var jeg tæt på første mål, men det var ikke mig der scorede. Derimod forsvarsspilleren.
Sune - 16/8-2013:
Super godt gået i sidste kamp - Foråret er fuldstændigt glemt! Jeg har knægten alene, da konen har valgt at tage på 14 dages sejltur som lærer på et skoleskib, og jeg har endnu ikke kunnet finde nogen, der kan passe ham på tirsdag. Jeg er derfor noget tvivlsom til kamp :-( Skulle det lykkedes at finde en babysitter, er jeg selvfølgelig klar.
holdsætteren - 16/8-2013:
Med al respekt for Nicks super indsats i tirsdag vil jeg mene at han hverken scorede eller havde assist til første mål. Jeg spillede Claes i siden og hans skud parerede holmens keeper ind på en forsvarsspiller, så bolden røg i kassen... Er iøvrigt enig med Levring. Havde forestillet mig at vi/ jeg skulle mandsopdække deres 10 er.
Levering - 16/8-2013:
I gennemsnit har grækerne scoret 8(!) mål mod os i de ter foregående kampe. Jeg tænker, det vil være godt med et solidt defensivt udgangspunkt. I hvert fald skulle vi - på trods af klubnavn - gerne undgå at blive ramt af nemesis som en følge af nedarvet overmod fra sidste kamp.
Nickistuta - 14/8-2013:
Meget kan man påstå, men ikke at første mål var Claes'. Det mente han heller ikke selv. Er hermed rettet. Tak for en godt sammenspillet kamp :-)
Kure - 14/8-2013:
Det første mål er da Claes'. Jeg mener når man skyder så hårdt at bolden går pingpong mellem modstanderne og ender i mål. Desuden assist på det sidste mål. Det var egen dribletur der fremprovokerede frisparket. Hermed ændret. Ændr det tilbage hvis I er uenige. Sikke dog en fantastisk kamp i øvrigt.
Márton - 13/8-2013:
Tak for kampen, Hybrisser! Det var bare saa godt at spille igen med at motiveret hold!
Jesper - 13/8-2013:
6 - 1 hyp hyp hybris
Levering - 11/8-2013:
Min deltagelse i begravelse er aflyst. Jeg står standby ved afbud. K
chris - 11/8-2013:
Ændringer i organisationsstrukturen: Da jeg har haft og har nok at tænke på for tiden, har Bredahal lovet at tage trænerstafetten sammen med Sune i efteråret. Ser tilbage på en supersæson og en dumpet halvsæson som vi vil revanchere i efteråret. Glæder mig meget til at spille bold med jer igen.
Holdsætteren - 11/8-2013:
Holdet er sat, forza hybris!
Holdsætteren - 9/8-2013:
Holdsætteren opfordrer venligst monsieur Demant til at betale kontingent og være med i efteråret, di har været savnet ;-)
Henrik - 9/8-2013:
Jeg er nu blevet i tvivl om jeg har betalt kontingent! Jeg har det lidt dårligt med at optage pladsen i så fald ... vi må lige se ved deadline! Håber at se jer på tirsdag;-)
holdsætteren - 9/8-2013:
kom nu i sidste og meld jer på!! deadline lørdag kl. 17.00...
Levering - 9/8-2013:
Jeg er formentlig ude tirsdag grundet en begravelse i Norge. K
Kure - 7/8-2013:
Chok, det var godt vi kom op at spille. En super gang træning med ekko fra Hybris' myteomspundne fortid.
Kure - 7/8-2013:
Jeg har bold
holdsætteren - 7/8-2013:
Hej drenge, ses kl. 18.00, hvem har bold??
holdsætteren - 6/8-2013:
Det var rart med mange tilbagemeldinger, tak for det! imødeser med stor spænding velkomne come backs for de gamle korifæer Toke og Bang :-)
rasmus - 2/8-2013:
Kom alle mand og træn på onsdag!!! den svagelige holdsætter er endelig kommet sig over sine skavanker og prøver at samle tropperne...
Rasmus - 31/7-2013:
Har stadig ondt i ribbene når jeg løber, så udsætter mit come back til næste onsdag
david - 31/7-2013:
jeg kan ikke i aften - skal pas nogen børn. Måske næste uge
Kure - 25/7-2013:
Nick og jeg fik en god gang træning med 10 andre. Dog kom der først folk klokken 18 og kunstgræsbanen var dog optaget faste klubber. Vi ses på onsdag kl. 18.
Rasmus - 24/7-2013:
Hej drenge, fedt i træner. Er selv lige kommet mig over forstuvet lilletå, for så at falde på mountainbike og trykke et par ribben :-( Håber at være klar i næste uge.
Kure - 23/7-2013:
Nick og jeg er ved kunstgræsbanen i Fælledparken kl. 17.
Kure - 23/7-2013:
Jeg er klar.
david - 23/7-2013:
det gider jeg også godt, men skal lige tjek med børnepasning osv. Jeg giver besked i dag...
Kure - 21/7-2013:
Jeg kan også muligvis træne onsdag d. 24/7.
Nickravanelli - 20/7-2013:
Jeg vil gerne træne onsdag. Men vil helst kl. 17. Amy one?
Kure - 10/7-2013:
Jeg kan ikke onsdagstræne før end d. 24/7.
philip - 1/7-2013:
u een gratis lening met spoed nodig heeft, is de tijd nu Contacteer ons vandaag nog voor een snelle lening met een lage rente philipyoung63@yahoo.com.
Nickistuta - 1/7-2013:
Hej veteraner ;-) jeg er frisk på træning onsdag kl. 17 ell. 17.30
chris - 30/6-2013:
Skal vi ikke se om vi kan samle nok til at træne i Fælledparken - fx på torsdag aften? Hvad angår Kristians kommentar, så synes jeg vi skal se om vi kan supplere holdet ud fra mere realistiske udmeldinger fra de nuværende spillere omkring deltagelse og tilmelding. Og helst med kvalitetsspillere som kan matche det efterhånden flotte niveau i oldboys mesterrække. Det er til gengæld ikke i mine tanker at rykke ned eller til veteran, men det er selvfølgelig noget vi diskuterer i fællesskab.
Levering - 25/6-2013:
Nu har jeg sundet mig oven på de to seneste slagtninger af FC Hybris. Men jeg synes, det er på tide med lidt debat om holdet. For min konklusion på den foreløbige sæson er: Vi er samlet set ikke gode nok til Mesterrækken i vores nuværende forfatning. Når vi stiller i en normal opstilling, taber vi almindeligvis med et par mål. Mod de gode hold med 5 - 6. Og når vi stiller i disse blandede opstillinger, før vi simpelthen SÅ mange smæk, så det ikke er sjovt længere. Vores hold er for smalt; vi har tabt gode spillere inden for de seneste sæsoner (Eks. Demant og Claes), resten af os er (åbenbart) blevet for gamle og langsomme - og der er for mange afbud for ofte. Med mindre der sker et mirakel, så mener jeg bestemt, at vi skal søge om at rykke en række ned til næste sæson. Eller jeg vil sige det sådan: Jeg gider ikke rigtigt spille under de nuværende forhold. Jeg holder selvfølgelig fast sæsonen ud - og er også åben overfor ovennævnte mirakel :-) (spillertilgang etc.), men ellers må det være slut med Old Boys Mester for vores vedkommende.
Kure - 25/6-2013:
Hov, og det var til Nick at Schubi meldte vedr. kont.
Kure - 24/6-2013:
Schubi melder nu at du ganske rigtigt har betalt for 2013. Der var åbenbart en forsinkelse i systemet. Kassereren skylder dig dermed en stor undskyldning, og det må vel koste en omgang??
Kure - 20/6-2013:
Rekord. Vi scorede 4 mål mod et Mangfoldigt i stærkeste opstilling.. Det var dog ikke helt nok ...
Levering - 20/6-2013:
Jeg kommer kl. 18.50 og har trøjerne.
Levering - 20/6-2013:
Brian Ali Larsen har meldt sig under fanerne igen. Så har vi i det mindste en udskifter (indtil den første skade).
Rasmus - 19/6-2013:
Har forgæves prøvet Rasmus Thomsen, beklager jeg ikke kan hjælpe. Håber efteråret bliver med mere medvind, marginaler og færre afbud!! God kamp drenge og godt kæmpet Kure..
Kure - 19/6-2013:
Nej, det var Mads Fog. Meld ud hvis I har nogen, ellers klarer vi den med syv.
Levering - 19/6-2013:
Hvis 'Mads' er Mads Kornbech, så er der ingen grund til at spørge ham. Han kan ikke mere. Han er blevet for gammel (og jeg håber, han læser dette ;-)).
Kure - 19/6-2013:
Nick, tal med Schuhmacher. Det er hans liste.
Kure - 19/6-2013:
Vi er p.t. 7. Jeg har ikke flere bud. Har dog ikke fået svar fra Erik og Mads.
Kure - 19/6-2013:
Ok Ramus.
chris - 18/6-2013:
Hey dejlige drenge. I gør begge et sindssygt stort arbejde for at sætte holdet. Jeres infight er en misforståelse mellem to loyalt figtende og anstændige Hybrisser. Læser altså Rasmus indlæg som en oprigtig kompliment fra en der kender dem sure tjans, men kan godt forstå din reaktion, hvis du ikke læste den sådan. Nå: I reder den jo selv ud uden coach kan jeg se :-) Glæder mig til at være tilbage på kunstgræsset med jer igen på torsdag. kh Chris
Levering - 18/6-2013:
NU er han til gengæld ironisk.....
Rasmus - 18/6-2013:
Hey kure!! Det var et 100% kompliment fordi du formåede at stille hold sidst da jeg gik kold og gjorde en kæmpe indsats, jeg ved om nogen hvad det kræver at sætte hold. Er ked af hvis min kommentar på nogen måder kunne tolkes som andet, helt oprigtigt!!
Levering - 18/6-2013:
Hey Kure. Ro på, der. Jeg kender Rasmus godt nok til at vide, at hans overdrevne ordvalg ikke er den mindste smule ironisk. Sådan er Rasmus ikke. Du gør et stort arbejde. Det synes jeg, og det synes han.
Nickistuta - 18/6-2013:
Nu må det være nok. Kører vi med et skuffeselskab!? Har for længst betalt de 600,- for 2013.
Kure - 18/6-2013:
Hej Rasmus. Hvis du ønsker at være perfid overfor mig, uvist hvorfor i øvrigt, ville det klæde dig at du var det ansigt til ansigt, og ikke i et åbent internetforum.
Kure - 18/6-2013:
Øh?
holdsætteren - 18/6-2013:
Kom nu og hjælp den nærmest iron man kæmpende vikarierende holdsætter!!! Hil, far Kure, ingen under eller ved siden af dig...
Kure - 18/6-2013:
Bastian kan ikke.
Márton - 18/6-2013:
Hvad med Jens 'Sune' Schweinsteiger?
Kure - 17/6-2013:
Smukt. Alle faste har meldt ud. Tak for det. Esben er i øvrigt skadet for resten af året. Det må være det med rette frygtede Jesper syndrom.
Kure - 17/6-2013:
Jeg er stedfortrædende holdsætter i denne uge. Tilmeldingsfristen er overskredet. Tilmeldinger ud over de eksisterende 6 går derfor igennem mig.
Kure - 17/6-2013:
Perfekt, så mangler vi kun 3. Ras, skal jeg sætte hold igen?
Márton - 17/6-2013:
Brian er vist klar, so jeg har skiftet opstilling.
Levering - 17/6-2013:
Jeg håber holdsætteren er gået i gang med at skrabe spillere sammen....? Det ser pt. noget sløjt ud....
Levering - 14/6-2013:
Træls aften i går, set fra mit bord: 4 mennesker med, som jeg mere eller mindre aldrig havde spillet sammen med. Det bliver jeg ikke selv bedre af, desværre. Det blev en voldsomt uorganiseret kamp, hvor vi lige fra start IKKE holdt det aftalte koncept (normalt plejer det da først at være lidt henne i kampen, at det sejler). Men det er ikke 'nogens' skyld. Sådan bliver det bare, når der er så mange nye med, ingen aftaler på plads, ingen kender hinandens løbemønstre etc. På den klare plus-side synes jeg dog, at vi skal notere os, at vi er det hold, der har scoret næstflest mål mod djævlene (selvom vi kan mest kan takke Jens for hans individuelle præstationer). Og så skal vi lægge mærke til, at djævlene slog Holmen med 9(!!) - 1.
Kure - 14/6-2013:
Hey afbudstosser stop så med de afbud. Den stedfortrædende holdsætter bruger altså ikke igen 70-80 kr. på sms/telefon for at sætte hold. Slut.
Kure - 14/6-2013:
Ikke mange tilføjelser, ud over at det 2. andet mål var det flottest gennemspillede mål i år. Småbold hele vejen op igennem et solidt placeret forsvar. Og at det 3. mål var årets mål så vidt. Og at DRD vinder turneringen i år (med mindre Ellas stiller med alle profferne i hver kamp). Sjov kamp i øvrigt, hvis det ikke lige var for resultatet.
chris - 14/6-2013:
Ærgerligt, men lyder hæderligt efter omstændighederne? Vil I ikke lige give den gas med tilmeldingerne - vi SKAL have et slagkraftigt hold til at slutte godt og sjovt af mod Mangfoldigt. Lige nu ser det ud til at jeg skal smadre dem sammen med Marton og Kure. Hvis det er det der kræves, gør vi det, men kom nu og hjælp os.
Nickistuta - 14/6-2013:
Hej Kure. Har skrevet lidt referat. Du er velkommen til at supplere.
Levering - 13/6-2013:
Jeg er der med tøjet 18.50. K
david - 13/6-2013:
jeg er ikke med i aften, men huske at kampen er på KLOVERMARKEN!!!
Kure - 12/6-2013:
God bedring Rasmus. Sune giver tøjet til Kristian. Og jeg skriver holdkort.
holdsætteren - 12/6-2013:
Sune har tøjet, kan En af jer koordinere med ham? I kan desværre ikke regne med mig, gisper efter vejret af græs allergi :-(
Kure - 11/6-2013:
Hvem har tøjet? Er det ikke Sune?
Henrik - 11/6-2013:
Kan desværre ikke hjælpe på torsdag.
Sune - 10/6-2013:
må desværre melde afbud. Har 5 årsdag med konen og hun har skaffet barnepige og inviteret mg ud og spise.
holdsætteren - 10/6-2013:
Kom nu og meld jer!!!!
Levering - 9/6-2013:
Jeg kommer lige til øllet torsdag. Der er arrangement i vuggeren.... ;-)
david - 7/6-2013:
tak for sidste. Jeg kan ikke spil næste uge, men har vandflasker. Martin, du må gerne hent dem inden kampen.
Kure - 6/6-2013:
Får desværre ikke tid til at skrive referat denne gang. Kampen fortjener ellers et.
david - 6/6-2013:
jeg lavet assist til den først og sidste mål. Clæs fik nr. 2.
Kure - 4/6-2013:
3-1
Nickistuta - 3/6-2013:
Kan godt spille, men kan se at Sune har meldt sig som niende mand, så jeg trækker mig.
Nickravanelli - 2/6-2013:
Jeg kan muligvis. Giver endelig besked i morgen.
Holdsætteren - 1/6-2013:
Vi er 7 tilmeldte til kampen tirsdag. Mangler svar fra Sune, Gregersen og David. De som melder sig først får de sidste pladser!!
Levering - 29/5-2013:
David lavede assist til mit mål. Blændende referat. Jeg går i øvrigt hårdt efter at etablere mig alene på topscorerlistens 2. plads. Med den højreskøjte, jeg kan præstere (ikke mindst overraskende for mig selv) ligger der mange mål og venter forude (eller i hvert fald mange afslutninger).
Kure - 29/5-2013:
Det er ikke helt klart hvem der blev kampens spiller. Så jeg har sat Kristian på. Jeg mener, når vores bagerste mand liger på en delt topscorer andenplads. Hvem havde assists til de to første mål?
Kure - 27/5-2013:
Kure skriver referat.
Kure - 27/5-2013:
3-5.
Levering - 27/5-2013:
Arbejdes der på at vi bliver 9 mand? Hvad med Clas?
Jesper - 27/5-2013:
Jeg kommer med tøjet kl. 17.10
Kure - 24/5-2013:
For hulen. Er det ikke Jesper der har tøjet?
Kure - 16/5-2013:
1-3 :-(
Sune - 16/5-2013:
Hej drenge Jeg er sgu desværre blevet syg i løbe af dagen, så jeg bliver nød til at melde fra til kamp i aften:-( Har skrevet til holdsætteren, men han er på noget kursus og svarer ikke lige nu. God kamp.
Strange - 16/5-2013:
Efter aftale med holdsættereren i går formiddags har jeg indkaldt en reserve. Vi ses i aften!
chris - 15/5-2013:
som i "alt" og "eller"
chris - 15/5-2013:
Hvis I er lat for trætte ller gamle vil jeg meget gerne undlade at skifte ud. Synes ikke vi skal skaffe en eller anden tilfældig ekstra nu. Det er jo ikke fordi vi står i kø for at skifte ud - bortset fra Kure :-) Glæder mig til at spille med jer - og til at høste den første sejr.
Holdsætteren - 14/5-2013:
Har ikke haft held til en 9 mand. Har selv haft kursus og været på arbejde torsdag og er nok ikke helt på toppen. Kan en af jer skaffe en ekstra?
Holdsætteren - 13/5-2013:
Så er vi 8, sehr schön.. Prøver at finde en 9 mand
Levering - 12/5-2013:
Ang. kamp torsdag, så skal jeg på kurser og konferencer hele ugen - og er alene med børnene torsdag. Derfor er det lidt presset. Men hvis I ikke bliver nok et par dage før, så ser jeg, om jeg ikke kan få fat i en barnepige.
Kure - 6/5-2013:
2-3
Kure - 6/5-2013:
Fino. Ses.
david - 6/5-2013:
vi mødes udenfor absalons kirk ca. kl. 1650.
Sune - 6/5-2013:
Silas og jeg vil også gerne med dig David. Hvor bor du henne?
Kure - 6/5-2013:
Jep jeg er med. Kommer over til dig kl. 16.55.
David - 6/5-2013:
Jeg har bilen. Så kørr jeg fra vesterbro lidt i 17. skal være der qvart over. Martin, er du med?
Kure - 6/5-2013:
Hey David. Kører også gerne med.
Sune - 6/5-2013:
@david. Det er alle tiders hvis du har bil vil Silas og jeg gerne køre med. Du kan evt. sende en sms på 28976887 når du ved om du har bil.
david - 6/5-2013:
jeg skal lige hør hvis jeg har bilen i aften. Hvis jeg har den, så køre jeg fra vesterbro ca. kl. 17
Kure - 6/5-2013:
Og især: fra Vesterbro?
holdsætteren - 6/5-2013:
er der nogen som kører i bil fra byen?
Nickistuta - 5/5-2013:
Jeg kommer direkte fra arb. Er der nok 17.45.
Levering - 5/5-2013:
I kan ringe hvis der kommer et afbud: 40481684
Holdsætter - 3/5-2013:
Vi er 9, lukket for tilmeldinger
Holdsætter - 3/5-2013:
Silas er på mandag. Jeg kunne godt spille onsdag og betragter det som frivillig nitte.
Kure - 3/5-2013:
Jeg har noteret Strange som en frivillig nitte under, Nitter 2013, for i onsdags. Holdsætter skal du også have én? Eller var du bare for skadet til at spille? I øvrigt jo nok smartest at du bestyrer den side.
Kure - 3/5-2013:
Kontingentkontonummeret på Diverse sider -> Kontingent 2013 var blevet slettet, så jeg har indsat det på ny på siden ud fra Stoffers mail fra d. 2/1. Stoffer Kasserer opdaterer du lige listen, tak.
Kure - 3/5-2013:
David har tøjet. Det må vel tolkes som en tilmelding.
Nickistuta - 2/5-2013:
Har tastet resultater for de sidste 2 kampe. Kan ikke huske hvem der lavede mål og assists i forrige kamp. ?
Kure - 1/5-2013:
Olala vi ligger på en delt 7-plads. Vi er på vej.
Kure - 1/5-2013:
1-1 til Hybris på en Nick Classic. Kæmpe chancer i begge ender i slutningen.
holdsætteren - 1/5-2013:
Jeg laver holdkort og giver sune med, god kamp!!
Jesper - 1/5-2013:
Så er der jo ikke andet sjovt en førstepladsen af spille for - den tager vi!!!
Kure - 1/5-2013:
Lavia har endelig erkendt det - at de ikke er gode nok til mesterrækken. De har trukket deres hold. Så kampen d. 24/5 er aflyst.
david - 1/5-2013:
jeg har ikke betalt. Men til gengælt skal jeg tag 14 par frisk nye sokker med i aften. Mit kontigent kan godt trækkes fra sok-pengen...
Kure - 30/4-2013:
Øh, ifølge restancelisten (Diverse sider -> Kontingent 2013) er det kun 5 ud af de 9 på onsdagens hold) der har betalt kontingent. Var der ikke et kontonr. på siden. Jeg kan ikke få øje på noget. Kassemester Schubi kigger du ikke lige på begge dele: kontonr. og opdatering af restanceliste.
Holdsætteren - 28/4-2013:
Jeg er ved at være ok igen, men er nok ikke klar til en hel kamp. Derfor og fordi jeg hader lodtrækning sidder jeg over onsdag medmindre der kommer et afbud. Holdet er derfor som det står nu med mig og Strange som tilkaldevikarer. Kom så og få 3 point! Det er en ordre..
Kure - 27/4-2013:
Så er der vel tale om en frivillig nitte. Jeez jeg glæder mig til at komme i gang igen.
Strange - 24/4-2013:
Hej drenge. Har meldt mig på som nummer 10 til kampen den 1/5. Jeg vil dog ikke stå i vejen for jer andre, der har svedt til indendørs hele vinteren. Så hvis vi fortsat er 10 ved deadline for tilmelding, og der skal være lodtrækning, står jeg gerne over. Omvendt kan I regne med mig, hvis der indløber en skade i nogle af jeres gamle ben... (men giv gerne besked dagen før...). 0-4 er før vendt til 5-0...
Nickistuta - 23/4-2013:
Bayern for satan! Jeg kan ikke i morgen. Er ved at lave terrasse.
Kure - 23/4-2013:
Et glimrende forslag om træning. Jeg bruger dog lige ugen til at komme mig 100% over skaden. Men I andre dovne hunde, drop så det tv-kiggeri og kom af sted. Verdammt.
Jesper - 18/4-2013:
7-2 nederlag. Efter 3-2 ved pausen. spillede ok, men blev ramt af skaber og blev kørt over at et ungt og hurtigt angreb.
Sune - 16/4-2013:
@Chris Jeg tror at vi får en ordentlig røvfuld, hvis vi begynder at lave højt pres, da de mand mod mand i de fleste tilfælde kan "tørre" os. Jeg er mere til en kompakt opstilling med 3 i forsvar og 3 på midten, når vi forsvarer og så en 3-2-1 når vi har bolden. Og så skal solen bare løbes sort! :-D
holdsætteren - 16/4-2013:
Afbud fra Silas, Nick har tryllet en anden. endelig 9 mand, puha..nye afbud modtages med cirkelspark....
Holdsætteren - 16/4-2013:
Afventer lige melding fra Silas, ellers må du rigtig gerne spørge din ven Nick..
Nickistuta - 15/4-2013:
Jeg kender en ung (25 år) tidl. 1 divisionsspiller vi kan bruge, hvis der er brug for det.
Levering - 15/4-2013:
Ja, jeg beklager. Men jeg havde overset konens aftenarbejde.
Levering - 15/4-2013:
Ja, jeg beklager. Men jeg havde overset konens aftenarbejde.
Holdsætteren - 15/4-2013:
Silas er lidt småsyg men regner ned at kunne spille, afventer svar fra Rasmus Thomsen og Esben Fox
Kure - 15/4-2013:
Jeg når ikke at blive klar. ¤#%&#¤%&#¤%&¤#&
holdsætteren - 15/4-2013:
Er på jagt efter spillere.. afbud fra Claes og anders. Chris; kan du spørge andreas? er "the Kure" meget skadet??
chris - 15/4-2013:
Måske vi har dårlige erfaringer med grækerne, når de sætter unfair ungdomshold, men jeg glæder mig til at spille med jer alligevel. Gider I tænke med mig - gode rpd til strategi mod grækerne søges. Skal vi fx forsøge at ligge højt og presse dem, eller lukke os mere kompakt sammen, når de har bolden? Jeg træffer en beslutning med Sune, men vil gerne have lidt råd. Lover i øvrigt at mine ben er mere overskudsagtige end de elendige halvmaratonben jeg luntede rundt med sidst.
chris - 15/4-2013:
Og jeg skal bare være glad for at mit ene stolpeskud ikke stod rubriceret under "Kæmpe afbrænder" - genialt referat :-) Hvem er forfatteren?
Strange - 14/4-2013:
Hej boys. Havde desværre glemt en aftale onsdag aften samtidig som grækerkampen. Må derfor melde afbud. Glæder mig til næste kamp!
Martin K. - 11/4-2013:
Hov, hov, det må da være David der skal have den fine kåring?? Jeg mødte trods alt frem og støttede holdet psykisk, moralsk, socialt. Jesper bør samtidig få ANTI-tudebamsen for IKKE at tude over den afbrænder. Flot kæmpet i øvrigt. Det lignede en rigtig kamp. Møgstolper.
Kure - 9/4-2013:
0-2.
Kure - 9/4-2013:
Jep. Strange, Brian, Schubi, Demant, hvor er I?
Levering - 9/4-2013:
I øvrigt: Jeg har trøjerne. men er der først 16.30. Bare så I ved det.
Levering - 9/4-2013:
Men det betyder vel, at hvis der er en af de andre, som ikke er meldt på, og som gerne vil med, så står listen åben. Uanset: FUCK, hvor jeg glæder mig til at spille bold i det vejr :-)
Kure - 9/4-2013:
Sov godt og længe og hurra for Sommer.
david - 9/4-2013:
Hej Martin, Selvom jeg er på arbejde, har jeg det dårligt. Jeg skal hjemme og sov lige om lidt - i skal nok klare kampen uden mig ;). forza Hybris.
Kure - 9/4-2013:
Nej, David, kom endelig. Du må gerne spille i stedet for mig. Troede det ville blive bedre, men det er snarere modsat. Jeg kommer under alle omstændigheder. Men sidder gerne på tribunen og filmer.
david - 9/4-2013:
det lyder fint. Så tag jeg hjemme (er uheldigvis på arbejde nu...)
Sune - 9/4-2013:
Med Anders og Kure er vi 9 og skulle Kures bentøj være helt skidt, så burde vi godt kunne klare os med 8 mand.
David - 9/4-2013:
Fint. Så bliver jeg hjemme. Tak sune (og anders). Er du meget skadet martin - skal jeg til kampen aligeved?
Sune - 9/4-2013:
Anders er klar, så bliv under dynen David, så du kan blive rask.
Sune - 9/4-2013:
Rasmus og jeg er i gang med at overtale Anders Jonas Sommer, til at tage med ud og spille. Får svar til frokost om han kan. Vender tilbage, når der er svar.
Martin K. - 9/4-2013:
Det er skidt. Og jeg har ¤#%" ondt i mit skinneben. Vi kunne godt bruge en 10. mand så.
david - 9/4-2013:
sokkerne kommer først til næste kamp (dvs næste uge). Er syg i dag or meget usikker om jeg overhoved spiller...
Levering - 9/4-2013:
@ Kure: Fedt med sokkerne.
cd@ucc.dk - 8/4-2013:
Kløvermmarken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kure - 8/4-2013:
Mit mobilnr. virker ikke p.t.
Márton - 8/4-2013:
!!!OBS!!! Kløvermarken
Kure - 8/4-2013:
David er i gang med projekt strømper. David, du kan sikkert få noget holdrabat hvis du siger det er til en klub.
Kure - 8/4-2013:
1978 har trukket sig (efter 0-4 nederlaget til os sidste år), så kampen d. 22/4 er aflyst.
Levering - 7/4-2013:
Det er jo mig, der har trøjerne. Vi skal altså have nogle nye sokker. De er simpelthen så usle, dem vi har. Er der penge i klubkassen til dette?
Holdsætteren - 6/4-2013:
Holdet er sat til tirsdag!
Holdsætteren - 4/4-2013:
Bloody good news Chris....
chris - 3/4-2013:
Beklager. I må trækkes med mig igen. Orker ikke afbud. Sgu for dejligt at komme igang trods endnu et tophold. Tror vi kreerer en tæt kamp denne gang.
david - 2/4-2013:
jeg har tøjet og skal nok tag det med...
Kure - 2/4-2013:
Det lyder ikke rart. Chris, ja 19.20 passer så aldeles udmærket. Der er jo lys på banerne.
Levering - 1/4-2013:
Jeg har haft noget betændelse i øjnene de sidste par uger og er på min 3. penicillin-kur. Jeg kommer i morgen, men er usikker på min spille-tilstand.
chris - 1/4-2013:
Kan det passe der først er kampstart 19.20?
chris - 1/4-2013:
Godt holdsætterarbejde. Ser fre, til comeback fra Jonas Sommer. Godt med en overkommelig modsatnder i første kamp. Forberede jer på intens, defensiv fight med få dødbringende kontraer.
Kure - 1/4-2013:
Holdet er sat. Der er lukket for flere tilmeldinger. David, husk trøjerne. Er jeg virkelig den eneste i denne her klub der har en fodbold?
Rasmus - 1/4-2013:
Sune er på imorgen, sehr schön :-) Er der nogen som ved om konflikten mellem DBU Og dommerne har indflydelse på vores række ?
Kure - 1/4-2013:
David, er det korrekt at du har tøjet?
Kure - 31/3-2013:
Der arbejdes på sætning af holdet ... Det ville være rart med nogle udmeldinger fra Strange, Claes, Demant. Men evt. ekstra tilmeldinger skal bekræftes af holdsætteren, så vi ikke pludselig ender med at blive for mange i stedet.
Sune - 27/3-2013:
Døjer med dårlig ryg så melder fra til træning.
chris - 27/3-2013:
ligner en alysning?
Kure - 27/3-2013:
Det var ikke mange her kl. 12.23. Så afbud herfra. Vi ses d. 2.
Strange - 27/3-2013:
Kære alle. Glæder mig til snart at se jer alle igen - og lave skudfinter og dribleture... Jeg er forhindret i aften, da vi er i gang med en større ombygning derhjemme, der kræver min arbejdsindsats de kommende dage. Vi ses snart!
Kure - 27/3-2013:
Enig, vi skal være flere end 3.
chris - 26/3-2013:
OK til kl. 17, men indtil nu er vi kun 3 og så gennemfører vi vel ikke? Håber der kommer flere på.
Martin K. - 26/3-2013:
Skal vi ikke sige kl. 17 så.
Levring - 26/3-2013:
Det er på Stefansgade: En stor, ny indhegnet bane, tæt ved Stefanshus og metrobyggeri. Du kan ikke rigtigt overse det. Er det kl. 18? Eller allerede kl. 17?
chris - 26/3-2013:
Lad os bare mødes i Nørrebroparken. Er der noget man skal vide for at finde jer, eller det ligetil - kender den ikke rigtigt? Hvornår er der deadline for beslutning om, hvorvidt vi spiller eller ej i lyset at tilmeldinger?
Kure - 26/3-2013:
Hvis vi kan finde nogle at spille med er 4 jo nok, men skal vi spille mod os selv skal vi vel være 8. Skal vi aftale at vi mødes i Nørrebroparken? Så kan vi sammen køre til Duevej og ellers til Fælledparken, hvis der ikke er plads/modstandere.
chris - 26/3-2013:
Enig i tidlig tid er bedst - 17-18 tiden fin for mig. Hvor mange skal vi være for at gennemføre. Meld jer på nu - vi må have græs under fødderne før Mangfoldigtkampen!
Levering - 25/3-2013:
Hellere kl. tidligt umiddelbart. Dvs. kl. 17 eller 18.
Kure - 25/3-2013:
Men hvilken tid passer folk bedst? 20-22?
Levring - 25/3-2013:
Ja, jeg mener bestemt, der er lys i Nørrebroparken. Spørgsmålet er, hvornår der er ledigt.
chris - 24/3-2013:
Jeg er så klar på udendørs på onsdag. kan ikke melde mig på på siden?
Martin K. - 24/3-2013:
Superb. Jamen så bare meld jer til. Men er der lys de steder? Hvad tid er bedst?
Levring - 23/3-2013:
Altså det kan vel være i Fælledparken. Men ellers ved SUNE måske, hvornår der er frit i Nørrebroparken? Der er fede baner og ofte nogen, der spiller 'frit'. K
Kure - 22/3-2013:
Til indendørs aftale vi at træne udendørs næste onsdag, d. 27. Men hvor og kl. hvad? Det skal vel helst være der hvor der er størst chance for at finde nogle modstandere?
Levring - 20/3-2013:
Okay tøser - skal vi spille udenfor i weekenden? Det er vel eneste chance for at spille udenfor inden første kamp 2. april. Der er blandt andet en god kunstgræsbane på Duevej på Frederiksberg.
Esben Fog - 20/3-2013:
Ok, men vi er kun 7 personer og det ville da være fedt at være en udskifter på hvert hold, men jeg siger til ham at der ikke er plads.
Kure - 20/3-2013:
Tjah, jeg tør desværre ikke at besvare spørgsmålet. Det må andre gøre. Jeg kan dog henvise til beslutningen fra generalforsamlingen. Kommer muligvis lidt senere, lige som sidst.
Esben Fox - 19/3-2013:
Jeg har en kammerat, der gerne vil spille med i morgen. Skal jeg tilmelde ham som den 8 person?
Martin K. - 16/3-2013:
Det er vist kun Brian der har direkte adgang til databasen. Så Brian sørger du lige for at oprette 2013 så vi kan lægge kampene ind?
holdsætteren - 15/3-2013:
Så har holdsætteren lagt alle kampdatoer i egen kalender. opfordrer til at i gør det samme!!! Er der et IT orakel som igger det ind på sitet??? Jeg er tilbage fra ferie d. 1 april og melder mig hermed klar til første kamp d. 2 april. er ikke på net indtil da, så Kure er holdsætter denne kamp. Forza Hybris!!
Levering - 14/3-2013:
Ok. Men jeg må indrømme, at jeg ikke kan forstå - når vi skal spille første kamp 2. april - at I ikke er med på at prioritere at få et oar ganges udendørs bold i benen inden da. Der er en verden til forskel fra indendørs til udendørs. Og jeg husker flere, der ærgrede sig sidste år.
Martin K. - 13/3-2013:
Kan heller ikke love at være der til tiden. Men der er jo 6 andre til at starte. Og Chris har vist filtbolden.
chris - 12/3-2013:
Kan vi andre så ikke komme til tiden i morgen, så vi er 6 til at starte op?
Márton - 12/3-2013:
Jeg kommer først omkring 20.15 i morgen.
Martin K. - 12/3-2013:
Det konflikter. Jeg foretrækker i hvert fald indendørs, med mindre vejret når at vende til næste onsdag. Kan vi ikke vente lidt og se? David, har Hack ikke en bane vi kan spille på? Så kan de jo komme med et bud. Græsbanerne er vel ikke værd at spille på endnu. Men der er sikkert plads på Fælledparkens kunstgræs, og ellers kunne man måske køre til Nørrebroparken eller omvendt. Skriver Rasmus ikke en "kom så i gang" mail til alle vintersoverne?
Levering - 12/3-2013:
Altså nu ved jeg jo ikke, hvordan det konflikter med indendørsplanerne - men kan vi ikke bare tage en beslutning: Det kunne være i næste uge; Onsdag d. 20, kl. 17 i Fælledparken.
David - 11/3-2013:
Det vil sig, at Hackenbusch er med i år, og, som jeg har hørt, vil meget gerne spile en tænings kamp in den 2.4
David - 11/3-2013:
Jeg tror ikke at de har trukket sig... Mine nabo spiler med dem og der ER med i år. De starter damme dag som os i Valby...
chris - 10/3-2013:
God ide. Glæder mig til konkrete forslag om spilletid- og sted samt evt. træningskamp. Hvad med Fælledparken - kender fx Kure til startdato der eller dukker vi bare op?
Levering - 8/3-2013:
Vi kan evt. spille i Nørrebroparken. De har god kunst. Sune ved måske hvornår, det vil være muligt. Og hold endelig ved ved indendørs også. Jeg tænker bare - det vil være lidt ærgerligt, hvis første gang, der kommer græs (eller kunst) under fødderne bliver d. 2. april...
chris - 8/3-2013:
Synes det lyder fint og rigtigt med træningskamp. Vi holder fast i indendørs sideløbende - det behøver ikke udelukke andre tiltag. Godt initiativ, David. De har dog trukket sig fra ligaen i år.. Vi får slet ikke lov at spille i fælledparken endnu, men det ville være rart med lidt græs under støvlerne før kampstart. Vores holdsætter er på fortjent 3 ugersferie i Jordan, men jeg regner klart med at han sætter hold, booker trænongskampe og ringer til afløsere til træning derfra.
Levering - 8/3-2013:
Der burde slet ikke være nogen diskussion af dette, tænker jeg. Det er klart, at det skal foregå udendørs d. 27., når vi skal spille første kamp d. 2. april. Personligt har jeg i hvert fald brug for at få nogen udendørs bold i benene først. Min holdning er, at vi burde spille ude allerede nu.
david - 7/3-2013:
jeg har lig sendt e besked til ham jeg kender fra Hackenbusch. En venskabskamp i mod dem den 27 vil være en god løsning.... ikke?
chris - 7/3-2013:
Skal vi så ikke enten træne udendørs eller booke Fabrikken d. 27.3. Vi skal ikke stå over, men op i tempo nu. Ikke en hyggetilkendegivelse, men et trænerkrav! Fantastisk og intens indendørsbold i går - tak for kampen.
Martin K. - 6/3-2013:
Skolen er lukket 27-03-2013.
Levering - 6/3-2013:
Udendørs!!!!
Holdsætteren - 5/3-2013:
Vi er 9, lukket for tilmeldinger!
Nickistuta - 5/3-2013:
Jeg er 50/50. Har stadig ondt i nakken, men satser på det er væk i morgen.
Martin K. - 4/3-2013:
Jeg spiller på dobbelt kraft onsdag.
Martin K. - 4/3-2013:
Kampprogrammet er kommet. Se ovenfor under stilling.
Nickistuta - 27/2-2013:
Jeg spiller på halv kraft i aften. Har fået hold i nakken :-(
cd@ucc.dk - 27/2-2013:
Har en af jer nummeret til Martin. pedellen, så vi kan varsle ham om at finde sko frem. Jeg synes vi skal spille!
holdsætteren - 27/2-2013:
Kan en af jer skaffe en 6 mand?
Martin K. - 20/2-2013:
Fjong. Så bliver jeg hjemme. Ring hvis i pludselig skulle komme til at mangle.
Martin K. - 18/2-2013:
Hvis vi bliver nok til at jeg kan sidde over denne gang, vil det være fint. Melder samtidig på forhånd afbud til d. 27.
chris - 11/2-2013:
lige inde for at tilmelde mig, men det havde nok ikke gjort forskel?
Holdsætteren - 11/2-2013:
Bold er aflyst i fodboldfabrikken, kun 3 tilmeldte ved deadline, øv bøv
Esben Fox - 11/2-2013:
Mark og jeg kan ikke komme ind til fodboldfabrikken - vi har ikke ferie :-(. Sø ryk gerne tilbage til normal...
chris - 11/2-2013:
Hvis I lige akkurat bliver nok, kan det være jeg kan nå med i Fabrikken på den træning I har lagt i arbejdstiden :-) Ved det ikke endnu, men giv lige lyd om jeres status derpå, så rykker jeg på tilbagemelding.
Martin K - 6/2-2013:
Sikke en gang vanvittig fodbold. Det må skyldes indslaget af Grønlandsk ødemarkskuller. Vores modstandere i 2013 kan nu ses på dai-hovedstaden.dk/fodbold
Holdsætteren - 4/2-2013:
Vi er allerede 6 til bold :-) vær lige opmærksom på at vi Max bliver 9..
Rasmus - 30/1-2013:
Chris er på, vi er 6
Martin K. - 30/1-2013:
Hvis I ender med at stå kl. 20, 5 mand, inkl. pedel, så ring lige.
holdsættren - 30/1-2013:
Hey Chris Giv lige en melding, du er 6 mand. Tim og diverse andre kan ikke.
chris - 30/1-2013:
Føler mig rask til morgen - dvs jeg spiller (med mindre jeg får tilbagefald på arbejde, men det tror jeg ikke). Jeg kan ikke få filene mellem tilmeldingsrummene på sitet til at fungere til morgen, men dette indlæg er min tilmelding.
chris - 29/1-2013:
Har rykket mit navn fra "tilmeldt" til "måske" fordi jeg er syg. regnede først med at bliove rask - nu håber jeg på det og tilmelder mig selvfølgelig, hvis jeg har det bedre i morgen. Her til aften havde det været et afbud. Dvs: Find en afløser - nok større risiko for afbud end tilmelding.
Martin K. - 29/1-2013:
Tror ikke jeg når at blive frisk.
chris - 28/1-2013:
Andreas kommer ikke på onsdag. Er selv sløj, men når at blive rask. Vi skal jo spille fodbold.
Martin K. - 28/1-2013:
Er halv-syg (virus) her mandag ¤%#&&&¤#%, så min tilmelding afhænger af om jeg når at blive fuldstændig, helt og aldeles frisk. Er man ikke det bliver man jo erfaringsmæssigt trynet til uigenkendelighed. Andreas nævnte vist at han ikke kommer denne onsdag.
david - 23/1-2013:
lidt sent, men jeg kommer (hvis jeg bliver numer ti, så tag jeg hjemme igen..... :(
Nickistuta - 23/1-2013:
Jeg trækker mig
chris - 23/1-2013:
Vi kan sagten være 9. Det er max antal i vores aftale og set herfra er det fedt at undgå udskiftningsrod og medfører intensitet. Kom blot nr. 9 :-)
Nickistuta - 22/1-2013:
Helst ikke flere please. Hader de lange pauser.
Martin K. - 22/1-2013:
Husk, max 9 mand. 10. mand sidder over til næste onsdag.
holdsætteren - 15/1-2013:
Tim er 7 mand.
Martin K - 10/1-2013:
Der er hermed ansøgt om indendørs i 2013 og 2014 samme tid og sted som altid.
Rasmus - 9/1-2013:
Bliver hjemme og plejer min halvafhuggede finger, god træning
Martin K - 9/1-2013:
Tager en læderbold med. Der er smadder til alle.
david - 9/1-2013:
så er jeg på. Men ankle er stadig lidt ustabil. godt vi er mange.
Rasmus - 9/1-2013:
Har i vanlig visdom hakket mig i fingeren med en kødøkse.. Er lidt tvivlsom iaften, men har bolden. Tag en ekstra med en af jer !
Martin K. - 8/1-2013:
På GF aftalte vi at de første 9 spiller, faste såvel som afløsere. Så der er plads til en mand mere.
David - 8/1-2013:
vi gerne spil i morgen, men det se ud som vi har for mange. fuckery.
Martin K. - 6/1-2013:
Ægte navne. Slut med aflysninger i tide og utide.
cd@ucc.dk - 6/1-2013:
Hvad sker der for tilmeldingen? Er det psudonymer eller ægte navne? Hobitter eller mennesker? Fed julebold på Fodboldfabrikken for øvrigt - selvom vi savnede lidt flere Hybrisser
Nickistuta - 27/12-2012:
Øv, sygdom. Afbud fra mig i aften -:(
chris - 26/12-2012:
Jesper er jo med - håber I har talt ham blandt de 9?Andreas meldte jo selv afbud sidst, men kan se I kom i tvivl? Glæder mig til at lege i morgen :-)
Holdsætteren - 24/12-2012:
Så er vi 9 til julebold og lukket for tilmeldinger. Vi mødes omklædt! 20.25 i fodboldfabrikken.husk penge.
Martin K - 19/12-2012:
Nå ikke. Men alle tiders pedel reddede os endnu engang.
Martin K - 19/12-2012:
Godt. Han står som afbud, men det er altså ukorrekt så? Perfekt.
holdsætteren - 19/12-2012:
Andreas er med så vi er 6 og spiller!!!!!!!!!!!!!!!!
Martin K. - 19/12-2012:
Ja, for ¤%¤. Vi spiller da.
Nickistuta - 19/12-2012:
Vi skal spille i dag. Prøver at høre en af de yngre på arb.
Holdsætter - 18/12-2012:
Så har holdsætterkongen lige tryllet en 6 mand Tim er på.
Martin K - 17/12-2012:
Julebold er hermed oprettet i kalenderen øverst til venstre.
Martin K. - 12/12-2012:
Hmm, det var selvfølgelig en mulighed. Jeg har dog for længst vænnet mig til tanken om aflysning. Så jeg gør ikke mere.
Levering - 12/12-2012:
Jeg kan desværre ikke julebold d. 27. er i Jylland. Ang. baner har I så prøvet Grøndalscenteret? De har også de der små glasbaner, hvor man kan spille 2 mod 2, eller noget.
cd@ucc.dk - 11/12-2012:
Andreas er i Jylland og det ligner i den grad en aflysning. Jeg kan ikke spille den 19. , så det er fucking surt!
Holdsætteren - 11/12-2012:
Kan ikke nå til Amager uden bil fra ordrup, sorry..
Martin K. - 11/12-2012:
Den på VestAmager er i Ørestaden og den er kun ledig 19-21. Og stadig er vi kun 5. 2013 bliver året uden aflysninger ellers får jeg ¤#%&#¤%&¤# et flip.
holdsætteren - 11/12-2012:
Bad news guys.. Ingen baner i svanemøllehallen og vi er kun 5. Tror vi læner os op ad endne en skandaløs aflysning...
chris - 11/12-2012:
Melder mig herpå til julebold! Great. Vil gerne ringe til Svanemøllhallen i aften med henblik på i morgen, men gør det kun hvis vi er nok. Ved ikke om 6 eller 8 er mindste antal?
holdsætteren - 10/12-2012:
Bane Bestilt til julebold torsdag d. 27. Dec. kl. 20.30- 22.00, pris 900 slag... Er der en af jer super it fyre som kan sætte det op på sitet.. Der er 8-9 pladser, først til mølle.. Hybrisser er først i køen, herefter kommer afløsere. Deadline for faste er 19 dec.
holdsætteren - 10/12-2012:
Fodboldfabrikken er helt booket onsdag aften kun ½ time tilbage, samme tirsdag og torsdag. Jeg har ikke bil og kan ikke nå til amager. Har tjekket sunes bane, men er heller ikke mulig, øv.. Booker allerde nu en bane i fodboldfabrikken mellem jul og nytår, prøver torsdag d. 27 dec. om aftenen.
Martin K. - 10/12-2012:
Jeezz, de eneste steder der er frie onsdag 20-22 ligger Amager V, Vanløse og Husum. Så foretrækker jeg at spare busbilletten og spille på fodboldfabrikken. Vi kan jo drikke en øl efter. Hvad siger I? Vi er i øvrigt stadig kun 5. Kan være Kristian er med på fodboldfabrikken?
Martin K. - 9/12-2012:
Vi er stadig ikke nok. Kommer Andreas?
Levering - 7/12-2012:
Skal vi ikke snart ned og spille dernede på Vesterbro?
Nickistuta - 6/12-2012:
Kan først spille fra kl. 19/19.30 onsdag.
Martin K. - 6/12-2012:
Ja, der er lukket. Jeg forsøger at bestille en anden når vi nogenlunde er 6 forhåndstilmeldinger. P.t. er vi 3: Rasmus, Chris, Martin K.
cd@ucc.dk - 5/12-2012:
Er der lukket på onsdag? Hvad aftalte vi der - dvs bestille tid hvor? jeg er på uanset om det så drejer sig om en grudbane på Færøerne. Min hjerne og min krop kan ikke kapere aflysningen idag.
Martin K. - 5/12-2012:
Marton har fået den sørgelige besked. Chris, regner med at du sikrer dig at Andreas får besked. Jeg kontakter pdellen. Vedr. d. 12/12, jamen så er vi 3 indtil videre. Rasmus, Chris og Martin K.
Rasmus - 5/12-2012:
Jeg kan godt næste onsdag
Kure - 5/12-2012:
Apropos, jeg bestiller en ikke tid næste onsdag før vi har 6 forhåndstilmeldinger. Jeg er klar næste onsdag. Schubi kan ikke.
Kure - 5/12-2012:
Jep, det ligner en aflysning.
chris - 5/12-2012:
Ligner en aflysning eller hvad? Vil meget gerne spille, men vist ikke sjovt nok hvis vi end ikke kan mønstre 6 inklusiv pedel?
Rasmus - 5/12-2012:
Definitivt afbud herfra, sorry...
Rasmus - 4/12-2012:
Er desværre blevet syg og er yderst tvivlsom deltager imorgen, i må prøve at trylle en ekstra..
chris - 3/12-2012:
Andreas kommer - hverken han eller jeg kan aktivere pilene mellem måske og tilmeldt, men han kommer altså. Er der noget galt med siden?
Nickistuta - 28/11-2012:
Jeg er halvsløj, så foretrækker helt klart at spille på 4 mands holdet
chris - 26/11-2012:
Har lige skrevet til jesper og Andreas og håber på tilmelding fra den kant....
rasmus - 26/11-2012:
Hej drenge Jeg melder mig og¨å klar onsdag, men ved ikke hvordan min tosse ankel reagerer, så bedst at være 7...
Schuhmacher - 24/11-2012:
Hej Chris, du plejer ellers at være 97,3 % sikker på at dukke op.
chris - 22/11-2012:
Yes! Et meget sjældent afbud afværget - jeg kommer på onsdag!!!!!!!!!!!!!
holdsætteren - 21/11-2012:
afbud fra Jon og Sune, har ikke flere i bøssen, kan en af jer trylle? Hvad med David??
cd@ucc.dk - 20/11-2012:
Andreas kone har fødselsdag = kommer først næste onsdag. Har endnu ikke givet ham kode, så derfor han ikke selv har skrevet.
Holdsætteren - 20/11-2012:
Jon er tvivlsom. Afventer svar fra sen nyslåede Daddy, Sune.
Martin K - 19/11-2012:
Ras, tager du ikke noget af dit slæng med? Vi skulle gerne have en udskifter. Jeg nægter at blive lige så smadret som sidst.
Martin K - 14/11-2012:
Indendørsbanen holder lukket d. 12/12. Hvad gør vi? Skal jeg prøve at bestille en anden denne dag?
chris - 14/11-2012:
Jon kommer alligevel. Dvs vi er 6 uden pedel.
Martin K. - 13/11-2012:
Vi er 5 + en pedel -så VI SPILLER. Men vi kunne godt bruge en mere.
chris - 13/11-2012:
Jon kan ikke - har skrevet med Rasmus. Hvem så? Jeg skulle meget gerne vide i aften eller senest i morgen tidlig om vi spiller. Ved bare ikke hvem vi skal kontakte.
Martin Midlertidig Holdsætter Kure - 12/11-2012:
Perfekt Nick. Marton og Jon se lige at få meldt jer på. Så er vi 6 samt en pedel joker.
Nickistuta - 12/11-2012:
Jeg er på onsdag. Nogen der gider tilmelde mig? Kan ikke på denne hersens iPad.
Martin K. - 12/11-2012:
Tyremærker. Vi mangler vist et par stykker til onsdag.
chris - 9/11-2012:
Er det skudmærker eller fra taclinger? Mit forsøg var jo indenfor målrammen, selvom det testede dine knoglekvalitet. Jeg takker for hævet øjenbryn efter udendørstackling og møde med ribberne. Svaret er: tuneller, mål og sejre!
Martin Skudt i Sænk Kure - 8/11-2012:
Gutter I er nogle børster. Jeg er ¤%¤%#¤% gul og grøn over det hele i dag. Der vanker.
cd@ucc.dk - 6/11-2012:
Andreas kommer med mig i morgen. Har stadig lidt vrøvl med låret, men er på.
Holdsætteren - 6/11-2012:
Jon er på, afventer svar fra Anders
chris - 5/11-2012:
Har skrevet til Andreas om han kan spille på onsdag og afventer svar. Vil sørge for han selv kan tilmelde sig på sigt.
Martin K. - 31/10-2012:
Referatet er på vej - en gang sidst på ugen. I øvrigt heldigt at pedellen kunne redde os i aftes. Vi skal være nogle flere i den indendørstrup.
holdsætteren - 31/10-2012:
super med din ven Marton.. "the two hungarian monster machines" :-) Ses kl. 20.00!!
Kure - 31/10-2012:
Ja, synes jeg (da vi åbenbart ikke ellers kan stille 6 mand denne gang). Det virker dog som om der skal trænes en del timer hjemme i baghaven før niveauet matcher (bortset fra hovedspillet ;-)
Márton - 31/10-2012:
Skal jeg invitere fyren som har spillet sidste gang?
chris - 30/10-2012:
Andreas har en lille forstrækning i løret og må sidde over, men vil gerne spille generelt og er nok klar til næste uge. Jeg ViL SPILLE, så håber fandeme en 6 spiller kommer ind fra højre
Martin K. - 30/10-2012:
Pedellen sagde sidst at han generelt er klar. Men han kan aldrig garantere noget.
Holdsætteren - 30/10-2012:
Jon er på, 5 igen :-)
Holdsætteren - 30/10-2012:
Sunes frue er ved at få endnu en hybrishelt, så vi er nede på 4 imorgen. Mine muligheder er udtømte, tjek venligst med pedel og andreas og evt. Andre.
Strange - 29/10-2012:
Hej drenge. Tak for sidst - kanon aften! Og særlig stor tak til Rasser, der igen brillerede i køkkenet. Gode diskussioner og energi over bordet (kan vi også få den energi frem på fodboldbanen...? :-). Forestiller mig at I kørte på i mange timer efter jeg måtte kapitulere ved midnat (3 års-fødselsdag om lørdagen...).
Martin K - 29/10-2012:
Hej Chris. Vi aftalte at de første 9 tilmeldte faste eller ikke faste er på (det er i hvert fald det der står i referatet, som nok kommer senere på ugen). Så han skal bare have adgangskoden og så tilmelde/afmelde sig som Andreas, og så i øvrigt udfylde kontakt-oplysninger. Der bliver smadder til alle - lige som sidst. Og Rasmus, se så at få gang i det venstreben.
chris - 29/10-2012:
Er i tvivl om vi aftalte at Andreas skulle melde sig som os eller mandag, hvis der var få tilmeldinger? Selv tak for sidst. Måske det var for at bryde "kællingekategorien" at en eller anden tosse råbte noget i stil med "luk kussen"?Ser ud til at jeg skal skrive til Andreas uanset hvad, at der er mulighed for indendørs på onsdag?
Sune - 29/10-2012:
Tak for fest og nominering i fredag. Det var vist godt der ikke var nogle piger med, så var vi jo sikkert blevet anklaget for at være en flok diskutionslystne kællinger ;-) Jeg regner med at komme til indendørstræning på onsdag
Chris - 24/10-2012:
Andreas skal til møde, megen vil gerne spille med og oprettes fremover
Martin K. - 24/10-2012:
Super. Vi ses til smadrebold.
Márton - 24/10-2012:
Adam
Márton - 24/10-2012:
Har +1 - meldet som gæstespiller. vi ses. M
Martin K. - 24/10-2012:
Pedellen er klar hvis han får tid. Så muligvis. I får smask i aften gutter.
chris - 23/10-2012:
Har skrevet til Andreas - han afklarer om han kan, men ved ikke endnu
Holdsætteren - 23/10-2012:
Jon er på, så er vi 5. Hvad siger Andreas?
Holdsætteren - 21/10-2012:
Jeg har en noget flad indendørsbold herhjemme. Har lidt jeg skal fixe for at kunne spille onsdag. Hvis det ikke lykkes giver jeg Sune bolden med.
Kure - 17/10-2012:
5-6. Holmen blev mestre.
Sune - 17/10-2012:
regler er regler og skal følges. Nu skal I jo bare vinde så ;-)
Holdsætteren - 17/10-2012:
Da vi kun må være 10 på holdkortet ifølge dai regler og Sune tilmeldte sig efter tidsfristen, er det desværre ham som må sidde over.
Kure - 17/10-2012:
Må jeg foreslå at vi kommer tidligt og laver en super opvarmning, så alle kan få rørt bolden i det gode vejr og så dem der alligevel altid bliver skadet kan blive det inden og ikke i kampen (Nick, Jesper, David, m.fl.), så vi kan nå at få rettet holdkortet til. Jeg har en bold med og er der tidligt for en gangs skyld.
Levering - 15/10-2012:
Det lyder sgu' godt!
Sune - 15/10-2012:
Hej Guys Jeg kan se at der er massere af tilmeldinger til kampen på onsdag. Har meldt mig på også, da der jo helt sikkert er nogle som går i stykker i løbet af de første ti minutter. Og hvis ikke så kan jeg jo stå og råbe med en øl i hånden gennem hele kampen.
Levering - 15/10-2012:
Har I i øvrigt set, at skæbnen har maget det således, at Holmen og Mangfoldigt skal mødes i en sidste, afgørende kamp om førstepladsen?
david - 15/10-2012:
har i hørt noget fra sune?
Levering - 14/10-2012:
Men så er vi vel 10 i dgens anledning.
Nickistuta - 14/10-2012:
Korrekt. Et hold må max stille med 10. Synes også 10 er fint i dagens anledning.
Kure - 14/10-2012:
Altså i følge DAIs regler.
Kure - 13/10-2012:
Yeah. Desværre er det kun tilladt a bruge 10 spillere i en kamp.
Strange - 13/10-2012:
Enig med Holdsætteren. I princippet ingen begrænsninger til sidste kamp. Så må det bare betyde færre minutter på banen til hver af os.
holdsætteren - 12/10-2012:
Kan allerede se på tilmeldingerne nu at der bliver rift om pladserne til sidste kamp. Vi er 10 og mangler tilmelding fra Sune. Vi må lige skrives lidt sammen her i forum om vi skal have lodtrækning eller vi skal lave det som en social event og stille op med 11 og spille lidt mindre alle sammen. Stemmer selv for det sidste...
Martin K. - 11/10-2012:
Jeps. Det var fornøjeligt med årets første træningspas i stedet, trods alt. Kristian, din trøje ligger nu i trøjetasken.
Jesper - 11/10-2012:
HA - de turde ik'!!! Vi har givet dem for mange smæk sidst!! HA
Sune - 11/10-2012:
De valgte at melde fra i løbet af eftermiddagen - ret dårlig stil men en sejr er jo en sejr.
Jesper - 10/10-2012:
HVad skete der? Dukkede de ikke op? Og tillykke med 5. pladsen til os!!!!
Martin K - 10/10-2012:
3-0 til Hyb Hyb Hybris.
Levering - 10/10-2012:
Målet må også være at have plus på alting: i målscore og i antal vundne/tabte kampe. Det vil samtidig sikre 5. pladsen.
Martin K - 10/10-2012:
Og Ellas har tabt 0-3 til GPF. Flot. Jeg synger med i 9-mandskoret.
holdsætteren - 10/10-2012:
Jeg mener vi skal være 9 til alle kampe, set i lyset af de mange skader og manglende kondi. Vigerslev tabte til Mitis venner, så 5 pladsen og dermed sæson målet er opfyldt ved en sejr idag!!!! Vi er vist også nogen som skylder en god præstation efter den græske tragedie sidste onsdag....
Levering - 10/10-2012:
Nu kan jeg ikke spille i aften, så det er jo ligegyldigt. men jeg kan simpelthen ikke forstå, Christoffer, hvordan du kan sige, at 8 er rigeligt - når du selv var med i sidste kamp, hvor vi - med 8½ - netop endte med at stå uden udskiftere (men jeg er selvfølgelig enig i, at det ikke skal være hvem som helst, der skal hyres ind).
Strange - 10/10-2012:
Set i lyset af at der har været skader i flere af de seneste kampe, vil jeg mene, at det er godt at være 9 i aften... Men måske for sent at finde den sidste?
cd@ucc.dk - 9/10-2012:
Claes spiller, så vi er 8 og behover ikke ringe rundt til folk - 8 er rigeligt
Martin K. - 9/10-2012:
Hvad med Brian? Var han ikke klar igen?
Holdsætteren - 8/10-2012:
Chris, gider du spørge Andreas?
cd@ucc.dk - 6/10-2012:
Hvis vi mangler tilmeldinger til Lavia, synes jeg Michael Bang spillede fremragende sidst, ligesom min Andreas også har givet udtryk for at han gerne vil spørges - bare giv lyd Rasmus Bale. David sagde at han ikke regnede med at blive klar. Andreas er også interesseret i noget indendørs.
holdsætteren - 5/10-2012:
Vigerslev tabte til Mangfoldig, 5 pladsen er vores med sejre i de sidste 2 kampe, og lad os så glemme Græker kampen :-)
Strange - 5/10-2012:
Som de eneste i kampen om 5.-pladsen har vi plus-målscore. Kan vise sig afgørende til sidst. Derfor ærgerligt at vi ikke kunne begrænse nederlaget noget mere forleden, men det endte som bekendt desværre med en dansk og ikke en græsk tragedie...
Márton - 5/10-2012:
...og SBV shar tabt mod Hackenbusch i går
Martin K. - 5/10-2012:
De to forslag til afslutning er oprettet i kalenderen. Meld ud. Vigerslev tabte til Mangfoldigt (1-2). Så vi har sætbold - forhåbentlig ikke tennisarm.
Martin K. - 4/10-2012:
- Aha, det er der de får det fra. Hils og fortæl at vi glæder os til at banke dem igen til næste år. - Ja Nike-trøjen har tentakler. Tager den med på onsdag.
Brian N.Westergaaard - 4/10-2012:
Gæt hvem der sidder i bus på vej mod Oktoberfestival, tilfældigt sammen med 11 spillere fra B1978
chris - 4/10-2012:
Vigerslevs kamp mod Mangfoldigt er endnu ikke plottet ind i stillingen - måske spiller de først idag? Taber de som forventet den, er 5.pladsen fortsat vores at forsvare de sidste to runder med sejre. Bemærk til moralsk oprustning inden vores 2 næste sejre: Holmen ligger nr. 1 (indtil Mangfoldigtkampen) og dem har vi nappet 4/6 mulige point fra i denne sæson!
Levering - 4/10-2012:
Er den langærmet, Kure? Så er det nok min.
Martin K. - 3/10-2012:
Jeg har fået en sort Nike trøje med hjem?
Martin Driblet i Sænk Kure - 3/10-2012:
10'eren var med igen: 2-9.
Holdsætteren - 3/10-2012:
Vi er 8½ med Jespers afbud, men har Anders fra mit arbejde som er en habil forsvarsspiller, så prøver ikke at skaffe flere. Ses 17.30 I KLØVEREN!!!!!!!!!!!!!!!
Martin K. - 3/10-2012:
Kan vi ikke indføre en eller anden dummebøde straf til folk med glasben? 20 slag hver gang de bliver skadet fx.
Jesper - 3/10-2012:
Fuck-fuck min fiber er sprunget op igen, så jeg kan ikke spille i aften - røv lorte glas ben!!! Beklager den sene afmelding.
Martin K. - 1/10-2012:
Superb. Jeg har nydt de sidste kampe med en solid bænk, så man ikke er blevet så ufatteligt smadret bagefter.
holdsætteren - 1/10-2012:
Brian er ekstra mand og starter lidt stille op efter sin skade. Har derfor fået Anders fra mannov med som 9 mand. Set i lyset af kampens betydning, Kures kondi, Jesper og Davids glaskroppe samt egne udfald har jeg vurderet at det er det bedste. HUSK DET ER PÅ KlØVERMARKEN!!!!
Holdsætteren - 30/9-2012:
Hey Brian. Har ikke helt forstået om du er på som spiller på onsdag??
Martin K. - 28/9-2012:
Brian, du er simpelthen klar igen ovenpå skaden? Så må vi da have assistspecialisten ud i marken igen. Selv om han vist foretrækker målet.
chris - 27/9-2012:
Den tilfredse træner konstaterer også 5 kampe på stribe som ubesejrede med 11 point som udbytte
cd@ucc.dk - 27/9-2012:
Så generobrede vi 5. pladsen konstaterede den tilfredse træner. Vigerslev tabte o-2 til Holmen, mens vi pryglede GPF. Vigerslev mangler Mangfoldigt og de 2 nedrykkere, mens vi mangler grækerne og Lavia samt Hackenbusch. Realistisk set kræver det 6 point at fastholde 5. pladsen. Vi går på banen for at slå grækerne, men hvis det skulle kikse, er det formentlig nok med sejre i de 2 sidste kampe for at placere os i overensstemmelse med vores selvforståelse. Vi kan selvfølgelig også bare vinde de sidste 3, men hvis grækerne har samme opstilling som sidst, ligner det lidt af en prøvelse med alle vores afbud in mente. Taktikken peger allerede nu på kompakt, defensivt pres med fight, fornuftig boldomgang varieret med hurtige kontraangreb som plejer at være et godt våben mod grækerne.
Sune - 27/9-2012:
Som Rasmus rigtigt nok skriver, så fik jeg et grimt vrid i min højre ankel i slutningen af sidste kamp. Da foden blev kold hævede den op og lægen mener der kan gå op mod en måned før den er klar. Er dog lidt mere optimistisk så 14 dages pause må være rigeligt
holdsætteren - 27/9-2012:
Claes og Nick kan ikke og Sune er skadet de næste 2 uger, øv.. Det betyder i skal melde ud ASAP!! om i kan spille på onsdag. Jeg Har Anders fra mit arbejde i baghånden og vil gerne give ham besked i ordentlig tid. Så kom nu hybnisser!!
Brian - 27/9-2012:
Kommer til kampen mod Ellas, Márton du er prime keeper.
Nickistuta - 26/9-2012:
Scorede Claes 4?
Kure Resultatservice - 25/9-2012:
7-2 til - gæt selv
Levering - 25/9-2012:
Hej Sune. Ring hvis du skal med i bil: 4048 1684
Sune - 25/9-2012:
Du må gerne lave det Martin
chris - 24/9-2012:
God bedring David
Martin K - 24/9-2012:
Sune, skriver jeg holdkort? Eller har du allerede skrevet?
david - 24/9-2012:
undskyld for sent afmeldning. var bare ikke sikker.
chris - 24/9-2012:
Nu hvor vi er 8 mand på og vi afventer svar fra både Nick og David ang den sdiste ledige plads, kontakter jeg ikke Andreas alligevel.
Nickistuta - 24/9-2012:
Jeg afsp. Er der kl. 19 v. banerne
cd@ucc.dk - 23/9-2012:
Nick, David og Mads: Er I ikke søde at melde ud nu, så jeg kan spørge Andreas, hvis I ikke kan deltage. Kan jo ikke spørge ham, hvis vi er rigeligt, men skal jo snart have fat i ham, hvis I ikke kan. Som i nu!
Holdsætteren - 23/9-2012:
Så er i 7, Claes er på. Afventer svar fra Nick, Mads k og Andreas. Kure, tager du over herfra? Husk også holdkort! God kamp, tag så den 5 plads tilbage!
Nickistuta - 22/9-2012:
Jeg kan muligvis spille med tirs. Vender tilbage herom mandag.
Martin k. - 22/9-2012:
Hov, i referatet glemte jeg at nævne at vi i de sidste 10-15 min (trætte eller ej) faktisk lagde et ægte top 5 pres, med en række store chancer som resultat.
cd@ucc.dk - 20/9-2012:
4 på stribe uden nederlag er ikke tosset, selvom jeg mener at Mojo er et hold vi skal vinde over. Skader og kampforløb in mente må vi dog sige at uafgjort er acceptabelt - vores vigtige sub der reddede situationen i 2. halvehg, så os også som det bedste hold. Michael Andreas kan formentlig godt spille på tirsdag, hvis vi mangler, men nu ser vi lige på tilmeldingerne og tager en snak om evt afløsere søndag, Rasmus og Kure. Jesper: Du står på til at spille - betyder det at du regner med at din skade er småskavank, eller har du ikke meldt dig af?
Holdsætteren - 20/9-2012:
Der er kun 2 tilmeldte til tirsdagens kamp mod GPF!!! Jesper er skadet og jeg er på arbejde.. Meld hurtigt ud, deadline for faste er imorgen kl. 17.00
Martin K. - 20/9-2012:
Jeg skriver referat. Men nok først i morgen.
Martin K. - 20/9-2012:
Chris - Mojo 3-3.
Holdsætteren - 20/9-2012:
Kristian kan ikke. Vi er 7 til start og Andreas kommer til 2. Halveg
david - 20/9-2012:
er vi 7 til starten???
Martin K - 20/9-2012:
Øh, er Kristian ikke på som den 8.? Han står da ikke under afbud?
holdsætteren - 20/9-2012:
Trods behjertet hjælp fra flere sider er det kun lykkedes at skaffe en til 2 halveg, men det er jo også noget :-) Jesper, du må rigtig gerne være der til kampstart..
holdsætteren - 20/9-2012:
Vi er 7 pt. med Sunes afbud, der arbejdes på højtryk for at finde en mere...
Sune - 19/9-2012:
Er desværre blevet syg så kan ikke spille i morgen:-( god kamp
Levering - 18/9-2012:
Hvis man kunne 'like' kommentarer herinde, Martin, så havde jeg liket din. For den er skæg :-)
Martin K. - 18/9-2012:
Det var et lillebitte frispark, helt ude ved sidelinjen, der blev dømt som et straffe. Hvem ¤%#¤# havde kridtet den bane op?
chris - 17/9-2012:
Har netop skrevet referat og gemt det. Det kommer bare ikke rigtig op på skærmen? Jeg tager vasketøjet på torsdag!
Martin K. - 17/9-2012:
4-3.
david - 17/9-2012:
Som Levering sagt. Jeg er også småskadet, så det vil være god med 9 på torsdag.
Levering - 16/9-2012:
Jeg synes altid, man - som udgangspunkt - skal gå efter at være 9. Det er rigtigt, at man nogle gange sidder lidt mere ude, end man lyster, men jeg synes altid det er at foretrække set ift. at risikere at holdet får en skade, og man så ikke længere kan skifte ud. Og jeg synes faktisk heller ikke spillernes form er bedre end at der skal være 2 udskiftningsmuligheder. Jeg vil dog give Chris medhold så langt som at jeg synes man ikke skal gå efter gud og hvermand som den 9. spiller, men gå efter folk som måske i forvejen har en relation til holdet/spillet med tidligere.
cd@ucc.dk - 16/9-2012:
Foreslår vi ikke søger land og rige rundt for at blive flere end 8 til kampe mod bundhold. Personligt villle jeg godt have hafy mere spilletid sidst, så 9 er ikkemålet for mig, men bare det antal vi stiller med, når vi er mange der melder os på :-) Glæder mig til at fortsætte den gode stil sammen i morgen og på torsdag!
Levering - 14/9-2012:
Mads vil for så vidt gerne spille - men anklerne gør ondt. Han vil derfor gerne spørges igen mandag, hvis der ikke er fundet nogen i mellemtiden.
Levering - 13/9-2012:
Yes jeg spørger Mads
Holdsætteren - 13/9-2012:
Vi er fuldt hold til mandag og 2 har ledige pladser til torsdag, dejligt at være holdsætter pt. :-) Kristian, gider du spørge Mads ang torsdag?
Levering - 13/9-2012:
Jegv holder lidt igen med tilmeldingen til torsdag. Jeg skal lige se, hvordan ugen forløber. Så hvis I finder spillere uden om mig, så er det fint. K
Nickistuta - 12/9-2012:
Jeg giver knæet endnu en chance mandag. Springer over torsdag.
Sune - 12/9-2012:
Jeg havde forresten også sidste fod på afleveringen som førte til Claes' første mål efter han satte en mand af på baglinjen og løftede bolden i mål..
Martin K. - 12/9-2012:
Hvad med Mads?
Holdsætteren - 12/9-2012:
Efter en kamp hvor undertegnedes største bidrag var at skifte sig selv ud er der en uge med 2 kampe. Hvis nogen kun kan spille 1 af kampene, er torsdag bedst pt. da Claes kun kan mandag. Hvad er status på Nicks skade?? han sagde sidst at den gamle skade var brudt op, men er tilmeldt til begge kampe.. Jeg har en spiller i baghånden til mandag, hvis Nick eller David ikke kan.
Sune - 12/9-2012:
super referat. mht. Claes' anden scoring, så kom bolden fra mine fødder. Tror også det var Claes som fik fidusbamsen for kampen med sine tre scoringer.
Martin K. - 11/9-2012:
Så er der referat (kommer dog først frem på forsiden kl. 00.00). Jeg mangler navnene på et par assists. Vi glemte at stemme. Jeg mener der er en håndfuld kandidater, men med 3 mål, har jeg sat Claes på. I øvrigt, hvor mange år er det siden at Chris sidst kun har haft en enkelt afslutning mod mål?
Martin K - 11/9-2012:
Jeg skriver referat.
Martin K. - 11/9-2012:
4-2 til nisserne.
Sune - 10/9-2012:
Jeg mener det samme som Martin Kure.
holdsætteren - 10/9-2012:
Jeg kommer lige til kampstart, eller i starten af 1.halveg og napper den ene udskifter tjans. Sune har holdkortet og er i valby 16.30 med tøjet. Vi skal sgu have 3 point!! forza Hybris
chris - 7/9-2012:
Fint referat og rammende kongeindlæg. Har ikke set stillingen, men er sikker på at Vigerslev er hoppet op i top 3 inden kampen eller stiller med superligaspillere der vil holde sig igang i landskamppausen. Anyway: I er fede at spille med og jeg glæder mig til endnu en tørn.
Martin K. - 7/9-2012:
Hvis Strange kan melde afbud til fordel for massagebehandling, kunne jeg melde afbud gange 10. Håbløst smadret to dage efter. Vi trænger til at møde et almindeligt hold. Jeg kan ikke huske hvornår vi sidst spillede mod en modstander der ikke lå i top 3, var ramt af græsk desperation eller bestod af 18-årige jægersoldater fra Vestegnen.
Holdsætteren - 6/9-2012:
Da vi er hårdt ramt af skader og afbud til tirsdagens kamp, er deadlines rykket til fredag kl. 17, så afløsere kan få besked i ordentlig tid.
Levering - 6/9-2012:
Vi skal dog også være opmærksomme på, at bundholdene også skraber point sammen. Derfor er kampene mod Mojo og GPF d. 20 og 25. september ret vigtige. Begge de hold har 11 point. Vi har 16. Husk det i familieplanlægningen ;-)
Levering - 6/9-2012:
Tak for en god kamp i går. God fight, momentvis godt spil og god stemning på holdet. Den sene udligning var ærgerlig - men der var vist ikke rigtigt noget at sige til den. Jeg synes, vi kan bruge 2 - 2 til meget.
Martin K. - 5/9-2012:
2-2.
Henrik K - 5/9-2012:
Jeg bliver desværre forsinket. Håber at være der inden kampstart. Kommer direkte ud på banen...
Martin Fodboldanalytiker K. - 5/9-2012:
Bemærk lige al informationen vedr. dagens modstander. Kan ses på forsiden når man er logget ind.
Levering - 4/9-2012:
Henrik Dement: Du er et svin ;-)
Holdsætteren - 3/9-2012:
Så er vi 9 igen, Henrik kure gør come back :-) Obs, obs...det er kl. 17.00 på kløvermarken!!!!!!
Henrik - 3/9-2012:
Jeg rejser til Australien på tirsdag den 11.9. Er tilbage igen den 25.11. Vi ses til foråret! Held og lykke.
Holdsætteren - 3/9-2012:
Claes er desværre skadet, afventer svar fra mads kornbeck, er der ellers nogen som kender en god offensiv spiller?
Márton - 3/9-2012:
"Med samme figthervilje som sidst..." mod Mangfoldigt ;)
Jesper - 2/9-2012:
Så er pasningen på plads og jeg er parat til at slås!! Med samme figthervilje som sidst, så knækker vi dem!!!
Holdsætter - 2/9-2012:
Holdet er sat, sidste plads er reserveret til Jesper Gregersen, som afventer barnepige
Sune - 31/8-2012:
Ungdommen var en hård modstander. Synes ellers at Hybris i størstedelen af kampen spille fornuftigt og kom til flere gode chancer. Det er jo så bare lidt nederen at deres målmand stod en super kamp. Men på trods af nederlaget, så var det markant bedre spil som blev præsteret i går end i sidste kamp. Husk at melde på til næste kamp. Der er p.t. fire tilmeldte.
Martin K. - 30/8-2012:
0-4 til vestegnens yngste seniorer. Og så er det hen på divanen.
Levering - 27/8-2012:
Æv. Jeg melder mig på som ekstra. K
holdsætteren - 27/8-2012:
holdet er sat til torsdag
Nickistuta - 27/8-2012:
Jeg kommer direkte fra arb. Er der også omkring 17.45
Strange - 27/8-2012:
Jeg har tøjet. Jeg er i Valby senest 17.45.
Informationen - 20/8-2012:
2-4. Øv.
Martin K. - 20/8-2012:
Der er 8½ par strømper, 9 par bukser og 11 trøjer i tasken. Der mangler da noget ...
Martin K. - 20/8-2012:
Jeg kører med Strange.
Martin K. Trøjevasker - 20/8-2012:
Det er noget øv med alle de skader Brian. Håber du snart kommer over dem. Kampen mandag: Er der nogen der kører i bil over Vesterbro og har plads til mig og en kæmpe taske?
chris - 18/8-2012:
David: Du ville skrive referat af Mitikampen - jeg har lige skrevet til den sidste? Det er sjovt og cool, hvis vi har dem senere :-)
Holdsætteren - 17/8-2012:
Holdet er sat til mandag, forza hybris
Brian - 17/8-2012:
Hej Alle jeg er ikke helt klar til fodbold endnu, fortsat hævet efter opration af storetåsledet, så støvlerne er alt for små, og løb er PT udelukket. Tillige så kan jeg ikke mandag og torsdage grundet arbejde, vi ses tidligst onsdag den 5. sept. hvor jeg håber på come back, dog vil det nok være en god ide at Marton er back up
Márton - 17/8-2012:
Fantastisk prestation fra alle! Brian er du klar til naeste kampen paa mandag? Saa skal jeg ud fra maal.
Sune - 17/8-2012:
Det var dælme en mandfolkeindsats over hele linjen i går. Der blev ikke givet mange meter til Mangfoldigt og de var sgu heldige med at få point på trods af et lille spilovertag. Nu skal vi bare fortsætte den gode stime mod B1978 på mandag.
Martin K. - 16/8-2012:
2.2
Martin K. - 14/8-2012:
Rasmus, husk at alle har fået nye licenser. De står på hjemmesiden.
david - 14/8-2012:
..og min..
Claes - 13/8-2012:
Hattrickhelten Chris har min stemme fra i fredags!
Holdsætteren - 13/8-2012:
Holdet er sat
chris - 13/8-2012:
Cool, David. Mål Nick 1, david 2, Claes 2, Chris 3. Assist: Claes 2, Nick 1, Jesper 1, Chris 2, David 1 eller 2? Kampens spiller er afhængig af stemmer på hjemmesiden fra dem der ikke stemte, så den kommer på senere. Tak for en superfin start til alle - sjov fodbold :-)
Martin K. - 13/8-2012:
Bamsen blev vist delt mellem Chris og Claes. Men der var nogen der ikke stemte. Hvad stemmer I?
david - 13/8-2012:
Jeg kan god skrive referate, men mangler: Mål scorer, assist, kampens spiler (eller stemmer) and vask.
Martin K. - 13/8-2012:
Stemmer for at vi bliver 9 mod Mangfoldigt. Det bliver hårdt. Hvem skriver referat af fredagens massakre?
Levering - 12/8-2012:
Hold da op. Sejt gået. Tillykke med sejren. K
david - 10/8-2012:
mig
holdsætteren - 10/8-2012:
Hvem har tøjet?
rasmus - 8/8-2012:
Øv og ok. vi ses fredag
Martin K. - 8/8-2012:
Træning må formodes at være aflyst . Ring/SMS til mig hvis I alligevel spiller. Ellers ses vi fredag.
david - 8/8-2012:
jeg kan ikke i dag. god træning.
Levering - 8/8-2012:
Det er helt ok, Chris. Og du har i øvrigt ret i, at jeg selv burde have meldt ud ang. træning i dag. Jeg kommer ikke. Jeg ved i øvrigt også godt, at der ofte har været en forståelse af, at man skulle være et vist antal for at træningen skulle op at stå. Det kom jeg bare i klemme i sidst - og det var lidt træls. Nok om det :-) Drikker altid gerne en øl.
chris - 7/8-2012:
Har først lige set de gamle beskeder i forum nu. Undskyld, hvis Jespers og min beslutning om aflysning pga for få tilmeldinger samt Nicks afbud i sidste sekund gav forvirring og irritation. Det var ikke hensigten! David og Kristian: Kommer I i morgen, så meld lige ud og jeg giver øl - ellers går jeg det til kampen på fredag. Vi har nu ofte haft en fælles forståelse af at vi skulle have et vist antal tilmeldte for at gennemføre, og har i den forbindelse aflyst ved for få tilmeldinger. Er dog helt enig i, at det ikke duer når der ikke er en klar fælles forståelse om det, så undskyld jeg har taget noget ikke-aftalt for givet og undskyld uopmærksomheden! kh Chris
Chris - 7/8-2012:
Hvad med at melde jer på til træning - for fucking kedeligt hvis vi igen er for få. Og hold op med at skrive hold op med at skrive hold op og tilmeld jer i stedet. Jeg møder gerne frem uanset antal i morgen. Hvis I andre også gør ;-)
Levering - 7/8-2012:
Helt ærligt - hold nu op med det der 'hvis og hvis'. Enten er der vel træning, ellers er der ikke. Ellers ved man ikke, hvad man skal forholde sig til, og så risikerer man at ende i samme situation, som jeg stod i, hvor jeg troede der var - mens andre mente, der ikke var.
Martin - 7/8-2012:
Jeg kommer onsdag, også hvis vi kun bliver én. Og jeg har en bold med.
chris - 6/8-2012:
Jeg kan både træne onsdag og tirsdag, men mener faktisk vi skal være 6 for at det giver mening. Synes stadig tirsdag er smartere for ikke at være øm om fredagen, men vil nødig undvære gesyn med Berba Bredahl. Dvs at jeg regner med vi går efter onsdag som angivet på siden?
rasmus - 6/8-2012:
Jeg kan træne onsdag, men ikke tirsdag. kommer kun hvis vi er min. 5 spillere, så kom nu hybnisser så vi har lidt bold i benene til første efterårskamp!!
cd@ucc.dk - 4/8-2012:
Skal vi ikke træne på tirsdag i stedet, så vi kan nå at komme os og hente 3 point fredag?
Levering - 2/8-2012:
Det er ok. Det var bare rigtig træls at stå der alene i går. Men jeg modtager meget gerne en øl :-)
david - 2/8-2012:
Pis. Det var ca. 16.00 da jeg fik læst besket her fra Christoffer. Shit and tits. Christoffer må giv en øl næste gange.
Levering - 1/8-2012:
Det er kraftedeme ikke okay at aflyse så sent. Jeg har skyndt mig ad helvede til og står lige nu og blomstrer i Fælledparken, fordi jeg ikke ser min computer efter jeg er gået fra job.
david - 1/8-2012:
fint. ses næste uge
cd@ucc.dk - 1/8-2012:
Vi aflyser med for få spillere. Lad ps prøve igen på onsdag og se om vi kan samle tropperne. kh Christoffer
david - 1/8-2012:
OK, så hvad gør vi? spiller eller hvad?
Levering - 1/8-2012:
Det kunen også være på den HELT nye kunstgræsbane i Nørrebroparken i stedet?
Nickistuta - 1/8-2012:
Øv, min kollega kan ikke og jeg synes 4 er for lidt. Trækker mig. God kamp kl. 20
cd@ucc.dk - 1/8-2012:
Skal vi møde op og håbe på nogen at spille med, hvis vi kun er 4 eller skal vi have flere på listen i morgen for at gennemføre?
Sune - 31/7-2012:
Super initiativ. Jeg kan desværre ikke komme til træning, men har heller ikke såååå meget brug for det da formen er holdt ved lige over sommeren:-)
cd@ucc.dk - 30/7-2012:
Glæder mig til at spille bold på onsdag, men da Jesper og jeg skal bade og være tilboldi Parken inden 20, kræver vores deltagelse at vi starter til tiden og giver den gas - dvs vi spiller ikke længe, men til gengæld hyperintenst og på et meget højt niveau :-) Måske vi endda kan starte 17.30? Hvad siger I til det? Og er der ikke flere dervil lege med, så vi får spillet uanset?
Nickistuta - 26/7-2012:
Det var en fremragende ide. Har måske en ekstra deltager.
Jesper - 26/7-2012:
Skal vi ikke lave en opstarts træning den 1.8? Jeg har meldt mig på - kom nu ud af sommerferiebusken og få slæbt jeres sommervomme ud!!
chris - 22/6-2012:
Fint referat Kure: Beklager i øvrigt at det er træneren der smider en målfarlig kontra med uklog hålaflevering. Trods det og resultatet synes jeg faktisk det var en sjov kamp at spille - men måske jeg er mærkelig.
chris - 22/6-2012:
Tak for denne halvsæson fra træneren. Vi har spillet fremragende kampe og besjret 2 hold vi aldrig har slået før. Vi har haft store organisatoriske udsving og tabt kampe vi ikke bør tabe. Og vores pointudbytte er ikke tilfredsstillende efter vores fine sæsonstart. Alligevel synes jeg at vi i perioder har spillet god fodbold og at det har været sjovt at spille. Hvis der sidder en Hybnisse med en ide der kan udmøntes til større stabilitet end det har været tilfældet i forårssæsonen, behøver jeg ikke klæbe til trænersædet, men kan skiftes ud over sommerferien - helt frivilligt. Elleres skal Sune og jeg nok tage tjansen resten af sæsonen :-) God sommer. Jeg er retur fra Thailand den 25.7. og vil meget gerne træne derefter!
Martin K. - 20/6-2012:
2-5. Jeg skriver referat.
holdsætteren - 20/6-2012:
Jeg har lavet holdkort, overdraget til Sune. Det er mig som i afmagt over egen nitte har fucket op i tilmeldingerne, sorry. Bank så Grønhakkerne for fanden!!!!
david - 20/6-2012:
synes at det er fint vi er 10 til sidste forårs kamp. ses senere
Levering - 20/6-2012:
"blevet skubbet ud ved mange tilmeldinger"? Den må du længere ud på landet med, Chris ;-)
Kure - 20/6-2012:
Chris. Husk det er i Valby, ikke Ryparken. Til oplysning: Chris kunne som trøjevasker ikke have fået nitten.
chris - 20/6-2012:
Hej alle Har lige talt med holdsætter. Jeg har tøjet og spiller med - dvs vi undtagelsesvis er 10. Grunden er, at jeg har tilmeldt mig (til alle kampe i foråret på frhånd), men må være skubbet ud ved de mange tilmeldinger. Ses inden længe til genrejsning.
Martin K - 19/6-2012:
Var det i øvrigt ikke Chris der tog tøjet sidst? Hvor er han henne i verden?
david - 19/6-2012:
ha, OK. Så sune og kristian er også med.
david - 19/6-2012:
så hvem er endlig med i morgen? Listen så af kun 7 på forsiden
Nickistuta - 18/6-2012:
Har føjet Rasmus, Schumi og undertegnet til Nitte-listen :-(
Martin K. - 18/6-2012:
Hej Ras. Nick og Schubi har begge meldt tilbage at de har modtaget de elendige nyheder.
Holdsætteren - 17/6-2012:
Hvad sker der for jer hybris tosser. 12 tilmeldte!!!! Det betyder jeg skal trække 3 nitter, verdamt... Marton har haft en nitte og Brian er som keeper heller ikke med i puljen. Muleposen er klar og jeg trækker det første navn..trommesolo.... Den første nitte er....mig selv, pisselort. Den næste nitte er..... Schumacher. Den sidste nitte er.....Nick. Holdet er sat, og de 3 nitter er reserver i tilfælde af afbud. God kamp!
Martin K. - 11/6-2012:
Hey Chris. Ligger min mørkeblå fleezetrøje i tasken? Det håber jeg.
Martin K. - 7/6-2012:
5-8 eller noget i den stil.
Jesper - 7/6-2012:
KOM SÅ HYBRIIIISSSSS - SLÅ DE GRÆKERE
Pumpemesteren - 6/6-2012:
Jeg kan heller ikke lørdag.
chris - 5/6-2012:
Vil gerne se en EM-kamp sammen, men det skal så nok være en af de tre gruppekampe for DK er ude. På lørdag er jeg babysitter, mod Portugal er jeg i Ukraine, men den sidste kunne være en mulighed for mit vedkommende, hvis nogen ved hvornår den ligger?
Holdsætteren - 4/6-2012:
Holdet er sat til torsdagens kamp. Claes og Madsen napper de sidste 2 pladser
holdsætteren - 4/6-2012:
Claes er på til torsdag, afventer deadline kl. 17.00 for faste hybrisser
Martin Rykker K. - 4/6-2012:
Rasmus, Sune. Forslag til dato for em-bold??
chris - 4/6-2012:
Mon ikke holdsætter skal kontakte Claes til forventet svær kamp mod The greeks?
chris - 4/6-2012:
Godt at se I lyner i trænerens fravær!
Levering - 3/6-2012:
Er der ikke en, der i det mindste påfører målscorere og assister?
Sune - 3/6-2012:
Super mål Claes. Din datter var ferm med kameraet der:-)
Claes - 2/6-2012:
Min datter var skarp med kameraet i går og fangede 1-0-målet! Se her: http://youtu.be/aSUGVgIIW5o
Martin K. - 1/6-2012:
Hvis vi skal en af em-kampene i hovedkvarteret, kunne det være rart at sætte sig fast på hvilken. Hvilken dag?
Martin K. - 1/6-2012:
7-1 Forza Hybris
David - 1/6-2012:
Jeg kommer lig til kampstarten - skal pass barnet ind til kl. 17.
Holdsætteren - 1/6-2012:
Jeg er ok, vi er 8
Martin K - 1/6-2012:
Nej.
Holdsætteren - 31/5-2012:
Afbud fra Jon, og holdsætteren er også lidt tvivlsom, kan nogen skaffe en ekstra??
Holdsætteren - 27/5-2012:
Holdet er sat. Schumacher er 9 mand og Marton glider ud som reserve, da sandsynligheden for at han kan spille er meget lille.
chris - 21/5-2012:
Uafgjort 3-3 i dramatisk kamp der bølgede frem og tilbage. Kure står for referatet.
david - 21/5-2012:
Jeg troede at kampen var i morgen. Det er det ikke. Marton kommer i mit plads. May the force be with you.
Márton - 21/5-2012:
David McK maatte melde afbud - jeg er paa
chris - 20/5-2012:
Glemte at stemme. Enig i Levrings fine kamp, men synes Sunes 1. halveg var outstanding - derfor får han min stemme og ifølge afstemningen i forum vel også kampens spiller? Glæder mig til at vi rejser os mod Mojo i morgen. Vi må gå på banen med respekt og koncentration - de spillede lige op med 78 til 5 minutter før tid, hvor den stod 3-3. De tabte dog 3.5, men har også slået Hackenbusch. Har vi styr på organisation og fighter igennem slår vi dem!
Holdsætteren - 19/5-2012:
Omlodtrækningen er udført, marton trak nitten, Er reserve i tilfælde af afbud.
Kure - 19/5-2012:
OMLODTRÆKNING. Skulle hilse fra holdsætteren og sige at der bliver trukket lod forfra i aften (han har ikke tid før). Forfra da målmanden jo ikke indgår i lodtrækningen, jf. Diverse Sider --> Kamptilmelding (og lodtrækning).
Holdsætteren - 18/5-2012:
Lodtrækningen efter mulepose princippet faldt ud på den måde at Brian trak nitten og er reserve i tilfælde af afbud.. Håber det er sidste gang der er lodtrækning.
Márton - 18/5-2012:
Er Brian ikke skadet?
Holdsætteren - 18/5-2012:
Hey boys Lortelort, der er 10 tilmeldte, så det bliver lodtrækning. Gør det senere iaften.
Levering - 17/5-2012:
Jeg stemmer også på Sune. Han stemte nemlig på mig :-) (og fortjente i øvrigt at blive stemt på).
Nickistuta - 17/5-2012:
Sune var klart dagens mand i skysovs
Márton - 17/5-2012:
+1 på KLM
Strange - 16/5-2012:
Stemmer på Dejgård, der holder os inde i kampen med mål og assist og deltager aktivt over hele banen.
Kure - 16/5-2012:
Stemte/Stemmer på Sune. Fantastisk tur til 1-0 målet. Men ellers tæt på Kristian: Fightfuld defensiv indsats over 60 min. kombineret med gode offensive beslutninger og aktioner.
SUne - 16/5-2012:
Enig i trænerovervejelserne. Min stemme går forresten til Kristian Madsen
chris - 15/5-2012:
Bittert nederlag på for lette mål efter 3 x føring. Vi må have klogskaben fra Holmenkanmpen tilbage i vores defensive spil (gælder ikke særligt forsvaret, men HELE holdets defensive klogskab. Træneren noterede flot spil med bolden i store dele af kampen samt fine præstationer fra bl.a. Sune, Strange og Kure, mens Martons fremskridt i forhold til tilbageløb og mandsopdækning er store igennem de to første kampe ligesom han tilkæmpede sig et straffespark. Hvad med at rejse os allerede på mandag med en sejr?
Kure - 15/5-2012:
3 gange foran. 3-4. Øv også.
Nickistuta - 15/5-2012:
Er der 20 min før. Ses på banen :-)
Kure - 15/5-2012:
Jeg har sat Strange på som kampens spiller, på baggrund af forum-kommentarerne. Længe leve Hybris Stålforsvar.
Sune - 14/5-2012:
Jeg er klar til Vigerslev
Holdsætteren - 12/5-2012:
Vi er 8 tilmeldte til tirsdag. Plads til 1 mere, anyone in?
nickistuta - 12/5-2012:
Jeg melder mig klar til tirsdag :-). Men håber at vi er 9 spillere, da jeg ikke ved hvor meget mit knæ kan holde til. Glæder mig.
chris - 11/5-2012:
Enig med referenten i at opvarmning herefter er bandlyst. Og dog: havde vi indstillet sigtekornet lidt på forhånd, havde vi jo lukket den kamp i 1. halveg :-) Sune: Hvordan føles skadens omfang dagen efter? Vi skal forhåbentlig ikke undvære dig hverken mod Vigerslev eller på længere sigt?
Kure - 11/5-2012:
Was? Sølvræven (og kampens tilskuer torsdag) står tilmeldt til tirsdag? Så mangler vi bare Den skallede skallehævner. Jeg nævnte tidligere at vores gamle venner fra Fox havde oprettet et 7-mands oldboys-hold. De har dog nu indset at turneringen er for stærk for dem og har trukket holdet.
Strange - 11/5-2012:
Høp. Min stemme går til David, der arbejdede stenhårdt (fremme som tilbage) igennem hele kampen og bl.a. stod for en mesterlig assist til det første mål på et meget afgørende tidspunkt i kampen, hvor den svingede.
Márton - 11/5-2012:
Ikke nemt at vaelge: vi har vaeret et super hold uden ET spiller som bedst, men jeg stemmer paa Strange ogsaa: super solid praestation og mange vigtige sidste-sec. saves.
Claes - 10/5-2012:
Det var en super assist, Christoffer! Følt og leveret i det helt rigtige øjeblik. Der gik lidt flødefod i den oppe ved målet, men det er, hvad der sker. :-)
Chris - 10/5-2012:
Samme grund - fucking telefonordbog!
Chris - 10/5-2012:
Jeg stemmer på Kure af sammenbrud som jeg kunne have stemt på Strange: mesterdefensiv! Beklager manglende beskedenhed, men jeg lagde op til Claes mål - han driblede bare så cool at min assist (som jeg var lidt stolt af) stod i skyggen :-)
Márton - 10/5-2012:
Vi er nr 2! http://resultater.dai-sport.dk/tms/Turneringer-og-resultater/Pulje-Stilling.aspx?PuljeId=46
Márton - 10/5-2012:
Korrektur om maalscorere/assist: Dejgaard (David McK); Márton (Claes?); Dejgaard (Márton); Claes (???)
Sune - 10/5-2012:
4-0 til Hybris. Min stemme går til Strange for den formemme placeringsevne og koldblodighed i forsvaret. Der kommer kampreferat i morgen, men allerede nu kan de afsløres at Dejgaard, Marton, Claes og David scorede målene. Husk at give en melding ifht. til næste kamp, så Holdsætteren ikke mister flere hår i ren frustration:-)
Jesper - 10/5-2012:
Stemmer klart på FC Hybris Totalfodbold - sådan gutter, glæder mig tll at spille med jer igen!!!
Martin fra Martin og Martin Stålforsvar - 10/5-2012:
Jeg foreslår at vi skifter navn til FC hybris Totalfodbold.. Vi glemte at stemme, så afgiv lige jeres stemme her i forum. Jeg stemmer på Chris for en fornem debut som højre back.
Márton - 10/5-2012:
4-0 til Hybris!!!
holdsætteren - 9/5-2012:
Vi er nu fuldt hold med 9 mand. Rasmus Thomsen og Claes er på.
Levering - 8/5-2012:
Spørg Mads: 2985 8899
Holdsætteren - 8/5-2012:
Vi er 8, da Claes også er på. Afventer besked fra Jon på mit arbejde.
Strange - 8/5-2012:
Nu er vi kun 7. Bliver der ringet rundt?
Henrik - 7/5-2012:
øv bliver nødt til at melde afbud - min ankel er ikke helt på toppen efter tackling i sidste kamp! Go kamp!
Holdsætteren - 7/5-2012:
Holdet er sat til torsdag, Claes er på som 9 mand
Kure - 1/5-2012:
Katastrofe: 1-4.
Kure - 1/5-2012:
Jeg kører med Sune og Rasmus fra Mannov (Ewaldsgade) kl. 16.10 i stedet. Der er plads til to mere.
Kure - 1/5-2012:
Jeg tager cykel med i s-toget til Avedøre St. i stedet
Márton - 1/5-2012:
Jeg skal køre fra Sluseholmen omkring 4. Kan evt afhente max 4 personer ved Sjaelor St. eller Valby Idraetspark. OBS: ingen garanti for tur tillbage, må løbe hjem efter kampen.
Sune - 1/5-2012:
Jeg har også brug for et lift inde fra byen, hvis jeg skal kunne nå at komme derud til kampstart.
Rasmus bale - 30/4-2012:
Jeg vil også gerne køre med i en evt. Bil
Kure - 30/4-2012:
Er der nogen der kører i bil inde fra byen, som man kan køre med?
Strange - 30/4-2012:
Hey drenge. Jeg kommer direkte ud på banen i morgen. Det bliver lige til øllet...
Holdsætteren - 29/4-2012:
Det er du marton ;-)
Márton - 29/4-2012:
hvem er keeper?
Holdsætteren - 28/4-2012:
Holdet er sat til tirsdag, heldigvis ingen lodtrækning ;-)
Kure - 26/4-2012:
3-2 til nissestyrkerne
holdsætteren - 26/4-2012:
Har på opfordring af Marton skrevet sms til hans kone om at han skal spille bold idag, :-) Glæder mig til at høre forklaringen...
chris - 23/4-2012:
Kure: Trænerteamet har brug for at vide, hvor allroundmanden Toke (som gør velkomment comeback) er placeret i vores detaljeret udarbejdede opstillingskabale fra Kures pipettefyldte fodboldlabratorium? Inden skaden spillede han vist mest forsvar med fast fremrykning ved dødbolde, men hvad siger labratorierotteforsøgene fra penkowa?
chris - 23/4-2012:
Ser frem til at følge op mod 78erne. De plejer jo at være stærke og meget svære at spille mod, så vi må indstille os på en koncentereret, disciplineret arbejdsindsats. Og så kan vi godt nappe vores første sejr over dem.
Holdsætteren - 23/4-2012:
Holdet er sat til torsdag. Claes er ned som 9 mand, da Sune stadig har lidt ondt I ribbenet.
Martin K. - 23/4-2012:
Mon ikke 1978 også havde svært ved at stille hold i sidste uge. De tabte 1-4 til Mitis venner. Dem vi uden videre anstrengelse slog 5-2. Et eller andet mærkeligt må være sket. Et godt bud er nok at de kommer i en helt anderledes stærk opstilling på torsdag.
Martin K. - 18/4-2012:
AFLYSNING af kampen mod Mangfoldigt. Vi kan ikke stille hold. Mangfoldigt har fået besked. Er i gang med at kontakte DAI.
Martin K - 17/4-2012:
Hmm status på fredag, er at der stadig arbejdes på sagen. Men vi har en krise.
Martin Midlertidig Holdsætter - 16/4-2012:
Ok, men aflysning er slet ikke inde i overvejelserne endnu.
cd@ucc.dk - 15/4-2012:
I tilfælde af aflysning og afbud, fik jeg telefonnummeret fra Emek fra Mangfoldigt i omklædnngen til sidste kamp. God stil at bruge det til afbud i rimelig tid, så ike vi forlader os på DAI. han ønsker nok ikke sit nummer på et åbent forum, så kontakt mig, hvis det bliver aktuelt. Er forbandet over ikke at kunne komme fredag, men det ser ud til at jeg kan alle de andre gange i foråret.
Holdsætteren - 15/4-2012:
Med kun 4 til kampen mod mangfoldig, skal vi vist Til at accelere processen noget op for at kunne stille hold, hvad siger far kure??
Strange - 14/4-2012:
Jeg stemte på Razak Pimpong Bredahl.
Martin K. - 14/4-2012:
Was? Hvad sker for vores gode gamle venner fra Fox (Erik, Mads. Esben, osv.)? De har lige tabt deres premiere i Oldboys 7-mands med 2-12 - I C-RÆKKEN?? Det bliver vist ikke de første mange år vi kommer til at møde dem så.
Rasmus Gattuso - 12/4-2012:
Jeg vil også gerne beklage det uværdige optrin og mit alt for voldsomme udfald mod Madsen . Vi har røget fredpibe og er videre.. Det jeg reagerede (for voldsont) på var at det sælger holdet at drible og lave hasarderede ting i forsvaret som sidste mand. IKKE om man laver fejl i opdækning eller indgreb (som jeg også selv gjorde) Jeg kommer aldrig til at være stille på banen, og syntes også de fleste af mine hysteriske ytringer er positive. Forza Hybris!
chris - 12/4-2012:
Vidste at I er for skønne drenge, Gnavpot og Gnavpot, til ikke at komme videre, når bare I lige har raet ud først. Så mangler vi bare den anden kombatant i offentlig gabestok :-)
Levering - 12/4-2012:
Ang. episoden mellem Rasmus B. og jeg, så erkender jeg, at jeg var for hidsig. Det beklager jeg. Det ramte bare lige i et ømt punkt på et tidspunkt, hvor jeg stod og kæmpede med mig selv efter et par fejl. Men jeg skal selvfølgelig kunne tage at blive råbt efter - særligt når jeg ikke selv er bleg for at ytre mig højlydt på banen (men naturligvis altid i konstruktive vendinger :-))
david - 12/4-2012:
stem også på Michael. men vi har alle sammen spiller en god kamp.
cd@ucc.dk - 12/4-2012:
Ok så var det ikke Bredahl, men Brian der stemte på Mikael (som i øvrigt spillede en supercool kamp). I andre?
chris - 12/4-2012:
Øv. I går var jeg ærgerlig over at vi skulle stille svækket op mod Mangfoldigt. Idag, hvor jeg har tjekket min kalender, må jeg sande at jeg både har lovet mig selv bort for mange måneder siden samt købt og betalt billet til arrangement der ndbefatter en masse vin (dvs uforenligt med kamp). jeg tjekker op på kampdagene i kalenderen nu, og satser på at det er meget sjældent jeg ikke kan deltage. Øv.
Brian - 12/4-2012:
Stemte på Michael som kampens spiller, og tudefjæs til Sune for årets første ostemad
chris - 11/4-2012:
Dejligt at være på kunstgræs sammen igen. Synes det var sjovt, og at vi slap godt fra det, selvom, det var et lidt kyst oprykkerhold vi mødte. Synes dog vi med fordel kan stramme op ift vores koncentration som glippede fra 4-0 til 4-2 - noget der i for høj grad skabte minder om efterårets nat-og-dag-indsatser. Ellers cool, kontrolleret og til til tider flot! Vi skal lige holde traditionerne i hævd, og da vi ikke fik gjort det, må vi lige følge op her i forum: A)Kampreferat: Hvem skriver - det er sjovt at have liggende B) kampens spiller: ´Stem færdig her i forum: Følgende har stemmer (stemmeafgiver i parentes - korriger mig, hvis jeg refererer forkert): Sune 2 (Dejgaard og Kristian), Bredahl (Mikael), Dejgaard (Martin Kure). Stem videre. Dejgaard - den ubesejrede træner
Martin K - 11/4-2012:
5-2 til nisserne.
Levering - 11/4-2012:
Super!
Martin K. - 11/4-2012:
Jesper har meldt tilbage. Han har afleveret tøjet til Chris.
Levering - 11/4-2012:
Er der en, der ringer til Jesper? Og samtidig skriver her på sitet, at vedkommende kontakter Jesper?
Martin K. - 11/4-2012:
Jesper - i følge sidste års kampreferat. Bor på den anden side af Roskilde.
Holdsætteren - 11/4-2012:
Hvem har tøj og bolde? Ses 16.15!!
Levering - 10/4-2012:
Lørdagstræning er KLART en fordel. Der kommer ikke til at være ret mange, der møder op midt i ugen, når vi også altid skal spille vores kampe der. Jeg kommer ikke til at kunne love, at jeg altid vil være der - men det vil klart øge sandsynligheden for mit fremmøde med noget lørdagstræning. I øvrigt: Glæder mig som en 10-årig med skrabede knæ til morgendagens brag :-)
Sune - 10/4-2012:
@Kure. Det andet hold jeg spiller med træner om lørdagen, så det er ikke så nemt at få noget fast op og køre i forhold til at have dem som modstandere.
Holdsætter - 8/4-2012:
Holdet til onsdag er sat! Skriv jer lige på til følgende kampe, allerede 4 afbud til Mangfoldig kampen!!!!
Martin K. - 4/4-2012:
Det endte med en ok gang bold 7 mod 7 på ægte græs. Det kunne være sjovt hvis vi kunne få trænet lidt igennem sæsonen. Men allersjovest hvis vi kunne finde nogle faste solide modstandere. Rasmus, Sune, andre, er der ikke noget af jeres slæng vi kunne aftale noget med?
Martin K. - 4/4-2012:
Jeg har en klubbold. Brian har vist nok? resten.
Rasmus - 4/4-2012:
Jep, klar. Hvem har bold?
Martin K. - 4/4-2012:
Er vi klar på at træne selv om vi kun er 4? Det kræver i hvert fald at vi kan finde nogen at spille i mod.
chris - 3/4-2012:
Kom til tiden, hvis vi mødes 17.30. Jeg går 19, og det er koldt at vente (ingen nævnt, ingen glemt, Kure :-)).
Rasmus holdsætter - 3/4-2012:
Det er ikke et voldsomt imponerende antal tilmeldinger vi kan mønstre på årets første udendørs træning, dovne hunde... er der nogen som kan trylle et par spillere?
Levering - 30/3-2012:
Jeg kan hverken tirsdag eller onsdag (eller mandag, torsdag eller fredag). Men jeg kan i weekenden omkring påsken.
Martin K. - 29/3-2012:
Hvis der er flere der kan på tirsdag (end på onsdag), kunne vi evt. flytte det til d. 3. David vil fx godt kunne så.
Levering - 27/3-2012:
Jeg kan desværre ikke d. 4. april. Vi er i jydeland.
Martin K. - 26/3-2012:
100% usikkerhed.
Sune - 26/3-2012:
100 % sikkerhed
Skomageren - 25/3-2012:
Sidste omgang aften-ball med indedørs-kliken nu på onsdag. Hvad er odds'ene for at Adamsky og Juske dukker op?
david - 23/3-2012:
kan ikke på d. 4/4. Mor på besøg.
Martin K. - 23/3-2012:
Onsdag d. 4/4 kl. 18, ved pavillonen, Fælledparken. Indendørs sidste gang på nu på onsdag.
Brian N. Westergaard - 22/3-2012:
Hvornår skal vi på græs, sagde han og lød som en ko!
Brian N. Westergaard - 22/3-2012:
Silas kontakt mig på 2565 1930, jeg mangler info til licensansøgning.
Brian N. Westergaard - 22/3-2012:
Der er kommet nyt licenssystem i DAI, så alle har fået nyt license nummer, hvor utroligt det end lyder, jeg har ansøgt pr. mail dispensation til Sune
Okocha - 21/3-2012:
Jeg spiller under pseudonym.
chris - 20/3-2012:
Er vi så 6 ægte Hybrisser eller er det pseudonymer?
david - 19/3-2012:
kan ik på onsdag pga andelsmøde.
Martin K. - 15/3-2012:
Hov formanden har allerede ordnet det.
Martin K. - 14/3-2012:
Gutter jeg sørger for at få smidt kampene ind i systemet en af de nærmeste dage.
Martin K - 14/3-2012:
Rasmus, prøv evt. at høre pedellen.
Rasmus - 14/3-2012:
Claes er klar, Silas kan ikke, kan i skaffe en mere?
Levering - 13/3-2012:
11. april kl. 17 er første kamp. Så nu skal de gamle, tykke mænd vist til at på græs...
Martin K. - 13/3-2012:
Ellers må vi prøve at høre pedellen. Han reddede os sidste gang. Vi skal ¤#¤"#R spille. Schubi err muligvis klar.
Martin K - 13/3-2012:
Gamle Kure er skadet.
Márton - 13/3-2012:
http://resultater.dai-sport.dk/tms/Turneringer-og-resultater/Pulje-Stilling.aspx?PuljeId=46
Rasmus - 13/3-2012:
Kom så tykke mænd! Vi er kun 4 til imorgen...afventer svar fra Claes fra mit job og Silas, hvad med store Kure??
alberto tomba - 12/3-2012:
Så er Kokkekongen med salsa hofterne tilbage og svinge pisken over de dovne Hybrisspillere som ikke har meldt sig til onsdag!!!!!!!!!!! med 2 afbud får vi vist brug for ey par gæstespillere
Skomageren - 5/3-2012:
Er tilmeldt onsdag - under forbehold at 6 mand høj stiller op.
Martin K. - 3/3-2012:
Rasmus, afleverer du lige indendørsbolden til en inden du tager ud på kælkebakken?
M. Kure - 2/3-2012:
Ingen ved. Check evt. daifodbold.dk.
Levering - 29/2-2012:
Hvornår er første kamp?
Márton - 29/2-2012:
Ohh, got it: Cecilia Ronaldo :)
Márton - 29/2-2012:
WTF er jeg? forklaring paa engelsk, tak.
chris - 28/2-2012:
Mon ikke Marton bliver fornærmet over at du betegner ham smørhår?
Martin K. - 27/2-2012:
Hey fodboldignoranter, vi skal altså være min. 7, så dem der også skal være i live om torsdagen kan være på et 4. mands-hold. Her i blandt pumpemesteren. Og check i øvrigt lige hælmålet af smørhår. Vanvid.
Sune - 27/2-2012:
Jeg skal til tandlæge onsdag (den store tur med rodbehandling og en visdomstand der driller) så forventer ikke jeg er klar til træning om aftenen - desværre.
chris - 26/2-2012:
Lyder slemt at det bliver ved med dit knæ: håber du bliver klar i tide til vi skal udendørs?
Martin K. - 24/2-2012:
Sikke noget møg. I øvrigt så lige at vores gamle venner fra Fox har oprettet et old boys 7-mands-hold. Erik, Reza, Mads, Esben og alle dem. Vi kan dog tidligst komme til at møde dem om 3 år.
nickistuta - 24/2-2012:
Jeg må desværre trække mig de næste par måneder, da mit knæ stadig driller. ØV!!
Rasmus Bale - 21/2-2012:
Kom nu i dovne hunde og meld jer til imorgen!!
Strange - 20/2-2012:
Gode råd fra DBUs landsholdslæge: "Sådan undgår du opstartsskader". Opstartsskaden - en Hybris-klassiker... http://www.dbusjaelland.dk/Nyheder/2012/Februar/Landsholdslaege_Saadan_undgaar_du_opstartsskaderne.aspx
Nickistuta - 12/2-2012:
Jeg satser på at spille igen efter vinterferien. Det går langsomt fremad :-)
Martin K. - 12/2-2012:
Enig. Nick er den helt gal med dit knæ? Det er noget rod.
chris - 9/2-2012:
fedt med bold på onsdag. Regner nu med den dag - og at jeg kan booke en anden aftale torsdag? Dejligt at vi fik spillet i går - en fornøjelse at tilbringe endnu 2 timer med leg i godt selskab!
Sune - 9/2-2012:
Jeg har skaffet samme tid som normalt (onsdag 20-22) i den gymnastiksal jeg normalt spiller i i weekenden. Husumgade 44, 2200 kbh n. (skolen) man går bare ind gennem porten over gården og op på 3.sal. PS: Det er gratis
chris - 8/2-2012:
Jeg er på til både fabrikken og i aften
Levering - 8/2-2012:
Ok. Jeg regner med at være på på torsdag d. 16.
Martin K. - 7/2-2012:
Ja, torsdag d. 16/2: Fodboldfabrikken. Onsdag d. 8/2: Baunehøj skole.
david - 7/2-2012:
I'm fucking lost. Is it next thursday we play in fodbold fabriken? If so, I'm in. I can't play tomorrow - babysitting.
Rasmus Bale - 7/2-2012:
Hey madsen, det er torsdag kl. 18.30!! i næste uge. Imorgen ser en lille gymnastiksal som vores i valby. Vi mangler en 1 spiller imorgen, hvor er du DeadlyDejgaard?? eller andre...
Levering - 7/2-2012:
Er der fodbold på Bavnehøj skole i morgen aften? Og er det en gymnastiksal (=gider ikke) eller en hal (=gider godt)? Og bliver det til noget med Fodboldfabrikken næste onsdag? For da kan jeg godt.
Martin K. - 5/2-2012:
Rækkeindelingen for 2012 er offentliggjort på daifodbold.dk. Bemærk at der er kommet en pulje mere i turneringen.
Martin K. - 5/2-2012:
Så er der afsendt en bestilling på Baunehøj Skole til d. 8/2. Så får vi se hvor hurtige de er til at behandle den.
Rasmus bale - 3/2-2012:
Jeg er klar d. 8/2 kan ikke tilmelde mig...lorte Mac.
Martin K. - 1/2-2012:
Jeg er klar d. 16/2.
rasmus bale - 1/2-2012:
Har skaffet en 6 mand fra mit arbejde. Han hedder Claes og har spillet 2. division, så vær beredt!! Fedt at du er med igen store Kure... Tjek lige op på d. 16 februarkl. 18.30 i fodboldfabrikken allesammen, gerne hurtigt!!
Martin K - 31/1-2012:
Ikke fordi jeg har noget imod vi bliver flere end 6, tværtimod, men sidste frist for tilmelding for de faste er vel stadig i aften kl. 20? Oder? Brian, Kristian, Kornbech. I kan stadig nå det. Kom så.
david - 31/1-2012:
kan ikke. Har meldet fra
Rasmus Bale - 31/1-2012:
Prøver at skaffe en ekstra spiller til imorgen, kan en af jer også prøve, og hvad med David?
Rasmus Bale - 31/1-2012:
Prøver at skaffe en ekstra spiller til imorgen, kan en af jer også prøve, og hvad med David?
Sune - 30/1-2012:
Hey guys Bliver desværre nød til at melde fra onsdag. God kamp.
david - 25/1-2012:
jeg kommer ikke i aften, men se den her: http://www.youtube.com/watch?v=0NvCrLkLnno&feature=related
Levering - 25/1-2012:
Nå, er det det sydlige - jamen nu er jeg hverken mohikaner, har taget navigationsuddannelse eller kan se solen på det tidspunkt - så jeg er sgu' ikke helt klar over, hvilken retning sydpolen ligger i, når jeg står på Sjælør Boulevard. Men jeg finder det vel....
Martin K. - 25/1-2012:
Sjælør Boulevard et eller andet. Bemærk at der ligger to gymnasier ved siden af hinanden. Det er det sydlige af de to. Man går ned af en lang indkørsel fra boulevarden.
Levering - 25/1-2012:
Hvad er adressen på skolen? Og er salen til at finde?
Sune - 25/1-2012:
Kan se at I allerede er seks, så springer fra denne her uge. Passer mig fint, så kan jeg se De Røde Djævle smadre City i aften i stedet. God kamp
Martin K. - 18/1-2012:
Argggh, jeg er blevet sløj Jeg kommer, vil ikke være meget værd. Det bliver som fast målmand og udskifter. Sig lige til hvis der er nogen der tager en ekstra mand med.
Martin K. - 17/1-2012:
Jeg siger som Nick: Vi skal være 7 - helst. Chris, hvad med din kb'er?
cd@ucc.dk - 17/1-2012:
DaviD: Husker du at spørge ham spilleren du nakkede for længe siden, om han er interesseret i at spille lidt med os med henblik på at spille forsvar i sæsonen?
Nickistuta - 16/1-2012:
Bliver desværre nødt til at melde afbud indtil mit knæ fungerer igen. Forhåbentlig snart.
Sune - 16/1-2012:
Kommer også. Har også en bold som jeg kan tage med, hvis det bliver nødvendigt.
Rasmus - 11/1-2012:
Jeg kommer og har bold med
Martin K. - 11/1-2012:
Hov, Rasmus har da vist bolden. Så kommer han vel.
Martin K. - 11/1-2012:
Vi kan prøve at høre pedellen om han har tid, hvis vi kun bliver 5. Vi skal ¤%&#¤&¤& spille.
david - 11/1-2012:
er vi nok???
david - 11/1-2012:
kommer du rasmus???
rasmus - 11/1-2012:
Het alle Er meget tvivlsom deltager og holdsætter de næste par uger, da vi har haft en stor vandskade. Håber en af jer (og ikke nødvendigvis Martin Kure) vil træde til
Nickistuta - 10/1-2012:
Vi må meget gerne være en ekstra mand i morgen, da jeg ikke ved hvor meget mit knæ kan holde til.
Levering - 3/1-2012:
'Jeg' er to: Mig og Mads Kornbech. Men er der nogen, der har lejet baner? Ellers er det vel for sent....???
david - 3/1-2012:
hvor mange er/bliver vi?
Rasmus - 3/1-2012:
Er på 2 dags kursus, så en anden må tage stafetten i forhold t bold imorgen, anyone In?
Levering - 3/1-2012:
Fodbpldfabrikken onsdag aften??? Noget nyt???
cd@ucc.dk - 2/1-2012:
leje og lege :-)
cd@ucc.dk - 1/1-2012:
Skal vi lege fodboldfabrikken igen på onsdag som Rasmus foreslog? Klubkassen betaler vist et tilskud denne gang. Meld jer lige under fanerne, så vi kan booke - I har brug for det dovenkroppe! Godt nytår.
cd@ucc.dk - 29/12-2011:
Demant har ringet til mig og fortalt at han spiller, men jeg kan se at han allerede er skrevet på. Ses kl 20.15.
Rasmus bale - 28/12-2011:
Husk fodboldfabrikken imorgen, mødetid 20.15!!!!! Vi er Demant, Gregersen, søstrene kure, Rasmus, Chris tilmeldt. Afventer svar fra David, Nick, Madsen, schumi og marton. Meld gerne tilbage idag, så vi ved hvad status er. Alle bedes tage 60 kr. Med.
Sune - 28/12-2011:
Jeg er desværre stadig skadet, så kan ikke komme til bold i morgen.
Martin K. - 14/12-2011:
Super så er vi 6. Ras, husk bolden.
Kuren - 14/12-2011:
Jonatan er klar...
rasmus bale - 14/12-2011:
Mangler 1 spiller iaften, kan en af jer andre trylle?
Jesper - 14/12-2011:
RØV - Jeg kan ikke den 27. sparker alle ned i januar - god jul og godt nytår - hybnisser
chris - 13/12-2011:
Først til Mølle: jeg melder mig hermed klar som den første til den 27 med efterøl. Bliver herligt og har clearet datoen! Come on boys... Deprimerende at at der er lukket den 21.12.
rasmus Bale - 13/12-2011:
KÆRE ALLE JULEFEDE HYBRISSER. Bane er booket i fodboldfabrikken tirsdag d 27 dec. kl. 20.30- 21.30 med mulighed for fælles julepils bagefter. Der er 8 pladser, først til mølle!!! Er der en IT kyndig som gider sætte det ind på sitet??
Rasmus bale - 12/12-2011:
Kom så dovne hunde, og skriv jer på til onsdag. Vi SKAL spille....
Nickistuta - 12/12-2011:
Jeg bliver ikke klar til onsdag. God jul og godt nytår allesammen :-)
Martin K. - 6/12-2011:
Mnajh, men der er et eller andet lunkent med de blå bolde. De bliver generelt solgt til det halve af de røde. Så de kan dårligt være afsamme kvalitet. Er der nogen der ved hvordan de er at spille med?
Martin en anelse gnaven K - 30/11-2011:
For hede hulen, endnu et afbud. Så er vi kun 5 den første halve time, indtil Nick kommer.
Rasmus - 28/11-2011:
Kommer onsdag, kan ikke tilmelde mig på den her&$@@@&$))$& iPad... Få lige meldt jer på i sidste!! Så jeg kan få fat i afløsere hvis det kniber...
Nickistuta - 28/11-2011:
Jeg er til forældremøde onsdag aften. Er der 20.30.
Martin K. - 23/11-2011:
Hov, det er kun Rasmus der er holdsætter. Jeg hjælper kun til i aller aller yderste nødsfald, hvis landet er tømt for muligheder, når alt håb er ude. Demants kåring var vist ikke for frisparksobstruktionen, men for at annullere Rasmus' hattrick.
Henrik - 23/11-2011:
Det er i orden - det var en hjerneblødning da jeg forsøgte at fraholde modstanderen fra at tage et hurtigt frispark! Det er vel den situation der tænkes på? God jul til alle... ses næste år
sune - 22/11-2011:
Tak for en superduper fest med lækker mad og vin :-) Referatet kommer her: For at minimere Rasmus' kones utilfredshed med alt hans fodbold-halløj besluttede vi følgende for at aflaste ham: - man skal sørge for at det er det rigtige telefonnummer og mailadresse som ligger på sitet - det er for svært for holdsætteren ellers. - har man har meldt sig til kamp, men bliver nød til at melde fra inden for 48 timer før kampstart skal man selv sørge for en afløser, selvfølgelig i tæt kontakt med holdsætteren. - en generel opstramning i forhold til tilmeldinger/afbud til kampe på sitet dvs. hvis man ved at tante Oda har 80 års fødselsdag på en kampdag tre mdr. ude i fremtiden føres det ind. -Martin Kure søre for at få styr på hvem der er aktive/ikke-aktive spillere på sitet så vi er up-to-date. - Martin Kure og Rasmus Bredahl står for reserve tilmeldinger. ÅREST KÅRINGER: Årets Jønnson: Nick Årets Mål: Martin Kure Årets aflevering: Marton Årets hjerneblødning: tætløb ml. Sune og Henrik Demant, men det blev Henrik der løb af med den (spørg Rasmus hvorfor;-)) - Årets fighter: Sune - Årets spiller: Dejgaard -Trænere 11/12: Dejgaard & Sune Derudover talte vi en del om omgangstonen når vi spiller, da den til tider kammer lidt over og vi kommer til at råbe AF hinanden i stedet for opmuntringer. Derfor skal vi arbejde på at blive bedre til at kommunikere konstruktivt på banen. Målsætningen for næste sæson er en top-fem placering, som ikke er urealistisk, hvis vi selvfølgelig kan vinde kampe i efteråret:-) ØKONOMI: - der er 4.000 kr. i kassen, hvilket er lige i underkanten, når vi skal have nye bolde, hvorfor næste års kontingent bliver 50 kr. dyrere (550kr) - Penge til næste sæson betales inden sæsonstart senest medio feb. Hvis jeg har glemt noget, det kan jo ske med alt den gode vin der skulle drikkes, så giv en melding så vi får det hele med. Vi ses til indendørs- eller til forårssæsonen.
Jesper - 21/11-2011:
Ha-ha-ha - den er fin, det har jeg sgu prøvet så mange gange før, i øvrigt er det en god opgave "hvem drikker først Chris under bordet" man er sikker på at få succes hver gang ;-)
Martin K. - 21/11-2011:
Sune laver et fyldigt referat, selv om vi ikke kunne finde nogen pizzabakker - han fandt noget andet. Men helt kort, og hvis jeg ellers husker rigtigt: Chris og Sune tager trænertjansen næste år. Sune tiltræder samtidig som chef for klubbens nye audio-visuelle afdeling. Le Chef fortsætter som holdsætter. Kure M. som pumpemester, Stoffer som kassedreng og Brian som formand. Jesper blev, in absentia, valgt til at være den der slæber Chris ud i elevatoren næste gang.
Jesper - 20/11-2011:
Venter spændt på fyldigt referat fra afslutningen, hvem, hvor og hvordan???
chris - 20/11-2011:
Første og sidste gang jeg forlader selskabet som den (en af de første). Enig: alt for hyggeligt til ikke at gøre halvårs, hvis Bredahl og (og Mannow) er OK med det. Hvad tid stoppede I (og hvad tid gik jeg i dizzy tilstand)? Tillykke til Kure med trænertjansen.
BatiNick - 20/11-2011:
Er tilbage fra de døve. Ses onsdag
Martin dejligt mæt K. - 19/11-2011:
Hey, der skal altså ikke gå et helt år inden vi gentager det. Det er simpelthen for fornøjeligt. Vi må og skal have arrangeret en forårsafslutning i det kommende år - på terrassen, med kolde pils og Danmark - Tyskland (eller hvem) EM kamp på storskærmen og den traditionsrige Hvem drikker først Chris under bordet.
Strange - 19/11-2011:
Tak for sidst! Fremragende aften. Kokkemirakler fra køkkenet! Sidder og ser Barcelona og bliver inspireret frem mod næste sæson.
chris - 19/11-2011:
"Forlod selskabet" - er stadg præget :-)
chris - 19/11-2011:
Tak for fin aften i går. Fik en anelse for meget at drikke - grunden til at jeg forlad seskabet tidligere end planlagt. Fremragende mad! Husker heldigvis ikke noget om, hvem der blev træner....
Jesper - 18/11-2011:
Hey Gutter God aften - er slet ikke misundelig - tager nu på arbejde og prøver at glemme alt om bøf, bajer, bold og bernaise. Hygge
cd@ucc.dk - 17/11-2011:
Fantaste fighter :-) Bliver så fedt. Husk rigelig med drikkevarer alle, så ikke Bredahl også hænger på det.
Laudrop Bros - 17/11-2011:
Nickustuta jokeren: Træningsophold på Gran Canaria ? Var det seriøs træning af albue-leddet på lokale Taverna ?
Rasmus bale - 17/11-2011:
Hej drenge Har været grounded med en 120 hestes influenza, men rejst mig fra de døde og er ok til imorgen. I skal dog regne med lidt større hjælp til det praktiske og oprydning. Forza hybris 4 ever!
Martin K. - 17/11-2011:
Enig i alt. Og i øvrigt mener jeg vi skal slå Mangfoldigt til næste år.
chris - 17/11-2011:
Afslutning i morgen: Hvad er status? Er Rasmus blevet rask, så vi afholder i Mannow som aftalt? Hvis ikke, afholder vi så andetsteds eller flytter datoen og samles om en ny? Mit forslag: Synes at vores nyklassiske ritual med kokken og Mannow er uomgængeligt, så hvis nu (håber det ikke, for jeg glæder mig) rasmus er syg fortsat, så går jeg ind for at vi finder en ny dato til selve afslutningen. Og at vi så mødes andetsteds i byen alligevel og drikker et par øl (eller mere), nu hvor vi alligevel har booket i morgen. Men mon ikke Bredahl er klar til i morgen, hvis jeg kender hans fighteregenskaber?
Martin K. - 16/11-2011:
VI SPILLER. Henrik tager en KB'er med. Og pedellen er klar på noget af tiden.
chris - 16/11-2011:
Andreas er ikke tilgængelig, men jeg er fortsat frisk, hvis vi bliver nok. meget frisk.
Martin K. - 16/11-2011:
Øv, Silas kunne ikke alligevel.
Martin K. - 16/11-2011:
Gemmer der sig en spiller bag Gæstespiller eller er det en fejl?
Martin K. - 16/11-2011:
Silas kan muligvis. Er kommet over sin skade.
Martin K. - 16/11-2011:
Nej prøv. Det kan jo være pedellen også kan. Ufatteligt som folk ignorerer deres klub.
chris - 16/11-2011:
Mente: mand, meget
Chris - 16/11-2011:
Spiller, eller aflyser vi. 4 msnd er ikke meet, og jeg ikke kunne få fat i Andres i dag. Skal jeg prøve igen, eller er det omsonst, når vi end ikke bliver 6, hvis han kan?
Márton - 16/11-2011:
Skal vi dog spille? 2 mod 2 lyder fantastisk, ikke?
Martin K. - 16/11-2011:
Vi skal da vist have udvidet indendørstruppen ...
Nickistuta - 16/11-2011:
Er meget tvivlsom til i aften. Har pådraget mig en ubehagelig ørebetændelse, efter mit træningsophold på Gran Canaria. :-(
Martin K. - 15/11-2011:
Kan ikke se hans nummer nogetsteds. Chris, husk bolden.
chris - 15/11-2011:
Har mistet Andreas (ham spilleren der gerne ville lege lidt med) nr. i forbndelse med ombytning af telefon - Kure: Sendte jeg det ike til dig? Kan du evt SMSe det til mig, hvis jeg skal ringe til ham?
david - 15/11-2011:
kommer du til afslutningsfest på fridag Kristian?
Levering - 15/11-2011:
Skal vi aldrig ned på det der fodboldfabrikken, eller hvad det hedder?
Rasmus Bale - 14/11-2011:
er syg. pis! Måske du skulle prøve din kammerat Chris?
chris - 12/11-2011:
Husk at jeg har en fin fyr der har spillet fodbold på højt plan som ung og har lyst til at spille lidt bold med os, når vi mangler nogen. Skal jeg give hans nuummer til nogen, eller kontakter I blot mig, når vi mangler folk til indendørs? Måske det er bedst at eg ringer de første par gange :-) SSig til!
cd@ucc.dk - 9/11-2011:
Undskyld. Kommer og har pakket taske allerede i går - glemte bare at skrive mig på.
Martin K. - 9/11-2011:
D. 21/12, 28/12, 4/1, 15/2 og 4/4 er indendørs aflyst.
chris - 3/11-2011:
Tak, David. Troede bare jeg havde glemt den i tasken - det skal du da ikke undskylde :-) Ses til fodbold og afslutning.
david - 3/11-2011:
Undskyld. Jeg har det. Du kan få det næste uge...
chris - 2/11-2011:
Davis/Rasmus: Hvem har tasken med tøjet? jeg savner en sort løbetrøje, jeg brugte som undertrøje. Af mærket Puma, med en lille (rød) puma på brystet. Er den i tasken?
Martin K. - 1/11-2011:
Husk skinner. Der er smadder til alle onsdag. Jeg har et par revancher til gode.
rasmus Bale - 31/10-2011:
Kommer onsdag, kan stadig ikke logge på..
Festsætter - 29/10-2011:
Afslutningen bliver d. 18 november! 10 tilmeldinger mod 7 d. 11 november.
chris - 25/10-2011:
Troede jeg havde meldt mig til begge afslutninger straks efter hjemkomst fra Barca. Er på med begge datoer, og har - forhåbentlig - anførst det korrekt nu
Martin K. - 25/10-2011:
Jeg har indendørsbolden.
Strange - 24/10-2011:
Hej drenge. Jeg kommer ikke fast til indendørs pga. gamle ben. Jeg vil være på on/off, og vil melde til i god tid, når jeg er klar. Håber, det er ok.
Nickistuta - 24/10-2011:
Kan ikke komme til træning onsdag pga. forældremøde :-(. Mht. afslutningen kan jeg hverken den 11 eller 18, grundet rejse og 40 års fødselsdagsfest. God fornøjelse og ses næste onsdag :-)
Rasmus Van der vaart - 23/10-2011:
Kan ikke logge på indendørs tilmelding af uransagelige årsager, men kommer onsdag med nye lækre sko ...
chris - 23/10-2011:
Hello kitties. Jeg kan begge dage, så hvorfor ikke holde det over 2 dage. Glæder mig til en herlig aften i jeres selskab. Rasmus, superkok: må jeg ønske en tilbagevenden til Bernaise - uanset hvad du laver er det jo godt håndværk, men det var fantatisk at smage denne klassiker i din aftapning .-)
Levring - 22/10-2011:
Ang. Afslutning så kan jeg som udgangspunkt begge dage. Men jeg vil dog ikke hænges op på noget, så derfor håber jeg, at I finder en dag - og så kommer jeg sandsynligvis :-)
Rasmus bale - 18/10-2011:
Det bliver sgu en sjov afslutning, kun kure og holdsætteren tilmeldt...
david - 18/10-2011:
tillykke Sune. 4 Dag!!!!
Levering - 17/10-2011:
4 dage, Sune!!!!! Godt gået!!!! ;-)
Sune - 17/10-2011:
4 dage, hvor kan jeg læse begrundelsen for det?
Marin K. - 17/10-2011:
Hej Brian. Herligt. To forslag til afslutning er nu oprettet i kalenderen oppe til venstre. Indendørs starter onsdag d. 26/11.
Brian N. W. - 17/10-2011:
Skal vi ikke snart til afslutning? rasmus spørger om datoer i sin mail
Brian N. W. - 17/10-2011:
Hvornår starter I på indendørs, for jeg er klar hvis ellers dag og tidspunkt passer, det bliver fedt med lidt boldføling igen
Brian N. W. - 17/10-2011:
hold da fest, I må have gået til den, Specielt Sune, som har fået 4 dages spilledages karantæne, så han kan ikke være med i de første 3 kampe i 2012, surt, nu havde jeg lige glædet mig til at spille med Sune fra start.
Martin K. - 14/10-2011:
Pyha vi klarede lige akkurat at ende med at nå det officielle sæsonmål - en placering i den bedste halvdel. De to sæsoner var resultatmæssigt som nat og dag. Men sjove var de begge. Tak for en herlig sæson. De 10 nederlag med 1 mål kommer i øvrigt til at resultere i alvorlig oprustning fra Hybris' fodboldanalyseafdelings side i næste sæson. Meget mere om det senere. Rasmus hvilke dage var det du foreslog til afslutning? Så skal jeg oprette dem så man kan tilmelde sig.
Martin K. - 13/10-2011:
Det er ¤#%¤#&#¤ super Kristian. Redningsmand.
Levering - 13/10-2011:
Jeg fik lov.
levering - 13/10-2011:
Jeg har vært i Finland i to dage og skal til Kulturnat i morgen - så jeg prøver lige at få lov af konen. Men det bliver først kort inden kampstart, at jeg ved det.
Strange - 13/10-2011:
Hej alle. Jeg er syg og ikke i stand til at spille i aften. MEGA ØV!
Store kure - 12/10-2011:
Jeg er klar :-)
Holdsætter - 12/10-2011:
Næste år må klubkassen sgu betale en influenza vaccine til hele holdet, magen til flok svagelige oldinge ... Kan nogen hjælpe med at skaffe 1 el. 2 spillere? Please....,
david - 12/10-2011:
jeg er nok mere syg i dag end igår, tror ikke jeg bliver rask i morgen.
Martin K - 12/10-2011:
I øvrigt, Henrik K. er kun 80% sikker. Så Demant se at blive rask.
Martin K. - 11/10-2011:
Jep. Sådan husker jeg det også, altså at 10 mand er "tilladt" i sidste kamp.
NIckistuta - 11/10-2011:
Skal tage pencilin de næste 10 dage, så jeg er desværre ude igen. God kamp drenge! Spil som landsholdet!
holdsætteren - 11/10-2011:
okay, status til torsdag. Sune er ude med karantæne og med jespers tilmelding er vi 8. David er småsyg og 9 mand, og Demant er jokeren hvis han bliver rask. puha, godt det er sidste kamp, holdsætteren trænger til ferie...
david - 11/10-2011:
som jeg huske, vi kan være 10 til seasons sidst kamp. Jeg er pt syg, men vil gerne være med som 10. mand.
Pumpemesteren - 11/10-2011:
Pumpemesteren informerer: http://www.metroxpress.dk/sport/parkens-bolde-hmmer-ronaldos-drn/qefkjj!EhY7EcBgqUq7pDH7saeQ/
Pumpemesteren - 10/10-2011:
Hmm, ser ud til at der er to udgaver af Brillant'en. Den officielle med rødt logo, som alle steder koster 600-700 kr. Og så en med blåt logo, fremstillet specielt til kædeforretningerne, som ca. koster det halve af den første. Kan der virkelig være tale om den samme bold?
Pumpemesteren - 10/10-2011:
Er der nogen der ved hvor man kan købe billige Select Brillant'er? Listeprisen er 700 dask. Vi har vist kun én tilbage, oder? Og vi er faktisk pligtige til at stille med to kampbolde på hjemmebane. Og så er det vel ikke nødvendigt at sige at vores bolde aldrig igen skal ligge samlet i ét net.
Martin K. - 10/10-2011:
Lad mig gøre opmærksom på at fchybris.dk forum er åbnet, tilgængeligt for 3 milliarder mennesker, inkl. vores modstandere, DAI og dommere. Svaret på spørgsmålet er indlysende. Hybris forsøger af princip ikke at omgå reglerne. Sune, mail rundsendt, men din e-mail-adresse er ukendt.
Holdsætteren - 10/10-2011:
Vi er 9 og holdet er sat. Der er Dog en foruroligende mangel på forsvarere.... Hvad betyder din ekstra tilmelding david?
Sune - 10/10-2011:
@Kristian: jeg kom vist nok også til at give ham lidt igen med min støvle :-/
Levering - 10/10-2011:
Jeg skal til Finland hele tirsdag og onsdag og arbejde fredag aften. Så jeg tror, min kone gerne vil se lidt til mig torsdag aften. Derfor er jeg tvivlsom til kampen. Men jeg hollder den dog lige åben, og ser på det onsdag aften - også ift. hvor mange I er. PS: Sune - hvad er det for noget med at gå og blive sur på modstanderen? Man får ikke rødt kort af at blive sur på sine medspillere. Det ved jeg af erfaring :-)
Sune - 10/10-2011:
Vi skulle aldrig have tabt den kamp. Jeg er dog ikke i tvivl om, at min dumme udsmidning helt sikkert var medvirkende til nederlaget, hvilket jeg er ked af er tilfældet. Jeg skulle aldrig have sparket igen, hvorfor det næste ikke skal læses som en undskyldning, men et forsøg på en forklaring. Han havde simpelthen været ude med riven så mange gange, at jeg taber besindelsen, da han sparker mig igen. Det må selvfølgelig aldrig ske, men det gjorde det desværre! Desværre betyder det røde kort jo, at jeg har karantæne til næste kamp. Jeg ved ikke, hvad stemningen er i forhold til at omgå det, men jeg har dog skrevet mig på som reserve, hvis der er brug for det.
chris - 8/10-2011:
Nå ja, fik vist tastet "send" lidt hurtigt, men håber essensen er klar
chris - 8/10-2011:
Meget skarpt og "ind-til-benet-referat". Én tilføjelse dog: Vi fungerer endnu dårligere med 5 mand :-) Trods en sort halveg i Hybris historie (de andre nederlag i dette lidt fattige efterår har vi dog kunne tale om at vi delvis præsterer, aldrig går helt ned osv) jeg lige slå fast: I er skønne at spille sammen med og jeg glæder mig allerede til næste gang.
Martin K. - 7/10-2011:
Foran 4-1. Taber 4-5. Vi fungerer åbenbart ikke med 6 mand. Men det bliver en stor næste sæson.
Rasmus holdsætter - 6/10-2011:
Henrik er syg, næste afbud udløser en springskalle! Er dog stadig 8.
Jesper - 6/10-2011:
Hvad Henrik - hvad sker der?
Rasmus - 5/10-2011:
Ja sgu!, keeper til den ene halveg..
Rasmus holdsætter - 5/10-2011:
Har muligvis en målmand til 2 halveg, tager så 1 halveg selv. dermed er tilmeldingen lukket.
Rasmus bale - 4/10-2011:
Tak for kniven i ryggen, sjove Madsen :-) Ofrer mig gerne, som det store menneske jeg er, men vil klart helst op og score saa jeg kan komme over Sune paa topscorelisten :-) Skaf en keeper please!!!!
Martin K - 4/10-2011:
Så står det vel fast. Hvis han ligefrem kan lide det. Overraskende.
Levering - 4/10-2011:
Jeg synes bare, I skal sætter Rasmus "Johnny" Bredahl på kassen. Han har engang sagt til mig, at han faktisk godt kunne lide det.
Rasmus holdsætter - 4/10-2011:
Hey alle, Er der nogen som kender en keeper der kan stå fredag? Alternativet er undertegnede, så tænkte det ville være motivationsfaktor...
Sune - 4/10-2011:
Jeg har desværre ikke kunne skaffe en målmand
Henrik - 3/10-2011:
Jeg har en kammerat som jeg 'måske' kan overtale til at spille med fredag. Hvis det blir relevant så giv et praj!
Martin K. - 3/10-2011:
Hey vi SKAL være mere end 7. Mine ben holder simpelthen ikke til det der syveri. Vi havde uden problemer vundet hvis vi havde været 8 sidst (og 7 på banen hele tiden). Forrige kamp havde vi tabt 1-2 i stedet for 1-4 med 8 mand. Rasmus står du? Ellers så kontakt lige Sune der måske har en løsning.
Rasmus holdsætter - 2/10-2011:
Hey kom nu og skriv jer på til fredag!!! De sidste 2 kampe har vi kun været 7. Vi skal vinde de 2 sidste kampe!!!
chris - 29/9-2011:
Tak for en herlig gang bold i dag. På nær slutresultatet en fornøjelse af deltage i.
Kure - 29/9-2011:
7 mand - igen - og 2-3.
Sune - 29/9-2011:
Silas er desværre ikke blevet rask, så vi er blot otte.
Martin stedfortrædende holdsætter - 27/9-2011:
Og Silas er på som måske. Dermed er der lukket for tilmeldinger. Vi bliver alt mellem 7 og 9.
Martin stedfortrædende holdsætter - 27/9-2011:
Mads er på. Men er dog ikke helt sikker på han kan nå det. Under alle omstændigheder, er der plads til Silas, hvis det er. Ellers skal det være en anden fast Hybris spiller.
Kure - 27/9-2011:
Hej Ras. Vi kunne godt bruge Rasmus eller Silas. Ellers er vi kun 7.
Rasmus Bale - 27/9-2011:
Hey Kure Hvis jeg skal hive fat i nogen må du melde tilbage hurtigt!! Ham den store Rasmus var en mulighed..
david - 27/9-2011:
vi er kun 6. det er ikke godt.
M. Kure - 24/9-2011:
Der var et eller andet der virkede underlig bekendt ved Mangfoldigs spil. Så efterfølgende tog jeg et kig i HIF - Hvem er den elendige kanalje der har solgt HIF til vores modstander??? Jeg er gram i hu. Jeg vil have procenter.
chris - 23/9-2011:
Et par omgange er vel et plaster på såret. Med 7 mand fik vi da god motion. Og som altid var vi vildt uheldige og meget tæt på sejren...
bold.dk - 22/9-2011:
Sidste kamp: Tilmeldte 6:8 Afbud Nu, efter første halvleg: Tilmeldte 3:3 Afbud
Henrik - 22/9-2011:
Jeg beklager jeg ikke kunne komme frem - der var et 'akut' vejarbejde på ring 3 og oven i det skal man lige lægge VM i cykling. Gab... 1,5 time i kø fra Allerød til Glostrup hvor jeg valgte at afbryde. Ses til næste kamp!
M. Kure - 21/9-2011:
7 mand, 1-4 og jeg har ikke været så træt efter en kamp siden en gang i Asnæs i 1989.
Martin K. - 21/9-2011:
Kan lige oplyse at vi har indendørs-lokalerne fra og med næste onsdag. Samme tid, sted og super pedel som de forrige år.
M. Kure - 21/9-2011:
Hey, det var vores deltid kameramand (og i parentes halvdelen af forsvaret) der røg der. For hulen.
jesper - 21/9-2011:
Hej Gutter - min ankel, siger nej, nejt, no til bold i dag. Har lige prøve løbet og det er ikke godt nok. God kamp
chris - 20/9-2011:
KLØVERMARKEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
chris - 20/9-2011:
Forunderligt så meget rift der er om pladserne mod de (på papiret) overkommelige hold, og så meget klynk der er, når det gælder topholdet :-)
Ham den sure... - 20/9-2011:
Jeg synes, det er sejt, at der er nogen (M. Kure?), der har presset Jonas Sommer så meget på maven, at han har meldt afbud. Hvornår har han sidst været med. I 2007? ;-)
Holdsætteren - 20/9-2011:
Har efter moderat fysisk pres og lovning af aftensmad to go skaffet en ekstra spiller til imorgen. Vil dog gerne have Jesper med, da jeg selv har lidt ondt i ryggen.
Holdsætter - 19/9-2011:
Status til onsdag: 7 1/2 spillere, Jesper, hvad er status på dig? Mangler svar fra Silas, Michael bang og en kollega. Jeg kan i nødstilfælde godt hente tøj, men har vældig svært ved at cykle ned det uden bagagebære.
Martin K. - 19/9-2011:
Hvem kommer forbi Kristian? Nørrebro? Passer dårligt for mig. Jeg vil i øvrigt foreslå at vores gamle grønne trøjer bliver opmagasineret hos én her inde i byen, hvis de ikke allerede er det - til nødstilfælde. Hvem har dem liggende p.t.?
henrik - 19/9-2011:
Spillere til onsdag: Toke kan ikke grundet ondt i ryggen. Jeg har netop sendt en sms til Michael. Jeg vender tilbage når jeg har hørt fra ham. Vh
Holdsætter - 18/9-2011:
Få nu fingeren ud og meld til eller fra onsdag, så jeg har en chance for at skaffe afløsere!! Vi er kun 4 ved deadline, sølle...
Kure - 18/9-2011:
Perfekt, savner dem allerede.
Ham den sure fra i fredags.... - 17/9-2011:
Jeg har tøjet, men kommer ikke onsdag. Og Kure - jeg har (naturligvis) din trøjer i tasken.
Jesper - 17/9-2011:
Æv - en ærgelig kamp at tabe. Jeg er stærkt tvivlsom til onsdag, så jeg skriver mig på som reserve. Min ankel er ikke god. Har i forøvrigt lagt mærke til at de kampe vi har tabt i år, udelukkende har været med et mål. Ikke at det er nogen trøst, men vidner om at vi i hvert fald ikke er blevet savet over i nogen kampe. Så måske højt bundniveau?? - keep on the good spirit!!!
chris - 16/9-2011:
Rolig Kure - efterlønsreformen bliver snart genforhandlet
M. Kure - 16/9-2011:
3-4 Vi trænger vist til at genstarte sæsonen.
Rasmus holdsætter - 16/9-2011:
God kamp iaften, giver Sune holdkort med, Få lige talt om hvem som kan spille onsdag, pt. kun 3 tilmeldinger!!
sune - 16/9-2011:
er lidt småsyg, men snører støvlerne og tager med, men det er nok primært som udskifter.
chris - 15/9-2011:
Synd for Gentofte, at de først skal tabe til rød blok og så til Hybris flok dagen efter.
Martin K - 15/9-2011:
Jeg kører med Strange.
Strange - 15/9-2011:
Hey. Jeg kan have to med i bil fra Rahbeks Alle 2 D på Frederiksberg. Jeg kører kl. 17.00. SMS på 25 788 788 hvis du vil med.
Nickistuta - 15/9-2011:
Går lidt før i morgen, så jeg er der omkring 17.15 med tøjet.
Levering - 14/9-2011:
Det kan jeg. Men jeg er ikke sikker på, at jeg kører fra Frederiksberg før kl. 17. Og jeg kører forholdsvist hurtigt hjem igen. Jeg kan godt komme forbi ydre Nørrebro, hvis nogen skal med derfra. Men ring eller sms: 4048 1684
Martin K. - 14/9-2011:
Er der nogen der kan give billift derop?
Nickistuta - 13/9-2011:
Vil lige gøre opmærksom på at jeg tidligst kan være i gentofte 17.30. Foreslår at en henter tøjet i brønshøj, på vej til gentofte.
chris - 13/9-2011:
Mit ønske til Gentoftekampen er, at Hybrisser selvfølgelig skriver sig på holdet (kunne være fint med 1 mere), men at vi IKKE henter hjælp udefra, hvis der ikke kommer flere. Kunne være rart med noget mere flow/spilletid og vi SKAL kunne vinde med det hold vi allerede sætter, mens det til tider forstyrrer mere end det gavner med ad hoc spillere helt ude fra.
Kure M - 7/9-2011:
Fantastiske billeder. De siger alt. Trænere: der er til mange timers analyse-arbejde der. Nick, Morgan tog også nogle billeder? Måske han ramte mere end kampens dårligste 8 min. I øvrigt er det tydeligvis de to forkerte der sidder på bænken i sekvensen.
chris - 7/9-2011:
Når nu vi vælger kun at filme 1-2 nederlag i denne sæson, så er det godt at man hører klippet bedre end man ser det. Er lidt i tvivl om det er fordi kamera mangler zoom eller om vi bare spiller for hurtigt.
Jesper - 6/9-2011:
Så er der mere video på vores youtube side. Og det er ikke videre flatterende - stram op!!!
david - 6/9-2011:
Obs. Vi har ikke nogen kamp på den 17. September i mod Christianhavn. Of course.
Rasmus Bale - 6/9-2011:
Vi manglede lidt "Davidsk" genialitet og præcision..
david - 6/9-2011:
er, hvad sker?
Kure - 5/9-2011:
Super spil, 20 kæmpe chancer og 1-2 :-(
Holdsætter - 2/9-2011:
Holdet er sat til mandag! Det er en fest at være holdsætter i øjeblikket... 9 friske til deadline og ingen lodtrækning, forza hybris!
Sune - 2/9-2011:
jeg har tøjet. Ses mandag
Martin K - 30/8-2011:
3-2. Hyb.
Holdsætter - 27/8-2011:
Holdet er sat, dejligt med fuldt hold uden at skulle rykke ;-)
Levering - 26/8-2011:
@ Rasmus: Du er godt klar over, at man kan gemme tekst i et word-dokument, ikke? For så derefter at copy-paste over?
M. Schmeichel - 26/8-2011:
Det er jo det 2. gang jeg taber min yndlingstitel som kampens spiller pga forkert administration - How about conspiracy theories, Greenlanders?
Rasmus Bale - 26/8-2011:
Har forgæves forsøgt at lægge mit referat på sitet (som tog 1/2 time at skrive, snøft!!) Men selvom jeg slettede det nuværende var det stadig Madsens fantasifulde af slagsen som kom frem, og slettede mit ;-( Har ikke tid til at skrive et nyt pt.
Martin K. - 25/8-2011:
Ha, herligt. Forbløffende præcist. Lad os lige få den anden version også. Og selv om Schubi spillede uden fejl i den kamp, var det da vist Marton der blev kampens spiller (snævert foran Sune?).
bold.dk - 25/8-2011:
Hybris PR chef, kom med det referat!
Rasmus holdsætter - 25/8-2011:
Har lige skrevet et langt referat, men kan se at en anden vittig referant (som vist ikke deltog?) allerede havde skrevet et... Er det en lille rød nisse?
Martin K. - 24/8-2011:
Er der en anden der skriver referat denne gang. Hey nu glemte vi at filme kampen - igen.
Martin K - 24/8-2011:
2-2
Nickistuta - 24/8-2011:
Korrektion. Jeg er ved banerne før kampstart. Ses derude.
Nickistuta - 24/8-2011:
Vi mødes ude v. banerne
Márton - 24/8-2011:
Hej Alle, husk at vi spiller i Valby i dag!
Nickistuta - 23/8-2011:
Sig mig, spiller vi 10 mand i morgen?
Strange - 23/8-2011:
Hey boys. Jeg kommer direkte ud på banen til kampen i morgen. Ses!
Levering - 22/8-2011:
Intet brok herfra. Skulle bare vide det.
Martin K. - 22/8-2011:
Se under Diverse sider --> Kamptilmelding. Ikke noget nyt der. Spørg bare Henrik Demant og Strange, m.fl. Hybris - klubben uden nåde.
holdsætteren - 22/8-2011:
Ifølge vedtægterne sættes holdet af de tilmeldte Hybris spillere 3 dage før kampen kl. 17.00. Herefter har holdsætteren mulighed for at indkalde reserver. Kristian er første afløser ved afbud, men er i første omgang for sent tilmeldt. Hermed en opfordring til alle om at skrive sig på i god tid!
David - 22/8-2011:
I think we're looking to Greenland for the weather now...Martin Kure?
Levering - 21/8-2011:
Jeg kan ikke huske reglerne - men er holdet virkelig sat næsten 3 dage før kampen?
Holdsætteren - 21/8-2011:
Holdet er sat til onsdag. Mangler tilmelding fra David som har tøjet, tjekker op
david - 19/8-2011:
nej. Det var Chris D som laver assist til sidst mål, Ikke mig.
Levering - 19/8-2011:
Super godt referat!
Martin K - 19/8-2011:
Øv, dem har vi godt nok svært ved at vinde over. I må lige hjælpe til med assisterne. Er de korrekte? Glemte at nævne: Kløvermarken banen var sjældent god. Bortset fra at kommunen åbenbart har skåret græsslåningen væk.
holdsætteren - 18/8-2011:
Kom så drenge, spark holmen i Røven fra mig!!! Sune får udfyldt holdkort med....
Martin K - 18/8-2011:
Hmm, I fire møder har vi lavet et point. Det bliver vist ikke nemt.
Levering - 18/8-2011:
For i øvrigt: Jeg skal nok være der i ordentlig tid med trøjerne = en time før kampstart.
Levering - 18/8-2011:
Jeg gør opmærksom på, at når vi har slået Holmen Okay i aften, så har vi alle muligheder for at blande os i topstriden i puljen.
Schuhmacher - 18/8-2011:
Levring, så kan jeg bedre forstå at klubbens boldpumpe-budget er så højt. Vi skulle nødig løbe tør for pumper. / El cashier.
Levering - 17/8-2011:
Så er tasken pakket. Og ryddet op i. Martin K - du spurgte sidst, om den var blevet mindre, Det var den ikke. Men den indeholdt 6 ukurante overtrækstrøjer/t-shirts (+ de to fra FC Hybris), 5 pumper og 2 par benbeskyttere. Sig mig Kure - er det blevet din personlige garderobe?
Martin K - 17/8-2011:
Så er vi 9. Henrik K er på. Men er nok kun på 90% styrke. Ærgerligt at Rasmus ikke har fået lov af chefen. Foruden et hattrick, kunne vi bruge ham som overfrakke til deres stjerne. Stor succes dermed sidst. Spørgsmålet er om Henrik og jeg i stedet sammen og på skift skal pakke ham ind (hvis han er med).
holdsætteren - 16/8-2011:
Mangler stadig min. 1 spiller til torsdag- Mangler svar fra Bang Og store Kure. Hvis ikke de kan må i gerne prøve . har ikke flere i ærmet.
Rasmus Bale - 15/8-2011:
Et skammeligt afbud herfra, havde ellers regnet med at lave det hatrick torsdag som blev tyvsstjålet fra mig, snøft... Giver Sune et holdkort med, kom nu og meld på i sidste...
Kure - 11/8-2011:
Vandt 2-0.
Sune - 11/8-2011:
Hvis der er nogle der har et par støvler i str. 44 og skal til kamp i dag, må de gerne tage dem med. da vores målmand mangler. Ses på banen
Holdsætteren - 8/8-2011:
Holdet er sat. Stadig 1 ledig plads hvis nogen er interesseret.
Sune - 5/8-2011:
jeg har en målmand. Den anden Sune er klar
Jesper - 5/8-2011:
Jeg har tøjet med til den 11. aug - viva hybris - bliver godt at komme igang igen og væk med sommermaven!!!?
Sune - 4/8-2011:
Jeg prøver at skaffe en målmand til kampen. Han den anden Sune som har været med før.
M. Kure - 3/8-2011:
Det bliver vildt. Jeg tager en bold med.
david - 2/8-2011:
done.
Nickistuta - 1/8-2011:
Har lavet tilmelding til første kamp den 11. Ses onsdag :-)
Rasmus holdsætter - 31/7-2011:
Så er holdsætteren tilbage med pisk og påmindelser!!! David.. ligger du efterårskampene ind asap?? Hvad med en god gang træning onsdag til de feriefede Hybris kroppe?? Hyp hyp alle mand...
davdi - 25/7-2011:
først efterårs kampe er på den 11 / 8 . Jeg skal nok laver em på hjemmeside straks
Martin Tilbage Efter Skade Kure - 13/7-2011:
De går hurtigere end Chris løber. De lunter hurtigere end Chris spurter. De løber hurtigere end Chris cykler (og længere).
chris - 12/7-2011:
Endda hurtigere end mig?
Martin Tilbage Efter Skade Kure - 6/7-2011:
Det var super duper træning med de flinke mennesker fra VLI. Jeez, de løber hurtigt.
Martin K. - 6/7-2011:
Badehoveder, vi tager ud og spiller med VLI på Jens Jessensvej kl. 19 i stedet. Man er velkommen.
Rasmus Bale - 5/7-2011:
på ferie, først tilbage i august.. Håber i bliver nok og god sommer!!
Martin K - 4/7-2011:
Kunne vi bare blive 5, kunne vi sikkert sagtens finde nogen at spille imod.
david - 4/7-2011:
i englad på Onsdag
Nickistuta - 23/6-2011:
Så er fejlen rettet. Gammelpot og Jyde-Per :-)
dvaid - 23/6-2011:
:)
Levering - 23/6-2011:
Var det ikke Nick, der lavede assist i går? Og scorede?
chris - 22/6-2011:
Ringe i går, men det kan ikke slette mit indtryk af, at vi ellers har spillet en sjov og flot 1 sæsonhalvdel. Og som Jesper pointerede var det jo ret beset også den første kamp i 2. halvdel :-) Tak for nogle fine legetimer hen over foråret.
Martin K - 21/6-2011:
1-2. Et fatalt nederlag i Kløverbjergene. Lad os komme hjem til vores kunstgræsbane.
Holdsætter - 21/6-2011:
Fedt, Madsen- Hail røde Puyol!!
Kure - 21/6-2011:
;-) Håber også det går bedre for mig. Psyken holder ikke til endnu en pause af den slags.
Levering - 21/6-2011:
Jeg er på. Jeg håber på, at det så går bedre end i forrige kamp, hvor jeg først kostede et mål og derefter savede en modspiller.....
Kure - 21/6-2011:
Overvej det stærkt Kristian. Vi skulle helst være 9, da mit knæ nok ikke holder en hel kamp. Og det samme gælder vel så for Demant.
Levering - 21/6-2011:
Sig til hvis det går helt galt (men hvis et afbud i hjemmet skal accepteres, så tror jeg, vi skal under 7).
Martin K. - 20/6-2011:
Toke (og Demant?) sørger vel selv for at finde et par stedfortrædere - på niveau?
Holdsætter - 20/6-2011:
Demant ved ikke om han kan spille så vi er 7 udover ham. Er løbet tør for afløsere, kan nogen trylle?
holdsætter - 20/6-2011:
Så har Toke nosset op i kalenderen igen..Er nede på 8. Hvad siger Demants Achillessene?
Nickistuta - 20/6-2011:
Jeg kan først være der 15 min før kampstart. Ses ude på banen.
Holdsætter - 18/6-2011:
Verdensklasse Toke, så er vi 9 og lukket for tilmeldinger da Demant er i bedring, super vigtigt vi slutter af med en sejr og når op på 23 point i foråret er vist mere en hele sidste sæson ;-D Hyp hyp!!
holdsætteren - 18/6-2011:
Vi mangler 2 spillere til tirsdag, da Demant ikke ved om han kan spille..
chris - 15/6-2011:
4-5? Lyder tæt: What happened?
Nickistuta - 13/6-2011:
Kommer direkte fra arb. Er på banen 10 min før.
Jesper - 13/6-2011:
Desværre - kan heller ikke hente tøj, kommer fra Roskilde kl. 16.00
Holdsætter - 13/6-2011:
Pis, afbud fra demant, har nogen en mulig 8 mand?
Bang - 13/6-2011:
Rent tøj til topkampen! Er der en der kan komme forbi Stevnsgade 11 4tv, 2200 - eller kan jeg smide det et sted omkring Nørrebro? God kamp. Ring evt 28253432
Holdsætter - 12/6-2011:
Afbud fra min bror som er skadet, mangler endelig tilmelding fra toke, er du ned el. Hur?
Holdsætter - 11/6-2011:
Holdet er sat, vi er 9. Skal lige finde ud af at hente tøjet hos michael bang, anyone om?
Levering - 11/6-2011:
Jeg synes, man skal lægge mærke til, at vi faktisk har rækkens bedste målscore. Det er sgu' da meget sejt (og ikke bare pga. mange scorede mål - men også pga. et lavt antal, der er gået ind).
Rasmus Bale - 10/6-2011:
Selvom Chris uhyggelig ofte laver hattrick får han min stemme i skarp konkurrence med David, den nye assist konge..
david - 10/6-2011:
Kampens spiller? stem på Chris. tre flot mål
chris - 10/6-2011:
Hvordan ser det ud med vores elegante plæneklipper, Martin Kure forud for de sidste kampe?
david - 9/6-2011:
men du skal være klart til efterårs program sune!
Sune Erichsen - 9/6-2011:
Jeg har desværre forstuet min fod godt og grundigt, så jeg tror desværre ikke jeg når at blive klar til næste kamp - desværre;-(
Resultatservice - 9/6-2011:
8-0
Nickistuta - 9/6-2011:
Jeg er der et kvarter før kampstart
Strange - 9/6-2011:
Hej rødder. Jeg kommer direkte ud på banen i aften. Ses!
david - 7/6-2011:
jeg er enig med kristian.
Levring - 7/6-2011:
Jeg synes, at blandt andet sidste kamp viste, at det kun er godt, hvis der er 9 mand med. Der skal altid tages skader og fuldskab med i betragtning.
Holdsætter - 6/6-2011:
Sune blev skadet sidst og kan ikke spille. Satser kun på en mere
chris - 6/6-2011:
Når det er spillere udefra, skal vi kun have 8 spillere jf vores aftale. Med mindre der er nogen der har særligt lyst til at stå på sidelinjen. Hvad med Sune - han har endnu ikke meldt ud og hans kompetencer kunne savnes ift de "udtagne".
Holdsætter - 6/6-2011:
Holdet er sat. Status er 7 spillere, arbejder på min. 1 ekstra.
Rasmus holdsætter - 6/6-2011:
Kom nu og meld jer på til onsdag!!!
chris - 5/6-2011:
Som eneste træningsdeltager i morgen betragter jeg begivenheden som aflyst.
Schuhmacher - 3/6-2011:
Citat: "Det er genialt, det der"
Strange - 3/6-2011:
Godt gået, drenge!
chris - 2/6-2011:
Fantastisk præstation.
jesper - 2/6-2011:
Det er jo vanvittig det der - huttilihut!!!!
M. Kure - 2/6-2011:
Det er galskab det der.
Márton - 1/6-2011:
store comeback, hybris!
Martin K - 1/6-2011:
4-4
Rasmus holdsætter - 1/6-2011:
Vi har plads i bilen og kører fra Ewaldsgade på nørrebro kl. ca. 16.10. Kan evt. også tage tøjet med.
Holdsætteren - 30/5-2011:
Trut og fanfare, så lykkedes det! Marton har meldt sig klar samt poul og min bror. 9 muskelmænd af svensk granit.
Rasmus holdsætter - 29/5-2011:
Det er fanme noget af en uriapost at være holdsætter! Status er pt: 7 afbud og Marton er yderst tvivlsom. Vi er derved 6 spillere og ingen målmand. Afventer svar fra en målmand, min bror og en kollega. Er lidt skeptisk over at tage til Hvidovre 7 spillere og ingen målmand for at få en odentlig sæk... Det har været en noget op ad bakke denne gang og nærmest umuligt at få svar trods en byge af mails til diverse. Det gør at jeg bruger uforholdsvis meget tid. Har brug for hjælp hvis det bliver negative svar fra de sidste 3.
Rasmus holdsætter - 27/5-2011:
VI MANGLER SPILLERE TIL ONSDAG!!!! kom nu Toke, Miichael, Demant etc:::
Demant - 26/5-2011:
Jeg har bolde, drikkedunke og tøj - og kampgejst! Hummm spiller man i tordenvejr?
Martin K. - 26/5-2011:
Nøglen til boldskabet har jeg, da der var låst til skabsrummet sidst. Men, vist nok, Demant, fik boldnet/bolde med hjem.
Rasmus holdsætter - 26/5-2011:
Sune er syg og har meldt afbud, anyone in??
Rasmus holdsætter - 23/5-2011:
Holdet er sat til torsdag!
chris - 23/5-2011:
Shit, så var det alvorligt med knæet? God bedring - du bliver svær at undvære efter at have ramt karierrens 6. storform..
Martin K. - 23/5-2011:
Ved det ikke. Nok en eller to uger mere.
david - 23/5-2011:
hej Martin, hvordan har din knæ
Rasmus holdsætter - 22/5-2011:
Hey alle Ser fint ud til topbraget på torsdag, men skidt ud til kampen onsdagen efter mod vores onde ånd 78.. Der er pt. flere afbud en tilmeldinger... Så kom glad hybnisser og få tilmeldt! Kan desværre ikke træne imorgen.
chris - 22/5-2011:
Fint forslag med træning mandag. Bare ærgerligt hvis jeg skal spille mur?
Martin K. - 19/5-2011:
Oversigt over årets nitter oprettet under Diverse sider. Det var de fordømte holdkort vi kom fra ...
Nickistuta - 18/5-2011:
Der var ikke ass. til målene. David modtag bolden fra en modspiller og jeg ramte en modspillers arm ved straffesparket.
Martin K. - 17/5-2011:
Var der assister til målene, må I lige selv føre dem på. Da vi først spiller kamp torsdag næste uge, aftalte vi at vi træner mandag. For min del, aner jeg ikke hvornår jeg bliver klar igen.
Den assisterende holdsætter - 13/5-2011:
Lodtrækning: Martin Strange trak nitten. Grøndlandsmodellen brugt.
Sune - 12/5-2011:
@ Martin: ved ikke helt om jeg kan tage æren for assisten. Afleverede godt nok bolden til dig, men en assist vil jeg ikke kalde det. Det var jo dig der satte tre mand af og knaldede den ind.
Martin K. - 12/5-2011:
Hvem har mulighed for at køre forbi Rønnegade og hente holdkort inden kampen mandag? Holdsætteren er rejst væk, og jeg har ingen mulighed for at nå det i deres elendige åbningstider. Hvis ingen når det, må vi bruge et gammelt grønt (senior) kort. Det koster "kun" 100 kr. i bøde til klubben for hvert kort med forkert farve. Hvem? Åbningstider kan ses på dai-fodbold.dk. Chris der ligger vel ikke et brunt kort i tasken?
Martin K. - 11/5-2011:
Ras som fast referant fremover. Ingen diskussion. Enten Sune eller Henrik K. har en assist på det første mål. I øvrigt da det er assistentholdsætteren (på topholdet) der sætter hold til på mandag, kører evt. lodtrækning efter Grønlandsmodellen. Nick (nitte), Michael (nitte), David (træner), Chris (tøj), Marton (målmand) indgår ikke i lodtrækning. Sidste frist, fredag kl. 17. Forza Hybris.
Strange - 9/5-2011:
Hyb og 2-0 til topholdet! M. Kure med to fantastiske langskud.
Strange - 9/5-2011:
Vognen er nu optaget.
Strange - 9/5-2011:
Jeg kan tage to med i bil i aften. Vi kører 18.15 fra Rahbeks Alle 2 D på Frederiksberg. SMS til 25788788
Rasmus holdsætter - 7/5-2011:
Det ville spare den ihærdige holdsætter for en del arbejde hvis de som IKKE kan spille melder afbud!!
chris - 7/5-2011:
Godt. Vi er jo ved at nå en alder hvor vaner, rutiner og genkendelighed spiller en afgørende rolle for oplevelsen af tryghed. Og så vores superpedel
Martin K. - 6/5-2011:
Har netop fået meddelelse om at vi har fået tildelt indendørs lokaler sædvanlige tid og sted kommende vinter. Så er dét på plads.
Pumpemesteren - 5/5-2011:
Grunden til at jeg får tillagt alle de assister der slet ikke er mine, må være at ingen fatter hvorfor der ikke bliver scoret på alle de på bolde jeg giver jer deroppe. Sune, er det korrekt at assisten til Stranges mål i forrige kamp er min. Eller var det dig jeg spillede og dig der spillede den på tværs til ham?
Alte - 5/5-2011:
Og det var vist Henrik og ikke Martin der havde den sidste assist (Straffe?) til Dejgård
Sune - 5/5-2011:
Jeg kan vist godt tilskrives assisten for Stranges mål. Noget med et lyn af et venstreben der lagde bolden ind til ham.
Pumpemesteren - 4/5-2011:
Hyb hyb og 4-1 til Hybris.
Rasmus holdsætter - 4/5-2011:
AARRGGGHHH, det er sin sag at være holdsætter!! Nu har Madsen også meldt afbud pga af sin frues fødsel.. Er nu nede på 7 mand. Kan nogen trylle en ekstra mand???
Rasmus holdsætter - 4/5-2011:
Marton har meldt afbud, så Herulho Gomes må vist tilbage på kassen. Satser på at de 2 første skud ikke går ind denne gang...
chris - 3/5-2011:
Tillykke, Marton bigdaddy
Rasmus Bale - 3/5-2011:
I parkistan ;-) Ved Osamas hus.. Du fortsætter forbi valby idrætspark og drejer til venstre ad Gl Køge landevej. Ligger ca 500 m længere nede på venstre hånd.
Levering - 3/5-2011:
Hvor er det der Parkstien 2 henne?
Rasmus holdsætter - 2/5-2011:
Holdet er sat!
Martin K. - 29/4-2011:
Vi ligger nr. 1, vi ligger nr. 1 ... Igen.
Márton - 29/4-2011:
hej alle, og tak for gratulationen :) vi har leveret Hybris oldboys årets spiller '2050. vi ses næste uge efter 8 timer af sove - i alt :)))
Jesper - 28/4-2011:
Og Stort tillykke til Marton
jesper - 28/4-2011:
Forza Hybris 5 - 3
Levering - 28/4-2011:
Toke kommer vist ikke alligvel. Han mangler udstyr og kørelejlighed. Og ingen kan få fat i Henrik. Så også han er stærkt tvivlsom.
Toke - 28/4-2011:
Jeg er klar!! hvem skal jeg ringe til? Ring til mig 2018 0152
Rasmus holdsætter - 28/4-2011:
Marton har meldt afbud, da han har fået en lille søn idag, tilykke til ham.. Derfor en ledig plads idag, husk det er kl. 17.00 i kløveren!!
Den røde Puyol - 27/4-2011:
Så har jeg også meldt mig til kampen onsdag d. 4. Men også for mit vedkommende så er der forbehold for konens fødsel.
Rasmus holdsætter - 25/4-2011:
sådan hybnisser! Holdet er sat til torsdag og undertegnede ånder lettet op over at slippe for den ulidelige lodtrækning.. Vi skal lige være obs på at Ellas udeblev i deres sidste kamp, så skal måske lige tjekke hos dem, anyone in?
Rasmus Bredahl - 18/4-2011:
Hmm, selvom det sikkert ville være hyggeligt at spille mur med Kure, hopper jeg fra onsdag. Vi skal iøvrigt lige tjekke op på kampen mod Ellas, da de udeblev mod GPF. Må guderne forbyde de gør det samme mod os..
Martin K - 18/4-2011:
Knubs? Mit ene lår er stadig lammet. Vil nødig se hvordan Sunes skinneben ser ud nu. Jeg har sjældent været så muggen efter en kamp. Så jeg har besluttet at gå i hård træning. Løb hver dag (med bold selvfølgelig).
Rasmus Bale - 18/4-2011:
Hey guys Vil gerne beklage at jeg brugte alt for mange kræfter på at blive frustreret over frispark fra Holmen, men har aldrig fået så mange knubs i en kamp. Har 2 store sår på hver ankel og på højre indrelår. Men burde selvfølgelig bare have brugt min harme konstruktivt.. Hvis der ikke er nogen tilmeldinger udover Kure til onsdagens træning, iaften dropper jeg at få passet ungerne og bliver hjemme.
Rasmus - 17/4-2011:
Skriv venligst på til onsdagstræning, skal have passet unger hvis jeg skal spille, så vil gerne have besked i god tid.
Martin K. - 16/4-2011:
Sikke et møgresultat. Vi taber for mig at se på organiseringen (tre kontramål??). Det må simpelthen ikke ske igen, og derfor et nyt tiltag: Logget ind som administrator, kan man under Modstandere tilføje information omkring hver modstander, der kun kan ses når man er logget ind. Gå ind at se det jeg har just har skrevet om Hegemonia og Holmen Ikke Okay. Når modstanderen kommer på forsiden ved næste kamp, popper informationen op, jf. informationen til Ellas kampen. Jo flere der bidrager/redigerer teksten jo bedre. Især kan trænerne anbefales at bruge en del tid her.
smárton - 15/4-2011:
Simpelt, her er opskriften: altid score et mål mere...! :)
Jesper - 14/4-2011:
Men hvad sker der for Ellas - to tabte kampe - dem skal vi slå i år. Vi ses i morgen - glæder mig som en kalv der skal på græs.
Martin K. - 14/4-2011:
Mnjah. Nu da vi kender niveauet for alle vore hold, har jeg udregnet vores 2011 placering. Den kommer til at ligge i 4-6 rummet. Væddemål? Mindre end en 6. vil være dårligt. En 4. plads vil være det rimelige. Beregningsgrundlaget: det får I mundtligt ved lejlighed. En placering bedre end 4. ville kræve at vi, ud over alle "skal vinde" kampene, banker, Mangfoldigt, 1978 og på skift Ellas og Holmen. Fint med mig, men så skal vi op i alvorlige omdrejninger.
Rasmus Bale - 13/4-2011:
Ja marton og med dine præstationer er der ingen der får scoret...
Márton - 13/4-2011:
men vi er stadig det eneste hold med clean sheet efter to kampen...:))
Martin K. - 12/4-2011:
For hede hulen. Nu har Mangfoldigt vundet 6-1 over Ellas. De har dermed stjålet vores historiske topplacering i mesterrækken. Nå, sjovt så længe det varede. Jeg nåede at tage et skærmprint :-)
Rasmus holdsætter - 12/4-2011:
Lort med aflysningen! havde scoret hat-trick mindst.. Nå men det havde den positive bivirkning at vi nu er 9 til fredag og holdet er dermed sat, heldigvis uden lodtrækning. Og vi ligger nr. 1!!
Martin K - 12/4-2011:
Sune, hvad er din e-mail-adresse? Kan du ikke lige tilføje den din spillerprofil.
Martin K. - 12/4-2011:
Kampen aflyst. Bemærk, den er stadig aflyst selv om Infosport endnu ikke er opdateret. DAI har bekræftet det.
chris - 12/4-2011:
Skodflamingoer
Levring - 12/4-2011:
KAMPEN ER AFLYST! Det siger Martin Kure. Og ham tror jeg på.
Toke - 12/4-2011:
Hey der! Det kribler og krabler i mine tær - og der er ingen plads på holdet - surt!! Jeg melder fra fredag - kan ikke. Go kamp!
Jesper - 11/4-2011:
Jeg kommer først lige før kampstart, har lige en skole-hjem samtale først. Glæder mig fanatisk!!!
Rasmus holdsætter - 11/4-2011:
Kom i sidste og få tilmeldt jer , eller meldt afbud til fredagens topbrag..
david - 10/4-2011:
sorry for spamming you all with an email We are selling our apartment - please send it on if you know anyone interested.
Rasmus holdsætter - 9/4-2011:
Så er det tid til den uhyrlig spændende lodtrækning hvor een af de jættestærke hybrisser må se sig fravalgt af fru fortuna og min yngste søn Jonathan... Demant, Bang, Marton og David er ikke med i lodtrækningen. Har skrevet en seddel med alle øvrige 6 navne og kommet dem ned i en papkasse..... åndeløs spænding og trommehvirvel...................... Nitten gik til Nick Jønnson! Puha er helt svedt hver gang håber snart vi kun er 9 tilmeldte..
david - 8/4-2011:
tror nok det er mig at træner tirsdag. Nick var det sidst gang
Rasmus holdsætter - 8/4-2011:
Hey Hybrisser Sune har ondt i sine ribben og sidder over tirsdag. Vi er stadig een for mange og det tunge lod hviler endnu engang på min søn som trods dødstrusler er frisk på at trække lod igen.. Det bliver ifølge reglerne imorgen aften kl. 20.00. Bang, Marton og Demant er ikke med i puljen, og David/Nick må lige melde ud hvem af dem som er formel træner tirsdag.
Márton - 8/4-2011:
hej drenge, vi stadig mangler 1-3 spillere til kampen i næsre fredag...
Levering - 8/4-2011:
Hvornår er det, der trækkes lod?
Kure - 6/4-2011:
Trøjevaskeren indgår IKKE i lodtrækningen ifølge de vedtagne regler. Sikker plads.
Henrik - 6/4-2011:
Jeg har tøjet og har derfor rettet kampreferatet hvor dejgaard var registreret for tøjvask! Er jeg automatisk sikret en plads tirsdag når jeg har tøjet - det spørgsmål har jeg stillet men kan ikke huske svaret. Mvh.
Sune - 5/4-2011:
Jeg kan desværre ikke komme onsdag. Fik trykket et ribben under kampen i går så skal holde mig i ro indtil kampen den 12
Martin K. - 5/4-2011:
Er der nogen der vil træne onsdag. Ellers noterer vi den som aflyst. Selv når jeg ikke at restituere til onsdag.
Martin K. - 5/4-2011:
Vi ligger nr. 1. Yeahhh.
chris - 4/4-2011:
Så er er den 12.4. og den 15.4. clearet herfra. Herligt vi kom godt i gang i dag, selvom lidt sværere kampe jo nok venter forude.
Rasmus holdsætter - 4/4-2011:
Efter en lidt rodet første halveg som endte 0-0 tromlede de lokale hybris helte hen over modstanderne og vandt hele 5-0! Sådan.. I næste uge spiller vi 2 kampe, både tirsdag og fredag. I må rigtig gerne melde til og fra hurtigst muligt, så jeg kan agere hvis det kniber. Gregersen, Toke og Bang,jeres hærdebrede skuldre ville pynte :-)
Bang - 3/4-2011:
...næste gang skal tyskermodellen eller det franske system bruges? Nå, men fortæl Mikkel-drengen at jeg ved hvor han bor:-) god kamp
Kure - 1/4-2011:
Kan lige nævne at resultatet ville have været nøjagtigt det samme hvis Grønlandssystemet var blevet brugt. Pudsigt.
Rasmus holdsætter - 1/4-2011:
Jeg laver nu lodtrækningen.. Jeg har skrevet alle navne med undtagelse af Matron og nick nedog puttet dem i en sort plasticpose. Mikkel, min ældste søn på 12 får æren af at trække et navn!! Åndelød spænding og trommehvirvel------ Nitten gik til Michael Bang.. lortetjans at være holdsætter!
chris - 1/4-2011:
Betyder det så at jeg ikke har tøjet på loftet?
david - 1/4-2011:
og så mig næste gang (at der er lodtrækning og vi vil begge gerne være med)
Nickistuta - 1/4-2011:
Eftersom jeg skal præsentere årets taktik, og vi åbenbart ikke må stille med et trænerteam v. lodtrækning, bliver det mig der er "hovedtræneren" denne gang.
Martin K. - 1/4-2011:
Der er vel selvfølgelig kun plads til én, gentager: én, fri trænerplads pr. gang. Hvem er hovedtræneren denne gang? Nick eller David?
Rasmus holdsætter - 1/4-2011:
Sidste kontigent update er at Alle tilmeldte til mandagens kamp har betalt. Vi skal lige blive enige om hvem af David og Nick der er træner på mandag og derfor ikke indgår i lodtrækning kl. 17.00. Det bliver nok først ved 20 tiden da jeg ikke er hjemme før. Som tidligere nævnt bliver det simpelt terningekast hvor Marton som målmand og david eller Nick som træner ikke indgår. Medmindre altså, at en anden vil sætte sig ind i Kures" lufttryk over grønland system"
david - 1/4-2011:
jeg har betalt for tre dag siden...
Rasmus holdsætter - 31/3-2011:
Oh skræk, det tyder på lodtrækning.. Kan vi ikke få en opdate på kontigent Schumi? ifølge de sidste mails jeg har set mangler David og Sune at betale af de tilmeldte på mandag. Jeg har nu læst lodtrækningsproceduren 3 gange uden at fatte et klap.. Det bliver mulepose imorgen kl. 17.00 hvis ingen har et bedre forslag.
Rasmus Bale - 31/3-2011:
Har aftalt med Strange at jeg henter tøjet hos ham kl. 16.15 på mandag.
david - 31/3-2011:
og kan stadig slet ikke stave
david - 31/3-2011:
jeg har ligge det førts halvedele af kampprrogram på hjemsidet.
Rasmus Bale - 31/3-2011:
Har sendt en sms til dr. strangelove ang. tøjet. Har du tjekket Chris? Jeg er desværre ikke it kyndig nok til at ligge kamprogram ind, har brug for en frivillig!!
Levering - 31/3-2011:
Er der ikke en, der leverer et kampprogram? Jeg er en travl mand i foråret....
Martin K. - 31/3-2011:
Strange, husk at tøjet skal bruges på mandag.
Martin K. - 31/3-2011:
Det endte med en okay gang træning på græs i Fælledparken mod 6 fra et andet hold.
Kure - 30/3-2011:
Fælledparken 17.30. Vi ses.
rasmus Bale - 30/3-2011:
Er lidt i tvivl om hvor det er bedst at spille.. Med kun 6 spillere er sansynligheden vel større for at finde modstandere i fælledparken, eller hur? Har vi et alternativ hvis der ikke er plads på duevej?
Levering - 30/3-2011:
@ Bang Har du ikke set, hvad Uffe Buchardt har sagt om mænd, der går med café latte og barnevogne? Det er meget ikke-maskulint, mener han. Så jeg tror nok, du har noget at betale tilbage på efter det familiebesøg ;-) Men derudover skal du have stort tillykke med familieforøgelsen. Jeg har også en fodbold - og en pumpe. Jeg tager begge dele med. Kan Martin K. eller Rasmus bekræfte, hvor vi mødes? Jeg hælder (som sagt mange gange) mest til Duevej.
Bang - 30/3-2011:
Hej hybnisser. Glæder mig til at komme i fælledparken, men må meld afbud i dag. Har netop fået leveret barn nr. 3, så der er familiefremvisning i aften:-) Og det bør en semimoderne mand nok deltage i. dbh
Rasmus bale - 30/3-2011:
Jeg har en udendørs bold med, men ingen pumpe, fixer du den kure? Kan vi ikke trylle 2 spillere så vi er 8?
Martin K. - 30/3-2011:
Hvem har en udendørsbold at tage med? Jeg har ikke nogen.
Levering - 29/3-2011:
Helt sikkert Duevej. Jegvar derovre i dag. Der var tre unger. Vi spiller på håndboldmål på tværs af banen, hvis ikke vi bliver over 8 (og hvis der er andre end os).
Nickistuta - 29/3-2011:
Øv, jeg er blevet syg. Melder fra i morgen. Ses til kamp den 4.
Levering - 29/3-2011:
Hvad med at spille på Duevej? Jeg har meldt mig til nu. Der er indgang fra Fuglebakkevej.
Rasmus bale - 28/3-2011:
Lad os se om vi kan blive min. 8 før vi besluttet om det skal være duevej el. Fælledparken. Tjek venligst den omsendte mail.
Levering - 27/3-2011:
Jeg var forbi banen på Duevejen i dag. Og det blev faktisk spillet kamp - jeg ved jo ikke om den var officiel eller blot træningskamp. Men det var i hvert fald 2 hold i hver deres trøjer, med træner etc.
Henrik - 27/3-2011:
Er der nogen derude der kan oploade kampkalenderen? Jeg kan se af kampkalenderen på infosport at vi fx spiller både den 12. og 15. april - 2 gange i samme uge!!! Mvh.
Márton - 27/3-2011:
hej drenge, jeg kan desvaere ikke spille før klokken 7pm i onsdag :(
Nickistuta - 26/3-2011:
Synes Duevejen lyder som en god løsning, hvis vi minimum er 8 spillere.
Martin K. - 25/3-2011:
Hvis vi skal prøve Duevejen eller andet, kræver det vel at vi er nok til at spille mod os selv. Hvor mange skal vi i så fald være tilmeldt? 8? Det ville være superb med noget kunstgræs i stedet for en knoldet forårsfælledpark.
Levering - 24/3-2011:
Ang. Duevejen så ja, så er det noget med et 17 m. hegn. Det er også noget med en dør, der står åben ind til banen. Så på den måde er det 17 m. høje hegn sådan set kun en fordel (i hvert fald når Schumacher går igang....). Der er dog ikke projektør-lys. Hvornår har der i øvrigt sidst været det et sted, vi spillede?
Martin K. - 24/3-2011:
Vi havde en længere drøftelse vedr. udendørs træningssted. Er der noget med et 17 m. højt hegn rundt omkring Duevejens baner? Det lød lidt for skummelt, så indtil videre aftalte vi at valget falder på Fælledparken, selv om kunstgræsbanerne der med 99,7% sikkerhed er optaget. Pumpemesteren er modtagelig for gode argumenter. Kan ikke svare for de andre fodboldboller. Hvem har i øvrigt udendørsboldene, ud over at der vel ligger nogle i skabet i kælderen i Valby.
rasmus Bale - 23/3-2011:
Er mest til indendørs for sidste gang iaften, med 8 mand og uvished om plads og lys.. Næste onsdag SKAL være udendørs og gerne med min. 10 spillere så vi kan nå at få lidt træning inden første kamp.
Martin K. - 22/3-2011:
Har banen projektørlys?
Levering - 22/3-2011:
Ang. udendørs: Banen ligger på Duevejens skole. Den svarer nok til en stor 7-mandsbane. Hvis der er nogen i den ene ende, kan man spille på tværs. Der er mål nok. Man skal gå ind fra Fuglebakkevej. Se mere på linket: http://bit.ly/fuB4fe (det er blevet til kunstgræs siden dengang). Den er ikke garanteret fri - for den kan jo ikke reserveres. Men i værste fald ligger den tæt på både baner (og mål) ved Bülowsvejens skole og i Nørrebroparken. Jeg kommer nok ikke selv i denne omgang.
Nickistuta - 22/3-2011:
Foreslår det er sidste indendørstræning i morgen. Kan også først kl. 20, ligesom Martin.
Jesper - 21/3-2011:
Skal vi spille udendørs onsdag? der er kun 14 dage til første kamp.
Martin K. - 20/3-2011:
Er der nogen melding fra levningen.
Martin K. - 20/3-2011:
Er til møde onsdag 18.30. Er nok klar ved 20-tiden først. Onsdag 10 dage: klart udendørs.
david - 18/3-2011:
yes. men jeg er måske ik med på Onsdag pga arbedje
rasmus Bale - 18/3-2011:
Hey boys Med onsdagens aflysning i mente er det vist tid for de toptrimmede hybnisser og rykke ud på fælledens plane billardtæppe (eller bedre hvis Levring fik tjekket op på kunstgræsbane..) Foreslår vi får spillet udendøre næste onsdag d. 23/3.. hvad siger i?
Martin - 16/3-2011:
SMS sendt til pedellen.
Martin - 16/3-2011:
Chris har fået besked. Kontakter pedellen senere.
jesper - 15/3-2011:
kan ikke i morgen - er ramt af folkeligt oprør og krav om demokratiske forandringer og en dobbeltsidig undtagelsestilstand!! konen mener det er hendes tur til at tage til Zumba - What"!!!
Rasmus - 15/3-2011:
Hmm.. Hvad siger i til imorgen? Chris, hvad med han den tidligere topspiller du talte om? Vil vildt gerne spille, men ville gøre underværker m. Min 1 ekstra. Kure, kan du ringe til Gregersen?
Martin K. - 15/3-2011:
Har mailet til Henrik. Hvad med Skaldepandejesper?
rasmus Bale - 15/3-2011:
Ser lidt tyndt ud imorgen.. Martin, ringer du ikke lige til henrik? Har ikke selv flere skud i bøssen, så vi må satse på pedellen og een mere.. Er enig med David, det må være sidste gang indendørs..
david - 15/3-2011:
Jeg har fået nok af at spille under tag. Det er tid til spille på græs.
chris - 15/3-2011:
Fuck, der er jo Chelsea-FCK. Well: da den er afgjort, kommer jeg sgu og spiller, men hvad med vores stakkels superpedel - hvordan kan han undvære kampen som fast deltager på nedre C?
Rasmus bale - 14/3-2011:
Hey nisser! Har tim med onsdag, men resten af mine reserver er i London og se chelski- fuckerne. Hvad siger brdr. Neville alias kure? Samt den brave skotsk bold virtous.
Levering - 10/3-2011:
Jeg glemte at tjekke kunstgræsbanen i går :-( Jeg gør det på onsdag.
david - 9/3-2011:
oops. syg.
Schuhmacher - 9/3-2011:
Hej David, Skal du ud i byen for at suge (nede på den lokale) ?
david - 8/3-2011:
Jeg er en smule i tvivl om i morgen. Barnet er suge
Nickistuta - 7/3-2011:
Har oprettet første kamp, så se at få meldt jer på :-)
Nickistuta - 7/3-2011:
God ide Kristian!
chris - 5/3-2011:
Ser så meget frem til at spille bold igen onsdag. to ugers pause er tortur. Ligesom antallet af tuneller og inkasserede mål kommer til at føles som tortur for mine modsatndere på onsdag
Levering - 4/3-2011:
Jeg kan tjekke kunstgræsset på Duevej skole på Frederiksberg. Jeg smutter forbi på onsdag og ser, om det skulle være ledigt.
Martin K. - 3/3-2011:
Vi aftalte i onsdags at vi som minimum starter udendørs træning onsdag d. 30/3 i Fælledparken. Som minimum ... Hvis der er nogle der kan fikse en kunstgræsbane inden da ville det jo være skønt.
Nickistuta - 2/3-2011:
Det kampprogram stinker. Alle de kampe kl. 17.15 holder ikke!!
Martin K. - 1/3-2011:
For min del: Gerne flere end 6. Kampprogram: klik på stilling her ovenfor i menuen og derefter på Hyghris.
Rasmus bale - 1/3-2011:
Vi er 6 toptrimmede hybnisser er det nok, hvad siger parnasset? Kan i min manglende it kyndighed ikke greje St finde kampprogrammet på Info sport, et link bitte ..
david - 28/2-2011:
second levering
Levering - 24/2-2011:
Skal vi snart udenfor og spille, tøser? Skolen på Duevej på Frederiksberg har en kunstgræsbane, der er åben indtil kl. 20, hver dag. Man kan jo godt nok ikke vinde hævd på den - men der kan sagtens spilles 2 kampe ved siden af hinanden samtidig.
Rasmus - 22/2-2011:
Tim er på, så er vi 6
Rasmus - 22/2-2011:
Hey Jesper, David, schumi, sune etc. Det ville gøre det vældig meget lettere for den dygtige holdsætter hvis i meldte afbud de gange i ikke kan, så har jeg længere responstid, på forhånd tak..
chris - 22/2-2011:
Ser sløjt ud med pasning. Mette er i udlandet. Bliver nok afbud med mindre jeg får en god idé.
rasmus Bale - 21/2-2011:
Kom så og meld jer til hybnisser!! så holdsætteren kan skaffe aføsere hvis det kniber..
Jesper - 21/2-2011:
HEY - Vi ligger nr. 1 - wooop - wooop
Martin K. - 21/2-2011:
Det er vildt. Ser ud til at vores hjemmebanekampe skal spilles på KUNSTGRÆS.
Márton - 21/2-2011:
komplette kampprogram for 2011: http://infos9.infosport.dk/cgi-bin/MMS.dai/kprogram.hms?pu=P000817&fb=DAI%20Kbh&ak=&rk=7-OB.&k=Herrer&fbnavn=Region%20Hovedstaden&msc=dai.hms
chris - 19/2-2011:
Alene med børnene denne uge. Kommer kun onsdag hvis jeg kan finde pasning. I næste uge (uge 9) arbejder jeg onsdag - derfor med sikkerhed afbud der. melder tilbage når jeg har fundet pasning eller har udtømt mulighederne i den kommende uge.
Schuhmacher - 15/2-2011:
Saved by the bell !
rasmus - 15/2-2011:
Super Marton redder os og kommer iaften.. Så er vi nok igen ;-)
rasmus - 15/2-2011:
Kan en af jer skaffe en ekstra spiller???
sune - 15/2-2011:
Må desværre melde fra i aften. Er blevet syg. God kamp
david - 15/2-2011:
det ved jeg godt ;-) Og skal også være med til tiden.
Rasmus - 15/2-2011:
Hey David, det var ment med et glimt i øjet..
El Cashier - 15/2-2011:
Bale: Som det ser ud nu så har klubbens cigarkasse nok at gøre med at betale DAI for næste sæson. Dvs. der er pt. ikke engang midler nok til kontingentregningen (men det kommer nok - satser vi på)
david - 14/2-2011:
hvad menner du "ogsa david".
rasmus - 14/2-2011:
Vi er Chris, Schumi, Gregersen, David, Nick, Rasmus, Sune og Silas. Afbud er forbudt og koster 50 kr!! Alle møder 19.15, også David! Vi får bold derude.
chris - 14/2-2011:
Glimrende. Hvem er vi? Hvis vi kun har 1 time, så er jeg enig i at vi SKAL være klar og omklædt i god tid. Hvem har bold? Bliver herligt :-)
Rasmus kranjar - 13/2-2011:
Så er vi 8 spillere tirsdag og tilmeldingen er lukket! Lad os mødes 19.15!- vi har kun 1 time.. Alle bedes tage 50 kr. Med. Schumi kan klubkassen spæde lidt til eller hur?
Martin K. - 13/2-2011:
Jeg kommer som nævnt ikke.
Jesper - 11/2-2011:
Jeg kommer også tirsdag
Rasmus Bale - 11/2-2011:
Sune er også på tirsdag, 2 pladser tilbage. Husk deadline imorgen ellers går de til afløsere
Nickistuta - 9/2-2011:
Er på tirsdag
Nickistuta - 9/2-2011:
Jeg kan desværre ikke pga. sygdom i familien. Undskyld det sene afbud.
chris - 9/2-2011:
Jeg kommer!
Rasmus Bale - 9/2-2011:
Der var få baner så tog chancen og bookede 1 time fra 19.30- 20.30 tirsdag d. 15. 2 Der er 8 pladser ialt efter først til mølle princippet.. Chris og jeg er de 2 første..
Rasmus Bale - 9/2-2011:
Kan i 6 fine spillere i aften ikke lige tale sammen om næste tirsdag, så jeg kan booke bane?
Strange - 9/2-2011:
Hej gutter. Mine glasben er klar til udendørssæsonen, inkl. træning, men jeg holder mig i ro i forhold til indendørs...
chris - 8/2-2011:
Tirsdag i uge 7 på Fodboldfabrikken lyder suberb. jeg er på!
Rasmus Bale - 8/2-2011:
ups ser lige at jeg har en aftale torsdag i uge 7, hvad siger i til tirsdag kl. 20.00?
Martin K. - 8/2-2011:
Jeg holder fodboldfri i næste uge.
chris - 7/2-2011:
Torsdag i uge 7 passer mig langt bedre end onsdag. Hvis vi er nok, er jeg frisk torsdag, men vi skal jo være sikre før vi booker en bane.
Rasmus bale - 7/2-2011:
Tænker at booke en bane onsdag eller torsdag uge 7 (hvor hallen er lukket) i fodboldfabrikken- anyone in? Kan i ikke give en hurtig tilbagemelding, så rykker jeg på bestilling.
Martin - 7/2-2011:
Hvad laver ham Strange? Var det ikke på tide ...
Martin - 7/2-2011:
Ok, det må gå som det går så. Chris, Nyafløser, Schubi er alle tre måske. Så må vi spørge pedellen hvis det er.
chris - 6/2-2011:
Tror sgu jeg smutter lidt tidligere fra fødselsdagen, så jeg kan nå bolden. Melder mig på, men godt hvis I har en ekstra, da jeg ikke er 100 procent sikker. Venter med at bringe min nye reservespiller til jeg er sikker på jeg selv er der, så I ikke tager for hårdt imod ham ;-)
chris - 6/2-2011:
Havde overset en børnefødselsdag onsdag aften. Kommer måske, men er langt fra sikker på at jeg kan nå det.
Martin - 2/2-2011:
P. Knudsensgade 37 - 39
chris - 1/2-2011:
Håber meget jeg kommer i morgen. Tror det er overvejende sandsynligt, men vil ikke skrive mig på, da jeg ikke er 100 procent sikker på at kunne færdiggøre arbejdet til tiden.
Rasmus - 1/2-2011:
Så har super holdsætteren skaffet en 6 mand Silas er på, Chris er mulig 7 er
Martin - 1/2-2011:
Ellebjergskolen. Husk nu vi spiller på Ellebjergvej, og ikke det sædvanlige sted, denne gang. Hvad med ham Strange, skal han ikke snart i gang igen?
Rasmus tordenstøvle - 1/2-2011:
Tidsfristen er overskredet og jeg er selv lidt tvivlsom pga. min ryg, men satser på at "stå" en keeper . Prøver at få fat i Tim
chris - 1/2-2011:
Må stå standby da jeg (arrghhhhh) måske er nødt til at arbejde. Må se om jeg bliver færdig til torsdag morgen inden udgangen af onsdag
Kure - 31/1-2011:
Vi har bold.
Martin - 26/1-2011:
Men vi har ingen bold - David!!!
Nickistuta - 26/1-2011:
Glæder mig helt vildt til at spille uden udskiftning!
Rasmus tordenstøvle - 26/1-2011:
Tim er på iaften, så vi er 6 sharp..
Rasmus - 25/1-2011:
Så er fristen udløbet! Prøver at få mindst 1 afløser
chris - 22/1-2011:
Holdsætter/alle. Kender en rigtig sød fyr, der gerne vil træne med os, når der er plads indendørs/udendørs. Han er faktisk gammel 1. divisonsspiller fra KB (før FCK, før Superliga) som blev langtidsskadet og stoppede som ung. han savner at spille lidt bold, og selvom han ikke har spillet i mange år, må han kunne noget med en bold - måske han endda har Hybrisniveau, qua sin baggrund :-)Måske du skal have noget kontaktinfo, Rasmus? Har fortalt ham at det kun er aktuelt, når vi mangler.
Pumpemesteren - 21/1-2011:
Ok. Alles klar. David har indendørsbolden.
Martin K. - 18/1-2011:
Bolden. Jeg troede jeg fik indendørsbolden med hjem. Men det gjorde jeg åbenbart ikke. Har ikke nogen. Har dog pumpen. Nok bedst at tage en læder med for en sikkerheds skyld også hvem der har.
Martin K. - 18/1-2011:
Så har vi et sted at spille de næste to gange også. På Ellebjergskolen. Mere følger.
Rasmus den barske holdsætter - 18/1-2011:
Ok, tager det dom et ja- 1 plads tilbage
chris - 17/1-2011:
Yeeeaaaaahhhh
Rasmus - 17/1-2011:
Så er vi over tidsfristen, der er 2 ledige pladser (op til 9) kommer i david og Chris?
Kure - 16/1-2011:
Jeg har søgt KFF om et andet sted at spille 26/1 og 2/2. Svar ikke modtaget endnu.
Rasmus tordenstøvle - 12/1-2011:
Hej David Det er super, kom glad du fagre skotte ;-)
david - 12/1-2011:
er det for sent til tilmeld til i aften?
Martin K. - 10/1-2011:
Mht. alle aflysningerne. Jeg prøver lige at høre sekretariatet om vi kan få tid på en anden skole dé gange. Det er jo i så fald gratis.
Rasmus - 5/1-2011:
Vi er 7 med David, så no probs
Nickistuta - 5/1-2011:
ja, vi spiller sgu :-)
david - 5/1-2011:
skal vi spille
Rasmus - 5/1-2011:
Er der en som kan skaffe en spiller nu da Martin er tvivlsom?? Har selv forsøgt uden held
Martin - 5/1-2011:
Baby Ras, jeg har ikke den indendørs.
Nickistuta - 5/1-2011:
Jeg har en indendørs med, som jeg låner fra arb.
Márton - 5/1-2011:
Godt nytår Hybrissers Jeg er ikke 100% sikkert for i aften...er lidt syg :(
Rasmus tordenstøvle - 5/1-2011:
Formoder de manglende udmeldinger betyder afbud, så har tim med som 6 mand. Hvordan med bolden nu da far kure ikke er på?? Jeg har en alm som jeg tager med, just in case..
Rasmus tordenstøvle - 4/1-2011:
hey i faste spillere, giv lige en melding om imorgen så vi kan skaffe afløsere..
chris - 3/1-2011:
Øv. Aftenarbejde på onsdag.
Rasmus - 28/12-2010:
Hej store kure Du er velkommen, laver bare 3 hold
chris - 28/12-2010:
Hej Kure den Ældre. Skriver lige på vores mailkorrespondence, at du gerne vil spille. Rasmus holder styr på antallet, så hvis du sender mig din mailadresse på cd@ucc.dk kan jeg videresende korrespondencen til dig, så du kan tilmelde dig, og holde ajour om der er for mange eller plads. mvh Christoffer
Kure (den ældre) - 28/12-2010:
Hvis der fortsat er plads i aften er jeg også klar :-) Rasmus?
chris - 27/12-2010:
Vi har kortere tid og betaler penge, så please kom til tiden (omklædt og klar), så ikke vi spilder tiden! Er der bad og omklædning? Mere præcise tips til lokation? Bliver fedt at lege i morgen?
Nickistuta - 22/12-2010:
God jul og god hybris allesammen!!
Rasmus tordenstøvle - 22/12-2010:
God jul til alle hybnisser!! Som tidligere nævnt har jeg booket en bane i fodboldfabrikken TIRSDAG d. 28 dec. kl. 19.30- 21.00. Pt er vi Jesper, Nick, Chris, David og mig, samt 3 modstandere. Det koster spidsen af en jetjager så hvis en af jer tilmeldte IKKE kan alligevel, skriv lige hurtigst muligt. Der er stadig 1 plads, hvis andre kunne fristes..
Martin K. - 15/12-2010:
David har fået indendørsbolden.
Rasmus tordenstøvle - 15/12-2010:
Jeg har Tim med samt en bold, kl. 20 sharp!! De 2 seneste indlæg er iøvrigt det klogeste der er skrevet herinde..
Ewcia - 15/12-2010:
[url=http://najedynce.pl]pozycjonowanie[/url] <a href="http://najedynce.pl">pozycjonowanie</a>
Ewcia - 15/12-2010:
http://najedynce.pl
david - 15/12-2010:
er hjem omkring kl 17. Er med i aftern, og vil prøve at komme til tiden. Er der nogen som kan tag en ekstra bold med?
Kure (den yngre, ligesom i sidste indlæg) - 15/12-2010:
Øv, øv. Rune (gæstespilleren) har lige meddelt at han er blevet skadet. Der er dermed afbud fra Rune. Og nok også fra mig. I er stadig 6 + evt. pedellen, så det skulle vel ikke blive et problem? Ellers må I sige til, så finder vi ud af noget. Jeg beklager meget hvis vi har spærret for andre. I øvrigt har jeg bolden. David er du hjemme, så kommer jeg lige over og sparker den op til dig?
Kure - 14/12-2010:
Nej Nick. Sidste frist for tilmelding er ikke passeret. 48 timers reglen siger blot at hvis man som fast spiller tilmelder efter at den er passeret, risikerer man at blive den 10. mand, og dermed at måtte blive hjemme, hvis der i mellemtiden er tilmeldt 9 mand (faste som afløsere). Da vi p.t. kun er 8 tilmeldt er der ingen problemer. Såre simpelt.
Nickistuta - 14/12-2010:
Sidste tilmelding er ovre Deigardo!
Levering - 14/12-2010:
TILLYKKE DAVID!! Jeg håber, I alle har det godt.
chrisqouka - 14/12-2010:
Pyh ha. Nåede det, selvom jeg kom for sent. Så mangler vi bare en, for et blive 9 mand - det næstbedste efter 6 :-)
Store Kure - 14/12-2010:
Jeg har så lige tilmeldt mig - men 1 enkelt udskifter er vel ok? ;-)
Rasmus tordenstøvle - 14/12-2010:
Så er din gæstespiller på far Kure:-) tidsfristen er oveskredet for de faste..
Martin K. - 10/12-2010:
Hvis der er plads onsdag tager jeg en kammerat med for en enkelt visit. Elegant tekniker. Tilmeldt som Gæstespiller 1. Hvis der ikke er plads er der afbud fra os begge.
nickistuta - 6/12-2010:
Tillykke David :-)
david - 6/12-2010:
er ikke med på onsdag - har travlt med lille datter
Kure - 6/12-2010:
Mht. antal: Af generalforsamlingsreferatet, der jo blev udsendt til godkendelse, uden at der indløb indvendinger fremgår det jo klart:"Indendørstilmeldinger. Sidste frist for tilmelding: 48 timer før. Antal: max. 9. Hvis det utænkelige skulle ske at flere end 9 Hybrisere melder sig til, gælder først til mølle princippet. Når de 48 timer er udløbet kan afløsere tilmelde sig - op til max 9 mand." Det betyder jo i øvrigt at Hybrissere kun er sikre på en plads hvis de tilmelder sig inden 48 timer før. Men igen det er altså super "problemer" at have. For mit helt eget vedkommende foretrækker jeg så afgjort at vi stiler efter 9 og hver gang. Det er hvad bentøjet kan håndtere bedst, og så er der plads til sidste øjebliks afbud. NB: Skulle det være forbigået nogen: Rasmus har officielt og i praksis overtaget holdsætterrollen. Opkald til min telefon besvares ikke længere. Juahhu.
Toke - 6/12-2010:
Jeg har meldt mig til onsdag - eer vi omklædte kl. 20? Jeg har sendt en presball til Michael og Henning cement.
chris - 6/12-2010:
David har fået en lille datter. Tillykke!
chris - 6/12-2010:
Læser lige jeres korrespondence fra sidste uge og fatter ikke en brik af, at foretrække 8 frem for 9. Havde vi været 9, havde vi stort set spillet lige så mange minutter hver som vi faktisk gjorde - vi havde blot haft mere intense kampe, og undgået alt bøvlet med udskiftningernes resulteren i manglende rytme samt udstilling af vores præsenile manglende evne til at huske hvornår vi skal ud :-)
Nickistuta - 1/12-2010:
Ja, ikke mere end 8!!
Rasmus tordenstøvle - 1/12-2010:
Med de sidste (sene!!) tilmeldinger er vi 8. Skal vi sætte prop i her?
Rasmus - 30/11-2010:
Tim er paa, saa er vi 6!
Rasmus tordenstøvle - 30/11-2010:
prøver at skaffe en ekstra til imorgen
Rasmus tordenstøvle - 29/11-2010:
Kom så og tilmeld jer til onsdag gamle mænd!! Begynder at kontakte afløsere imorgen..
chris - 26/11-2010:
Vores klassekeeper har revet achillessenen over og er ude (måske?) hele foråret. God bedring Brian! Mon vi skal spørge Marton om han vil være vikar for en længere periode?
david - 26/11-2010:
god bedring Brian. Røv.
Rasmus tordenstøvle - 24/11-2010:
vores superpedel har lovet at være med i det omfang arbejdet tillader ;-), så vi er 6
chris - 24/11-2010:
Definitivt afbud. Mette arbejder så jeg får end ikke mulighed for at komme senere.
Schuhmacher - 24/11-2010:
Husk lige at tage en rulle gaffa-tape med til Nickistuta. Er vi kun 5 ? Så kan vi lave et five-a-side stævne med 1 hold ?
Rasmus tordenstøvle - 24/11-2010:
VI SPILLER!!
Márton - 24/11-2010:
Hej drenge! Vi er stadig kun 5. Skal vi spille??
Rasmus tordenstøvle - 24/11-2010:
Hej Chris og co. Det er super hvis i kommer 20.40, da vi ikke ved om pedellen kan spille og om nicks porcelæn ben holder til (endnu) en Kure tackling..
Nickistuta - 24/11-2010:
Jeg kommer, men spiller med skinner da mit ben stadig er lidt hævet.
chris - 23/11-2010:
FCK er først færdige ca. 20.20. Har meldt mig fra (for noget skal man melde ud), men overvejer at komme en times tid, hvis I ikke er for mange, såfremt jeg kan komme afsted. Hvis jeg først er der 20.40. kan jeg ikke lægge beslag på en plads, og da jeg heller ikke er sikker på overhovedet at kunne komme afsted, tilpasser jeg mig altså bare listetilmeldingens begrænsninger samt hjemlige restriktioner i form af børnepasning osv.
nickistuta - 22/11-2010:
PS: FC-kampen er allerede 18.30, så træning kan godt nåes. Jeg håber at være klar.
rasmus tordenstøvle - 22/11-2010:
Jeg er på onsdag og dropper kampen hvor Spurs smadrer Bremen, kan af uvisse årsager ikke sætte mig på listen. Er der nogen som kender nogle ikke fck fans, så vi kan snige os op på 6?
Nickistuta - 22/11-2010:
Jeg kan først give svar onsdag, da mit ben stadig er hævet.
Rasmus tordenstøvle - 21/11-2010:
Hej Tøser, så i lige spurs mod røvnal??? Få lige meldt til eller fra til onsdag, så os trofaste spillere kan finde afløsere...
Rasmus tordenstøvle - 19/11-2010:
Hej Chris Du havde tasken med ipoden ad vi stod udenfor, så vidt jeg husker, men tjekker lige herinde en ekstra gang
chris - 18/11-2010:
Efterlysning: Rasmus og David (måske jer andre): er der en af jer der har, eller har set den grå skuldertaske jeg medbragte indeholdende min Ipod Classic samt nogle vinglas i en papæske? Den er simpelthen forsvundet og særligt genanskaffelse af Ipoden er kostbar. tror måske jeg havde den med videre til Blågaards Apotek, men er ikke sikker. Og Rasmus: tjekker du ikke lige om Ipod og/eller taske ligger på arbejdet? Tak for en herlig aften, og en INTENS træning i går. Blev vidst lidt hidsig.
Nickistuta - 16/11-2010:
Øv!
Rasmus - 16/11-2010:
Tim er med, saa er vi 7
david... - 16/11-2010:
undskyld, var meget usikker, men nu trorr jeg at jeg kan godt.
Rasmus tordenstøvle - 16/11-2010:
Kom lige og meld tilbage, David og andre så vi kan få fat i afløsere hvis det kniber til onsdag...
Nickistuta - 15/11-2010:
Jeg er tvivlsom til træning, eftersom en vis hr. Kure har smadret mit ben!!
chris - 10/11-2010:
10 er alt for mange. 9 er sgu da fint nok = 3 hold = 2 kampe og 1 pause. Kure bruger masser tid på at skaffe spillere, så vi er nok - dvs at vi bare kan være punktlige hvad angår tilbagemeldinger i god tid. Man kan jo ikke både skaffe spillere pga tynd tilmelding, og så afvise dem fordi vi selv melder for sent ind. Tak for godt arbejde Kure, og herligt vi skal spille i dag.
rasmus Bredahl - 10/11-2010:
oh store far Kure.. Jeg forslår at vi sætter et loft på 8 spillere med tilmeldingsfrist 24 timer før. Og tjekker op på antal inden vi støvsuger bekendtskabskredsen for ekstra spillere.
Kure - 10/11-2010:
Afbud fra sponsor til fredag. Han har for travlt med iværksætteriet. Hey, jeg er allerede sulten.
Kure - 10/11-2010:
Jeg har lige checket op med DAI vedr. kunstgræs i 2011. Ingen muligheder for at skifte til Ryparken. Alt er optaget. En række klubber der var flyttet midlertidigt til Kløvermarken, kommer tilbage. Der bliver taget nye kunstgræsbaner i brug i Valby. Vi kommer måske til at spille nogle af vores kampe på disse. Kun måske.
Kure - 10/11-2010:
Børn, det er alt for sent det der. I må finde et andet sted at tude. Hvis folk var stabile og kom hver gang, kunne vi godt sætte et fast antal. Men det er folk IKKE. Nick, det er ikke længe siden du meldte afbud få timer før, og havde givet os andre et langt skæg, hvis vi ikke havde været i overkanten. Men lad os finde ud af hvor mange vi potentielt er, og så evt. ansøge om og åbne op til den anden gymnastiksal også og spille nogle turneringer.
nickistuta - 10/11-2010:
9 er 1-2 for meget!! :-(
Rasmus tordenstøvle - 10/11-2010:
hmm, med fare for at være bagstræberisk syntes jeg at 9 er i overkanten.. Ved godt at jeg selv har 2 med, men skrev til dem da vi var 4. Hvis jeg er den eneste som har det sådan flækker jeg næbet, men ellers kunne vi måske sætte prop i ved 8??
david - 10/11-2010:
kan ikke i aften - men ses på fredag.
Kure - 10/11-2010:
Og Esben og nabo er på. Så er vi 9.
Rasmus tordenstøvle - 9/11-2010:
OBS!! til alle hybnisser.. Afslutning på fredag kl. 18.00 Ewaldsgade 3, 2200. Køb. N
Rasmus tordenstøvle - 9/11-2010:
Tim er også på, så er vi 7.
chris - 9/11-2010:
har pasning - jeg kommer!
Rasmus tordenstøvle - 9/11-2010:
Sune er på, silas er ikke.. Har skrevet til Tim, skal nok finde en mere, VI SPILLER!
Kure - 9/11-2010:
Det bliver IKKE aflyst.
chris - 9/11-2010:
Arbejder pt på pasning så jeg (forhåbentlig) kan deltage i morgen. Ser jo ud til at der bliver bold med dem Rasmus har i baghånden, men kan ikke kalde svigerfar ind, hvis det aflyses (hvis han overhovedet kan).
Rasmus tordenstøvle - 8/11-2010:
Mangler udmelding fra Strange, Demant og Nick ang. afslutning, Kom nu så vi kan finde endelig dato!! Mht. træning onsdag har jeg Sune og Silas i baghånden hvis det kniber.
chris - 7/11-2010:
Regn ikke med mig - er græsenke onsdag til søndag og skal alligevel ud torsdag og fredag via arrangeret pasning. Men...hvis I ser ud til at blive nok, eller lige mangler en for at kunne spille, så er jeg faktisk indstillet på at forsøge at få "morfar" til at putte børnene onsdag også, så jeg er lidt i kulissen, men på spring.
Kure - 7/11-2010:
Jeg har på fornemmelsen at vi bliver få på onsdag. Er det korrekt husket at Chris, Jesper, Marton ikke kommer. Hvad med Davids mærkeligheder? Hvem er vi? Nick og jeg og pedellen?
Schuhmacher - 6/11-2010:
Har alle tifosi della FC Hybris givet en melding om passende afslutningsdator, eller mangler der et par stykker? Forza FC Hybris olé!
chris - 6/11-2010:
Status på dato for afslutning ønskes nu af hensyn til planlægning af pasning. Skynd jer at melde ind, og så lad os få en afklating senest i morgen.
Kure - 5/11-2010:
Jep, kom bare, men husk at tilmelde/afmelde til den enkelte træning.
toke - 5/11-2010:
Hvordan ser det ud med det der indendørstræning?! Er der plads til flere? Jeg trænger osssse til noget bold!!
Strange - 4/11-2010:
Nu skriver jeg noget, som alle alligevel har glemt, når næste sæson starter op: Jeg har tøjet...
chris - 3/11-2010:
Nu er mit arrangement den 12.11 blevet aflyst. Dvs at jeg faktisk kan holde afslutning der, hvis det fortsat er aktuelt! Jeg undersøger lige den 26.11 og vender tilbage derom, hvis den 12.11 er udgået.
Kungfu Kure - 3/11-2010:
David, du har også noget mærkeligt over nakken. Det bliver en træning uden nåde, så meld fra hvis I ikke er klar til at få hensynsløse stryg.
david - 3/11-2010:
jeg meld fra i aften. Har nogel mærekligt i nakken
chris - 3/11-2010:
L. Kan du sige l
chris - 3/11-2010:
Hvad med at være omlædt kl. 20, så vi kan spille lidt mere bold end sidst, hvor en blanding af invalide Curesisters og utilpassede nølere betød at undertegnede manglede fysisk aktivitet
Jesper - 3/11-2010:
ja -ja nu står der jo- spiller mig - men I ved hvad jeg mener. Hvis ikke, får I Valdes-karatespark at føle i aften.
Jesper "Grønkjær" Gregersen - 3/11-2010:
Jeg sparker røv i aften og spiller mig som en 18-årig - jahuuu
Rasmus tordenstøvle - 2/11-2010:
Hva så gamle tykke mænd.. skal vi have gang i afløsere eller hur? meld hurtigt ud ang. imorgen, så de 4 toptrimmede fyre kan få luftet sixpacken!!
Kure - 1/11-2010:
Ændret. Folk må lige melde ud igen til den dag så.
Rasmus tordenstøvle - 1/11-2010:
argghhh! fy fan.. Har glemt jeg skal til koncert d. 19 nov. Kan d. 26 istedet... Kure gider du ændre i kalenderen? beklager forviklingen!
Jesper - 1/11-2010:
Så har jeg meldt mig til afslutning - kan kun den 12. nov. men kom nu igang med tilmeldingen, så vi kan få arrangeret afslutningen - glæder mig til store bøffer, bernaise, vin og bold snak.
nickistuta - 27/10-2010:
Kan desværre ikke spille i aften. Min dreng er blevet syg :-(
Kure - 27/10-2010:
3 datoforslag til afslutning er smidt i kalenderen. Meld ud på de datoer du kan/som passer dig bedst direkte på arrangementet (log ind og klik på datoen i kalenderen)
Kure - 25/10-2010:
Hey Rasmus, hvis jeg skulle oprette de tre forslag til afslutningsdage, hvilke datoer skulle det så være? Vi skal jo i øvrigt lige huske at invitere vores supersponsor som sædvanligt.
Schuhmacher - 25/10-2010:
Hvordan ser det ud med årets fodboldafslutning hos Ramus (hvorefter det hårde nitter tager videre på afterparty i Søpavillionen lige nedenfor)
Kure - 23/10-2010:
Bemærk, åbent for tilmelding til onsdage. Jeg har indendørsbolden.
Nickistuta - 21/10-2010:
Et ok alternativ v. ferieaflysningl af gymnastiksal.
Kure - 21/10-2010:
Pudsigt sted at spille bold - Fodboldfabrikken. Banen er på størrelse med vores gymnastiksal, med noget lavere til loftet. Græsset er 2g og ikke 3g. Men super koncept i øvrigt. Vi kan jo overveje at bruge det i ferier og den slags
Kure - 20/10-2010:
Samme her. Men jeg er der før David.
david - 20/10-2010:
skal nok være med kl. 19.45. det lover jeg. men kan ikke find noegn ekstra deltager.
Rasmus tordenstøvle - 20/10-2010:
Det er sgu nemmere at finde spillere til Honululus landshold!!!!!! Vi er 8 sharp og mødes SENEST 19.45 omklædt, David og Kure!!! Madsen kommer måske også, men vi skal ikke regne med noget.
Nickistuta - 20/10-2010:
Hvad tid mødes vi?
Kure - 19/10-2010:
Rasmus ellers kan man jo også bruge fodboldfabrikken.nu til at finde frie spillere.
Kure - 19/10-2010:
Er vi stadig 8? Har mailet Esben og Mads. Henrik K. kan ikke. Jeg har så vanvittigt mange finter jeg skal lave på jer. Kan ikke vente.
Rasmus tordenstøvle - 19/10-2010:
lige pt. er vi kun 8 så en time er nok mere realistisk, så kan vi gå over og se Barca- fck bagefter (eller Inter -Tottenham ;.)) Ved bar ikke om vi kan afmelde med så kort varsel så tag lige 60 kr. med just in case..
david - 19/10-2010:
er det muligt til at spile/betale til kun et time?
Kure - 18/10-2010:
Jeg er jo også på.
Kure - 18/10-2010:
Det bliver svært. Der er jo CL. Sofavælgere.
Rasmus tordenstøvle - 18/10-2010:
Jeg kan kun se Nick, david og undertegnede...har 2 ekstra klar og måske Silas.. Kan i ikke prøve at trylle et par venner???
Strange - 18/10-2010:
Hey drenge. Står over onsdag, plejer min skade. Men er klart på en anden gang, 3G kunstgræs, yes sir.
nickistuta - 14/10-2010:
så vidt jeg kan se, er vi 4 hybnisser.
Rasmus tordenstøvle - 14/10-2010:
Pt. er vi kun 6 til på onsdag, og heraf kun 3 hybnisser!! Kom nu guys.. 3g kunstgræs og pils bagefter!!!!!!!
Kure - 13/10-2010:
Sikke en mærkelig kamp. Nå, jeg har oprettet Fodboldfabrik seancen i kalenderen, og tilmeldt dem jeg ved har tilmeldt sig. Klik på datoen i kalenderen, så kan du tilmelde dig. Rasmus, brug samme system i forhold til afslutning. Du opretter fx blot tre mulige datoer, så kan man tilmelde sig de dage hvor man kan. Gå ind i Administration --> Kalender.
nickistuta - 13/10-2010:
jeg er på onsdag.
jesper - 12/10-2010:
Sidder i et sommerhus på den jyske vestkyst, så desværre nej, men er klar til noget indendørsbold og en afslutningsaften. God sidste kamp i dag.
chris - 12/10-2010:
Er på efterårsferie den 20.10. Ville ellers gerne prøve faciliteterne. Damn.
david - 12/10-2010:
rasmus. Jeg er også med på den 20/10
Rasmus tordenstøvle - 12/10-2010:
Har bestilt bane 2 timer i fodboldfabrikken ons. d. 20/ 10 fra 20-22. pris 50 kr. pr. snude (som medbringes!) vi er 3 pt.
Kure - 12/10-2010:
Ja, første indendørs bliver d. 27/10. Der er lukket d. 20/10.
Rasmus tordenstøvle - 12/10-2010:
Hvornår er første indendørs?? Tænkte det var efter efterårsferien, første gang 27 okt. Har tjekket fodboldfabrikken, der er halv pris i oktober og tænker at booke en bane ons, el. tors,eftermiddag el. aften i næste uge..Anyone in??
Levering - 11/10-2010:
Fnis.....
Kure - 11/10-2010:
Øh? Nej vi ses IKKE i Valby. Vi ses i KLØVERMARKEN.
Levering - 11/10-2010:
Super! Vi ses i Valby. Glæder mig.
Kure - 11/10-2010:
Det er Infosport man skal rette sig efter. Vi ses i KLØVERMARKEN. Forza Hybris
Strange - 11/10-2010:
Hvem dobbelttjekker, om det er i Kløveren eller Valby...? På Infosport står der Kløver, på trods af at vi er hjemmehold. Kan træner/holdsætter bekræfte?
Rasmus tordenstøvle - 11/10-2010:
Husk det er på KLØVERENS kunstgræsbane og IKKE i Valby som der fejlagtigt står på sitet!!!!!!
Toke - 10/10-2010:
Hej alle - det ser ud til at jeg godt kan springe over på tirsdag - det er ok. God sidste kamp! JEg er klar på en heftig gang velorganiseret bold fra foråret. Skulle vi overveje i forlængelse af Kures oplæg, at mødes en gang over vinteren og få nogle basale aftaler på plads om organisering ved dødbolde mm.? Vh optimisten
Kure - 9/10-2010:
Interessant med fodboldfabrikken. Desværre lidt pebrede priser for at deltage hele sæsonen. 600 for en time? Nogen der har fundet ud af hvornår på dagen puljen med 4 hold bliver afviklet d. 31/10?
Kure - 6/10-2010:
Hov i mandags havde jeg én støvle. Nu har jeg 3. David, jeg tager den med på tirsdag.
Rasmus tordenstøvle - 4/10-2010:
Pis!!!!!!! Er sikker på vi havde kørt videre på succesen og kvast dem......... Ses til afreaktionsbold i fælleden!
david - 4/10-2010:
no match, lets train in fælledparken....
Henrik - 4/10-2010:
SKAL DEN TARVELIGE BESKED IKKE ERSTATTES AF ET TILBUD OM TRÆNING I FÆLLEDEN ISTEDET??? VI MÅ JO VÆRE CA. 10!!!
Kure - 4/10-2010:
Så mangler kun David at bekræfte
Henrik - 4/10-2010:
SKAL DEN TARVELIGE BESKED IKKE ERSTATTES AF ET TILBUD OM TRÆNING I FÆLLEDEN ISTEDET??? VI MÅ JO VÆRE CA. 10!!!
Kure - 4/10-2010:
Af de 9 tilmeldte har Brian, Martin, Chris, Rasmus, Toke, Henrik bekræftet at de har fået beskeden. Afventer tilbagemelding fra David, Nick og Michael.
Henrik - 4/10-2010:
øv ... overvejer lidt om jeg har lyst til at fortsætte pba. de seneste par skuffelser, spildt familieplanlægning/logistik osv!
Kure - 4/10-2010:
KAMPEN ER AFLYST. Kampen i dag mandag er aflyst. Vigerslev har kontaktet Brian, og meddelt at de ikke kan stille hold. Meld lige tilbage at I har set denne, årets mest deprimerende besked.
Nickistuta - 3/10-2010:
Er der omkring 16.30 med tøjet i morgen.
Kure - 2/10-2010:
Hvem skriver referat? Jeg husker ikke andet end at vi spillede bolden frem, og så scorede Chris og Nick nogle usandsynligt gode mål. Hvem tager kamera med fremover??? Jeg rejser gerne til Korsør og spiller kamp, bare det er nogle ordentlige baner. Jeg undersøger muligheder for evt. flytning i løbet af ugen. Tror dog kun der er muligheder på fredage.
Rasmus tordenstøvle - 2/10-2010:
Fantastisk kamp!! Jeg havde i al ydmyghed en assist til et af Chris mål, kan ikke finde ud af at taste det .. Jeg stemmer for Ryparken, det vil klart gavne vores spil.. Iøvrigt er den sidste hjemmekamp på kløverens kunstgræsbane hvor vi spillede sidste år.
chris - 2/10-2010:
David: jeg kører ikke med alligevel. Det er kun ca 1 km op ad gl. Køge Landevej (fra Ellebjergvej) og så til venstre. Ikke en lang cykeltur. jeg vil meget gerne have en debat om fordele og ulemper ved at skifte hjemmebane til Ryparken hvor langt de fleste baner nu er kunstgræs i super kvalitet. Det giver så ufattelig meget mere spilleglæde at man ikke skal kompensere for utallige knolde men simpelthen kan regne med boldens opspring og bane. Jeg synes vi skal skifte og ville selv synes det var det værd, selvom jeg skulle længere (hvilket jeg nu ikke skal). Vi tog lidt hul på det i går men en flytning skal tage afsæt i en bredere dialog og evt afstemning. Da vi flyttede til valby indvillede jeg i at komme længere væk fra min bopæl pga baneforhold og pølser - begge dele viste sig at være fatamoganaer. jeg synes vi skal slå til og ansøge om flytning - hvad siger I?
HuskmitNavn - 2/10-2010:
lå-lå-lå-lå-lå-lå-lå-lå så der mål-mål-mål- sådan hybris!!!
Kure - 1/10-2010:
9-2. Forza Hybris.
Rasmus tordenstøvle - 1/10-2010:
VIGTIGT!!!! Kampen er rykket til ryparken kl. 18.00!!! Prøver at få fat i GPF... Info følger...
Kure - 1/10-2010:
Se mail. Det kan sagtens være i Ryparken.
david - 1/10-2010:
jeg er også små skadet; trorr ikke jeg kan spile helle kamp
david - 1/10-2010:
and it has the game listed at Ryparken, not Valby. This is a potential fuck-up.
david - 1/10-2010:
er ii sikker at kampen starter kl 17.00? på infosport hjemside, kampen starter kl 18.00... http://www.infosport.dk/cgi-bin/MMS.dai/kprogram.hms?hnr=1637-7OB-1&pu=P000750&fb=DAI&rk=7-OB.&fbnavn=180
Kure - 30/9-2010:
Hey Rasmus, tillykke med det. Og også tillykke til FCK- støtterne. Det er jo skræmmende.
Kure - 28/9-2010:
OHS: Holdet til torsdag/fredag er stort set på plads.
Kure - 28/9-2010:
OHS (Oplysninger til Hybrisserne om Samfundet): Der arbejdes ihærdigt på at sætte et stærkt hold til torsdag og fredag.
Kure - 27/9-2010:
Ok, klokken har passeret 21. Efterfølgende tilmeldinger til de tre weekendomkring kampe cleares herefter med Kure Holdsætter.
Rasmus tordenstøvle - 27/9-2010:
Super levering du er min Nesta!! Jeg har min bror og evt. Silas klar til torsdag og Sune samt helt sikkert Silas klar til fredag. Afventer Demant iaften efter 21..(vi er dog kun 7 MED ham)
Levering - 27/9-2010:
Dette var indholdet af mailen: Hej Torben Kan du ikke en anden gang sørge for, at jeres oldboys-hold sørger for at melde afbud, hvis de ikke møder op til en kamp? Det er ualmindeligt træls at stå 9 mand og glo efter modstanderne, som vi hos FC Hybris gjorde i tirsdags. Og da særligt når kampen er kl. 17 og nogle har arrangeret børnepasning og andre er gået tidligt fra arbejde. Vi har et website, der hedder www.fchybris.dk - og det havde ikke krævet andet end at google sig frem til det og så skrive i vores forum, at I ikke kunne nå det. Mvh. Kristian
Levering - 27/9-2010:
Jeg har skrevet en sur mail til Internationales Oldboys-formand. Det fortjente de.
chris - 24/9-2010:
lad os starte indendørs efter den sidste kamp. Og ad os lægge en dato til afslutning. En fredag kunne være coolest, hvis der er en ledig på Rasmus arbejde, men hvis der er booket så måske en torsdag. Skal næsten indeholde muligheder for noget øl og hængen ud. Jeg prøver at cleare min vej til alle 3 kampe i næste uge. Satser på mindre offday hvad angår tæmninger og afleveringer end i tirsdags.
Levering - 23/9-2010:
Kan det virkelig passe, at den eneste, der kommer i bil hver eneste gang, han ikke står på vasketøjslisten (og her hentyder jeg naturligvis til Toke)?
Schuhmacher - 23/9-2010:
Nogen, der er klar til noget indendørz bone-crush på onsdag ?
Rasmus tordenstøvle - 23/9-2010:
Hey alle hybnisser!! Skriv jer lige på til de komprimerede kampe i næste uge!! Har et par reserver klar i kulissen som gerne vil have svar hvis vi mangler spillere...
Kure - 22/9-2010:
Indendørs bliver samme sted som sidste år, onsdage 20-22. Vi har gymnastiksalen fra nu, så vi kan starte når vi har lyst.
Kure - 21/9-2010:
Vi spillede. Og de blev væk. Dvs. vi spillede for sjov med nogle andre der også var brændt af. Jesper bliver du klar til de tre kampe omkring næste weekend? Marton er klar i målet på næste torsdag, i fraværet af Brian.
Jesper den skadede hævner - 21/9-2010:
Spillede I? eller blev de væk?
Kure - 21/9-2010:
3-0.
Rasmus tordenstøvle - 20/9-2010:
Kan næsten ikke vente til at få nogle velfortjente point ind på kontoen.. Internationale kunne ikke stille hold i sidste runde, så håber de kan imorgen. Har vi iøvrigt (david!!) fået fat i Marton til næste kamp hvor Brian ikke kan? Og lige en reminder..i næste uge skal vi spille både torsdag og fredag.. Forca hybris!!
Kure - 20/9-2010:
30 min. før må være ok til så tidlig en kamp. Men vi skal altså være koncentreret fra første nanosekund. De skal moses.
Nickistuta - 20/9-2010:
Jeg kan først være der 15 min. før. Er ude v. banerne.
Levering - 19/9-2010:
Jeg har tøjet. Men jeg kanaltså ikke leve op til en time før med spilletid kl. 17. Jeg er der 16.30. Hvis I vil have tøjet før, må nogen hente det.
Kure - 18/9-2010:
Hey, 200m??? Og vi var der præcis 17.30. Ja, korrekt - ingen lodtrækning denne gang.
chris - 18/9-2010:
Nu når kl. er 17 kan man med 9 tilmeldte vel se frem til ENDELIG at spille kamp igen på tirsdag. Og med vores spillemæssige formkurve burde vi også kunne kræve 3 point af os selv, nu vi ikke skal møde tophold. Bliver for fedt at komme på græs igen - hvis I altså ikke brænder mig af igen, Kure?
Kure - 14/9-2010:
8 mod 8. 200m fra pav. Og du er ikke gået glip af meget. Det var en gang forbasket kick and rush and kick bold.
chris - 14/9-2010:
Hvor fanden var I? 30 minutters omklædt venten i fælledparken fra 17.30 - hvad har jeg misset?
Kure - 14/9-2010:
Nå, men så kommer jeg også. Henrik K. kommer nok ikke. Vi må jo finde nogen at spille med hos så. Ses 17.30.
Nickistuta - 14/9-2010:
Jeg kommer. Trænger til at få trænet :-)
Kure - 13/9-2010:
Det er i den grad aktivt. Men du er jo nødt til at kopiere det og indsætte det i browserens adresselinje. Kan være jeg lokker min bror med. Så er vi 4. Hvad med Michael Bang. Og Rasmus' slæng?
chris - 13/9-2010:
Linket er ikke aktivt, Kure. Vi er 3 på til i morgen - spiller vi Kure og Nick? Er der ikke flere der skal have lidt bold i den lange kamppause, mens vejret er super? Come on?
Kure - 13/9-2010:
Det minder om en fortælling jeg forleden hørte om en ældgammel Hybris kamp, med en målmandreserve: http://www.youtube.com/watch?v=2UeHJtRqCtM
chris - 11/9-2010:
Men meget pølsesituationen er så skuffende i Valby, at man begynder at længes efter de røde tarmposer med fordærvet benmel der serveres i kløveren.
Kure - 8/9-2010:
Vi talte om at træne på tirsdag (passer flest bedste denne gang), da vi ikke har nogen kamp i ugen. I øvrigt er hjemmebaneflytning-diskussionen stilnet lidt af for en stund. Super baner i Valby for tiden.
Kure - 8/9-2010:
Fodboldstøvlerne er afleveret på kontoret i Valby.
Kure - 8/9-2010:
En af de sjoveste kampe i år. Men jeg vil vinde over dem til næste år. Christianshavn er jo udgået. Man kan vist ikke slette én kamp i systemet? Så bare ignorer dem. Og husk nu de tilmeldingsregler.
jesper - 7/9-2010:
Kom nu drenge, hvordan endte den? og tak for en god fest Nick og Jonas, selvom jeg kun kunne være der kort.
chris - 7/9-2010:
Nå, men så kommer jeg alligevel. Ses.
Kure - 7/9-2010:
Skandaløst
Henrik Demant Klinker - 7/9-2010:
Afbud herfra desværre - vores babysitteraftale er røget i vasken og også vores plan B:-(
Kure - 6/9-2010:
Vi ses derude/nede 10 mand så, som en enkeltstående undtagelse. Og så rundsender jeg en mail efterfølgende hvor jeg endnu en gang udpensler vores antikomplekse regler omkring holdsætning og lodtrækning.
Nickistuta - 6/9-2010:
Det passer også mig fint med at være 10. Er stadig busted efter en fed fødselsdagsfest med jonas. Tak for gaverne :-).
Rasmus tordenstøvle - 6/9-2010:
Er klar på 10!! vil helst have dræber indersiden med...
david - 6/9-2010:
:)
Kure - 6/9-2010:
Jeg lover at skifte ud 8 gange i løbet af kampen.
david - 6/9-2010:
skal vi ikke bare spille med 10. Det er jo fin en gange i mellem. Men Jeg tror vi skal ALLE SAMMEN hold fast til at skift ud uden at være bed om det. Det var irriterende at sidste gang (og ikke den først gange) der var nogle spillere, skiftede mange gange og andre, som ikke gjorde. Vi må alle sammen tage ansvar for at skift i løb af kampen.
Kure - 6/9-2010:
Nøpe, 3-dages reglen har stået fast i flere år. Men vi havde faktisk en spiller tidligere i år der troede det var en 1-døgns-regel. Men det er jo derimod den uofficielle frist til træningstilmelding. For min del bytter jeg gerne min ene halvleg med Chris hvis det er. Sikke luksusproblemer vi har.
chris - 6/9-2010:
Ja, det er mig der har tilmeldt mig i går (mundtligt i lørdags), men jeg troede faktisk at det var 2 døgn før kamp der var tilmeldingsfrist - er det blevet strammet uden jeg har været skarp på det? Hvis det er mig der husker forkert, trækker jeg mig selvfølgelig gerne, med mindre I vælger at spille 10? Svar udbedes, så jeg kan planlægge børneoverdragelse. tak for en fin 80års fødselsdag til gamlo Bareso og Nickistuta.
Kure - 5/9-2010:
Hmm (hmm, fortsat), hvad med at stille med 10 for en enkelt gangs skyld? Vi varmer bare op i en hel halv time inden, så holder vi jo ikke længe alligevel.
Kure Holdsætter - 5/9-2010:
Hvem er den nu ulyksalige der har tilmeldt sig på hjemmesiden efter tilmeldingsfristens udløb. Der var max. 9 tilmeldte på hjemmesiden lørdag, i hvert fald kl. 16 (1 time før) og tidligere i dag søndag, hvorfor lodtrækningsproceduren ikke per automatik trådte i kraft. Det skulle vel ikke være Chris ;-) Han nævnte faktisk en passant han var klar, netop i lørdags ved 17-tiden, men ingen af os var i nærheden af internettet før end i dag. Men vi har passeret tidspunktet hvor man kan få fat i de korrekte grønlandsdata fra i lørdags. Hmm ...
Levering - 3/9-2010:
Det er super, David. Tak. Og det er ok, den er blevet beskidt. Den kan tåle en tur i vaskemaskinen, så vidt jeg husker ;-)
david - 3/9-2010:
grå tøjet var i tasken, men bliver meget beskidt og våt efter sidst kamp. Skal nok vask det og tag med næst gang
Levering - 2/9-2010:
Er min grå hættetrøøje stadig i trøjetasken - eller har du den mon, Michael? Og i så fald - kommer du så til kamp?
Strange - 1/9-2010:
Da ingen har meldt sig på, tropper jeg ikke op og satser på at finde nogen at spille med.... :-) Jeg tager en løbetur i stedet for...
Kure - 1/9-2010:
Jeg kan desværre ikke nå det i dag. Men der er formentlig plads på græsset over ved kunstgræsbanerne.
david - 1/9-2010:
med er der nogen sted hvor vi kan spile i dag?
Strange - 31/8-2010:
Træning i morgen. Vejret holder tørt... Hvem er på? Jeg kommer.
david - 25/8-2010:
jeg har tøjet
Kure - 23/8-2010:
Strange, super. Jeg står på adressen 18.15
Rasmus tordenstøvle - 23/8-2010:
Kan det passe at vi er oversiddere i uge 35 og 36? (formoder kampen mod Chr. Havn er annuleret..) Hvis det er tilfældet kunne vi måske arrangere en træningskamp?
david - 23/8-2010:
shit. http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/vejrkort.htm
Strange - 23/8-2010:
Hej Chris og Kure. I er velkomne til at køre med mig. Afgang kl. 18.15 hos mig på Rahbeks Allé 2 D på Frederiksberg (sidegade til Vesterbrogade, Valby-enden). Mobil 25 788 788.
chris - 23/8-2010:
Min bil er på værksted, så jeg søger en kørelelejlighed fra Østerbro/city? har vi været der før?
Kure - 23/8-2010:
Sikkert gode baner. Er der nogen er i bil over Vesterbro? Og som sagt fik jeg jo et par ekstra fodboldstøvler for meget med hjem sidst. Jamen det må da være nogens?? Jeg tager dem med.
Strange - 22/8-2010:
Det er korrekt forstået, at det er i Hvidovre at slaget skal stå i morgen...? Er jo ikke vant til at spille så langt udenbys... Ses i morgen.
Kure - 20/8-2010:
Ok, tidsfristen er nået. Holdet til mandag er endelig sat.
Kure - 20/8-2010:
Husk (Kristian, Michael, andre?), man kan sagtens tilmelde sig selv om der allerede er 9 tilmeldt. Men i dag kl. 17 er sidste frist. Brian, Michael og Schubi har alle nitter i bagagen.
Henrik Demant Klinker - 18/8-2010:
Er i virkelig i tvivl om hvem der ejer halskæden?
Kure - 17/8-2010:
Fodboldstøvler. Hey, was, hvad sker der? Jeg har også et par Adidas fodboldstøvler med røde striber foroven med hjem. Hvad fejler jeres egne tasker??
Kure - 17/8-2010:
Halskæde. Høp, jeg har en halskæde med et Thors hammer smykke med hjem fra kampen. Hvis er det?
Kure - 17/8-2010:
Hey, det er ikke et referat, men et wikiindlæg. Der er plads til mere nedenunder.
chris - 17/8-2010:
lad os fortsat finde en referent hver gang - det lykkede da denne gang. Og kan vi ikke, napper vi wikiløsningen. Fin nittenuancering af regelsættet der snart matcher HIF i kompleksitet. Fucking surt med janckers gammelmandsben!
Kure - 17/8-2010:
Det er jo et slæb at finde referenter til hver kamp. Folk vil hellere vaske tøj end at skrive referat?? Forslag. Vi skriver referatet som en wiki. Hver især skriver hvad de husker. Skriv det evt. i forum, så flytter vi det over samlet.
Kure - 17/8-2010:
Så er holdsætterreglerne blevet korrigeret en anelse. Når man at betale kontingent inden kampfløjt, modtager man en nitte hvis der har været lodtrækning. Michael har fået en nitte og har dermed sikker plads ved næste lodtrækning. Jeg foreslår i øvrigt at nitter føres med over ved hver ny sæson.
chris - 16/8-2010:
Stemmer så for at han får en nitte.
Kure - 16/8-2010:
Chris, det er for sent at trække lod her 24 timer inden kampstart. Sene lodtrækninger har der i hvert fald tidligere været meget brok over. Men et forslag er at Michael (uregelmæssigt) får en nitte for denne gang, således at han er sikker på en spilleplads ved næste lodtrækning. Der kommer nok flere i år.
michael - 15/8-2010:
Hola. Der er betalt. Lørdag formiddag.:-) I spiller bare - så trækker vi en anden gang...
chris - 15/8-2010:
Er det ikke mere rimeligt med en lodtrækning, hvis Michael betaler kontingentet efterfølgende? han spiller jo fast, og agter formentlig at betale!
Levering - 15/8-2010:
2 styks billetter til 2. kamp i Super Cuppen mellem FC Barcelona og Sevilla? JA TAK!
Rasmus tordenstøvle - 15/8-2010:
Jeg har mødtes med Michael og har tøjet!! Regner med at få fidusbamsen , mindst!!
Kure - 15/8-2010:
Jeg kommer ikke i nærheden af Nørrebro. Andre? Ellers må vi spille med de gamle gule/sorte spilledragter. Brian har du dem i fald?
Michael - 14/8-2010:
Hep hybnisser. Ingen grund til at starte en længere diskussion. Reglerne er jo som de er, og jeg ville sådan set bare trille med bolden. MEN TØJET SKAL JO GERNE MED TIL KAMP. I morgen har vi familiefest og andre arrangementer og er her i byen meget lidt (søndag morgen & aften kan jeg eventuelt fanges) Mandag underviser jeg til 14:00 og nu hvor jeg ikke spiller tager jeg ud af byen med mine unger ca 15.00 / Er der en der kan hente trøjerne på stevnsgade 11, 2200? ring 28253432
Levering - 14/8-2010:
Jeg synes, det er tidspunktet at lade nåde gå for ret. Michael har vist bevist sin gode vilje...
michael - 14/8-2010:
ØV. Pisse ærgeligt. Glemt, men er betalt lørdag morgen. hf*fteh jkca kjv dhacH¨MMf I må hente tøjet idag (lørdag) eller mandag mellem 14-15. OK? Ring evt 28253432 Ja ja - det er mig der har glemt det, men er lidt ærgelig alligevel..
Kure Holdsætter - 13/8-2010:
Der bliver ikke lodtrækning. Michael har ifølge kassereren ikke betalt kontingent :-( og kan derfor, ifølge generalforsamlingsbeslutning, ikke deltage i en lodtrækning. Heller ikke selv om han er trøjevasker. Slut. Så vi skal finde ud af en overdragelse af trøjetaskerne inden mandag.
Kure Holdsætter - 13/8-2010:
Afventer svar fra kassereren. Men hvis alle på kamplisten har betalt kontingent i dag fredag kl. 17, bliver der lodtrækning. Brian (målmand) og Michael (trøjer) indgår ikke. Kan ikke helt huske det, men der er vist ingen der har nitter fra tidligere i år? Lodtrækningen foretages automatisk, og resultatet kan I selv udlede vha. Diverse Sider --> Kamptilmelding. Eller I kan vente til jeg får checket resultatet senere i aften.
Brian Nimann Westergaard - 13/8-2010:
Hvad bedre kan være at spille vores første kamp på hjemmebane (sidst havde hackedrengene hjemmebane) med nye bolde??, det skulle da lige gras på banerne, når jo det er der jo også kommet, klubben har invisteret i nye bolde, selvom de gamle godt kan endnu, nyd de nye bolde på mandag, og vi at de også kan lave mange mål
Levering - 11/8-2010:
Korrektion: Det lyder godt med trøjen, MICHAEL....
Levering - 11/8-2010:
Det lyder godt med trøjen, Jesper. Pas godt på den. Jeg kommer desværre ikke til kamp næste gang, så hvis den ligger i trøjetasken, så få den gerne afleveret med til næste vasker. Eller bare behold den selv, så kommer jeg forbi efter den...
Michael - 11/8-2010:
Jeg har en grå hættetrøje sammen med trøjetasken. KOmmer til træning idag, hvis vi kommer op på 6 tilmeldte .... sker det? Det var Jesper der blev kampens spiller... Ik?
Levering - 11/8-2010:
MIN GRÅ HÆTTETRØJE!??? Er der nogen, der har set den? Jeg mener, det var Demant, der sad og havde den på efter kampen, og da jeg var den sidste der gik ved jeg, at den ikke lå tilbage.
Henrik Demant Klinker - 10/8-2010:
Kommer ikke til træning i denne uge - desværre!
Kure - 10/8-2010:
Var det Jesper eller Demant der blev kampens spiller? Assister? Referat?
Kure - 9/8-2010:
Vi træner muligvis onsdag. Michal og jeg er nok på, og muligvis Demant.
Kure - 9/8-2010:
4-1 til hyb hyb Hybris
Levering - 9/8-2010:
Det er såmænd bare nogle vabler fra da jeg spillede fodbold for 1½ uge siden. I lørdags var første dag, jeg havde sko på.....
Chris - 8/8-2010:
Ikke noget problem når vi er 9. Bare spil det du kan - intet behov for en 10 mand som medfører for megen glotid og diskussion om ud og ind. Hvad er det for nogle sår?
Levering - 8/8-2010:
Og jeg spiller stadig med ret store sår på mine hæle - så jeg ved faktisk ikke, hvor længe, jeg holder.
david - 8/8-2010:
i.m not playing tonight. sorry did not meld ud- at summer house- no internet.
Kure - 7/8-2010:
David er vist nok nød til at melde afbud pga. foden. Så jeg forventer ikke at der bliver lodtrækning.
Kure - 4/8-2010:
Løbet uden bold#%¤"¤%? Det er en skændsel.
chris - 4/8-2010:
Bold? Det ved jeg ikke, men jeg har kondien til at løbe modstandernes forsvar træt efter en ferie med daglig løb. Kun Peter W og Don Ø kunne i fællesskab holde mig fra træningen idag, da jeg fandeme savner at løbe efter noget som fx en bold.
Kure - 4/8-2010:
Der konkluderes: Chris har også en bold.
Brian N. Westergaard - 4/8-2010:
Tager også bold med
chris - 4/8-2010:
Peter w har forhindret mig i at møde op til træning. Har til gengæld løbet som aldrig før, så I får en hidtil uset fit topscorer tilbage fra ferien til kampen på mandag
Pumpemesteren - 3/8-2010:
Hvem ... .... har klubbens bolde?
Rasmus tordenstøvle - 3/8-2010:
Jeg har en spiller med som hedder tim. Kommer 17.30 sharp_ omklædt!!
nickistuta - 3/8-2010:
Måske en ekstra skal tage bold, for jeg skal nå hjem og se 2' halvleg af fc-borisov.
nickistuta - 2/8-2010:
jeg tager bold med.
Kure - 2/8-2010:
Demant, hiver du lige Michael med? Og vi mødes ved kunstgræsbanen på nordsiden af Øster Alle.
Kure - 2/8-2010:
Vigtigt at en af jer andre (Nick, Brian, ?) tager bolden med onsdag, jeg ligger ikke længere inde med en bold. Og skal vi få plads på kunstgræsbanen er det ikke nok at det kun er mig der er der 17.30 præcis (Rasmus er mit vidne). I øvrigt en herlig gang træning sidst, hvor vi var nok til at spille mod os selv, med et par ekstra.
Kure - 2/8-2010:
Stemmer også for at tøjvaskeren principielt er sikret en plads.
Rasmus tordenstøvle - 2/8-2010:
Stemmer for at dement får et wild card og er sikker på d. 9/8.....
Kure - 2/8-2010:
Der er vist ikke særlige regler for trøjevaskere. Men det burde der helt klart være. Vi kan jo tage en hurtig afstemning om det her på siden.
Levering - 2/8-2010:
Jeg kommer ikke til træning onsdag. Jeg kan stadig ikke have sko på efter de vabler, jeg redede mig til træningen i onsdags....
Henrik Demant Klinker - 1/8-2010:
Jeg kommer til træning onsdag - glæder mig. Jeg har tilmeldt mig kamp den 9.8 - jeg har tøjet. Kan jeg være sikker på at spille? Det er noget lort hvis jeg taber en lodtrækning - så skal jeg køre fra hillerød for at aflevere tøj:-( Derudover venter vi en lille 2. september såååå jeg er altså virkelig tændt på at komme i kamp den 9. august. Er der særlige 'immunitets' regler for tøjvaskere?
chris - 28/7-2010:
Glæder mig for vildt til at træne med jer på onsdag i næste uge. Er netop kommet hjem fra ferie, men skal til middag ude med familien, hvilket betyder 0 Hybris og 0 FCK :-)
Kure - 28/7-2010:
Silas/Sune??
Kure - 28/7-2010:
Ved kunstgræsbanen i Fælledparken, på nordsiden af Øster Alle.
Levering - 28/7-2010:
Hvor er det nu, vi mødes til træning?
Brian N. Westergaard - 28/7-2010:
Jeg har altid bold med i tasken, og den er der også onsdag
Kure - 26/7-2010:
Noget skod med den bold. Hvem tager en bold med onsdag?
Jesper - 24/7-2010:
nix - men tak for brillerne!!! og av min krop. er klar onsdag igen.
david - 23/7-2010:
heller ikke...
Kure - 22/7-2010:
Hov, var der nogen der tog den ene bold med hjem fra træning? Jeg har den i hvert fald ikke.
Kure - 22/7-2010:
Igen en herlig gang træning, på kunstgræs i Fælledparken, og denne gang mod et super godt SENIOR hold. Jesper holdt gudskelov hele vejen. David har stadig problemer med en brækket tå. Vi ses næste onsdag 17.30.
Kure - 21/7-2010:
Herligt Brian. Indtil andet er aftalt spiller vi på kunstgræsbanen i Fælledparken kl.17.30 (på den modsatte side af Øster Alle). Hvis det viser sig helt håbløst at få stablet en kamp på benene her/få plads på kunstgræsset, kan vi jo evt. høre Klaus og så drage til Svanemøllen i samlet flok. Det tager 5 min. fra Fælledparken.
Brian N. Westergaard - 21/7-2010:
Onsdag: det er ikke en fejl at jeg har tilmeldt mig træning i dag, kun en trang til at spille lidt bold, spiller vi i fælledparken kl 17:30 eller på kunstbane kl. 18:00 sammen med Klaus?
Klaus Kjeldgaard - 20/7-2010:
Rettelse, der er fodbold kl. 1800 på nedenstående location i morgen onsdag d. 21/7
Klaus Kjeldgaard - 19/7-2010:
Hejsa Jeg vil lige informere om at jeg spiller bold med nogle andre gutter søndag eftermiddag på b93 kunstgræsbaner, for enden af østbanegade på Østerbro. De spiller også onsdag aften, og jeg mener ret bestem at det er kl.19.00. Det er rigtig god fodbold, og der har hidtil ikke været nogen problemer med plads. Der tager jeg hen, og jeg er sikker på I er velkomne hvis i lyster. Mvh. Klaus
Kure - 14/7-2010:
Igen en herlig gang bold. Kunstgræssen var dog fyldt op med spillere så vi brugte det udmærkede græs ved siden af. Men hvis nogen af os er der før 17.30 næste onsdag er det nok bare ind at komme ind på banen og plante et flag med det samme.
Strange - 13/7-2010:
Hey. Jeg har forstrukket to ledbånd ved min højre ankel.... så jeg kommer desværre ikke til træning de næste uger. Verdammt!
Levering - 13/7-2010:
Hej med jer. Jeg drager på sommerferie på onsdag, så jeg er i hvert fald ikke med de næste to uger. Men satser på at vende stærkt tilbage....
Klaus Kjeldgaard - 12/7-2010:
Hejsa Jeg kan lige informere om at der er 5 tilmeldte fra mit hold til bold på onsdag, så det bliver rigtig godt. Ses
Klaus Kjeldgaard - 9/7-2010:
Hejsa Jeg var også med i onsdags, og det var rigtig fedt at spille lidt sommerbold. Jeg har sendt det ud til mit fodboldhold også, og indtil videre er der 4 der har tilmeldt sig. Jeg tror der kommer en del flere til, men vi må se. Jeg kan lige holde jer opdateret. Jeg har dog sagt at vi mødes ved Pavilionnen som sidst, men det finder vi nok ud af. Vi ses
Kure - 8/7-2010:
Igen en herlig gang træning. Denne gang mod et Skjold-hold på kunstgræs (1-1). Vi spiller igen næste onsdag kl. 17.30, mødested kunstgræsbanen i Fælledparken. Ser ud til at vi allerede er 4-5 stykker der kan.
Kure - 5/7-2010:
Så havde Strange og jeg (og Stranges bror) igen en herlig gang træning (5 mod 5 i 1½ time). Denne gang på den spritnye kunstgræsbane på den anden side af Øster Alle. Det er helt klart på den vi skal træne fremover, hvis der er plads. Udenfor sommerferien bruger de store klubber den vist. Tænk hvis man kunne få sådan en som hjemmebane.
Kure - 5/7-2010:
Vi kan godt træne onsdag også, men jeg har ikke mulighed for at tage med til HQ bagefter.
Nickistuta - 5/7-2010:
Ups. Havde ikke set rykningen. Lad os mødes 17.30 på onsdag kure og se noget topbold bagefter på Hi-Q?
Strange - 5/7-2010:
Hey. Jeg kan først være der kl. 18.00 i aften. Vi ses!
Kure - 5/7-2010:
Hov, Nick, det er i dag mandamg vi havde tænkt os at træne. Strange kan nemlig ikke onsdag. Og eftersom Strange og jeg alligevel var de eneste det behagede at spille i onsdags ... Men jeg spiller også gerne onsdag oveni. Det er vanedannende det spil.
Nickistuta - 4/7-2010:
Så kan vi også nå hjem til Tyskland-Spanien.
Kure - 4/7-2010:
Jeg kan godt 17.30 i hvert fald.
Nickistuta - 3/7-2010:
Er det muligt at at rykke træningen til 17.30? Glæder mig til feriebold :-)
Strange - 1/7-2010:
Hey boys. Vi er nogle der mødes til hyggebold i Fælledparken på mandag den 5. juli kl. 18.00. Kure er også på, og jeg har skaffet en ekstra og muligvis et par stykker til. Håber nogen af jer er friske. PS: Det var suverænt med træningen i går!
Kure - 30/6-2010:
Jeg hiver med 98% sikkerhed min bror med (på som Gæstespiller 2). Så er vi 4. Wouw, det bliver fantastisk at komme til at røre en bold igen :-)
Strange - 30/6-2010:
Jeg har skaffet en ekstra til i aften. Vi skal nok finde nogen at spille mod. Er der ikek andre Hybrisser, der er klar på lidt boldlir...?
Kure - 30/6-2010:
Hej Strange. Jeg er med på at spille, selv om vi kun skulle blive 2-3 stykker, hvis det er. Vi skal alligevel finde nogle at spille imod. Jeg trænger til at røre en bold ovenpå alt det tv.
Kure - 29/6-2010:
For hulen. Vi skal da spille. Hvad med de der Sune, Silas, Paul? Vi skal bare være 5 så finder vi nemt nogle at spille imod.
Rasmus tordenstøvle - 29/6-2010:
Fik trykket 3 ribben da ham den store grimme avedøre tonser løb ind i mig i kampen sidste mandag, så kan desværre ikke træne onsdag..
Strange - 28/6-2010:
Hey. Jeg kommer onsdag. Prøver at få et par stykker fra landsholdet med, da de jo nu er hjemme igen. Hvad med jer andre?
Kure - 22/6-2010:
Hmm, vi prøver igen næste onsdag.
chris - 21/6-2010:
Kan ikke få afsat børnene til onsdagstræning. Herligt at vi afrundede sæsonen med 7 point i de 4 sidste kampe, og den suverænt bedste kamp lige op til ferien. Godt spillet gutter!
Kure - 21/6-2010:
4-1 til Hybris.
chris - 21/6-2010:
Jeg troede du kun var 80 procent sikker på at du kunne møde frem, men det er altså helbredet der driller ift at kunne spille?
Rasmus tordenstøvle - 21/6-2010:
Jeg spiller iaften!
chris - 21/6-2010:
hvis jeg kan nå at aflevere børnene til min mor og være retur inden 18, vil jeg meget gerne træne onsdag. Afklarer det med hende i aften.
Rasmus tordenstøvle - 20/6-2010:
Madsen er ikke med imorgen efter eget udsagn, men har ikke meldt afbud endnu, så vi er 8.. Skal vi tage Silas med? Jeg er stadig kun 80% klar og tager gerne en udskiftertørn
Kure - 20/6-2010:
Super Chris. Ja herlig lille miniafslutning. Skal vi ikke starte sommertræningen nu på onsdag? Jeg er på.
chris - 19/6-2010:
Har fået svigerfar til at passe børnene, så hermed klarmelding til mandag! Tak for fin efterøl igår. Det var en klart bedre præstation end under kampen, men hvorfor blev det så sent?
Levering - 18/6-2010:
9 mand! YES! Bold! YES! Øl! YES! Fredag! Endnu mere YES!!!!!
Kure - 18/6-2010:
Hej Silas. Du kan lige få oplysningerne når vi ses i aften.
Kure Holdsætter - 18/6-2010:
Hej Chris. Jo vi bliver 9, da hverken Rasmus eller David ikke ved om de er i stand til at spille mere end 5 min. Jep. Klar til øl og bold.
Silas - 17/6-2010:
Hej 'drenge' :) er det muligt at blive oprettet som bruger at sitet? Derved vil jeg kunne tilmelde mig træning etc? Vi ses til kamp i morgen, Silas
chris - 17/6-2010:
Husk øl og VM-bold-afslutning efter kampen i morgen! Skaf endelig ikke en ekstra spiller Kure - 8 er tilstrækkeligt!
Kure Holdsætter - 16/6-2010:
Holdet til fredag er endeligt sat.
david - 15/6-2010:
jeg er med på fridag.
Kure - 15/6-2010:
Marton, Henrik K. er skadet
chris - 15/6-2010:
Marton. Jeg kan ikke spille idag pga børneafhentning. Ses på fredag!
Márton - 14/6-2010:
Super! Kunne måske Henrik også med?
Kure - 14/6-2010:
Hej Marton. Jeg er klar hvis det er.
Márton - 14/6-2010:
Hej drenge! You can train a bit tomorrown in the Company League again. We play from 17:45 in Valby. Anyone?
Rasmus tordenstøvle - 11/6-2010:
Jeg håber jeg kan spille fredag, har stadig lidt knas med ryggen (kommer dog helt sikkert derud) Sune og Silas er begge klar hvis der er behov, og det kunne godt se sådan ud, stakkels Kure holdsætter...
Strange - 10/6-2010:
Christianshavn har trukket sig... Super med det ene point i går!
Kure - 9/6-2010:
Super.
AdaMárton - 9/6-2010:
Seems like I can be the goalie on the 18th!
Kure Holdsætter - 9/6-2010:
For hulen.
chris - 9/6-2010:
Holdet ser ganske spændende ud, når man alder blikket løbe ned over listen med tilmeldinger idag. Old school grænsende til dinosaur - what happens :-)
chris - 9/6-2010:
Hils Noona og sig tillykke. Klumpfod.
david - 9/6-2010:
I'm sorry everyone. I can't play tonight - it's the mother-in-laws birthday and I already agreed to go... Plus, my foot seems to be getting worse. May not play again before efterår. arse.
Kure Holdsætter - 8/6-2010:
Ok, holdet er sat. Vi bliver 8, muligvis 9. Inkl. en skrøbelig David. Jeg sender en mail rundt lidt senere.
Levering - 8/6-2010:
Hej Marton. I can't play tonight. It would have been great though.
Kure Holdsætter - 8/6-2010:
Bare rolig. Der bliver taget stram hånd om holdsætningen.
Rasmus tordenstøvle - 8/6-2010:
Silas kan godt spille imorgen, ring lige hvis i vil have ham..
david - 8/6-2010:
vi mangler en 8. mand.
david - 8/6-2010:
jeg skal nok spille i morgen, men er ik helt klare. Fodt er lidt i stykke og jeg kan ikke løb så hurdig
Jesper - 8/6-2010:
hej kure - jeg er heller ikke klar til onsdag, der gå i hvert fald et par uger endnu, er begyndt løbetræning, men kan mærke at jeg ikke skal presse den for meget endnu. God kamp - hyp hyp hybris!!!!
Márton - 8/6-2010:
Hej drenge! You can train a bit tonight in the Company League again. We play from 17:45 at Kløvermarken. Anyone?
Rasmus tordenstøvle - 7/6-2010:
Hej kure Er helt ude onsdag, håber på d. 18, men kan ikke stå på mål...
Kure Holdsætter - 6/6-2010:
Så er fristen for tilmelding til onsdagens kamp overskredet. Holdsætteren går i gang med at sætte det endelig hold fra mandag kl. 12. Så hvis der er nogle faste der har glemt at skrive sig på og så som vil være sikre på en plads, skal de gøre det inden da. Rasmus, er du helt sikker på at du ikke bliver klar, eller skal du være med på en måske? Som 9 mand evt.?
Kure - 6/6-2010:
Øv, vi har et målmandsproblem d. 18/6. Hverken Brian eller Marton kan.
nickistuta - 6/6-2010:
Så stryger jeg dig lige på kamptilmeldingen, Rasmus. God bedring.
Rasmus - 6/6-2010:
Hej drenge, min kiropraktor mener jeg har en revne I en bruskskive I ryggen (forhabentlig forklaringen pa at jeg spillede pivringe I torsdags) derfor er jeg nok tidligst klar til kampen d. 18 mod vigerslev
nickistuta - 3/6-2010:
Og det var fuldt fortjent!! :-)
Kure - 3/6-2010:
2-0 til Hyb Hyb Hybris.
Kure - 3/6-2010:
Yes. Godt nyt fra den skallede skaldepandehævner. Regner med at være helt klar igen om et par uger.
Kure - 3/6-2010:
Det betyder naturligvis at lodtrækningen er god. Ingen nitter.
Levering - 3/6-2010:
Vejret på Grønland, det er godt - det kan jeg skrive under på. Jeg kommer lige derfra. Hvad betyder det for lodtrækningen?
chris - 3/6-2010:
Beware: Rainman har hacket vores hjemmeside med noget om vejret på Grønland!
chris - 2/6-2010:
Godt du er på Strange. Lad os aftale at give alt for at vinde. Er så klar på at levere i morgen og rykke opad i rækken!
Strange - 2/6-2010:
OK min fejl. Synes at huske at man kunne melde sig på indtil et døgn før kick-off ved kamp... Ses i morgen!
Kure Holdsætter - 1/6-2010:
Okay, nu får I de fordømte tilmeldingsregler i smasken på forsiden, under nyheder, selv om der ikke er noget nyt i det. Så er I selv ude om det. Slut. Ses torsdag til Blitzkrieg.
Kure Holdsætter - 1/6-2010:
Silas var klar, men er dog med på at holde fri denne gang. Er supedupe klar en anden gang. Så holdet står dermed fast. Strange er på. Men reglerne er strenge, havde Silas ikke villet holde fri, havde han haft retten til 9. pladsen. 24-timers-reglen er kun til træning. Nå, herligt i hvert fald at vi har denne dejlige store bruttotrup.
Kure Holdsætter - 1/6-2010:
Fint, jeg ved dog ikke hvad Rasmus har aftalt med Silas. I øvrigt, nej 24-timers reglen gælder IKKE til kamp. Den hedder kl. 17, 3 dage før. Ikke noget nyt der. Se som altid under Diverse sider --> Kamptilmelding.
Strange - 1/6-2010:
Hey. Jeg kan godt torsdag. Har netop meldt mig på. 24-timers reglen er vel stadig gældende, eller? (tilmelding indtil et døgn før kampen bevirker man er i bruttotruppen, som så måske skal beskæres, hvis flere end 9 tilmeldte spillere?)
Kure - 1/6-2010:
Der er ikke andre faste.
Rasmus tordenstøvle - 1/6-2010:
Silas er klar hvis der ikke er andre som kan..
Kure Holdsætter - 1/6-2010:
Jeg er fuldstændig enig med Kristian. Jeg har selv et gigantisk trælår fra firmakamp mandag. Men vi har sådan set en principaftale om ikke at tage afløsere med hvis den faste trup kan mønstre 8. For min del synes jeg vi skal ændre den aftale. Siden efteråret har vi haft en skade i hver 2. kamp, plus et eller to sidste øjebliks afbud. Jeg rykker lige de sidste faste først i hvert fald.
Rasmus tordenstøvle - 1/6-2010:
jeg er stadig lidt stiv i ryggen (og kun der..) Kan få Sune eller Silas med som reserve, de har været til eksamen, hvad siger i??
Levering - 1/6-2010:
Til så vigtig en kamp, mener jeg, at vi ikke skal løbe nogen risiko for at skader (eller afbud i sidste øjeblik) forringer resultatet. Derfor foreslår jeg, at vi prøver at skaffe en mand mere.
nickistuta - 1/6-2010:
Jeg synes 8 lyder perfekt.
Kure Holdsætter - 31/5-2010:
Jep. Vi er 8. Skal jeg gøre mere? Holder alle hele kampen?
chris - 30/5-2010:
Når vi har slået Internationale på torsdag, er vi på alvor på vej væk fra bunden. Bliver en skøn kamp at spille!
Kure - 27/5-2010:
Også på. Selvfølli.
David - 27/5-2010:
er på
Henrik - 26/5-2010:
JEg er på ferie i uge 23 og 24, dvs. den 18. juni. ´Men det lød godt nok hyg'ligt. Ses til næste kamp...
chris - 26/5-2010:
Forslag til sommerafslutning! Vi talte om at finde en dag til at drikke en øl og evt se lidt VMbold eller lign. i løbet af sommeren. Vi spiller kamp i Valby fredag den 18.6. Selvom det kun er næstsidste kamp, foreslår jeg at vi drikker et par øl og finder et sted at se noget VM, alt efter hvem der spiller den dag. Som en slags kombineret hyggeaften og halvsæsonafslutning. Ingen skal lave mad - vi napper bare et par pølser hos vores Valbytøs, og lidt øl foran en TVskærm på Vesterbro. Hvem er på?
Kure - 26/5-2010:
Jubii, en kamprunde uden nye skader. Hvornår har vi sidst prøvet det? Holdsætteren jubler.
Kure - 26/5-2010:
Nå lige meget så. Jeg er også øm i stængerne, efter 2x20 min senior firmafodbold. Men vi skal da til at have gang i noget træning - så jeg kan få lov til at lave de frække ting uden at få skæld ud.
nickistuta - 25/5-2010:
Jeg kan ikke i morgen pga. bestyrelsesmøde. Glæder mig til bold snart.
Kure - 25/5-2010:
Hey, vi skal da træne i Fælledparken i morgen så.
Kure - 25/5-2010:
AFLYST. Kampen er vundet uden kamp. Christianshavn har meddelt Brian at de ikke kan stille hold. Det fremgår også af Infosport nu.
chris - 25/5-2010:
Herfra forslag om, at vi ikke tilmelder os pokalturneringen næste gang, dels pga af de ufede tidspunkter på døgnet hvor kampene spilles, og dels fordi mange ikke kan spille 2 dage i træk, hvorfor vi fx mangler spillere til en vital bundkamp idag. Nå men glæder mig til at spille idag :-)
Kure - 25/5-2010:
Vi er stadig 7. Se i øvrigt mail.
Rasmus tordenstøvle - 25/5-2010:
Skal til fysioterapi kl. 15.30. medmindre han kan lave et mirakel er jeg IKKE med idag, desværre
Kure - 25/5-2010:
Vi er p.t. 7 mand, uden Rasmus, som ikke regner med at blive klar. Men ellers er der afbud/skade HELE vejen rundt i kredsen. Hov, mangler lige at høre Sommer/Geisler. Der er en spinkel chance for at Marton kan. Og afventer svar fra Jens Bæk.
chris - 24/5-2010:
Ellers et fint og meget klassisk hold vi har til i morgen. Hvis blot Toke kan, har vi et glimrende hold, men skal så helst undgå skader. Og jeg satser på IKKE at tæmme en bold med mit lem igen
Kure - 24/5-2010:
Esben, Mads og Kim kan ikke.
Kure - 24/5-2010:
Toke er muligvis på. Rasmus, jeg opfatter din udmelding som et afbud, øv. Der er mindre 22 timer til kampstart.
Kure - 24/5-2010:
Så røg vi lige ud af pokalen. Startede ellers som lyn og torden med 1-0, men 3 skader og 1 udsmidning var mere end vi kunne holde til. 1-4.
Rasmus tordenstøvle - 24/5-2010:
Beklager mit afbud men kunne dårlig bevæge mig ud af sengen pga. hold i ryggen. Er meget tvivlsom imorgen men giver besked.
Kure Holdsætter - 23/5-2010:
Der arbejdes stadig på d. 9 mand. Esben, Jens, Kim? Venter på tilbagemeldinger. Ikke sikkert jeg er online i aften, så send lige en sms hvis noget nyt.
Kure Holdsætter - 23/5-2010:
Fino David. Vi er i gang med at prøve at finde en 8. mand. Rasmus er ikke 100% sikkert pga. rygproblemer. Hvis det helt skulle kikse og vi kun står 6 mand klar, kommer jeg. Ellers ikke.
david - 23/5-2010:
jeg skal nok kom i morgen, men er er ikke helt sikkerat jeg kan spille.
nickistuta - 21/5-2010:
Jeg kan også først være der tirsdag omkring kampstart, pga. arb.
Strange - 21/5-2010:
Jeg kommer direkte til banen til kampen tirsdag 17.15, måske kan jeg først være der efter kick-off (pga. arbejde).
Levsing - 21/5-2010:
Levsing er på Krønland, så han gør ikek ngoet som helst lige pt. Så ham der Toko Ono, han skal bare lukke skræveren og spænde støvlerne ;-)
Kure - 21/5-2010:
Super. Jeg sætter reasearchen på standby indtil Kim har vendt tilbage så. David, hvordan med dig?
Michael - 21/5-2010:
Så er vi syv til mandag. Det er da noget. Jeg har spurgt Kim Høg. Han undersøger...det er noget med børn og i den stil. Jeg skrive hvis han kan...
Kure Holdsætter - 20/5-2010:
Har skrevet til Michael og Ungdomshuset. Ingen af Rasmus's slæng kan.
Toke - 20/5-2010:
Har lige tjekket stillingen!!!!!! Hvad sker der hybnisser - vi spillede jo fremragende sidste sæson. Er mesterrækken markant bedre eller er det ham der Levring, der scorer for mange selvmål?!
Toke - 20/5-2010:
Nu har jeg meldt mig til kamp mandag - betaler kontingent i aften!!
Toke - 20/5-2010:
Jeg er muligvis klar mandag hvis det passer mandskabet?
Kure Holdsætter - 20/5-2010:
Ok, så du vil sætte holdet inden sidste tidsfrist som er fredag kl. 17? Det er fint med mig, i betragtning af 3 afbud fra de faste, og få tilmeldte. Måske vi skulle sætte fristen ved pokalkampe til 5 dage fremover? Marton kan du (altså som markspiller)? Venter lige en kende med at spørge brødrene. Henrik, Michael, Toke, er I gået i koma igen? Sommer, du må vel snart være over den skade? Jesper, ser vi mon dig igen inden sommerferien? David, går det fremad? Jeg vil hulens gerne vinde den kamp. Vil også gerne nå at sove lidt. Så dilemma. Jeg er på hvis det går helt galt med at finde spillere. Men vi har også andre reserver vi kan prøve.
Rasmus tordenstøvle - 19/5-2010:
Vi ser noget tynde ud mandag... Poul er skadet, sune skriver opgave, men prøver Silas.. Andre som har spillere?? michael Bang, søstrene Fox...
chris - 18/5-2010:
Superdejligt at høre, Toke. Ser frem til dit selskab
Toke the comeback kid - 18/5-2010:
Hej drenge JEg kan sgu ikke holde mig væk længere! Jeg gik forbi en græsplæne den anden dag, hvor der lå en skindende læderkugle. Uden at tænke mig om løb jeg ind i på plænen i den fremmede have og sparkede bolden ad ht.... Jeg har besluttet mig for at betale kontingent, så jeg kan tilmelde mig kamp med god samvittighed. Vi ses Toke
David - 17/5-2010:
jeg er ikke helt sikker jeg er klar til spille nogen kampen næste uge - pga broken/sore foot.
levering - 17/5-2010:
Den Glade Gnu spiller Futsal om vinteren og 7-mands om sommeren. Og fører sin række med maksimum-point. Herrefight venter forude.
david - 13/5-2010:
bugger
Kure - 12/5-2010:
0-4 til et 4 mål bedre hold. Og Jesper blev skadet.
Levring - 12/5-2010:
Jeg kommer lige til øllet i dag. Altså det FØR kampen. Jeg kommer også til det efter ;-)
Kure - 12/5-2010:
Michael har meldt ud at han 000,3% sikker i dag. Det er dog noget.
Levring - 12/5-2010:
Min kommentar var også mest rettet mod Toke. og det er for i øvrigt hverken en kritik af ham eller Michael, da det jo er helt okay, hvis man ikke vil være med. Og under alle omstændigheder skal vi ikke føle os for fine til at ringe til Gud og hvermand, hvis vi mangler. Jeg synes bare, der er en "mental risiko" i at regne folk for en del af truppen, hvis ikke de er det. Men måske er det bare et spørgsmål om ord....
chris - 11/5-2010:
Michael har meldt ud, at han er en del af truppen og agter at spille - han har bare været i Mexico som ligger i Spanien. Derfor synes jeg, at det ville være fint at ringe til ham. Han har også kvaliteter vi kunne drage nytte af i en uhyre svær kamp mod rækkens suverænt bedste hold.
levring - 11/5-2010:
Men det er jo det, der er misforstået. Toke må ikke regnes som en del af truppen, for han kommer jo aldrig. For at kunne gennemskue, om vi kan stille hold må vi være ret skarpe på, hvem vi kan regne med, og hvem vi ikke kan regne med. Sidste sæson blev det hele sæsonen snakket om Adam Geisler - og denne sæson kan der så blive snakket om Toke og måske også Michael. Jeg synes, det vil være en fordel, hvis vi holder op med det. Vi kan jo sagtens spørge Toke, når vi er i bekneb - men det er en fejl at regne ham som en del af truppen.
Kure - 11/5-2010:
Ja, Henrik få fat i Michael eller Toke, tak. Vi får ca. en ny skade hver 2. kamp, så vi har brug for vores store trup.
Henrik Demant Klinker - 11/5-2010:
UHA nu bliver jeg nervøs - jeg ved jo ikke om jeg holder? Skal vi kalde reserver ind - ringe toke op eller Michael. Giv dig til kende - en eller anden!
Strange - 11/5-2010:
Afbud fra Strange. Jeg kan desværre ikke få det til at gå op med det tidlige starttidspunkt. Har prøvet at få enderne til at mødes men uden held. Beklager det sene afbud. :-(
J - 11/5-2010:
For satan da - David - tynde, tynde skotske knogler - dyp dem i whiskey og mal dig blå i ansigtet, så går det. God bedring, der er brug for dig.
david - 11/5-2010:
ved ikke rigtig. Jeg har ikke være på hospital, med det gør skid ondt, og laver nogen "clicking" lyd nor jeg gå. Skul være fint om en par uger.
Kure - 11/5-2010:
Ok, der er styr på målmandsposten. Brian kunne rigtig nok ikke denne gang. Så Ungdomshus er på.
Márton Schmeichel - 11/5-2010:
Guys, it would be nice to ensure we make at least a 20 min proper goalie warm-up for me, so would be nice to have some early birds there.
Kure - 11/5-2010:
Hey David, vel ikke sådan rigtigt brækket, foden altså?
Nickistuta - 11/5-2010:
Kan først være der omkring kampstart, pga. arb
Kure Holdsætter - 10/5-2010:
Holdet er sat. Dog er der lidt tvivl om målmandsposten. Sikke et luksusproblem. Jeg har skrevet til Brian, for jeg er lidt forvirret desangående.
Jesper - 9/5-2010:
Røv kamp, vi tager dem næste gang - godt at spille igen, Knæet holder, men resten af kroppen - av av av av av av av. Har tøjet med til onsdag
Kure - 8/5-2010:
Øv, en møgkamp. Jeg har ondt stort set alle steder. Jo Marton, er vist klar. Brian kan du ikke lige melde ud, hvordan. Kan du stå alligevel? Hvad bliver der i øvrigt af alle referaterne?
david - 8/5-2010:
det har jeg også hørt - at Brian kan ikke spile. Tror ik jeg er med til onsdag. Fodt gøre skid ondt - kan ikke rigtig gå lig nu.
chris - 8/5-2010:
Hov. Brian står på listen over tilmeldte. Troede han skulle til konfirmation?
chris - 8/5-2010:
Holdsætter Kure. Adam Marton har en fortid som målmand - var det ikke en ide at hyre ham tidligt til onsdagskampen? Vigtigt vi har en ordentlig målmand mod topholdet, hvis vi skal forhindre en lussing?
Kure - 6/5-2010:
Så er resten af holdet fyldt op - med herlige teknikere fra indendørskliken. Forza Hybri
Levring - 6/5-2010:
Kure - det er altså noget mærkeligt noget, det der med at afvente svar fra eksempelvis Sune og Silas. Det handler først og fremmest om at hverve spillere. Derfor er det bare med at få spurgt så mange som muligt. Der er så en lille risiko for, at der pludselig står ti spillere - men risikoen er LANGT større for, at folk ikke kan, når de så endelig bliver spurgt.
Kure Holdsætter - 6/5-2010:
Vi skal helst have et hurtigt svar fra Sune og Silas. Ellers må vi gå videre i rækken.
Rasmus tordenstøvle - 6/5-2010:
Hej Drenge Er oppe af sygesengen, men pænt afkræftet. Kommer imorgen, men er på noget nedsat kraft.. Sune giver besked om han er med senere idag, afventer svar fra Silas
david - 6/5-2010:
er vi kun 7 til kampen i morgen???? fuuuuuckkkk
Henrik - 6/5-2010:
JEg fik iøvrigt sludret lidt med en modspiller i forrige kamp. Han ku fortælle af holdet 'mangfoldigt' er klart det mest suveræne i rækken - altså næste kamp... på onsdag! Mvh.
david - 5/5-2010:
jeg kan godt spile
Kure Holdsætter - 5/5-2010:
Der arbejdes i kulisserne på at sætte et hold.
chris - 4/5-2010:
Sgu et solidt hold til fredag. Vi skal faktisk møde et tophold igen - et af de bedste i mesterrækken. De spillede uafgjort mod dem vi fik klø af i torsdags (men det er jo glemt efter fredagens præstation). så vi skal lige have lidt tryk på tilmeldingerne, hvis vi ikke skal blæses ud!
Kure Holdsætter - 4/5-2010:
Klokken er 17 (tirsdag) og sidste frist for tilmelding til fredagens kamp er rundet. Er der flere faste der skal være med? Så skal der meldes ud nu. Schub, David, Toke? Sommer bliver du klar? Michael er du nået hjem? Ellers tager vi prompte fat i afløserlisten.
Rasmus tordenstøvle - 4/5-2010:
Hey David og kure er i med fredag?? Ser allerede lidt tyndt ud, skal vi have afløsere på banen?? Er selv lidt tvivlsom da jeg har en eller anden mærkelig virus, håber det går over snart..
Levering - 3/5-2010:
Jeg er særdeles tvivlsom til fredagens kamp. Familien skal til Møn - og jeg mener bestemt, det er fredag, vi tager afsted.
chris - 1/5-2010:
Jesper Jancker er tilbage efter sin skade og laver også referatet
chris - 30/4-2010:
Sprudlende 5-0 sejr til Hybris over seniorhold med gennemsnitsalger på 25 år. Klasse 11 timer efter sidste kamp! Superpræstationer fra glimrende marginalspillere vi fik hevet ind, da det var umuligt at sætte hold under et døgn efter sidste kamp.
Kure - 29/4-2010:
Gæt en gang: Jeg kommer nok lidt sent. Men har trykket holdkort: Ras: 10, Nick: 7, Strange: 9, Madsen: 3, Demant: 8, Chris: 4, David: ?, Kure: 12.
Kure - 29/4-2010:
Herligt. Hvad siger I? Holder vi fast i de 7 fredag. Jeg afventer stadig svar fra Demant, Toke, Mads Fog. Jonas Sommer er stadig skadet, og Michael Bang er strandet i Mexico. Hvad hed ham der skaldpanden? Jesper? Hvor bliver han af?
Levring - 29/4-2010:
Tak, David. Det var dejligt. Det var hende, jeg gik med, da vi mødtes. Da havde hun stort set lige fået at vide, at det ville ske. så hun var ikke videre snakkesalig ;-) Jeg er også klar fredag.
david - 29/4-2010:
tillykke Kristian
levring - 29/4-2010:
Min kæreste blev ikke fyret, så jeg er som minimum klar til dagens kamp. Sikkert også til morgendagens.
Kure - 29/4-2010:
Det der med D-række-hold skal vi nok ikke lægge for meget i. Det kan være et nyt hold, på vej op. I øvrigt er de halvt så gamle som os.
Kure - 29/4-2010:
Tjah, vi er jo 7 p.t. Inkl. Kristian og Poul. Er det det så. Jeg har ikke fundet nogen endnu.
Nck Batigoal - 28/4-2010:
Jeg er på banerne kl. 19 i morgen :-)
chris - 28/4-2010:
fedt hvis I kan skaffe en 7 mand udefra. Hvis det er kendte spillere a la Fox-brothers, så gerne begge, men hvis det er spillere udefra af mindre kvalitet, så foretrækker jeg færre, så vi er nok, men så de laver færre ulykker :-) Ses i morgen - og i overmorgen.
Rasmus Dafoe - 28/4-2010:
Poul er lidt nølende med... har ikke rørt en bold hele vinteren, en udskifter ville være fantastisk!!
Kure - 28/4-2010:
Ja, muligt helt klart. Men sørg lige for at cleare det med mig hvis I finder nogen. Bare så vi ikke pludselig står og er 14. Jeg går tidligt i seng, spiser grøntsager/pasta til morgenmad og er supedupe klar.
Kure - 28/4-2010:
Silas kan ikke. Afventer svar fra Poul. Hvad med Henrik og Toke i øvrigt? Lars Sørensen kommer vel tilfældigvis ikke forbi København den weekend.
Kure - 28/4-2010:
Afventer svar fra Fogerne.
Levring - 28/4-2010:
Hvis alt går vel med min kæreste i morgen, så kan jeg godt forsøge at skrabe nogen sammen til morgenkampen fredag. Det burde for fanden da være muligt.
Kure - 28/4-2010:
Tag søsteren med.
david - 28/4-2010:
vores mødstander i pokalturning spille i 7-D. The bottom division of 7-mands. De kan ikke være så god...
david - 28/4-2010:
@Levring - held og lykke med det.
david - 28/4-2010:
har spørgt Maront. he said no. Sister in law visiting.
Kure - 28/4-2010:
David, Rasmus. Udmeldinger. Peter W kan ikke.
Levring - 28/4-2010:
Forresten - der er med al sandsynlighed fyringsrunde på min kærestes arbejdsplads i morgen. Så min deltagelse i begge kampe er afhænging af 1) Om hun bliver fyret og 2) Hvordan hun har det, hvis hun bliver.
Levring - 27/4-2010:
Jeg regner også med at være på fredag.
Kure - 27/4-2010:
5. Hvad skal man også med al den søvn. Har skrevet til Peter W. Hvordan ser det ud med Marton, Silas og Poul? Hurtigt svar tak. Nævnte jeg i øvrigt at Michael Bang melder at han er supedupe frisk så snart han er tilbage fra ferie, en gang i starten af maj.
david - 27/4-2010:
OK. nu er vi kun 4 til fridagmorgen kamp. shitpis.
Kure - 27/4-2010:
Ja tak.
david - 27/4-2010:
jeg kan godt spørge marton hvis han gidder... skal jeg?
Kure - 26/4-2010:
Hey tosser. Jeg er på natarbejde. Når at få en times søvn. Og har stadig mareridt over sidste morgenkamp. Men ok, jeg skal nok være der hvis vi kommer til at mangle for at kunne stille hold. Jeg vil super gerne nå langt i den pokalturnering. Hvad med Peter W. Schubi er vist nok klar. Tilmelding Schubi? Og Hvad med Marton?
david - 26/4-2010:
Jeg er helt enig. (men det er mærekligt at DIA insistier at kampen start så tidligt).
Rasmus Dafoe - 26/4-2010:
Helt enig med Chris! kom så the Kure!!!!!! Har Silas og måske Povl i baghånden hvis vi ikke er nok..
chris - 26/4-2010:
Kure: når jeg ser på vores tilmelding til pokalkampen, så vil jeg appellere til at du for en gang skyld fraviger dine principper - i dette tilfælde om ikke at spille morgenkampe. Jeg forlader et obligatorisk arrangement på arbejdet fredag for at spille fodbold, tager tilbage til arrangementet der munder ud i en nattefest jeg skal deltage i oprydningen til (det kræver øldrikning at holde sig vågen) for så at møde frem til pokalkamp om morgenen. I det lys synes jeg at Nick og Stranges afbudsbegrundelser er lidt stærkere :-) Come on Kure! Kom så øvrige - vi skal stille hold!
Nelson - 22/4-2010:
Referatet er sådan set fint nok - men at sige, at jeg lavede straffe....... DET HØRER INGEN STEDER HJEMME!!!!! ;-)
Kure - 22/4-2010:
"... men vælger at lave tunnel på sig selv for derefter at falde." Den vil stå til evig tid. Samtidig vil der gå lang tid før den der sublimt perfekte skotske glidende takling tidligere i kampen vil være glemt. Ellas-spilleren må stadig undre sig.
david - 19/4-2010:
huske at kampen er på klovermarken i morgen...
chris - 18/4-2010:
Det betyder nok at de andre er taberdømte pga af ulovlig spiller. I hvert fald et godt bud, som animerer os til ikke at være opmærksomme på at gøre det samme!
Kure - 16/4-2010:
Mærkeligt. Ellas havde da først tabt. Nu står de som vindere med 3-0. Det var i øvrigt sidste års nr. 4, vi tabte knebent til. Forza Hybrii
Rasmus Dafoe - 15/4-2010:
Forstår godt jeres beundring for min mahognibrune adoniskrop og bjælketykke lårmuskulatur!!! Kan ikke helt det forstå det med boldtab som den ellers glimrende referant har skrevet...
Kure - 15/4-2010:
Som at være der selv. Var der i øvrigt ikke noget med vi aftalte at købe et videokamera, så os der skulker også har noget at kigge på.
chris - 15/4-2010:
Glemte at fremhæve din betagelse af Rasmus STRAMME cykelshorts som et højdepunkt i referatet
chris - 15/4-2010:
Godt referat med poetisk overskrift!
chris - 14/4-2010:
Det var så skønt at komme på græs sammen igen. Skuffende at vi ikke vandt, kampens forløb taget i betragtning, men det overskygger ikke glæden ved at være i gang igen. Ser frem til en masse fed fodbold med jer. Kure: ind i kampen - du var savnet i går!
chris - 12/4-2010:
Kæft det bliver herligt at komme på græs. Skal vi ikke yde alt vi kan, for at komme godt fra start?
david - 12/4-2010:
har spørt, og Marton kan godt spille. Så vi er 9 i morgen. jubi!
Kure - 12/4-2010:
Sommer er desværre lige blevet skadet igen.
david - 12/4-2010:
husk at kontigent må være betalt ind kmapstart på Tirsdag ... Jeg skal være med kl.4.15 - frist og klart.
Kure - 11/4-2010:
Går ud fra at formanden har styr på det.
david - 11/4-2010:
jeg har en bold, med det mangler luft. Med skal vi ikke også hav en holdkort (aller hvad hedder det), så Kure normalt har med. ??
Kure - 11/4-2010:
Nå ja. Jeg er lidt for presset til at tænke på udendørs fodbold den næste uges tid. Vender snart tilbage med tonser-engagement. Rart at have en stor trup :-) Det ér et afbud, ikke trækning af nitte.
chris - 10/4-2010:
Kure: hvorfor har du meldt afbud? Vi kan ikke spille i mesterækken uden din midtbanedynamysammenhængskraftsfunktion! Ligner ikke lodtrækning, men afbud? Jeg har tøjet. Har ikke tjekket det, men kommer 1 time før, så vi kan kæde om i god tid. Tjekker om alt er der inden. Hvem har bolde? Og skal vi ikke snart købe en moderne bold og træne med den for at se om vi bifalder det bedre touch den giver eller om vi vil spille med de gamle bautastene?
Kure Holdsætter - 10/4-2010:
Holdet mod Hack er hermed sat. De 9 øverste på listen. God kamp.
Kure Holdsætter - 10/4-2010:
Husk sidste frist for kamptilmelding i dag lørdag kl. 17. Som det ser ud p.t. bliver der ikke lodtrækning. Er der egentlig styr på trøjerne? Og boldene? Jeg har ingen af delene. Jeg har dog indendørsbolden. Ligger klar til næste sæson
Nickistuta - 9/4-2010:
Jeg kommer også tæt på kampstart. Forza Hybris!!
Strange - 9/4-2010:
Hej drenge. Jeg regner med at løbe mig i form fra i morgen lørdag til kampen på tirdag. De kalder mig Running Man. Jeg kommer direkte ud på banen tirsdag, da jeg ikke kan gå tidligere fra arbejde den dag. Ses!
david - 9/4-2010:
hej kure - hvad sker? er du skadet?
Levsing - 7/4-2010:
Rasmus har lige meldt "måske-afbud" til mig. Hans far, der skulle passe børnene, har vist fået smadret bilen (og heldigvis kun bilen). Jeg regner dog med at kigge derover. Nu er tasken pakket.
david - 7/4-2010:
vi er kun 5 nu (marton har meldet fra) er der ikke nogen at vil gerne være sjette mand?
Nickistuta - 7/4-2010:
Jeg tager min Select med.
david - 7/4-2010:
Hvem har bolden? Jeg har en, men det mangler luft...
Levering - 6/4-2010:
Hvem er ham den bitre, der kalder sig selv for Dafo?
Rasmus Dafoe - 6/4-2010:
Jeg er så klar imorgen!!!!!!!!!!!! Skal dog køre ved 19. tiden SÅ KUNNE VI FOR EN GANG SKYLD VÆRE DER PRÆCIS 17.30 KURE; DAVID OG JER ANDRE BITTE!!!!
david - 6/4-2010:
betalet...kan vi få en liste af kontingentbetalende ind Lørdag?
david - 6/4-2010:
Så må jeg skynd mig til betale kontingent... konto numer under "diverse sider"? Jeg vil bare prove og undgå en katastrofisk forst kamp med 9 spiller hvem har ikke set en bold siden 2009. :)
Kure - 6/4-2010:
Fatter ikke en meter af næstsidste post. Hvilket sprog er den skrevet på? Men lodtrækning, ja muligvis. Men kun lodtrækning for de kontingentbetalende hvis de er mere end 9.
david - 6/4-2010:
and if anyone can understand that last post in my best danish - they get a prize!
david - 6/4-2010:
okay. Vi er også 10 mand til først kamp - skal vi ha lodtrækning (eller hvad det hedder) på lørdag? Kampen starter 17.15, så det bliver godt hvis alle deltager kan være med minst 1 time for kampstart. De fleste spiller som er enu meldet in har ikke spillet bold siden September
Kure - 6/4-2010:
Ja, beslutningen er at Marton desværre kun kan regne med en plads, hvis der er plads. Dvs. hvis der er under 9 faste Hybrisere der er klar. Holdet sættes som altid endeligt 3 dage før.
david - 6/4-2010:
kan overhoved ikke staver (eller snak) på dansk.
david - 6/4-2010:
har vi nogen besluting om hvis Marton kan være med til kampen? Kan godt se at vi er for mange til først kamp lig nu. Kan godt snakkes vidder i morgen om det...
Levering - 5/4-2010:
Og så i øvrigt stort tillykke med ham/hende. Det vidste jeg vist ikke.
Levering - 5/4-2010:
Hvad mener du, Nick? Den slags ligger jo alligevel bare og sover ;-)
Nickistuta - 31/3-2010:
Hej Kristian. Der skal jo være en til at passe den lille ny. Ses næste onsdag
david - 31/3-2010:
det er totalt perfekt fodbold vejr nu. jeg skal nok spile alligevell. vi ses der ned, dem at gidder.
levering - 31/3-2010:
Må man godt melde fra, fordi kæresten er syg? Hvad står der i reglerne?
david - 31/3-2010:
solen næsten skinner og det er slut. røv...
Rasmus Dafoe - 31/3-2010:
Det var dødsstødet for mig.. skriver til sune og Madsen. Er klar om en uge..
david - 31/3-2010:
så er vi kun 4. anyone?
Nickistuta - 31/3-2010:
Jeg melder fra i dag. Kæresten ligger syg. Ses om en uge til Powerbold!!
david - 31/3-2010:
Jeg vil gerne - bare till at ha nogen luft. Men lige som Kristian, gidder ik hvis vi bliver kun 3
Rasmus Dafoe - 31/3-2010:
Hmm.. er lidt lunken.. 5 spillere, pisse regnvejr og snigende ondt i halsen- ikke de bedste forudsætninger..Er mest til at aflyse, hvad siger i??
Levering - 31/3-2010:
Hej Rasmus. Vi skal nok vide, om du dukker op eller ej. For hvis du ikke gør, så gør Sune heller ikke. Og så er vi tre. Og så gør jeg heller ikke.
david - 30/3-2010:
det er rigtig...men vi har også kun 2 uge ind til vorse 1. kamp. Der er måske nogen som ku godt brug noget fitness genoptræning... :)
Nickistuta - 30/3-2010:
Vi kan sagtens spille 5 mand, så længe vi kan finde andre at spille med/imod
david - 30/3-2010:
pas på. Jeg også har nogen ny støvler... hvor er vorse sjette mand.
Rasmus Dafoe - 30/3-2010:
C mon, det må være muligt at skaffe 1 spiller mere!! Vi skal være 6 før jeg tropper op i mine nypudsede predator støvler:::
david - 29/3-2010:
er der ik flere til ONsdag....
david - 26/3-2010:
@henrik - yup. meget.
Rasmus Dafoe - 26/3-2010:
Jeh har Sune (den irreterende unge tonser) med onsdag. SÅ KOM NU!!! vi er 4 pt. og Levring- drengen har truet med genopstandelse- det er 5.. Så mangler vi 1-3...det må være muligt..
Henrik - 26/3-2010:
Er det korrekt at begge kampplaner er indlagt i kalenderen og at det er grunden til at der bl.a. i april og maj er et par gange hvor der er tale om kamp 2 dage i træk. Der er i april og maj tale om helligdage hvor kampen er sat til kl. 9 - øøøj øj øj det er tidligt.
david - 25/3-2010:
har i også set at pokal kampen starter kl 9... shite.
Kure - 25/3-2010:
Husk at der er to kampplaner. Den for almindelige turnering. Og så den for pokalturneringen.
Levering - 24/3-2010:
Det forstår jeg heller ikke - men det er da heldigvis heller ikke det, der står i kampplanen... Vi skal jo ikke til VM, så vores kamprogram er ikke helt så presset som i Superligaen....
chris - 24/3-2010:
kan det passe at vi i flere omgange skal spille kamp 2 dage i træk? Fortså det simpelthen ikke?
Kure - 24/3-2010:
Hey, jeg tager nok min bror Henrik med til indendørs.
levering - 24/3-2010:
Hepa!!!! Træning på onsdag i Fælledparken? Yeah!
Olsen - 24/3-2010:
Forum er tilbage! Glæder mig til at følge alletiders-favorit-holds kamp for pokalen.
Levering - 12/3-2010:
@ Kure: Now, you're talking.....
Kure - 10/3-2010:
Det er et skrøbeligt økosystem, Hybris's fremmødesystem. Svært at få til at gå op hver gang. Jeg har underrettet vores super pedel. Vi prøver igen næste onsdag? For støvler eller ej, det er jo isnende udenfor? Men går ellers ud fra at vi prøver at arrangere noget træning i Fælledparken hver onsdag, som sædvanlig?
Schuhmacher - 10/3-2010:
Wassssssssss !! Træning aflyst ? Nickistuta og Marton: I kan lave en lille rask turnering efter cup-systemet, hvis I kan få pedellen med på den.
Nickistuta - 10/3-2010:
No 1 one 1 :-)
Márton - 10/3-2010:
Nick, skal vi spille 1 on 1...?
levering - 10/3-2010:
@Martin Jeg takker for tilbuddet, men da jeg er ret sikker på, at jeg ikke må spille i gymnastiksalen i mine nye udendørsstøvler, så springer jeg over. Og hvorfor skal sneen være væk, når vi starter udendørs? Det er den da for i øvrigt snart.
Schuhmacher - 9/3-2010:
Dejgaard ! Jeg har ellers en gammel beton-bold liggene fra Klub Blågård- tiden (tror jeg). Det er såkaldt en FIFA-inspected Adidas-bold af mærket "Terresta Club Pro" (kan den bruges ?). Den er vist fra dengang Jim Andersen agerede pumpe-mester i klubben, og hvor kamp-boldene svarede til at sparke til en mellemstor bowling-kugle.
Kure - 9/3-2010:
5 tilmeldte onsdag kl. 12, ellers er det afbud fra mig.
David - 9/3-2010:
klar til udendørstræningen, med vi mangler en sted som ikke har sne på. godt med bolden
Kure - 9/3-2010:
Hej Kristian. Ja hvad skal vi aftale? Men vi står faktisk og mangler et par mand til på onsdag - indendørs ...
Kristian Levering - 9/3-2010:
Jeg prøver igen: Hvornår starter udendørstræningen? Er de gamle mænd lidt kede af at komme ud og fryse benern?
Brian - 9/3-2010:
Jeg skal bede alle spillere om lige at få styr på disse ´helligdage, den 30/4 og 24/5, St. bededag og 2. Pinsedag, få lige afstemt kalenderen og meldt ud allerede nu om i kan spille eller ej, for det er de første kampe i Pokalturneringen, årsagen er at hvis vi skal anmode om at flytte kampene skal vi gøre det 5 uger før kampdag, derfor kræver det at alle mand får afstemt kalenderen og helt priotere fodbold først, dag vi gerne skulle stille med stærkeste hold, specielt når det er vind eller forsvind kampe.
nickistuta - 8/3-2010:
Hvis økonomien er til det, er du velkommen til at købe den Professor Tournesol :-)
chris - 8/3-2010:
Ok Metusalem og Metusalem. Da vi har adskillige Briliant bolde og en fremragende økonomi (flere milliarder bedre end FCK), er det vel blot at købe en for så at fortsætte diskussionen baseret på praksiserfaringer. Som David siger, er den jo ikke så dyr :-)
Kristian Levering - 8/3-2010:
Hvornår starter udendørstræningen? Jeg har købt nye støvler og bliver derfor skarp som aldrig før.....
david - 8/3-2010:
jeg vil meget gerne prove det nyt til kamp og træning; syns det var rigtig godt til sidst kamp... og ikke særligt dyrt.
Kure - 8/3-2010:
Jeg er gammeldags. Men hvis der er nogen der kan låne en, vil jeg gerne prøve den igen.
chris - 8/3-2010:
Vi kan jo købe en og teste forskellen til træning? Så har vi et kvalificeret grundlag.
chris - 8/3-2010:
den hedder jubilani og koster 799 http://www.unisport.dk/Search/?q=vm+bold
Nickistuta - 7/3-2010:
Jeg mener Select Brillianten holder 120%.
chris - 7/3-2010:
Forslag: lad os købe den nye Addidas VM bold til kamp og træningsbrug. Den er en videreudvikling af den bold vi spillede med i sidste kamp på kunstgræsbanen, og det første gang vi har spillet med en bold der på alle måder giver vores gamle elskede Select Brilliant super baghjul. Flere jeg har talt med uformelt er enige, men vi må lige have en høring herinde. Skal vi åbne kassen til en superbold, nu hvor vores kontingenter vel er røget ind på kontoen?
Nickistuta - 5/3-2010:
Er der mon en datalogisk begavelse som kan taste kampprogrammet ind på hjemmesiden ift. tilmelding, afbud m.m, ligesom sidste år?
Kure - 3/3-2010:
Av
Kure - 3/3-2010:
For sent af finde nogen. Ellers må vi høre pedellen.
david - 3/3-2010:
noone? we will only be 5 players untill 20.30
david - 3/3-2010:
er der nogen at kan ta en med? (p.g.a Marton skal ikke være med for kl. 20.30 - her er i Luxembourg lig nu))
Kure - 3/3-2010:
Jeg er der 19.45. Hvis boldene også er der så tidligt...
david - 3/3-2010:
Moi? Kan du husk sidste uge? jeg var med 7.59. Så til tiden. skal nok kom tidliger i aften. hvad med dig Herre Langsom?
Kure - 2/3-2010:
David, kom så til tiden.
chris - 2/3-2010:
Er det muligt at d´herrer (unavngivne, men berygtede) kan umage sig at komme til tiden i morgen, så vi kan spille kl. 20.
Kure - 1/3-2010:
Jep. 1. pokalrunde: 30-04-10 9:00 Tybjerg GF - FC Hybris. Se på Infosport under Senior. Så i år kan vi få tre diplomer i stedet for sølle to.
david - 1/3-2010:
..også, er der nogen at ken hvis vi har deltage i års pokalt turneringen???
david - 1/3-2010:
nu har vi pragrammen til 2010... først kamp den 13. 4 .2010 i mod FC Hackenbusch på hjembanen.
Kure - 28/2-2010:
Nix, jeg følte det på samme måde da jeg var 17. Løber blot mindre nu (med bold). Dog meget nu på onsdag, hvor den står på ingen-nåde-fodbold.
chris - 25/2-2010:
Fuuuuck min ankel. Hat et dødt ben hængende efter mig idag samt en blødende tånegl på den anden fod kombineret med hele 2 stk ligtorne! Er det virkelig sådan at blive gammel?
chris - 24/2-2010:
Du er dødsens Escobar.
Kure - 24/2-2010:
Hvad er det for snik snak. Helle for at være mod Chris hver gang. Hey hvem har bolden? Rasmus, husk den. Nick/David tag nu reservebolden med.
chris - 23/2-2010:
Du har vist glemt din centrale rolle som snurretop sidst jeg var med. Comeback i morgen. jihaa
Kure - 23/2-2010:
Hej gutter. Jeg tror desværre slet ikke I er klar over hvad I går ind til onsdag aften. Det bliver ren slagtebænk og tunnelorgie for stakkels modstandere.
david - 23/2-2010:
glader mig til bold i morgen.
david - 19/2-2010:
christianshavn og ellias er med i mæsterræk...
Kure - 19/2-2010:
Check evt. daifodbold.dk desangående.
Levsing - 18/2-2010:
Er der nogen, der ved, hvornår første kamp spilles i den nye sæson?
chris - 11/2-2010:
Fuuuuuuck - er skolen lukket. Kan snart heller ikke huske mig selv længere. Min krop bliver afkoblet fra mig og svæver frit som en ballon, hvis jeg ikke får lov at spille bold. Men Kure: i det mindste er du sluppet for at blive tørret så grundigt siden jeg var med sidst.
david - 11/2-2010:
undskyld. Jeg sover lig efter arbejde igår, og så vågnede forst kl.20:30. obs.
Kure - 9/2-2010:
Rart at se at vi er 6+. Det var alt alt for hårdt med 6 sidst - for nogle af os. Nyt fra Strange i øvrigt. Han er snart klar til noget bold igen. Ham Chris bliver ved med at dynge undskyldninger op, for at undgå at komme og løbe ind i striber af nederlag. Kan dårligt huske ham længere.
chris - 9/2-2010:
Viggo har fødselsdag, så tager en hjemmeonsdag, men så skal der fandeme også spilles bold om en uge!
Rasmus Dafoe - 8/2-2010:
Hi Guys Kunne dette være gangen hvor vi meldte til eller fra i god tid?? Jeg har 2 reserver klar i kulissen, som jeg gerne vil give besked i ordentlig tid.. Kom ny hybrisser!!!!!!!
Kure - 3/2-2010:
Silas har meldt afbud. Syg. Nu ikke flere svinkeærinder. Vi er lige akkurat 6.
david - 3/2-2010:
jeg kommer ogsa i dag. var ikke sikker, nu er...
Kure - 3/2-2010:
Marton, det er super. Husk det er et andet sted end normalt. Ring til mig hvis du vil køre med Rasmus fra Valby station kl. 19.45.
Márton - 3/2-2010:
Hej Alle, jeg har været om lidt syg sidste onsdag, men jeg kommer idag selvfølgelig.
Kure - 2/2-2010:
Nick: Was? Har klubben fået nye spillere?
Kure - 2/2-2010:
Marton: Just call me on 30821550. If you can't find the place.
Nickistuta - 2/2-2010:
Kure, den der bjørnebande-konstellation er dømt til at tabe!!
Rasmus Dafoe - 2/2-2010:
Hvor ville det dog være skønt hvis folk meldte til eller fra tidligere end samme dag!!!!!!!! Jeg kan tage Silas med, så er vi 5.. mangler stadig mindste een.. Kom nu ud af busken sgu!!
Kure - 1/2-2010:
Rasmus, som tak, skal du få lov til at være sammen med Stoffer og mig én gang. En sikker vinder konstellation. Kommer Marton, Esben og Mads? Og Jens? Og Strange? Jesper? Jeg er ikke sikker vores midlertidige pedel er frisk på at spille med ...
Rasmus Bassong - 1/2-2010:
Det blir dyrt Kure!
chris - 1/2-2010:
Hvad sker der med mit fodboldliv. På næste onsdag har Viggo fødselsdag, og nu på onsdag skal jeg til koncert. Dvs at jeg nok er off de næste 2 uger. Men holder jeg niveauet fra sidst, så er der fandeme prygl til alle der vælger det forkerte hold om et par uger.
Kure - 31/1-2010:
Hej Rasmus. Skynd dig at få tilmeldt dig. Schubien og jeg vil gerne køre med fra hjørnet igen.
Nickistuta - 28/1-2010:
Med en blå tå!
Kure - 28/1-2010:
Det lykkedes minsandten, og 6 mand. En udmærket gym-sal, mindre end den sædvanlige dog. Og rart at se at Nickistutaen stadig kan fyre en salve Nick Classic'er af - når han er på det rette hold. Aftalte med pedellen at vi ringer til ham på samme nummer næste gang vi ankommer. Så Rasmus lagr det lige i din mobil.
Kure - 27/1-2010:
27-01-2010 2000-2200 Kirsebærhavens Skole Gymnastiksal C sal. C, selvstændig bygn.
Nick Batigoal - 27/1-2010:
Jeg kan godt alligevel :-).
chris - 26/1-2010:
Tror jeg kommer onsdag, men skal lige være sikker. Skriver mig ikke på for ikke at love for meget. Til gengæld skal jeg til koncert næste onsdag, så afbud den 3.2. Efter sidste uges fodboldlektion som var stærkt Barca-inspireret lover jeg at holde mere lav profil, hvis jeg kommer i morgen.
chris - 26/1-2010:
Scumi: bekræft lige min kontingentbataling, så vi ikke løber ind i utilsigtede inkassoopkrævninger!
Kure - 25/1-2010:
Sådan Fog'erne. Husk det er på en anden skole end vi plejer.
Kure - 22/1-2010:
VIGTIGT: Vi spiller alligevel de to næste onsdage. Jeg spurgte FOS (dem der uddeler lokaler) om de havde et andet sted. Og de har netop svaret ja. Mere information følger.
JJ - 20/1-2010:
Desværre. Han har lige meddelt at han holder Hollandsk total blackout.
Schuhmacher - 20/1-2010:
Kure J.J. Okocha: Kan vi ikke bare fortælle Dafoe at det skal dribles væk med en gang hollandsk totalfodbold.
Kure Okocha - 20/1-2010:
Nu ikke noget med noget. Hvis Rasmus skulle finde på at pjække (tag nu en dram og ud af vagten) er vi kun 6. Det gælder også Schuhmacher.
Rasmus Dafoe - 20/1-2010:
Jeg er blevet syg.. pis!! æder et par piller og tager en morfar- håber det er bedre senere, men i skal ikke satse på mig..
Kure - 20/1-2010:
For helvede. Jeg har lige modtaget meddelelse om at skolen er lukket for fodbold d. 27/1 og 3/2. Det er snart halvdelen af gangene de har aflyst i år.
chris - 19/1-2010:
Lige hjemvendt fra Barca har jeg et par tricks i ærmet...
Nck Batigoal - 13/1-2010:
Jeg melder fra. Familien behøver mig. Mener også at 10 er alt for mange spillere. Vil gerne spille hele tiden.
Kure - 13/1-2010:
Jeg kører med Rasmus.
Rasmus Dafoe - 13/1-2010:
Som det ser ud nu er vi 10, det er et lorte antal og er lidt træt af at nå at få Silas med da vi kun var 4 igår. Kunne vi fzxwqq i helvede ikke melde til noget Før!!!!!!!!!!!
chris - 13/1-2010:
Efter min mening er 9 faktisk ikke så tosset - hvis vi dropper det der alle-mod-alle-rod og laver 3 hold. Hvert hold spiller 2 superintensive kampe på tid og sidder en over i hver runde. 10 derimod er røv og nøgler...
Kure - 13/1-2010:
Vi skal da bare være 12. Så laver vi en turnering i de to sale. Hvis pedellen er med på det.
david - 13/1-2010:
jeg har enlæderbold. og tag det med i aften. Er vi ikke 9 nu + silas !!!
Rasmus Dafoe - 13/1-2010:
Skal vi ikke lukke nu for tilmeldinger.. Vi er 8 og det er max, syntes jeg.
Kure - 13/1-2010:
Hey billister. Chris, Rasmus. Kan vi gentage nummeret? Men det bliver sidste gang, for nu er der bestilt reservedele en masse.
Kure - 13/1-2010:
Tillykke Nick. Hvem har læderboldene? Tager I den ikke med. Ser ud til at vi bliver mange i aften. Så jeg vil gerne træne Kure-finterne i side-hallen i pauserne.
Nck Batigoal - 12/1-2010:
Blev faktisk far fredag morgen :-).
rasmus - 12/1-2010:
Har givet go til Silas.. Så er vi 6 Måske en enkelt reserve for den vordende fader...
Kure - 12/1-2010:
Sidste frist for de faste 24 timer før. Derefter er der frit spil for afløsere. Hvad siger Fog'erne?
Nick Batigoal - 12/1-2010:
Jeg kommer, med mindre baby forbyder mig det :-).
Rasmus Dafoe - 12/1-2010:
Vi er kun 4 pt....Nick er vist tvivlsom pga. en lille ny Hybaby Skal jeg tage Silas med fra sidst? Han vil gerne have besked i aften..
Kure - 12/1-2010:
Hej Toke. Truppen er, ud fra eksisterende udmeldinger, den samme som sidste år, plus Michal Bang. Med Adam og Jonas Sommer er det nok den sædvanlige historie. Jeg kan godt huske Brian. Var det Egerup, Egelund eller noget i den stil? En glimrende spiller. Han er selvfølgelig velkommen til at træne med. Vi spiller jo hver onsdag året rundt. Men kamptruppen ser umiddelbart ud til at være fyldt op. Men det er jo noget vi må drøfte i fællesskab. Kom til indendørs så snakker vi om det der ;-)
Rasmus Dafoe - 11/1-2010:
Kom så i gamle tykke mænd!! melde jer til bold i god tid, så vi andre unge gazeller kan finde afløsere hvis det kniber.... Mht. næste år regner jeg med at spille ALLE kampe (mindst)
Toke - 10/1-2010:
Godt nytår til alle. Jeg kan jo se ovenfor, at der er nogén som går til stålet. Jeg sidder og drømmer lidt om grønsvær, en bold... og kom til at tænke på hvem vi er på holdet til sæsonstart. Michael Bang har meldt ud at han er klar kontingentbetalende spiller. Brian, som tidligere har spillet for os et par gange kunne også godt være klar. Jeg er nok ikke hammer stabil, men vil gerne give den en skalle mellem alt det andet... HVad siger I?
Vinter-kuren - 6/1-2010:
Jeg stemmer på Rasmus som årets spiller - måske i hvert fald. Synes klart du skal tage en mere med. Nick er jo kun måske. Jeg sidder gerne lidt på bænken.
Rasmus Dafoe - 6/1-2010:
Skal jeg tage en ekstra med just in case.. Jeg henter gerne Kuredrengen.. Ring til mig martin så aftaler vi nærmerer..
Kure - 6/1-2010:
Hey, hvis nogen er i bil og kommer i nærheden af Vesterbro, vil jeg mægtig gerne have et lift derud. Alle mine cykler er defekte.
Kure - 6/1-2010:
Hov, hvor blev Fogerne nu af? Så ender det nok med et sidste øjebliks afbud fra en eller anden og 5 mand. Jeg har bolden.
Schuhmacher - 4/1-2010:
Jeg kan se at der er for vildt mange drible-konger tilmeldt indendørz den 6/1. Da der tilsyneladende er nok tilmeldte i denne uge, så skyder jeg træningen til næste uge (13/1). Alle tifosis: Sempre Forza Gevninge United !!!
Nick - 4/1-2010:
Jeg kommer onsdag, medmindre min kæreste vælger at føde. Ses til drømmebold :-)
david - 4/1-2010:
tillykke Jesper! ses alle på onsdag
Rasmus Dafoe - 4/1-2010:
Godt ord igen Dejgård, er klar til englænder og har 2 reserver klar i kulissen...
chris - 3/1-2010:
kan lige så godt melde klart ud: jeg spiller uanset hvad på onsdag. Om så jeg skal spille mur og lave dribleøvelser alene. Meld jer på kvikt, hvis I ønsker at agere kegler. Ikke engang Rasmus er jo skrevet på, trods kække udmeldinger. Godt nytår.
Rasmus Dafoe - 2/1-2010:
Jeg har et nytårsfortsæt til Kure: At prøve at være omklædt til kampstart EN gang!! Kom ud af busken og få jer tilmeldt til indendørs onsdag.. Har selv godt med julesul som skal forbrændes, så vil vil spille...
Nick Jønsson - 31/12-2009:
Tillykke til Jesper og Godt Nytår Hybnisser!!
Kure - 31/12-2009:
Hey tosser. Godt nytår til alle. Kun 90 dage til kampstart. Jeg skal søge om indendørs 2010/11, og hvis ingen indvendinger, bliver det magen til i år. Tillykke til Jesper. Snart Gevninge United. Skal de være med i DAI mon? Martins nytårsforsæt: At lykkes at få Peter W med ud at spille en kamp.
chris - 28/12-2009:
Jesper blev far til en fodboldsøn den 22.12. Hyb hyb Hybris!
chris - 25/12-2009:
Ren hybris fairplay i Marseille-Auxerre - tjek dette link: http://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/udenlandsk_fodbold/franskfodbold/article1274406.ece
chris - 9/12-2009:
I virkeligheden har jeg aldrig før været utilfreds med 9 spillere - det er perfekt med 10 minutters koncentreret indsats og 5 minutters tilskuerpause. Meget bedre end at være alt for mange, og alligevel skulle skifte ud. Giver mere koncentrerede kampe, ligesom 3 vs 3 giver mindre alle-mod-alle-kimikaze-indianer-bold. Har altid først opfattet det som problematisk, når vi var mere end 9. Så det var egentlig mere pga af vores autonom-spillestil sidst at jeg synes 9 var for mange. Men det er da OK at erkende hvis man anser ens scorings- og vinderchancer for stigende proportionalt med vilkårligheden :-)
david - 7/12-2009:
(og min stemning er til 3 v 3 til indørs næst år - jeg bliver for sur med 4 v 4 ;-)
chris - 6/12-2009:
Nej Kure. Du har ret. Mit udsagn var ikke rette mod din aktive indsats for at vi kan spille - tak for det. Og du har en vigtig pointe: at det er afgørende at være 6 eller derover, hvilket kan være svært at styre med de sene udmeldinmger. Sorry (som i Hybrisfora hedengangne Flemming ville have ytret). Vær venlig IKKE at stoppe din indsats. Lad i stedet min milde brok være et opråb om at melde sig på tidligere, så vi ved hvem der spiller, og om vi skal kontakte ekstra spillere. Som David, også herfra et stort tak for i år til alle i hybris. Fin fodbold og herligt samvær.
Kure - 6/12-2009:
Må jeg foreslå at andre end mig fremover sørger for at evt. gæstespillere, bliver kontaktet, så vi er nok til at spille, og ikke for mange, og nøjagtig 6, eller hvad I vil. Jeg er træt til døden af ofte ikke at vide indtil få timer før, om vi spiller, og af fra gang til gang at skulle kontakte ekstra spillere, i sidste øjeblik, når det måtte behage Hybrisspillerne, at have meldt afbud. Jeg synes ikke man kan være det bekendt over for de gæve folk hvis hjælp vi har brug for hver eneste gang: Vi er p.t. 5 faste, der med en vis chance dukker op hver gang. De faste der melder afbud kunne jo fx selv sørge for at sende en stedfortræder.
david - 6/12-2009:
tak for i år. vi ses i januar
chris - 5/12-2009:
Det er jo nogle kompetente og sympatiske gæstespillere vi har, men måske vi skal nøjes med at hidkalde dem, når vi mangler spillere. Særligt når vi ikke er enige om hvordan vi skaber de bedste betingelser for tildredsstillende flow i spillet (4 eller 3 på hvert hold etc.).
Nick - 2/12-2009:
Rasmus, jeg tror ikke du behøver tage en ekstra med. Vi er 8 nu.
chris - 2/12-2009:
Jeg bliver ustyrlig idag - måske I skal overveje 5 mod 1?
chris - 2/12-2009:
yakoibEr vi så 6 eller 7 nu (jf Rasmus blinde makker)?
Rasmus Dafoe - 30/11-2009:
Og det skete i de dage at miraklet skete at ledestjernen David meldte sig i god tid... ;-) Jeg vil vil vil spille!!!
Kure - 30/11-2009:
Tag ham endelig med.
Rasmus Dafoe - 29/11-2009:
Jeg kan skaffe en ekstra spiller, Sune er klar..
chris - 28/11-2009:
Vinder af A rækken, oprykning til mesterrækken og så endda fairplayprisen! Havde glemt at vi også fik den. Det er jo ren FCK, selvom voresøkonomi er markant bedre... Lad os få noget bold på onsdag hvor det ER SIDSTE GANG INDEN NYTÅR PGA KLIMATOPMØDE
jens - 24/11-2009:
jeg er på, men det blir med 'GF trøje så tag hellere benskinner med;)
Nick - 23/11-2009:
Jeg har fri 19.30 fra arb. onsdag og prøver at være der kl. 20.
Rasmus Dafoe - 23/11-2009:
Med fare for ikke at kunne matche det tårnhøje åndelige niveau her på siden- en status uden dyrelyde.. Jeg har Sune og bold med, meen derved er vi kun 5 indtil Nick kommer.. Hvad med marton, jens etc.. Jeg kan måske skaffe een mere, men han er noget forbeholden.
chris - 22/11-2009:
Miaaaaaaaav!
Nick - 22/11-2009:
Arbejder til kl. 20 onsdag, men håber jeg kan gå lidt før. Vriiiinsk!!
nick - 20/11-2009:
mæææææhhhh. Muhhhhhh
Rasmus Dafoe - 20/11-2009:
Hej Alle Skulle vi faste spillerer ikke prøve at tilmelde os senest mandag, så der er ordentlig tid til at finde afløsere?? Jeg Har en ekstra med onsdag og mulighed for en mere hvis det kniber. Og husker bolden ;-)
Kure - 18/11-2009:
Det er den største skandale i Hybris' historie. Jeg kontakter pedellen og siger at vi er en flok får.
chris - 18/11-2009:
Jeg har ringet til McKinnon som ringer til Marton og sørger for at han ikke står i regnen - risikerer bare at han laver det om til en ungdomshus-demo.
chris - 18/11-2009:
Hej Kure. Har du Martons nr? han bør have besked, så han ikke møder forgæves op. Jeg og mine nye indendørssko er meeeeget skuffede over jeres rygradsløse leflen for koner, kærester og andre sekundære ting i livet. "Fodbold er ikke et spørgsmål om liv eller død - det er langt vigtigere". Citat Bill Shankly!
Nick - 18/11-2009:
Øv, surt. Håber vi kan spille næste onsdag :-(
chris - 18/11-2009:
Jeg er parat til at spille 4, men bil ligesom jer have klar udmelding (16.30 som Nick) om vi spiller eller ej. Bomber Ballack
Nick - 18/11-2009:
Jeg giver den til kl. 16.30, hvor jeg har en aftale. Hvis vi ikke er flere end 4 melder jeg afbud derefter. Kom nu!!
Kure - 18/11-2009:
Vi er kun 4, så vi kan jo ikke spille alligevel? Skod.
Rasmus Dafoe - 18/11-2009:
Halløj! Bolden er som tidligere nævnt på Ewaldsgade 3 i receptionen!!! Den skal hentes før 16.00 hvor vi lukker!!!
Kure - 17/11-2009:
David, Jesper, Rasmus, kan I ikke sende nogle af jeres kammersjukker afsted alene? Fog x 2: Kommer I. Schuhmacher?
chris - 17/11-2009:
Come on! Har købt nye indendørssko pga min sorte storetå, og de SKAL spille i morgen! har I nogle spillere på bedding? Jeg arbejder ude af huset i morgen og er ikke (eller næsten ikke) på nettet før bold. kan tjekke mailen en enkelt gang ved 14 tiden, hvor jeg håber at kunne se om vi spiller!
david - 17/11-2009:
må også meld fra i uge - for meget arbejde... undskyld :(
Nick - 17/11-2009:
Håber vi bliver nogle flere players i morgen!!
Rasmus Dafoe - 15/11-2009:
Må desværre melde fra onsdag, min søn skal spille koncert.. Jeg Har bolden, Den kan hentes på Ewaldsgade 3 på nørrebro fra mandag i receptionen.
Rasmus - 11/11-2009:
jeg har en med, så mäske skulle vi lukke for tilmeldinger..
Kure - 11/11-2009:
Hej Mads og Esben. Det lyder godt.
jens - 10/11-2009:
hej med jer. tak for login. jeg kommer med david imorgen...
david - 9/11-2009:
Jeg er med, og jeg kan snakker vider med marton i morgen. Jeg tror han er med. Og maske Jens ogsa Sorry I'm bad at remembering to melde in!
Rasmus Dafoe - 9/11-2009:
Hallo Folkens!! David og Marton etc. Kan i ikke lige melde ud!! Jeg kan skaffe 1 måske 2, men gider ikke hvis vi kun bliver 4.. Kom nu!!
Rasmus Dafoe</